Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10656

Projektin nimi: Viennin uudet horisontit

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Uudenmaan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Asemapäällikönkatu 14, PL 36

Puhelinnumero: 020 63 60070

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite: www.ely-keskus.fi/uusimaa

Vastuuhenkilön nimi: Vesa Niskanen

Asema: Yksikön päällikkö

Sähköposti: vesa.niskanen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040 767 9034

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kasvavien ja haasteellisten markkinoiden vientiin ja erityisesti Venäjälle, Kiinaan ja Intiaan sekä muihin kasvavien talouksien kohdemaihin suuntautuvien pk-yritysten johto ja viennin/kansainvälistymisen avainhenkilöt. Osallistuvien yritysten osalta kohderyhmänä on kasvu- ja kansainvälistymishaluiset sekä -kykyiset pk-yritykset Uudellamaalla.

Projektin toimenpiteisiin voivat osallistua myös muut kuin pk-yritykset, edellyttäen, että ne tuovat mukanaan pk-yritysten kansainvälistymiseen tarpeellisia elementtejä, kuten verkostoveturit.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Pk-yritysten kansainvälistymispalveluihin liittyvät koulutus- ja konsultointiorganisaatiot, elinkeinojärjestöt ja muut vienninedistämisorganisaatiot.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 500, joista naisia 100

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 436, joista naisia 94

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uudenmaan ELY-keskuksen Viennin uudet horisontit -projekti luo kansainvälistymisen edellytyksiä alueen pk-yrityksille edetä haastaville ja kasvaville markkinoille.

Globaali talous on muutostilassa. Maailman markkinoilla on edelleen tunnistettavia taloudellisen kasvun alueita mm. Venäjällä ja Aasiassa. Uusmaalaisilla pk-yrityksillä on kiinnostusta liiketoiminan laajentamiseen kasvaville markkinoille.

Kasvavilla markkinoilla on kasvun lisäksi tavallista myös normaalia suurempi liiketoimintariski. Yritykset kaipaavat markkinatietoja, apua edustusjärjestelyissä,sopimusjuridiikassa ja muissa käytännön vientitoimintaan liittyvissä asioissa, joihin myös projektin jatkovaiheessa suunnataan toimenpiteitä.

Finpro ry:n ennakointiselvityksessä keväällä 2010 tuli esiin myös muiden lisäpalveluiden, erityisesti koulutuksen tarvetta.

Viennin uudet horisontit -projekti pyrkii valmistamaan pk-yrityksiä hallitsemaan kasvavien ja haasteellisten markkinoiden liiketoimintariskejä, sekä kasvattamaan pk-yritysten vientiä ja kansainvälistymistä. Keskeisenä toimintamuotona ovat yrityksille suunnatut konsultoinnit, koulutukset ja valmennukset.

Valmennuksia toteutetaan sekä markkinakohtaisina kehityshankkeina että yrityksen kansainvälistymisstrategian kirkastamisohjelmina. Yritysten kehittämiseksi luodaan myös erityisohjelmia, joilla kokeillaan kansainvälistymistä uusilla toimialoilla ja uusilla markkinoilla tai yritysten osaamispuutteisiin pureutumista. Yrityksiä pyritään kokoamaan projektin piirissä toimialoittain siten, että niillä olisi hyvät edellytykset verkostoitua ja löytää toimialoittain keskeisiä markkinapiirteitä.

Projektin kohderyhmänä ovat Venäjälle, Kiinaan ja Intiaan sekä muille kasvaville ja haasteellisille markkinoille tähtäävät uusmaalaiset pk-yritykset, joilla on sekä halua että kykyä liiketoiminnan laajentamiseen.

Meriteollisuus on nimetty erityiseksi toimialaksi, johon kohdistetaan kehittämistoimenpiteitä loppuvuodesta 2011 alkaen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektissa laadittua viestintäsuunnitelmaa päivitetään. Viestintäsuunnitelmaa käsitellään ohjausryhmässä.

Projektista ja sen toimenpiteistä tiedotetaan Uudenmaan ELY-keskuksen internet-sivuilla.

Projekti julkaisee säännöllisesti kohdeyrityksille ja sidosryhmille tarkoitettua sähköistä uutiskirjettä 3-4- vuodessa.

Meriklusterin yrityksille suunnatuista toimenpiteistä tiedotetaan osana projektin viestintää.
Viennin uudet horisontit -projektin esitettä päivitetään tarpeen mukaan. Muita soveltuvia tiedotuskeinoja projektin toimenpiteistä ja tuloksista suunnitellaan.

Projektista tiedotetaan yhteistyössä ELY-keskuksen viestinnän kanssa erityisesti yrittäjäjärjestöille, alueellisille elinkeino-organisaatioille ja projektin kohdeyrityksille.

Kilpailutuksista tiedotetaan erityisesti HILMA - julkisten hankintojen portaalissa.

Kustakin projektin uudesta hankkeesta, johon otetaan osallistujia, tiedotetaan erikseen.

Projekti voi myös järjestää erityisiä tiedotustilaisuuksia, joissa kerrotaan projektin tavoitteista, toimenpiteistä ja tuloksista.

Projektin tuloksista tiedotetaan erikseen.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittämistä tuetaan projektin koulutus- ja valmennusohjelmissa jatkuvasti kannustamalla yrityksiä verkostoitumaan ja jakamaan kokemuksiaan. Hyvien käytäntöjen jakamiseen osallistuvat myös ohjelmien kokeneet kouluttajat.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 3 489 407

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 3 214 580

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 4 031 180

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 3 219 580

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Aloittavien yrittäjien ja pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma

9. Loppuraportin tiivistelmä

Uudenmaan ELY-keskuksen Viennin uudet horisontit -projekti on vuosien 2009-2013 aikana toteuttanut Globaali-ohjelmia ja vientivalmennushankkeita, joiden tavoitteena on alueen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen ja kannustaminen liiketoiminnan lisäämiseen haastavilla ja kasvavilla kansainvälisillä kohdemarkkinoilla. Toimenpiteisiin osallistuneita yrityksiä kehittämishankkeineen on ohjattu ELY-keskuksen omiin palveluihin ja Finnveran ja Tekesin suuntaan.
Projekti on järjestänyt useita yritysten kansainvälistymiseen liittyviä omia tiedotustilaisuuksia ja tapahtumia yhteistyössä Finpron, Tekesin ja Enterprise Europe Networkin kanssa.