Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10657

Projektin nimi: Yrityshautomo Arabus

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 30.4.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Aalto-yliopisto, Kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 2228357-4

Osoite: Lönnrotinkatu 7

Puhelinnumero: keskus 010 2178699

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.pyk.hkkk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.start-upcenter.fi>arabus tai www.arabus.fi

Vastuuhenkilön nimi: Pentti Mustalampi

Asema: Johtaja

Sähköposti: pentti.mustalampi(at)pyk.hkkk.fi

Puhelinnumero: 010 217 8623

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Raaseporin

Kunnat: Espoo, Hanko, Vantaa, Helsinki, Lohja, Karkkila, Nummi-Pusula, Kerava, Tuusula, Kauniainen, Järvenpää, Vihti, Hyvinkää, Mäntsälä, Karjalohja, Kirkkonummi, Pornainen, Inkoo, Nurmijärvi, Siuntio, Raasepori

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaiset kohderyhmät ovat:

Yrittäjyyttä harkitsevat miehet ja naiset luovilla aloilla
Yritystä perustavat naiset ja miehet luovilla aloilla
Yrityshautomossa toimivat yritykset ja henkilöt
Yrityshautomosta irtaantuneet yritykset ja henkilöt
Yriyksen kehittämisestä ja kasvattamisesta kiinnostuneet yritykset ja henkilöt
Luovaan alaan liittyvät koulut ja oppilaitokset
Taidekontekstiin liittyvät korkeakoulut ja laitokset
Innovaatioyliopisto

3.3 Välilliset kohderyhmät

Arabus vahvistaa ja monipuolistaa pääkaupunkiseudun ja uudenmaan yritysrakennetta ja innovaatio-ympäristöä. Kunnat saavat käyttöönsä välineen, johon ohjata luovan alan yrittäjyydestä kiinnostuneet miehet ja naiset. Yrityshautomo toimii osana verkostoa, jossa luovan alan yritystoiminnalle luodaan puitteet sekä palvelut yritystoiminnan rakentamiseksi ja kehittämiseksi kanattavaksi toiminnaksi. Yrityshautomo toimii luovan alan kehittämisen kentällä, jossa
se kuuluu osana moninaisia keittämishankkeita ja kehittäjätahoja. Yrityshautomo toimii osana
Uudenmaan yrityshautomoverkostoa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 50, joista naisia 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 117, joista naisia 36

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 117, joista naisten työpaikkoja 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 13, joista naisten työpaikkoja 9

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 39, joista naisten perustamia 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 35, joista naisten perustamia 15

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tehtävänä on yrityshautomotoiminnan harjoittaminen luovilla aloilla kolmivaiheisen
prehautomo-hautomo-posthautomo -konseptin avulla.

Yrityshautomo Arabuksen keskeisenä toiminnallisena tavoitteena on yrittäjä- ja liiketoiminta-valmiuksien kasvattaminen, yritystoiminnan synnyttäminen ja edistäminen, osaamisen kaupallistaminen, liiketoimintaosaamisen kehittäminen sekä yritysten kilpailukyvyn lisääminen ja kasvun kiihdyttäminen sekä yrittäjien ja osaamisen verkottaminen luovilla aloilla.

Tavoitteiden saavuttamiseksi tarjoamme toimitilat sekä niihin kuuluvat tukipalvelut. Lisäksi tarjoamme koulutusta yrittäjä- ja liiketoimintavalmiuksien- sekä liiketoimintaosaamisen kehittämiseen luovilla aloilla. Hautomoon rekrytoitavien kohdalla keskitymme hautomoon hakeutuvien yritysten laadun parantamiseen. Tätä toimintaa tukemaan perustamme virtuaalihautomon. Hautomotoiminnassa keskitytään selektiivisemmin kasvuhalukkuutta osoittavien yritysten liiketoimintaosaamisen parantamiseen sekä kärkiyritysten esille saamiseen.

Kohderyhminämme ovat Arabuksen hautomoyritykset, yrittäjyydestä kiinnostuneet ja yrittäjiksi aikovat henkilöt ( naiset ja miehet) luovilta aloilta sekä taidealan yliopistoista sekä kulttuurialan ammatti-korkeakouluista tulevat henkilöt ja opiskelijat, työvoimahallinto, innovaatioyliopisto ja muut luovan alan toimijat, jotka ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä.

Arabuksen tavoitteena on lisäksi pitää johtava asema luovaan alaan kuuluvien muotoilun, median, (perinteinen ja digitaalinen) kulttuuri- ja sisältötuotannon sekä esittävien ja visuaalisten taiteiden yrityshautomokentässä. Tavoitteena on synnyttää kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää liiketoimintaa, luoda uusia nais- ja miestyöpaikkoja sekä rikastuttaa luovien alojen elinkeino-elämää. Osaltaan Arabus vahvistaa ja monipuolistaa pääkaupunkiseudun yritysrakennetta ja innovaatioympäristöä.

Yrityshautomo Arabus tekee tiiviistä yhteistyötä emoyliopistonsa kanssa sekä luovan alaan kuuluvien ammattikorkeakoulujen kanssa paikallisesti ja valtakunnallisesti. Yhteistyötä tehdään myös innovaatioyliopiston kanssa ja osallistutaan vahvasti hautomoiden kehittämiseen. Helsingin kaupunki toimii rahoittajanamme sekä yhteistyökumppaninamme. Toimintatapamme on verkostoitunutta ja hyödynnämme muita luovan alan toimijoita toiminnassamme.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan omien web-sivujen avulla, esitteen muodossa sidosryhmien välityksellä sekä erilaisissa luovan alaan liittyvissä tapaamisissa. Lisäksi toiminnastamme käydään kertomassa taide- ja kultturialan oppilaitoksissa. Projektista tiedotetaan lisäksi taidekorkeakoulujen opiskelija- ja alumniverkostolle. Projekti voi hyödyntää Taideteollisen korkeakoulun alumnirekisteriä sekä korkeakoulun muita tiedotyskanavia. Hyödynnämme tidotuksessa taustayliopistojemme yhteyksiä. HSE Pienyrityskeskuksella on laaja asiakasrekisteri tallennettuna CRM-järjestelmään, jota myös tehokkaasti hyödynnetän projektista tiedotettaessa. Lisäksi isännöimme eri ulkomaalaisten toimijoiden vierailuja, joiden yhteydessä selostamme toimintaamme.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Viestintäsuunnitelma:
Imagotavoite: Viestinnän sisällössä korostuu tehtävämme harjoittaa yrityshautomotoimintaa luovan alan kentällä kolmivaiheisen prehautomo - hautomo - posthautomokonseptin avulla. Viestintätehtävänä on tunnettuuden lisääminen luovan alan yrittäjyyttä harkitsevien ja aloittavien keskuudessa.
Suunnitelma: syksy 2008
- SUC/Arabuksen Web-sivuston sisällön kehittäminen ja toteutus
- Arabuksen esitteen suunnittelu ja painatus
- Esitteiden postitus ja jakelu välittäjäorganisaatioiden kanaviin
- Suhdetoiminta, yhteistyön tiivistäminen Taikin ja YritysHelsingin kanssa.
- Posthautomoyrityksille tiedottaminen
- Asiakasrajapinnassa hyödynnämme prosessikuvauksia kun kerromme tavastamme toimia.
Vuosi 2009
- Virtuaalikonseptista tiedottaminen laajemmin
- Osallistuminen Yrittäjä-messuille
- Suhdetoiminta
- Posthautomoyrityksille tiedottaminen
- Hautomoyrityksiä hyödynnetään Arabuksesta tiedotettaessa
- Hyödynnetään PYK/SUC/Arabuksen Web-sivustoa viestinnässä
- Asiakasrajapinnassa hyödynnämme prosessikuvauksia kun kerromme tavastamme toimia.
Vuosi 2010
- Virtuaalikonseptista tiedottaminen laajemmin
- Osallistuminen Yrittäjä-messuille
- Suhdetoiminta
- Posthautomoyrityksille tiedottaminen
- Hyödynnetään PYK/SUC/ Arabuksen web-sivustoa viestinnässä
- Asiakasrajapinnassa hyödynnämme prosessikuvauksia kun kerromme tavastamme toimia.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 209 804

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 176 873

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 436 470

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 209 873

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Yrityshautomo Arabus on harjoittanut yrityshautomotoimintaa vuodesta 1996, joten projektin lähtökohdat ovat olleet hyvin tiedossa. Lisäksi eri ministeriöiden taholta on osoitettu lisääntyvää kiinnostusta luovaa taloutta sekä luovaa yrittäjyyttä kohtaan. Projektin kohderyhmä on oikein valittu. Luovan alan yrittäjiltä puuttuu monta kertaa tietoaja taitoa liiketoiminnan edelleen kehittämisessä. Projektin tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Määrälliset ja laadulliset tavoitteeton on ylitetty.
Taideteollinen korkeakoulu ja Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus neuvottelivat syksyllä 2008 yhteistyösopimuksen projektin toteuttamisesta. Projekti siirtyi Taideteollisen korkeakoulun Koulutus- ja kehittämiskeskus IADEn uudelleenorganisoinnin vuoksi HSE Pienyrityskeskuksen hallinnon piiriin 1.1.2009. Projektin toteutus on onnistunut hyvin siitä huolimatta, että projektin hallinnoija on vaihtunut kesken projektikauden. Projektin hallinnointi on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen kanssa sujunut hyvin ja toiminta Start-Up Centerin yhteydessä on tapahtunut suunnitelmien mukaisesti. Kohderyhmän kanssa toteutettava toiminta on ollut suunnitelmallista ja palvelututkimuksesta saadut palautteet Arabuksen tarjoamista palveluista ovat olleet kiitettävät. Yhteistyötä on kehitetty vahvasti eri yrityskehittämisen piirissä toimivien tahojen kanssa. Arabuksessa syntynyttä osaamista on hydynnetty eri Pienyrityskeskuksen hallinnoimissa projekteissa, sekä kansallisissa että Baltian maihin liittyvissä yhteistyöprojekteissa. Projekti järjesti maaliskuussa 2010 New Wave -verkostoitumistilisuuden Otaniemessä, johon osallistui yli 200 henkilöä. Osallistujat olivat Aalto -ylipiston opiskelijoita, Aalto yliopiston henkilökuntaa, mentoreita, hautomo- ja posthautomoyrittäjiä sekä asiantuntijoita .Yrityshelsingin kanssa on keväällä 2011 järjestetty yhteinen tilaisuus kaupungintalolla, jossa usealle yrittäjälle on järjestynyt tilaisuus esitellä toimintaansa sijoittajille. Projektille haettiin jatkoaikaa 30.4.2011 saakka. Projektin toimintamuodot siirtyvät 1.5.2011 osaksi Aalto StartUp-Centerin toimintaa.

Projekti sekä projektissa olevat yrittäjät ovat koko projektikauden saaneet hyvin julkisuutta eri medioiden ja toimijoiden parissa.
Projektia on vahvasti markkinointi eri kanavissa ja lisäksi eri toimijoiden keskuudessan on tietoisuus luovan alan yritystoiminnasta lisääntynyt. Arabus -nimi osataan Uudellamaalla hyvin yhdistää luovan alan yritystoiminnan kehittäjätahona.

Projektin toiminta on toteutettu projektin toteuttamissuunnitelman mukaisesti. Projekti on harjoittanut yrityshautomotoimintaa kohderyhmänä luovan alan yrittäjät. Projektin keskeisenä toiminnallisena tavoitteena on ollut yrittäjyysvalmiuksien luominen ja yritystoiminnan synnyttäminen ja kasvun kiihdyttäminen. Vahva yhteys Aalto-yliopistoon on tarkoittanut myös nuorten yrittäjyyden edistämistä. Projektissa on kehitetty hyviä käytäntöjä luovien alojen yrityshautomotoiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen.Samalla näitä hyviä käytäntöjä ollaan voitu hyödyntää myös muissa luovan alan yrittäjyyden kehittämiseen liittyvissä ohjelmissa ja projekteissa.

Projekti on syksyn aikana tutkinut v.2001 - 2008 perustettujen yritysten menestystä. Tulokset vahvistavat edelleen käsitystä hautomotoiminnan vaikuttavuudesta. Luovan alan hautomotoiminnasta saatuja kokemuksia hyödynnetään jatkossa Aalto Start-UpCenter yrtyshautomossa.