Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10658

Projektin nimi: Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2008 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Työ- ja elinkeinoministeriö

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Työ- ja elinkeinoministeriö, Yrittäjyyden kehittäminen ja yritystuet -ryhmä (myöh.: YTY-ryhmä)

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2160307-0

Osoite: Mikonkatu 4

Puhelinnumero: 010 606000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tem.fi/www.yhteistoiminta.fi

Projektin kotisivun osoite: Projektin käyttöön varattiin osoitteet www.yhteistoiminta.fi sekä www.co-op.fi -domainit.

Vastuuhenkilön nimi: Natalia Härkin

Asema: ylitarkastaja

Sähköposti: natalia.harkin(at)tem.fi

Puhelinnumero: 050 460 2359

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Rahoitusta osuustominnallisille hankkeille myöntävät viranomaistahot, seudulliset yritysneuvonta- ja urapalveluja tarjoavat organisaatiot sekä ylipäätään kaikki alkavien yrittäjien kanssa toimivat tahot (mm. ELY-keskukset (ent. TE-keskukset), uusyrityskeskukset, maaseutuyrityskeskukset, naisyrittäjäkeskukset, kunnalliset yrityskehitysyhtiöt, elinkeinoasiamiehet, TE-toimistot (ent. työvoimatoimistot), sosiaalisen yrittäjyyden kehittämishankkeet, oppilaitokset ja opetustoimen henkilöstö (yrittäjyyskasvatus) sekä kunnat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Erityisesti projektissa painotetaan sitä, että hyvinvointia tukeville ja Suomen luovaa innovaatiokykyä edistäville tahoille leviää tieto projektissa toteutettavasta kehittämisestä. Maan kaikilla alueilla rakennemuutostilanteissa uravaihtoehtoja punnitsevat ihmiset, yhteistoiminnan etujen hyödyntämisestä kiinnostuneet henkilöt ja yrittäjät, työllistämismallejaan ja työvoiman yhteiskäyttöä kehittävät yritykset, verkostoituvat pienyritykset, sosiaaliset yritykset ja yhteisöt, opiskelijat. Projektin välillisen kohderyhmän odotetaan laajenevan ja kehittyvän projektin toiminnan aikana ja tarkoitus on, että esim. urapalveluja tarjoavat ammatilliset järjestöt voisivat hyödyntää tuloksia. Itä-Suomen suuralueosio osallistuu toimintaan omalla rahoituskehyksellään, jolloin periaatteessa koko Suomen väestö on varsinkin projektin viestinnän ja yrittäjyyteen kannustamisen kohderyhmää.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on ensi vaiheessa osuustoiminnalliseen yrittäjyyteen ja yhteisötalouteen liittyvän tietotaidon ja neuvontamallin levittäminen valtakunnallisesti yritysneuvonta- ja urapalveluorganisaatioiden hyödynnettäväksi, lisätä osuuskunnan tunnettavuutta yritysmuotona ja varteenotettavana vaihtoehtona yritysmuotoa valittaessa. Projektin edetessä tuetaan myös muita yhteistoiminnallisen yrittämisen ja yrittäjyyskasvatuksen muotoja monimuotoisen uuden yrittäjyyden synnyttämiseksi. Projektissa etsitään menetelmiä yhteisötaloudellisten liikeideoiden löytämiseksi ja esiin nostamiseksi mm. Euroopan pk-yritysviikolla. Valtakunnallisella tasolla selvitetäään mahdollisuuksia sellaisten valtakunnallisten asiantuntijaosuuskuntien tukemiseen, joissa asiantuntijat voisivat testata liikeideoitaan. Projektin tavoitteena on tätä kautta lisätä alkavien yritysten määrää ja yritystoiminnan sekä uravaihtoehtojen monimuotoisuutta. Projektissa tullaan vahvistamaan ja laajentamaan yritysneuvojien sekä urapalvelujen verkostoa, siten että alueittain löytyy osuustoiminnalliseen yrittäjyyteen syvällisemmin kouluttautuneita yritysneuvojia sekä yhteistyöorganisaatioita, joiden kanssa verkostoa kehitetään ja tiivistetään.

Valtakunnallisen projektissa tullaan tarjomaan osuustoiminnallisen yrittäjyyden neuvontatuki ja koulutuspalvelut yritysneuvontaa sekä urapalveluita tarjoaville ja aloittavien yrittäjien kanssa toimiville organisaatioille. Projektin tavoitteena on myös asiantuntijapalveluiden tarjoaminen rahoitusta myöntävien viranomaisten käyttöön osuustoiminnallisiin hankkeisiin sekä yhteisötalouteen liittyen.

Projektilla pyritään pienosuustoimintaan ja yhteisötalouteen liittyvän tutkimustiedon lisäämiseen ja tutkimustulosten hyödyntämiseen käytännössä, osuustoiminnalliseen yrittäjyyteen liittyvien uusien innovatiivisten sovellusmahdollisuuksien kehittämiseen ja levittämiseen valtakunnallisesti sekä toimivien osuuskuntien liiketoimintaosaamisen tehostamiseen tähtäävien mallien ja työkalujen kehittämiseen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan laajasti eri medioita ja viestintäkanavia hyödyntäen (lehdistötiedotteet, www-sivustot ja -portaalit, ilmoitukset tilaisuuksista, seminaareista ja koulutuksista, sähköpostisuoramarkkinointi). Projektin toimintaan liittyvinä tiedostuskanavina toimivat myös tuotettavat esitteet sekä yritysneuvojien käyttöön tuotettava intranet-portaali. Projektista tiedotetaan myös osallistumalla erilaisiin tilaisuuksiin. Projektin alkuvaiheessa toteutetaan viestintäkämpanja, jolla varmistetaan projektin tuotosten siirtyminen todelliseen asiakaskäyttöön.

Projekti ja sen alaprojektit esintyvät tiedotuksessa yhteisellä markkinointinimikkeellä "Yhdessä yrittämään! -hanke".

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

ks. aikataulutettu toteutussuunnitelma kohdassa 9.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 395 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 280 424

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 295 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 280 424

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Yrittäjyys työvoiman käyttötapana ja työmarkkinoiden toimivuuden moottorina

9. Loppuraportin tiivistelmä

Työ- ja elinkeinoministeriö edisti osuuskuntayrittäjyyttä hankkeellaan "Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous". Hanke oli osa Manner-Suomen ESR -ohjelmaa Yrittäjyys työvoiman käyttötapana ja työ-markkinoiden moottorina. Projekti toteutettiin tehtiin vuosina 2009-2013. Hanke käytti markkinointinimeä: "Yhdessä yrittämään", ja pääosan sen palveluista tuotti Tampereen seudun osuustoimintakeskus.

Hankkeen toiminta on ollut sille asetettujen tavoitteiden mukaista. Hankkeen aikana on osk-yrittäjyyden tunnettuutta lisätty erilaisin viestinnällisin keinoin. Hankkeen pääviestintäkanavana on ollut oma sivustonsa www.yhteistoiminta.fi. Hankkeessa toteutettiin omaa markkinointiviestintää ja hanke tuotti erilaisia osk-yrittäjyyttä ja sen sovellutuksia esitteleviä esitteitä. Hankkeessa toteutettiin myös laaja Yhdessä yrittämään! -radiokampanja. Hanke julkaisi omaa sähköistä uutiskirjettä, jonka kautta lähestyttiin 4-5 kertaa vuo-dessa hankkeen ydinkohderyhmää (noin 2 000 vastaanottajaa). Hanke on aikaansaanut julkista keskustelua ja lehtiartikkeleita osk-yrittäjyydestä. Hankkeen järjestämiin tiedotustilaisuuksiin osallistui yhteensä 2470 henkilöä.

Hankkeessa on edistetty ja tuettu yritysneuvojien osaamista osk-yrittäjyyteen liittyvissä asioissa mm. tuottamalla laajaa neuvontaa tukevaa materiaalia sekä back up-tukea osk-neuvontaan liittyvissä tilanteissa. Lisäksi hanke on järjestänyt omia osk-yrittäjyyden koulutuksia sekä perus- että syventävällä tasolla. Hankkeen järjestämät koulutukset ja omat seminaarit ovat saaneet erittäin hyvän palautteen. Lyhytkestoisiin toimenpiteisiin hankkeen aikana osallistui 831 henkilöä ja henkilötyöpäiviä kertyi 607 kappaletta.

Hanke on rakentanut osk-yrittäjyyden yhteyshenkilöverkoston ja rekrytoinut yhteyshenkilöiksi 146 yritysneuvojaa. Verkosto kattoi hankkeen päättyessä kaikki Yritys-Suomi sopimuksen tehneet alueet Manner-Suomen alueella. Yhteyshenkilöverkoston kautta hanke on ollut mukana pilotoimassa erilaisia osk-yrittäjyyden liiketoimintamalleja ja erilaisia pilotteja on ollut yhteensä 14.

Hanke on antanut myös monipuolista asiantuntijatukea osk-yrittäjyyden erityiskysymyksissä ja tuottanut erilaisia ohjeita ja lausuntoja. Hanke on tehnyt paljon yhteistyötä erilaisten kansallisten organisaatioiden ja projektien kanssa. Hankkeeseen mukaan tulleita yrityksiä (lähinnä yrityskehitysyhtiöitä) oli 88 kappaletta ja muita organisaatioita 237 kappaletta. Hanke on toiminut aktiivisesti myös kansainvälisissä verkostoissa ja pyrkinyt tuomaan kansainvälisiä kokemuksia suomalaiseen keskusteluun.

Hankkeesta tehdyn arvioinnin tulosten mukaan yritysneuvojien ja muiden yhteistyökumppanien osaaminen osuustoiminnallisessa yrittäjyydessä kasvoi hankkeen ansiosta merkittävästi. Tätä kautta myös heidän aktiivisuutensa neuvoa asiakkaita osuustoiminnalliseen yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä lisääntyi kyselyn perusteella varsin hyvin. Kyselyyn vastanneista 40 % arvioi osuuskuntaosaamisensa kasvaneen hankkeen ansiosta paljon tai todella paljon. Vastaajista 82 % arvioi kertovansa aktiivisesti osuuskuntayrittäjyyden mahdollisuuksista asiakkaillensa. Lisäksi vastaajat kertoivat olleensa mukana neuvomassa 140 perustamis-hankkeen käynnistämisessä viimeisen vuoden aikana. Hankkeella oli myös myönteinen vaikutus yritysneuvonnan asiakkaisiin, sillä 78 % vastanneista arvioi asiakkaiden kiinnostuksen osuuskuntamuotoista yrittäjyyttä kohtaan kasvaneen hankkeen myötä.

Kaikkiaan hanketta voidaan kyselyn vastausten perusteella pitää onnistuneena ja todeta, että palveluille on ollut kysyntää ja palveluille on myös jatkossa tarvetta Suomen yrittäjyyskentässä. Yli 2/3 vastaajista piti hankkeen palvelujen jatkamista hankkeen päätyttyä tarpeellisena tai erittäin tarpeellisena. Tarpeellisimmiksi koettiin koulutukset/seminaarit, henkilökohtainen neuvonta ja osuuskuntayrittäjyyden asiantuntijapalvelut sekä yhteistoiminta.fi -sivusto. Kyselyn tulosten myötä työ- ja elinkeinoministeriö on vienyt Yritys-Suomi -sivustolle hankkeen tuottamaa materiaalia ja osuustoiminnallinen yrittäjyys on tarkoitus ottaa huomioon myös Yritys-Suomi -palvelun jatkokehittämistyössä.