Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10659

Projektin nimi: MEDIPOLKU, Lääketieteellisen teknologian tuotekehityspolku

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1007067-8

Osoite: PL 6 (Microkatu 1)

Puhelinnumero: 017-255 6000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.savonia.fi

Projektin kotisivun osoite: www.medipolku.fi ja medipolku.ning.com (toimii 31.12.2011 saakka)

Vastuuhenkilön nimi: Matti Sipilä

Asema: Tutkimuspäällikkö

Sähköposti: Matti.Sipila(at)savonia.fi

Puhelinnumero: 044-785 5563

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektissa järjestettävän koulutuksen kohderyhmänä ovat:
- Innovaattorit, yksittäiset tutkijat ja tutkimusryhmät (tuoteideoiden lähteet)
- aloittavat yritykset
- Savonia-amk:n ja Kuopion yliopiston t&k-henkilöstö sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimushenkilöstö ideoiden jatkojalostajina
- tuotekehitysosaamisen koulutuksessa ja käytännön soveltamisessa Savonia-amk:n ja Kuopion yliopiston perus- ja jatko-opiskelijat sekä opettajat

Projektissa kehitettävää koulutusmateriaalia käytetään projektin aikana ja sen jälkeen Savonia-amk:n ja Kuopion yliopiston opetusohjelmissa ja kohderyhmänä ovat siten näiden opiskelijat.

Projektissa laadittavan tuotekehitysprosessin kohderyhmänä ovat:
- Savonia-amk:n ja Kuopion yliopiston t&k-henkilöstö
- Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimushenkilöstö
- Lääketieteellisen tekniikan ja sensorisovellusten parissa tuotekehitystä tekevien ja erityisesti aloittavien yritysten henkilöstö
- Eri organisaatioiden välisen yhteistyön tiivistämiseen tarvittavat tahot

3.3 Välilliset kohderyhmät

- Pohjois-Savon alueen ulkopuoliset yritykset
- Elektroniikan, mekaniikan ja muotoilualan valmistuspalveluja tuottavat yritykset.
- Kaupunkien yrityspalvelut
- Yrittäjäjärjestöt
- T&k-toiminnan rahoittajat
- Joensuun YO/Infotonics Center

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 24, joista naisia 7

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pohjois-Savon alueella, erityisesti Kuopiossa, toteutettu tieteellinen ja soveltava tutkimus, Savonia-amk:n ja Kuopion yliopiston henkilökunta, opiskelijat, käytössä olevat laitteistot sekä Kuopion yliopistollinen sairaalan tarjoama kliininen testausympäristö luovat suuren potentiaalin lääketieteelliseen teknologiaan perustuvien tuoteideoiden syntymiselle ja niiden kustannustehokkaalle jatkokehittämiselle kohti kaupallisia tuotteita. Nykyaikainen tuotekehitystoiminta edellyttää monialaista osaamista, kokonaisuuksien hallintaa ja toimivia yhteistyöverkostoja. Tähän nykyinen koordinoitumaton toimintamalli ei kykene vastaamaan.
MEDIPOLKU-projektin tarkoituksena on luoda em. toimijoiden resursseja hyödyntävä verkostomainen toimintamalli (ns. tuotekehityspolku), joka mahdollistaa lääketieteelliseen teknologiaan liittyvien ideoiden kustannustehokkaan tuotekehityksen kohti kaupallisesti hyödynnettäviä tuotteita. Resurssien tehokkaampi hyödyntäminen tukee myös projektin osapuolten tutkimus- ja koulutustoimintaa, parantaa pienten ja aloittavien yritysten toimintaedellytyksiä sekä kehittää alueen innovaatioympäristöä edistäen uusien yritysten sijoittumista alueelle.

Projektin ensisijaiseen kohderyhmään kuuluvat:
- Innovaattorit, yksittäiset tutkijat ja tutkimusryhmät
- Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimushenkilöstö
- Savonia-amk:n ja Kuopion yliopiston T&K-henkilöstö, perus- ja jatko-opiskelijat sekä opettajat
- Lääketieteellisen- ja sensoritekniikan parissa tuotekehitystä tekevät yritykset Pohjois-Savon alueella
- Yrittäjät.

Projektin toteutus perustuu pilottiprojekteihin, joissa Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimus/tarve-lähtöisiä tuoteideoita tuotteistetaan vähintään prototyyppiasteelle. Prototyypeille tehdään kliininen testaus Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Näin toiminnan kannalta oleelliset rajapinnat ja työmenetelmät jalostetaan käytännönläheisesti projektin tavoitteiden mukaisiksi. Pilottiprojektien toteutuksessa hyödynnetään opiskelijaresursseja, mikä mahdollistaa koulutuksen ja työelämälähtöisen projektitoiminnan välisen yhteistyön lisäämisen. Opiskelijavoimin toteutettu t&k-työ pyritään tuotteistamaan omaksi, yrityksiä ja oppimisprosessia tukevaksi palvelukokonaisuudeksi. Projektin aikana syntyy uutta, tuotekehitykseen ja kliiniseen testaukseen liittyvää, koulutusmateriaalia, jota projektin osapuolet hyödyntävät omassa koulutustoiminnassaan.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektissa mukana oleville yhteistyöyrityksille ja -organisaatioille tiedotetaan projektin ohjausryhmään kuuluvien henkilöiden kautta. Ohjausryhmä kokoontuu 3 -4 kertaa vuodessa ja tarvittaessa ohjausryhmän tapaamisia voidaan järjestää nopeasti mm. Adobe ConnectPro -videoneuvottelujärjestelmän avulla. Ohjausryhmän yleinen viestintä ja tiedotus hoidetaan pääasiassa sähköpostitse. Projektissa tuotetun materiaalin ja dokumenttien jakamiseen käytetään Microsoft Sharepoint -sisällönhallintajärjestelmää, jolla sähköisiä materiaaleja voidaan hallita keskitetysti www-selainliittymän avulla ja johon myös eri yhteistyötahoilla on mahdollisuus tuottaa julkista materiaalia.

Projektissa tarvittavaan markkinointitiedottamiseen hyödynnetään Savonia-amk:n ja Kuopion yliopiston markkinointihenkilöstön asiantuntemusta ja heidän suosittelemiaan medioita. Projektille varataan www.medipolku.fi -verkkotunnus projektin julkista tiedottamista varten ja julkiseksi tarkoitetun materiaalin jakamiseen.

Projektin aikana järjestetään avoimia seminaareja mm. erilaisten tuotekehitysteemojen ympärille (innovaatiotoiminta, tuotekehitys, tuotteistus jne.). Projekti tuottaa myös innovaatioiden tuotekehitys- ja tuotteistus osaamiseen liittyvää opetusmateriaalia.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2009:

- ohjausryhmän kokoukset
- järjestetään 1 - 2 teematapahtumaa erilaisten innovaatio- ja tuotekehitysteemojen ympärille
- testataan erilaisia menetelmiä opiskelijoiden sitouttamiseksi toimintaan
- projektin www-sivut avataan
- verkottumiseen liittyvä tiedottaminen ja markkinointi
- pilottiprojektien hyödyntäminen tiedottamisessa ja markkinoinnissa
- tuotekehitysseminaari 1

2010:

- ohjausryhmän kokoukset
- järjestetään yksi teematapahtumaa innovaatio- ja tuotekehitysteemaan liittyen
- pilottiprojektien hyödyntäminen tiedottamisessa ja markkinoinnissa
- tuotekehitysseminaari 2

2011:

- ohjausryhmän kokoukset
- pilottiprojektien tulosten esittely ja toiminnan tehostettu markkinointi
- tuotekehitysseminaari 3 (projektin päättöseminaari)

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 380 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 360 910

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 436 222

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 405 432

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Medipolku-projekti perustui tarpeeseen selkeyttää ja tehostaa Kuopion alueen korkeakoulutoimijoiden osaamisen ja resurssien hyödynnettävyyttä osana terveysteknologian tuotekehitystoimintaa. Projektilla haluttiin lisätä terveysteknologian tuotekehitysyhteistyötä Savonia-ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan välillä ja näin tukea uusien tuoteideoiden kaupallistamiseen tähtäävää toimintaa. Yhtenä osatavoitteena oli koota tietoa alueen terveysteknologia-alan osaajista ja tuotekehitystä tukevista resursseista. Kerätyn tiedon perusteella haluttiin luoda erityisesti kokemattomille terveysteknologia-alan toimijoille suunnattu yhteistyö- ja tukiverkosto.

Projektin toimenpiteet suunnattiin ensisijaisesti Savonia-ammattikorkeakoulun TKI- (Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta) henkilökuntaan, opettajiin ja opiskelijoihin, Itä-Suomen yliopiston fysiikan ja lääketieteen laitosten opiskelijoihin, tutkijoihin ja tutkimusryhmiin sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan lääkäreihin. Kohderyhmien todettiin olevan avainasemassa projektin tavoitteiden saavuttamisen ja käytännön toimintatapoihin vaikuttamisen kannalta katsottuna. Välillisesti projektin toiminta kohdistui myös Itä- Suomen alueella toimiviin terveysteknologian yrityksiin, yksityishenkilöinä toimiviin innovaattoreihin, T&K- ja yrityspalveluiden tarjoajiin ja rahoittajiin.

Projektin käytännön toteutus tukeutui tutkimus- ja tarvelähtöisiin pilottiprojekteihin. Pilottiprojektien ensisijaisena tavoitteena oli asettaa projektiosapuolet erilaisiin yhteistyötilanteisiin ja näin tuottaa tietoa vakiintuneista toimintamalleista, tuotekehitystoiminnan ongelmakohdista ja hyvistä käytännöistä. Pilottiprojekteja käynnistettiin yhteensä yhdeksän kappaletta ja niiden valinnassa oli kiinnitetty erityishuomiota Medipolku-projektin tavoitteita tukeviin asiakokonaisuuksiin. Pilottiprojektien toteutus tapahtui toteuttajaorganisaatioiden ja projektin yhteistyökumppaneiden olemassa olevia resursseja hyödyntämällä. Kaikki projektin toteuttajaosapuolet ovat koulutusorganisaatioita ja opiskelijoiden tehokas hyödyntäminen osana pilottiprojektitoimintaa oli merkittävässä roolissa. Erityisesti mainittakoon projektin kesällä 2010 toteuttama kesätiimikokeilu, jossa neljää eri pilottiprojektiaihiota työstettiin opiskelijoista koostuvan, monialaisen ja -organisatorisen, projektiryhmän toimesta.

Pilottiprojektitoiminnan lisäksi keskityttiin verkostoitumistoimintaan. Verkostoituminen tapahtui
kohderyhmätapaamisten ja ideapajojen yhteydessä sekä seminaareissa ja erilaisissa
koulutustilaisuuksissa. Projektissa kokeiltiin myös sosiaalisen median hyödyntämistä terveysteknologia-alan osaajaverkoston kokoamisessa sähköiseen ja helposti lähestyttävään muotoon. Projektin toteuttamaan medipolku.ning.com -verkkoyhteisöön liittyi yli sata terveysteknologia -alan toimijaa projektin toiminta-aikana. Projekti järjesti myös kaksi terveysteknologiaan liittyvää kokopäiväseminaaria Kuopiossa vuosina 2009 ja 2011. Molempiin seminaareihin osallistui noin sata terveysteknologia-alalla toimivaa tai alasta kiinnostunutta henkilöä.

Medipolku-projektia voidaan pitää onnistuneena kokonaisuutena, vaikka kaikkia sen tulostavoitteita ei pystytty saavuttaman suunnitellulla tavalla. Projektin toteutus ajoittui alueellisen korkeakoulutoiminnan muutoskauteen, mikä vaikeutti mm. vakiintuneiden toimintatapojen ja hyvien käytäntöjen keräämistä yhteiseksi toimintamalliksi. Muutosjakso tarjosi kuitenkin mahdollisuuksia vaikuttaa organisaatioiden uusiin toimintatapoihin niiden syntyvaiheessa. Toteutunut projektikokonaisuus voidaankin mieltää pioneeritason verkostoitumishankkeeksi, joka aktivoi alueen korkeakoulutoimijoita terveysteknologiapainotteisen yhteistoimintaverkoston synnyttämiseksi Kuopion alueelle.

Projektilla pystyttiin lisäämään terveysteknologian tuotekehitysyhteistyötä Savonia-ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan välillä ja pilottiprojektien toteutus saatiin toimimaan projektin tavoitteiden mukaisesti. Pilottiprojektien toteutus tuotti ruohonjuuritason tietoa eri projektiosapuolten toimintatavoista ja vakiintuneista käytännöistä. Pilottiprojektitoiminnalla pystyttiin vaikuttamaan vallitsevaan toimintakulttuuriin ja aktivoimaan kohderyhmiä monialaiseen tuotekehitysyhteistyöhön joka ottaa huomioon toiminnan kaupallisen potentiaalin aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa.

Projektilla oli vaikutus erityisesti Savonia-ammattikorkeakoulun OIS (Open Innovation Space) toiminnan kehittymiseen ja hyvien käytäntöjen sekä testattujen toimintamallien oletetaan jalkautuvan käytäntöön juuri OIS-toiminnan myötä. Savonia-ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan välille muodostui uusia ns. suorittavan tason yhteistyöverkostoja, joiden oletetaan helpottavan uusien hankkeiden ja tuotekehitysprojektin käynnistämistä.

Lisätietoja: http://www.medipolku.fi