Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10660

Projektin nimi: TULO - Tulevaisuuden logistiikka

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Aalto-korkeakoulusäätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 2228357-4

Osoite: Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli PL 19300

Puhelinnumero: (09) 451 24075

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.aalto.fi

Projektin kotisivun osoite: www.dipoli.tkk.fi/tulo

Vastuuhenkilön nimi: Kalevi Köninki

Asema: Koulutusjohtaja

Sähköposti: kalevi.koninki(at)aalto.fi

Puhelinnumero: (09) 470 24470

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Itä-Uusimaa, Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Loviisan, Porvoon, Raaseporin

Kunnat: Espoo, Hanko, Vantaa, Helsinki, Lohja, Karkkila, Nummi-Pusula, Kerava, Tuusula, Kauniainen, Järvenpää, Vihti, Hyvinkää, Mäntsälä, Karjalohja, Kirkkonummi, Pornainen, Inkoo, Nurmijärvi, Siuntio, Porvoo, Lapinjärvi, Myrskylä, Askola, Loviisa, Sipoo, Pukkila, Raasepori

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin pääasiallisena kohderyhmänä ovat logistiikkatoimialla työskentelevä ohjausorganisaatioiden henkilöstö (ohjausorganisaatiot välittävät kuljetustoimeksiantoja kuljetusyrittäjille), logistiikkajohtajat ja kuljetusyrittäjät sekä operaattoritoimijat. Verkostomaista liiketoimintaa harjoittavat arvoverkostoon kuuluvat yritykset ja ohjausorganisaatiot kuuluvat kohderyhmään.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Viranomaistahot sekä kuntien päättäjät ja elinkeinojohtajat. Liitot, toimialaliitot ja -järjestöt sekä ammatilliset ja täydennyskouluttajatahot. Lisäksi tulevat toimialan kehittäjätahot.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 114, joista naisia 9

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 100, joista naisia 14

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 15, joista naisten työpaikkoja 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suuret logistiikkayritykset ovat hakeneet toimintaketjuunsa kustannussäästöjä, yksinkertaisuutta ja hallittavuutta valtaamalla itselleen paikallis- ja lähijakelua, joissa pk-yrityksillä on perinteisesti ollut vahva asema. Toimialan pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen on keskeistä työpaikkojen säilymisen ja sitä kautta koko yhteiskunnan kannalta.

Pystyäkseen kilpailemaan suurten toimijoiden kanssa pk-yritysten on kyettävä entistä verkottuneempaan ja samalla asiakkaan näkökulmasta sujuvampaan, yhtenäisempään toimintaan. Toimiala on rakennemuutoksessa, joka koskettaa niin ohjausorganisaatioita, operaattoreita, viranomaisia kuin yrittäjiäkin.

Hankkeen tavoitteina on vaikuttaa logistiikkatoimialan rakenteisiin, tukea ja kasvattaa yrittäjyyttä, nostaa osaamisen tasoa sekä kouluttaa alalle verkostomaisesti toimivia uusia yrittäjiä. Hankkeessa järjestetään logistiikka-alan osaamisen kehittämisohjelmia, taloudellisesta tilanteesta riippuen alalle rekrytoivia koulutusohjelmia, johdon valmennus- ja konsultointipalvelua sekä kehitetään vastuullisen toiminnan malleja ja palvelukonsepteja, joilla pyritään parantamaan yrittämisen mielekkyyttä, houkuttelevuutta ja kannattavuutta.

Työssäjaksamisen tukeminen ja kestävän kehityksen mukainen toiminta ovat hankkeessa syntyvän vastuullisen toiminnan mallin tärkeitä osia.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

9/2008 lehdistötiedotteet toimialan liittojen ja sidosryhmien julkaisuissa
9/2008 projektin kick off -ja tiedotustilaisuus sidosryhmille ja kohdeyrityksille
10/ 2008 tiedotetaan sidosryhmätoimijoille kehittämisfoorumista
11/2008 tiedotetaan kohdeyrityksille liiketoimintakyvyn kartoituksesta ja palvelupaketista
1/2009 tiedotetaan kohdeyrityksille koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluista
4/ 2009 tiedotetaan sidosryhmätoimijoille seuraavista kehittämisfoorumeista
10/2009 tiedottaminen projektin välituloksista
11/2009 tiedotetaan koulutuksista ja uusista palvelupaketeista kohderyhmälle kehittämisfoorumissa
5/2010 tiedotus ja kehittämisfoorum sidosryhmille ja asiakasyrityksille
4-5/2011 projektin lopettamisfoorum: tiedottaminen projektin kohderyhmille ja medialle
-media ja projektin sidosryhmät ovat projektissa hyödynnettävässä web-yhteisötyöskentelyalustalla mukana ja saavat aktuellia tietoa ja voivat osallistua projektin kehitysvaiheisiin.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Alustava suunnitelma, joka tarkennetaan projektin ohjausryhmässä:
3/2009 projektin uusia palvelukonsepteja
8/2009 projektin verkostomainen toimintamalli
8/2009 vastuullinen toimintamalli
11/2009 yrittäjyyttä ja naisyrittäjyyttä tukeva palvelukonsepti
2/2010 työkalupakki ohjausorganisaatioille
Uusia konsepteja ja käytäntöjä levitetään mahdoll. pikaisesti saadaksemme pilotoitua ja tehtyä parannuksia niihin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 698 834

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 672 061

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 698 834

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 672 061

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena on ollut vaikuttaa kokonaisvaltaisesti logistiikka toimialan rakenteisiin ja toimialan houkuttelevuuteen, tukea ja kasvattaa yrittäjyyttä sekä nostaa osaamisen tasoa toimialalla vastaamaan rajusti kasvavien ja kansainvälistyvien markkinoiden vaatimuksia.

Projektin pääasiallisena kohderyhmänä ovat olleet logistiikkatoimialalla työskentelevä ohjausorganisaatioiden henkilöstö, logistiikkajohtajat ja kuljetusyrittäjät sekä operaattoritoimijat. Kohderyhmänä ovat olleet myös verkostomaista liiketoimintaa harjoittavat arvoverkostoon kuuluvat yritykset ja ohjausorganisaatiot. Projektin aikana on tehty tiivistä yhteistyötä logistiikka-alan eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa mm. SKAL ja Logistiikkayritysten liitto.

Toimenpiteet ja tulokset:
Projektissa järjestettiin kahdeksan toimialan kehittämistyöpajaa. Projektin vuorovaikutteiset työpajat ovat olleet kohderyhmälle tärkeä vaikuttamiskanava ja hyväksi havaittu menetelmä oman toimialansa kehittämisessä. Työpajojen tavoite oli etsiä eri osapuolten näkemyksiä yhdistämällä ratkaisuja verkostomaiseen liiketoimintaan, vastuullisuuteen ja uusiin palvelukonsepteihin toimialan yrittäjien avuksi. Työpajoissa jaettiin ja jalostettiin tietoja ja osaamista eri teemoista, pohdittiin ratkaisuja, synnytettiin uusia ideoita ja pyrittiin luomaan uusia konkreettisia toimintamuotoja ja hyviä käytänteitä sekä verkostoiduttiin. Kuljetusala on myös perinteisesti miesvaltainen ala. Naisten työllistymistä alalle ja naisyrittäjien verkottumista tuettiin työpajatoiminnalla.

Projektin liiketoimintakyvyn mittaamispalvelun kautta kuljetusyrittäjille tarjottiin tuettua liiketoiminnan mittaamis- ja analyysipalvelua. Projektissa tehtiin 58:lle yritykselle liiketoiminta-analyysit ja järjestettiin kolme liiketoiminnan kehittämisseminaaria. Projektin liiketoiminta-analyysien avulla on kehitetty pk-yritysten kannattavuutta ja kiinnitetty huomiota yritysten kilpailukyvyn paranemiseen mm. innovoimalla uusia toimintatapoja vanhojen käytettyjen tilalle. Toimijoiden liiketoimintakykyyn sekä toimintatapoihin verkostossa saatiin huomattavaa parannusta aikaiseksi.

Kuljetusyrittäjien osaamisen tasoa nostettiin viiden Täsmäkoulutusohjelman avulla. Projektin järjestämä loppuseminaarin aiheena oli "Logistiikan haasteet ja mahdollisuudet tulevaisuudessa; näkökulmia kaupunki- ja seutulogistiikan kehittämiseen."

Projektin tulosten pohjalta on kehitetty Palveluliiketoimintamalli tulevaisuuden kuljetusyrittäjille. Malli tarjoaa työkaluja kuljetusyritysten yritystoiminnan tarkasteluun ja kehittämiseen sekä kannattavuuden parantamiseen. Projektin tutkimusosiossa tehtiin myös Verkostoituminen pienissä ja keskisuurissa kuljetusyrityksissä -tutkimus. Siinä selvitettiin kuljetusyritysten tämän hetkistä strategista ja toimitusketjuihin liittyvää verkostoitumista ja suhtautumista verkostoihin tulevaisuudessa.

Projektin tavoitteena oli saada huomattavaa uudistusta ja parannusta aikaiseksi toimialalla. Erilaisin tutkimus- ja yhteistyömenetelmin luotiin uusia toimintatapoja, jotka tukevat yrittäjän arkea. Projektissa kehitetyt uudet toimintamallit vaikuttivat toimialan rakenteisiin positiivisesti. Ne toimivat parhaiten TULO-projektin yhteenvetona ja mahdollisten tulevien kehittämisprojektien pohjana. Projektissa kehitettyä mallia voidaan käyttää niin, että siitä konkretisoidaan ja räätäköidään erilaisia kehittämistoimenpidekokonaisuuksia erilaisiin tarpeisiin ja kohteisiin.

Projektin kautta eri toimijat ovat yhdessä rakentaneet tulevaisuuttaan, oppineet luottamaan yhteistyön voimaan ja ovat olleet halukkaita jatkamaan opittua käytäntöä vastaisuudessakin.

Uudet verkostomaiset toimintatavat ja yhteistyömallit on tarjottu pk-yritysten käyttöön. Toimintatapa ja mallit ovat sovellettavissa myös muille toimialoille.
Kehittämistyöpajoissa käsiteltyjä asioita on levitetty eteenpäin. Projektin palveluliiketoimintaan ja johtamiseen liittyvä mallin sekä verkostoitumistutkimuksen tuloksia tullaan levittämään ja hyödyntämään logistiikka-toimialan keskuudessa. Hankkeen tuloksia on levitetty laajasti alan lehtien, liittojen, messujen sekä muiden alan kehittämistahojen kautta.

Tulevaisuuden logistiikka -projekti voidaan nähdä yhdeksi interventioksi logistiikka ja kuljetusalan kehittämisen kaaressa. Sen lähestymistavaksi muodostui yritysten liiketoimintakyvyn kehittäminen sekä toimintaedellytysten tunnistaminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Projektissa nostettiin esiin alan kehittämisen tarpeita ja näkökulmia.