Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10661

Projektin nimi: Kaivannaisteollisuuden maapatojen sekä läjitysalueiden rakenteet ja turvallisuusnäkökohdat

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 30.4.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1007067-8

Osoite: PL 6

Puhelinnumero: 017 255 6000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.savonia.fi

Projektin kotisivun osoite: portal.savonia.fi/amk/hankkeet/patoturvallisuus

Vastuuhenkilön nimi: Kari Lehtomäki

Asema: Tulosaluejohtaja

Sähköposti: kari.lehtomaki(at)savonia.fi

Puhelinnumero: 044 785 6200

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjanmaa, Kainuu

Seutukunnat: Koillis-Savon, Keski-Karjalan, Joensuun, Sisä-Savon, Kuopion, Kehys-Kainuun

Kunnat: Kaavi, Siilinjärvi, Suomussalmi, Kuopio, Joensuu, Outokumpu

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ensisijaisena kohderyhmänä on kaivannaisteollisuudessa työskentelevät ja alalle suuntaavat henkilöt, jotka joutuvat vastaamaan maapadoista, niiden kunnon valvonnasta ja patoturvallisuusasioista. Lisäksi kohderyhmänä ovat patorakenteiden suunnittelijat ja rakentajat sekä kaivosalueiden ympäristöturvallisuutta valvovat kuntien viranomaiset ja Savonia-ammattikorkeakoulun henkilöstö.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Patovalvonnasta ja kaatopaikkojen valvonnasta vastaavat viranomaiset, kaivosalueiden ympäristöjen asukkaat, tutkimus- ja oppilaitokset ja muut viranomaiset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 30, joista naisia 8

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kaivannaisteollisuusalan yritykset ovat esittäneet huolensa patoasiantuntijuuden katoamisesta työelämästä lähivuosina. Tarve kohdistuu erityisesti kaivosteollisuuteen, joka on merkittävä maapatojen rakentaja Suomessa ja joka myös vastaa osin itse patojensa turvallisuudesta, niiden omavalvonnasta sekä toimivuudesta kaikissa ääriolosuhteissa. Uudet kaivoshankkeet sekä jo olemassa olevien kaivosten laajentamishankkeet edellyttävät merkittävissä määrin patorakentamista sekä toteutettujen patorakenteiden valvontaa ja niiden turvallisuudesta vastaamista pitkälle tulevaisuuteen. Patorakentamisen ja -valvonnan asiantuntijat ovat katoamassa työmarkkinoilta ja huoli osaavan työvoiman saatavuudesta sekä tarve olemassa olevan työvoiman täsmäkouluttamiseksi on merkittävä.

Järjestettävällä koulutuksella pyritään vastaamaan tähän akuuttiin osaajavajeeseen kouluttamalla jo työelämässä olevia kaivosalan ihmisiä sekä luomaan luomaan edellytykset osaajien kouluttamiseksi jatkossa osana kaivannaisalan yrityksiin suuntautuvien insinöörien perus- ja jatkokoulutusta. Näköpiirissä olevat kaivoshankkeet lisäävät merkittävästi patorakentamista ja näin ollen myös tarvetta ko. patoasiantuntijoille. Koulutuksen sisältö keskittyy erityisesti maapatoihin sekä vastaaviin pengerrakenteisiin ja se tulee koostumaan mm. seuraavista osakokonaisuuksista (moduulit):
Maamekaniikan perusilmiöt
Maapatojen rakenteet
Maapatojen suunnittelu ja rakentaminen
Pohjavesien hallinta ja pinnanvaihteluiden vaikutus maapatoihin
Murtumamekanismit ja niiden tunnistaminen sekä seuranta
Lakisääteiset vaatimukset, tarkkailuohjelmat sekä vuositarkkailu
Läjitysalueiden rakennekerrokset ja niiden yleiset vaatimukset
Sään ääri-ilmiöt ja niiden huomiointi osana patoturvallisuutta tulevaisuudessa

Koulutus toteutetaan kuukausittain järjestettävien intensiivilähiopetuspäivien muodossa erillisinä moduuleina (keskimäärin 2 koulutuspäivää/kk). Intensiivipäivien lisäksi koulutus sisältää erikseen määritettäviä harjoitustöitä maamekaniikaan sekä patoturvallisuuteen liittyen ja näiden töiden konsultoinnin. Projektin tuloksena syntyy koulutuskokonaisuus patoturvallisuusvastaavien tehtäväkentän vaatimusten mukaisen koulutuksen järjestämiseksi. Projektin tuloksena koulutuksen suorittaneet henkilöt ovat saaneet tarvittavat perustiedot ja ymmärryksen patojen rakenteista sekä erityisesti patojen turvallisuuteen ja niiden valvontaan liittyvistä osa-alueista ja kykenevät hyödyntämään näitä taitoja omassa työssään esim. kaivannaisteollisuusyritysten patovastaavien tehtävissä tai patojen suunnittelu- ja/tai rakennuttamistehtävissä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin toteutuksesta tiedotetaan seuraavasti: rekrytointivaiheessa koulutuksesta laitetaan yleinen lehti-ilmoitus keskeisiin Itä-Suomalaisiin lehtiin. Sen lisäksi koulutuksen toteuutuksesta ilmoitetaan Itä-Suomalaisten kaivannaisteollisuuden yritysten välityksellä niiden työntekijöille. näiden lisäksi projektista tiedotetaan Savonia-ammattikorkeakoulun internet-sivuilla. Sivuston sisältöä päivitetään projektin edetessä ajankohtaisten tapahtumien yms. osalta. projektin toteutuksesta levitetään tietoa myös muille koulutusorganisaatioille ammattikorkeakoulujen välisen yhteisen t&k-kehittämisfoorumin välityksellä. Loppuraportti liitetään soveltuvilta osin Savonia-ammattikorkeakoulun kotisivuille projektin päätyttyä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvistä käytännöistä tiedotetaan ammattikorkeakoulujen välisen yhteisen t&k-kehittämisfoorumin välityksellä projektin päätyttyä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 73 700

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 54 259

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 86 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 60 144

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli vastata patoturvallisuusvastaavan koulutuksen saaneiden patoasiantuntijoiden osaajavajeeseen järjestämällä koulutuskokonaisuus jo työelämässä oleville sekä alalle suuntaaville henkilöille. Lisäksi tavoitteena oli luoda edellytykset kouluttaa jatkossa pato-osaajia osana kaivannaisalan yrityksiin suuntautuvien insinöörien perus- ja jatkokoulutusta.

Projekti käynnisty vuonna 2008, jolloin suunniteltiin koulutuksen sisältö ja rekrytointiin siihen opiskelijat. Koulutukseen ilmoittautui 30 kurssilaista, mikä ylitti alun perin tavoitellun opiskelijamäärän. Koulutuksen tarpeellisuus kävi ilmi koulutusta mainostettaessa, sillä koulutuspaikat täyttyivät jo siinä vaiheessa, kun koulutusta ei oltu vielä markkinoitu kaikkia suunniteltuja kanavia pitkin.

Koulutus alkoi kesällä 2009 ja päättyi keväällä 2010. Kouluttajina toimivat ammattitaitoiset ja laajan kokemuksen omaavat patoasiantuntijat. Koulutus sisälsi yksitoista koulutuspäivää, jotka sisälsivät teoriaopetusta, harjoitustyön tekoa sekä vierailuja patokohteille. Koulutuspäivien teemat olivat:
- patojen suunnittelu,
- patoturvallisuutta koskevien säädösten soveltaminen,
- patojen rakentaminen,
- patojen valvonta ja tarkkailu,
- patoturvallisuus ja sään ääri-ilmiöt
- sekä ylimääräisenä aiheena patojen geotekninen mitoitus.
Harjoitustyössä opiskelijat laativat padon turvallisuustarkkailuohjelman ja turvallisuussuunnitelman. Harjoitustyö oli laaja ja vaikeustasoltaan vaativa. Patoturvallisuus ja sään ääri-ilmiöt -teema toteutettiin avoimena seminaarina, johon saivat osallistua myös koulutuksen ulkopuoliset henkilöt. Seminaaria mainostettiin patoturvallisuusviranomaisille, ammattikorkeakoulujen tekniikan alan koulutusyksiköille sekä Kaivannaisteollisuus ry:n jäsenille. Koulutuksen läpäisyvaatimuksena oli harjoitustyön suorittaminen hyväksyttävästi sekä lopputentin läpäiseminen. Koulutuksen aloittaneista 30 opiskelijasta 27 suoritti kurssin hyväksyttävästi.

Koulutuksen tuloksena syntyi kattava koulutusmateriaali padoista ja patoturvallisuudesta. Materiaalin pohjalta tullaan jatkossa järjestämään uusia patoturvallisuuskoulutuksia tarpeen vaatiessa. Lisäksi koulutusmateriaalia tullaan hyödyntämään insinöörien perus- ja jatkokoulutuksessa.

Hanke oli käytännönläheinen koulutus, jolla saavutettiin tavoitellut kohderyhmät ja vastattiin akuuttiin tarpeeseen. Koulutuksessa mukana olleet henkilöt kokivat koulutuksen erittäin hyödylliseksi, kattavaksi ja ajankohtaiseksi tietopaketiksi, joka oli järjestetty hyvin. Myös kustannustehokkuusmielessä hanke onnistui yli odotusten, sillä budjetista osa jäi käyttämättä siitä huolimatta, että kaikki hankesuunnitelmassa olevat toimet toteutettiin ja lisäksi ylimääräistä koulutusta järjestettiin. Hankkeella saavutettiin myös jatkuvuutta, sillä koulutuksen pohjalta koottua luentomateriaalia tullaan jatkossa hyödyntämään uusissa patoturvallisuuskoulutuksissa sekä insinöörien opinnoissa.