Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10662

Projektin nimi: Tervetuloa kotiin, Suupohjaan!

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.10.2008 ja päättyy 29.2.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Suupohjan Elinkeinotoimen kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1078732-9

Osoite: Teknologiapuisto 1

Puhelinnumero: 06 24133801

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.suupohja.fi/sek

Projektin kotisivun osoite: sek.suupohja.fi/inka

Vastuuhenkilön nimi: Risto Kuutti

Asema: elinkeinojohtaja

Sähköposti: risto.kuutti(at)suupohja.fi

Puhelinnumero: 040 5307680

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen, Suupohjan

Kunnat: Kauhajoki, Karijoki, Isojoki, Kurikka, Teuva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Suupohjan ulkomaista työvoimaa käyttävät yritykset ja maahanmuuttajat (seudulla jo asuvat ja seudulle muuttavat) sekä seudun asukkaat (ulkomaista työvoimaa palkkaavien yritysten kantaväestöön kuuluvat työntekijät).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kunnat( Kauhajoki, Karijoki, Jurva, Teuva ja Isojoki), valtion virastot (työvoimatoimisto, verotoimisto, KELA, poliisi), paikalliset palveluntarjoajat (pankit, kaupat, vapaa-ajankeskukset ja kulttuurijärjestöt, vuokrataloyhtiöt) ja erilaiset kansalaisjärjestöt. Hankkeen aikana rakennetaan ja vahvistetaan yhteistyöverkostoa Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen ja EURES työnvälitysjärjestelmän sekä seudun ammatillisten oppilaitosten kanssa siten, että voidaan hakea täsmähakea tarvittavaa työvoimaa Euroopan maista ja tarjota lisäkouluttautumisvaihtoehtoja sitä tarvitseville työnhakijoille jopa ennen varsinaista työpaikkaakin. Hanke pyrkii myös tekemään läheistä yhteistyötä muiden maahanmuuttoa ja kotouttamista koskevien hankkeiden kanssa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 207, joista naisia 75

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 75, joista naisia 27

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suupohjaan luodaan palvelumalli jossa maahanmuuttokoordinaattori ja osa-aikaiset neuvojat tarjoavat tietoa, tukea ja neuvontaa seudun ulkomaalaista työvoimaa rekrytoiville yrittäjille, maahanmuuttajille, ulkomaalaisille, seudulla jo asuville ulkomaalaisille ja seudun asukkaille (ulkomaista työvoimaa palkkaavien yritysten kantaväestöön kuuluvat työntekijät). Hankkeen tavoitteita ovat: tukea maahanmuuttajien ja ulkomaalaisten kotoutumista Suupohjassa, antaa tietoa alueella asuville ulkomaalaisille jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioista Suomessa ja Suupohjassa, avustaa asuntojen löytymisessä, auttaa viranomaiskäytännöissä, lisätä suomalaisten asukkaiden kansainvälistä tietoutta ja suvaitsevaisuutta eri kulttuurien välillä sekä luoda kansainvälisiä suhteita eurooppalaisiin työnvälityskeskuksiin ja siten helpottaa työvoiman saatavuutta ulkomailta. Tavoitteena on helpottaa ulkomaalaisten ja maahanmuuttajien sopeutumista Suomeen ja Suupohjaan ja tehostaa kotoutumista seudulle. Tuloksena nähdään pysyvästi asumaan ja työskentelemään asettuvia ulkomaalaisia yhä enemmän seutukunnassamme.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen alkaessa laaditaan sen toimista tiedotuskampanja paikallislehtien ja maakuntalehtien ja eri tiedotusvälineiden avulla. Yksi maahanmuuttokoordinaattorin tärkeimmistä tehtävistä on avoimesta ja monisuuntaisesta tiedottamisesta huolehtiminen.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Toiminta on heti aloittamisen jälkeen mallinnettavissa muille alueille. Jaamme mielellämme tietoa Suupohjan mallista ja kokemuksistamme.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 215 740

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 191 075

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 267 696

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 238 054

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Eurooppalaisen yhteistyön lisääminen työvoima-, koulutus- ja elinkeinopolitiikassa edistämällä työperusteista maahanmuuttoa

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena on ollut työperäisen maahanmuuton edistäminen. Projektissa on pyritty työperäisten maahanmuuttajien sitouttamiseen alueelle ja erityisesti EU:n ulkopuolelta tulevien työperäisten maahanmuuttajien kotouttamisen mallintamiseen. Asiakkaana on ollut paitsi maahanmuuttajia, myös työnantajia sekä työyhteisön jäseniä. Projekti on saanut runsaasti julkisuutta ja se on profiloitunut pitkälti Vietnamista tulleiden työntekijöiden ympärille, vaikkakin hankkeen asiakaskunta on ollut paljon laajempi. Projektisuunnitelmaan kirjoitettuja osallistujamääriä ei ole saavutettu, koska hanketta kirjoitettaessa ei talouden lamaan ja sen vaikutuksiin työperäiseenmaahanmuuttoon alueella osattu varautua. Kuitenkin projektin tarjoamat palvelut, erityisesti neuvonta ja ohjaus, ovat löytäneet paikkansa hyvin ja palveluita on käytetty paljon. Neuvonnan suhteen on myös kokeiltu erilaisia toimintamalleja, joista henkilökohtainen ohjaus ja parityöskentely on koettu alueella toimivimmaksi ratkaisuksi. Työperäisten maahanmuuttajien kotouttamisessa on pyritty kokonaisvaltaiseen kotouttamiseen, mutta perheiden kotouttaminen (erityisesti EU:n ulkopuolelta tulevien suhteen) on todettu haasteelliseksi. Ylipäätään on työperäiseen maahanmuuttoon liittyvät kotouttamistyön kompastuskivet kohdattu, niistä on opittu ja niihin on onnistuttu löytämään ratkaisuja.

Projekti on onnistunut luomaan vankan kotouttamisjoukon alueelle. Alueella suvaitsevaisuus on lisääntynyt ja kansainvälisyydestä on tullut 'normi'.Kotouttamistyön merkitys on todettu tärkeäksi erityisesti työnantajien ja kuntien taholta, ja hankkeen toimintaan on sitouduttu aktiivisesti.