Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10663

Projektin nimi: Menestyvän Bisneksen Villa

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Teknologiakeskus TechVilla Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 1579776-1

Osoite: Kankurinkatu 4 - 6

Puhelinnumero: +358 19 8712 200

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.techvilla.fi

Projektin kotisivun osoite: www.techvilla.fi/fi/kehityspalvelut/pk-yritykset/yrityskehittamo

Vastuuhenkilön nimi: Juha Leinonen

Asema: toimitusjohtaja

Sähköposti: juha.leinonen(at)techvilla.fi

Puhelinnumero: +358 40 176 8712

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme, Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Riihimäen

Kunnat: Hyvinkää, Riihimäki, Hausjärvi, Loppi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin pääkohderyhmän muodostavat yrittäjyyttä harkitsevat henkilöt, yritystoiminnan vastikään aloittaneet yrittäjät sekä nuoret, enintään 3 - vuotiaat yritykset. Päätoimialoja ovat teknologia- ja osaamisintensiiviset yrittäjät/yritykset.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisiä kohderyhmiä ovat toimivat yritykset, Hyvinkään talousalueen oppilaitokset ja opiskelijat sekä yrittäjäjärjestöt ja Kiinteistö Osakeyhtiö Hyvinkään Wanha Villatehdas.

Yrityskentässä verkottuminen ja alihankinnan kehittäminen ovat keskeisiä trendejä. Yritykset hyötyvät siitä, kun alueelle kehittyy uusia osaavia mikro- ja pk-yrityksiä.

Hyvinkään kaupungin strategiana on kehittää Wanhan Villatehtaan alueesta monipuolinen yrityskeskittymä (erityinen teknologiaklusteri).

Hyvinkäällä toimii mm. Taidekoulu, jossa on myös aikuisten iltalinja sekä Ammattioppilaitos, josta valmistuu erilaisia kädentaitojen osaajia ja joiden yrittäjyyteen kannustava toimijana projekti toimii.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 76, joista naisia 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 99, joista naisia 19

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 28, joista naisten työpaikkoja 9

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 47, joista naisten työpaikkoja 16

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten perustamia 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 13, joista naisten perustamia 3

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Teknologiakeskus TechVilla Oy on vuonna 2000 käynnistynyt teknologiakeskuskonseptin mukaisesti toimiva kehitysyhtiö. Yhtiön omistavat perustajaosakkaana Hyvinkään kaupunki (enemmistöosakas) sekä toiminnassa mukana olevat pk - yritykset. TechVilla toimii Hyvinkään keskustassa Wanhan Villatehtaan kiinteistössä.

Yhtiön tehtävänä on luoda kasvun edellytykset osaamiseen perustuvalle yritystoiminnalle Hyvinkään - Riihimäen talousalueella. TechVilla on sloganinsa mukaisesti osaajien yhdistäjä. TechVilla tarjoaa sekä aloittavien ja vakiintuneiden yritysten teknologian ja liiketoiminnan kehityspalveluita tiiviissä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa korkeatasoisten kumppaneiden kanssa.

Menestyvän Bisneksen Villa - hankkeen kohderyhmän muodostavat yrittäjyyttä harkitsevat henkilöt (esihautomovaihe; Startti-palvelu) ja yritystoimintaa aloittelevat yrittäjät sekä nuoret yritykset (hautomovaihe; Marathon-palvelu). Marathon - palvelun kesto voi olla enintään 3 vuotta.

Merkittävimmät toimialat ovat teknologia- ja osaamisintensiiviset yritykset sekä hyvinvointisektori.

Verkostomaisen toiminnan päätarkoituksena on tarjota yrittäjyyttä harkitseville ja aloittaville yrittäjille sekä nuorille yrityksille laadullisesti ja määrällisesti kilpailukykyinen palvelutarjonta menestyvän bisneksen aloittamiseksi.

Marathon, pitkäkestoinen liiketoiminnan kehityspalvelu sisältää seuraavat toimenpiteet:

- liiketoimintasuunnitelma ja toiminnan organisointi
- markkinointi - ja tuotteistusneuvonta
- kehitysohjelmien laadinta ja toteutus
- koulutustarvearviointi sekä ohjaus koulutukseen
- kansainvälistymisneuvonta ja - palvelut
- ulkopuoliset asiantuntijapalvelut
- verkottumispalvelut
- rahoitus

Projektin vaikutuksesta uusyritystoiminta lisääntyy ja aloittavat yritykset käynnistävät menestyvää bisnestä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektitiedottamisen ja viestinnän pääkohderyhmän muodostavat nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat sekä toiminta - alueen yritykset, verkosto - ja yhteistyökumppanit sekä projektin rahoittajat ja poliittiset päättäjät.

Tiedottamisen tavoitteena on saattaa Teknologiakeskus TechVilla Oy:n palvelutarjonta koko kohderyhmän tietoisuuteen sekä edistää kysynnän ja palvelutarjonnan kohtaamista.

Tiedottamisen medioina käytetään

- sähköistä julkaisutoimintaa: asiakassivusto, sähköposti, uutiskirjeet, www-sivut
- painetut julkaisut: lehdet, esitteet, lehti-ilmoitukset ja -artikkelit
- tapahtumamarkkinointi: kokouspäivät, seminaarit, vierailut sekä kurssit

Projektin alkuvaiheessa tiedotus keskittyy Teknologiakeskus TechVilla Oy:n peruspalvelutarjonnan sekä yhteistyömahdollisuuksista viestimiseen. Myöhemmässä vaiheessa kehitetyistä toimintamalleista ja käytännöistä sekä case-esimerkeistä viestiminen saa merkittävämmän roolin.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa synnytetyistä ja todennetuista hyvistä käytännöistä tiedotetaan vuosittain järjestettävässä yrityshautomoiden asiantuntijoiden tapaamisessa, jonka lisäksi hyvät käytännöt säännöllisesti kerätään eri työryhmien (esim. laatu - ja prosessit työryhmä) toimesta.

Hyvistä käytännöistä tiedotetaan myös talousalueen elinkeinojen kehittämistä edistäville toimijoille sekä Älykkäät koneet -osaamisklusterin osaamiskeskuksille.

Tarvittaessa hyvien käytäntöjen keräämisessä, kuvauksessa ja levittämisessä voidaan käyttää apuna ulkopuolista tahoa.

Merkittävän osan hyvien käytäntömallien keruuta, arviointia ja vertailua sekä implementointia muodostavat tutustumismatkat ulkomaisiin teknologiakeskuksiin sekä yrityskehitysyksiköihin (mm. benchmarking, laaduntalo - tekniikat, total quality implementation).

Toiminnan kansainvälistymisen sekä kansainvälisen kärkitason ylläpitämiseksi tehdään yhteistyötä ulkomaisten partneriorganisaatioiden kanssa, pääasiallisesti suoritettavien ulkomaan matkojen avulla (teemalliset tapahtumat ja kokoukset).

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 196 316

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 190 930

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 314 349

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 283 311

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

ESR -, yksityis - ja kuntarahoitteinen Menestyvän Busineksen Villa - hanke toteutettiin Hyvinkään talousalueella ajalla 1.5.2008 - 31.12.2011.

Hankkeen yrityskehityspalvelut kohdenettiin aloittavien tai toimintansa alkuvaiheessa oleviin yrittäjiin sekä kasvu -, kehitys - ja kansainvälistymishaluisiin nuoriin yrityksiin, jotka toimivat Teknologiateollisuuden kone - ja metallituoteteollisuus tai tietotekniikka klustereissa.

Hankkeessa synnytettiin 47 uutta työpaikkaa, työllistettiin 4 työtöntä henkilöä ja perustettiin 13 uutta yritystä. Kaikkiaan hankkeeseen osallistui 52 yritystä ja 99 henkilöä.