Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10664

Projektin nimi: Yhteistyöllä tuloksiin

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 31.1.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Saarijärven-Karstulan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0208521-2

Osoite: Sairaalantie 2

Puhelinnumero: 014-4598208

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.saarikka.fi

Projektin kotisivun osoite: www.yhteistyollatuloksiin.com

Vastuuhenkilön nimi: Mikael Palola

Asema: Kuntayhtymänjohtaja

Sähköposti: mikael.palola(at)saarikka.fi

Puhelinnumero: 044-4598561

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Saarijärven-Viitasaaren

Kunnat: Kinnula, Pihtipudas, Kannonkoski, Kyyjärvi, Viitasaari, Kivijärvi, Saarijärvi, Karstula

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1) Vaikeasti työllistyvät työttömät (>500 pv työmarkkinatukea saaneet)
2) Rakennetyöttömät, jotka ovat vaarassa joutua työmarkkinatukea > 500 päivää saaneiden ryhmään
3) Sosiaalitoimen toimeentuloasiakkaat (nk. tulottomat)

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kuntien perusturvat, Kela ja työhallinto: moniammatillinen toimintatapa, prosessit
Kunnat kokonaisuutena: työmarkkina- ja toimeentulotukimenojen väheneminen, syrjäytymisen ehkäisy
Yritykset: työvoiman saannin jonkinasteinen helpottuminen
Valtio: ennenaikaisen eläköitymisen estäminen.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 240, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 291, joista naisia 97

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten tutkintoja 1

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

YHTEISTYÖLLÄ TULOKSIIN -PROJEKTI 10/2008 - 01/2011

Projektin laji
Työvoiman palvelukeskustyyppinen toimintatapa. Moniammatillisten palvelu- ja työllistämisprosessien tukeminen.

Toiminta-alue
Saarijärven - Viitasaaren seutukunnan yhdeksän kuntaa (Saarijärvi, Karstula, Kannonkoski, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pylkönmäki /kuuluu 1.1.2009 alkaen Saarijärveen, Viitasaari, Pihtipudas ja Kinnula).

Projektiorganisaatio
Projektipäällikkö, projektisihteeri (1 htv), neljä palveluohjaajaa. Palveluohjaajat muodostavat kaksi työparia, joissa toinen edustaa työhallinnon ja toinen sosiaalitoimen asiantuntemusta.
Muutos projektisihteeri työsuhde muutettu kokoaikaiseksi 01.12.2009 alkaen

Kohderyhmä
1) passiivisella työmarkkinatuen listalla olevat (>500 pv työmarkkinatukea saaneet), joita projektin toiminta-alueella 720 he (työttöminä 360 he ja sijoitettuina 360 he).
2) Sosiaalitoimen toimeentuloasiakkaat (tulottomat).
3) Rakennetyöttömät, jotka ovat vaarassa joutua > 500 pv työmarkkinatukea saaneiden listalle
Tavoitteet / tulokset:
1) Vähentää vaikeasti työllistyvien työttömien määrää (-120 he / -33 %) ja vastaavasti kuntien työmarkkinatuen maksuosuutta. Projektin loppuessa vuosittainen säästö lähtötilanteeseen verrattuna 380.000 €/v.
2) Moniammatillisen palvelumallin luominen kohtiin 1-2 syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
3) Työhallinnon ja sosiaalitoimen yhteisten asiakkaiden vastuutahon rajanvedon selkeyttäminen.

Toteutettavat toimenpiteet
1) Kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn arviointi.
2) Yksilöllisen ratkaisukeskeisen toimintasunnitelman laatiminen.
Moniammatillinen ja palveluohjauksellinen työote asiakkaan työllistymisen polulle.
Osallistujien (osa) työllistymistä tuetaan ohjaavalla koulutuksella.
Rajapintojen prosessit kuvataan ja tunnistetaan, prosessia kehitetään tehokkaaseen toimintatapaan eri toimijoiden ja sektorien välillä.
Innovatiivinen ajattelutapa työprosessien muuttamiseksi toimiviksi kokonaisuuksiksi.
Kaikkien käytettävissä olevien välineiden (erikoisesti työhallinto, sosiaali- ja terveystoimi) täysimääräinen tunteminen ja hyödyntäminen ratkaisujen etsinnässä.
3) Henkilökohtaisen toimintasuunnitelman toteutumisen seuranta ja 'korjaustoimenpiteet'.

Kehitettävät uudet tuotteet
Moniammatillisen ja palveluohjauksellisen työotteen / toimintamallin omaksuminen arjen työkaluksi.
Palveluohjauksen käsikirjan laatiminen
Ryhmätyön käyttöön ottaminen työllistymisen polulla.
Rajapintojen prosessikuvaukset, menetelmän kehittäminen ja käyttöön ottaminen.
Toimintamallin siirtäminen muualle maakuntaan.
Etsivänä sosiaalityönä nuoret alueilla, joilla ei ole ko. toimintaa muiden toimijoiden toimesta toteutettu.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Käydään kertomassa sidosryhmille, tiimipalavereissa, henkilöstöinfoissa.
Sanoma- / paikallislehtien välityksellä.
Luodaan nettisivut heti alussa. Osallistutaan työllistämistä edistäviin tapahtumiin. Verkostoidutaan jo ennen projektin alkua. Olemalla avoimia ja vastaanottavia.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Välittömästi, kun toimivia / hyviä käytäntöjä sekä tuloksia saatu. Viimeistään 2010 vuoden aikana (käytännöistä on tullut kokemusta).

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 494 143

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 474 541

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 625 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 600 246

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Kokonaisuutena projekti pystyttiin totetuttamaan suunnitelman mukaisesti toimintaympäristön kaikissa kunnissa. Projektin palveluohjaajat pystyivät tuottamaan asiakkaille kaikki ne palvelut, joita suunnitelman hakemusvaiheessa asetettiin tavoitteiksi. Yksi kohderyhmä, KELAn eläkkeellä olevien siirtyminen takaisin työelämään, poistettiin projektin kuluessa, koska KELAn asiantuntijat eivät katsoneet tarkoituksen mukaiseksi kyseisten henkilöiden palauttamista työelämään. Eläkeprosessit ovat monisäikeisiä ja yhden ongelman poistaminen saattaa nostaa tilalle merkittävästi vaikeamman ongelman. Halukkaita asiakkaita KELAn mukaan asiakaskunnassa sinänsä on olemassa.
Projektin tulokset olivat erittäin positiiviset. Asiakkaita otettiin vastaan lähes 20 prosenttia tavoitetta enemmän ja kuntien taloudellisen hyödyn määrä ylitti kokonaisuutena asetetun euromääräisen tavoitteen.
Nk. Kela - listalta poistuneiden asiakkaiden määrää ei saavutettu, mutta yksi syy oli asiakasohjauksen monisäikeisyys ja välineiden puuttuminen projektin sisällä asiakkaiden löytämisessä.
Verkoston kehittyminen ja sen toimintojen laatu kehittyi projektin toimesta ja aikana erittäin paljon. Toiminnoissa löydettiin yhteiset tahtotilat suunnasta ja toimenpiteistä, joilla asaikkaalle löydetään hyvät ratkaisut. Kuntien tahtotilat tekemisessä kohenivat ja vastuunottamista myöskin kuntien omissa toiminnoissa työttömien palveluiden ja työpaikkojen löytämisessä tehostuivat.