Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10665

Projektin nimi: Ulkomailta osaajaksi Keski-Suomeen

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0208201-1

Osoite: PL 472, Viitaniementie 3

Puhelinnumero: 040 341 5111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.jao.fi

Projektin kotisivun osoite: www.jao.fi/?Deptid=18843

Vastuuhenkilön nimi: Vesa Saarikoski

Asema: Johtaja

Sähköposti: vesa.saarikoski(at)jao.fi

Puhelinnumero: 040 341 5100

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Joutsan, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Keuruu, Jämsä, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Kuhmoinen, Toivakka, Petäjävesi, Kyyjärvi, Multia, Viitasaari, Muurame, Joutsa, Uurainen, Luhanka, Kivijärvi, Saarijärvi, Laukaa, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1. Ulkomaalaisille kotouttamis- ja työllistämispalveluja tuottavat toimijatahot, esimerkiksi kunnat, kehittämisyhtiöt, hanketoimijat, koulutusorganisaatiot ja kolmannen sektorin toimijat (opastus- ja palvelujärjestelmän kehittäminen)
2. Työyhteisöjen ulkomaalaistaustainen henkilöstö (suomen kielen ja kulttuurin koulutus, ammattikielen ja -käsitteistön hallinta)
3. Työyhteisöjen suomalainen henkilöstö (kulttuurien tuntemus ja kulttuurien välinen viestintä)
4. Ulkomaalaisten omat järjestöt, suomalaiset (harrastuspohjaiset) järjestöt ja seurat
5. Maahanmuuttajien asuinpaikkakuntien asukkaat (seminaarit, yleisöluennot)

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työperusteiset maahanmuuttajat, muut maahanmuuttajat, ulkomaiset opiskelijat ja maassa asuvat ulkomaalaiset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 220, joista naisia 181

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 245, joista naisia 219

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ulkomailta osaajaksi Keski-Suomeen -hankkeen tavoitteena on a) rakentaa sellainen asiakaslähtöinen, eri toimijoiden yhdessä toteuttama opastus- ja palvelujärjestelmä, jonka avulla ulkomainen työvoima sijoittuu Keski-Suomen työmarkkinoille joustavasti ja maahanmuuttajat kotoutuvat yhteiskuntaan nopeasti, b) luoda ulkomaisen työvoiman opastus- ja palvelujärjestelmän ohjausjärjestelmä, joka toimii koko maakunnassa tukien yritysten työvoiman saantia sekä c) kansainvälinen rekrytointi ja hallittu työperusteinen maahanmuutto huomioidaan palvelujärjestelmän kehittämisessä siten, että ne voivat olla osa maakunnan elinkeinoelämän kehittymistä..

Hankkeen varsinainen kohderyhmä ovat ulkomaalaisille kotouttamis- ja työllistämispalveluja tuottavat toimijatahot (kunnat, kehittämisyhtiöt, hanketoimijat, koulutusorganisaatiot, kolmas sektori, järjestö- ja harrastustoiminta). Välillisiä kohderyhmiä ovat työperusteiset maahanmuuttajat, muut maahanmuuttajat, ulkomaiset opiskelijat ja maassa jo asuvat ulkomaalaiset sekä työyhteisöt, jotka työllistävät maahanmuuttajia.

Keskeisiä toimenpiteitä ovat a) asiakaslähtöisten opastus- ja kotoutumispalvelujen sekä osaamisen vahvistamisen mallintaminen ja seudullinen soveltaminen, b) opastustoiminnan maakunnallista vaikuttavuutta lisäävän ohjausjärjestelmän rakentaminen ja c) ennakoinnin ja kansainvälisen rekrytointitoiminnan mallintaminen turvaamaan osaavan työvoiman saatavuutta, d) koulutuspalvelujen tuottaminen.

Hankkeen tuloksena syntyy a) yksilölähtöisesti toimiva opastus- ja koulutusjärjestelmä, jolla tuetaan maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista, b) palvelu- ja opastustoimintojen maakunnallinen ohjausjärjestelmä ja c) uusia työkaluja työvoiman tarpeen ennakoinnin ja kansainvälisen rekrytoinnin yhteistoimintamallia varten.

Projektin vaikutuksesta maahanmuuttajien kotoutuminen ja sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan helpottuu. Seudullinen palvelujärjestelmä varmistaa, että koko maakunnan alueella pystytään vastaamaan esiintuleviin työvoiman tarpeisiin mahdollisimman tehokkaasti. Kansainvälisen rekrytointitoiminnan malli auttaa elinkeinoelämää suunnittelemaan tulevaisuuttaan hallitummin ja pitkäjänteisemmin.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Laaditaan hankkeelle tiedotussuunnitelma. Laadinnasta vastaa projektipäällikkö yhdessä hankehenkilöstön ja hallinnoijan tiedotus- ja viestinnän asiantuntijan kanssa. Tiedotussuunnitelman hyväksyy hankkeen ohjausryhmä.

Suunnitelman mukaisesti ensivaiheessa informoidaan kaikkia projektin toimijaorganisaatioita ja sidosryhmiä. Opastus- ja palvelujärjestelmäkokonaisuudesta laaditaan esittelyaineisto (painettu ja sähköinen tiedotusmateriaali). Maakunnalliseen mediaan (lehdet, sähköiset viestimet) pidetään jatkuvaa yhteyttä hankkeen edistyessä.

Tiedotuksen ja viestinnän ydinviesti on ulkomaalaistaustaisen työvoiman kotoutuminen ja joustava sijoittuminen suomalaiseen työelämään. Tiedotuksen tärkeä kohderyhmä ovatkin paikkakunnan asukkaat sekä julkisten ja yksityisten palvelujen tuottajat.

Hankkeen loppuvaiheessa sovitaan seutukohtaisesti, miten tiedotusta hankkeen jälkeen hoidetaan, kuka siitä vastaa, miten ennakoidaan seudullinen työvoiman tarve ja miten siitä tiedotetaan.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2008-2009:
- tiedotustoimenpiteet seuduille, organisaatioissa, yrityksissä ja järjestöissä
- mediaviestintä (lehdistö, sähköiset viestimet), tiedotus- ja informaatiotilaisuudet
- viestintämateriaalin laadinta
- benchmarking kotimaassa ja ulkomailla, kokemusten vaihto, käytännön osaamisen jakaminen

2010-2013:
- hankkeen etenemisestä ja saavutetuista tuloksista tiedottaminen maakunnallisesti ja valtakunnallisesti
- osallistuminen valtakunnallisiin maahanmuuttajille suunnattujen palvelujen kehittämis- ja evaluointitilaisuuksiin
- hankkeen tiedotussuunnitelma sisältää suunnitelman hyvien käytäntöjen levittämiseksi hankkeen jälkeen
- suunnitelma hankkeen jälkeen tapahtuvasta viestinnästä ja sen jatkuvuudesta

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 440 031

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 428 398

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 526 191

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 510 028

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Eurooppalaisen yhteistyön lisääminen työvoima-, koulutus- ja elinkeinopolitiikassa edistämällä työperusteista maahanmuuttoa

9. Loppuraportin tiivistelmä

Ulkomailta osaajaksi Keski-Suomeen - hankkeen tärkein tavoite oli palvelujärjestelmän kehittäminen. Palvelujärjestelmä palvelee sekä jo Keski-Suomessa asuvia ulkomaalaisia että ulkomailta rekrytoitavaa työvoimaa ja heidän perheitään. Hankkeella ei tavoiteltu uusia työpaikkoja eikä suoritettuja tutkintoja, vaan sitä, että ammattitaitoisen ulkomaisen työvoiman sopeutuminen suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan nopeutuu ja helpottuu.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä olivat ulkomaalaisille kotouttamis- ja työllistämispalveluita tuottavat toimijatahot; esimerkiksi kunnat, TE-toimistot, kehittämisyhtiöt, hanketoimijat, koulutusorganisaatiot ja kolmannen sektorin toimijat, joiden kanssa kehitettiin opastus- ja palvelujärjestelmää.

Opastus- ja palvelujärjestelmää kehitettiin edesauttamalla Keski-Suomen maahanmuuttopoliittisen ohjelman syntyä, käynnistämällä maahanmuuttoyhdyshenkilöiden toimintaa eri kunnissa, luomalla yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden välille, järjestämällä koulutusta, seminaareja, yhteistyötapaamisia ja lisäämällä tietoa ja taitoja maahanmuuttajien kohtaamiseen.

Projektin konkreettisena tuloksena syntyi videosarja "Yrittäjäksi Suomeen", jota voidaan hyödyntää yrittäjyyskoulutuksissa eri kohderyhmille Lisäksi hankkeen tuloksena syntyi maahanmuuttajien neuvontapalvelut Jyväskylään ja Äänekoskelle. Muita tuloksia ovat maahanmuuttajien parissa työskentelevien tietotaidon, ymmärryksen ja yhteistyön lisääntyminen. Lisäksi laadittiin selkokielistä opetusmateriaalia maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen tukimateriaaliksi (mm. alkoholilainsäädäntö, hygieniaosaaminen, rakennusala, ruokapalvelut)