Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10666

Projektin nimi: Spinno - START, LAUNCH & GROW

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 30.4.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 1046216-1

Osoite: Ratatie 22

Puhelinnumero: +358 9 8868 7280

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.laurea.fi

Projektin kotisivun osoite: www.spinno.fi

Vastuuhenkilön nimi: Tuomas Maisala

Asema: johtaja, Spinno Enterprise Center

Sähköposti: tuomas.maisala(at)spinno.fi

Puhelinnumero: +358 40 595 5547

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Itä-Uusimaa, Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Porvoon

Kunnat: Espoo, Vantaa, Helsinki, Lohja, Kerava, Tuusula, Kauniainen, Järvenpää, Hyvinkää, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Porvoo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaiset kohderyhmät ovat alkuvaiheen (lähtökohtaisesti 0-3 vuotta toimineet) kasvuhakuiset teknologia- tai muut osaamispohjaiset yritykset ja niissä toimivat henkilöt sekä teknologia- ja osaamispohjaisen yrityksen perustamista harkitsevat henkilöt tai tiimit.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Varsinaisen kohderyhmän lisäksi tavoitteena on myös suunnata erilaisia toimenpiteitä ja tapahtumia myös osaamispohjaisia teknologiayrityksiä tai niiden henkilöstöä auttaville tahoille eli yrityskehitysasiantuntijoille, mentoriverkostolle sekä muille mahdollisille sidosryhmille.

Tavoitteena on kohdistaa toimenpiteitä myös hautomosta valmistuneille yrittäjille. Mahdollisesti kutsua heitä puhujiksi/kouluttajiksi eri tilaisuuksiin, mutta myös tarjoamalla heille verkottumismahdollisuuksia keskenään.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 630, joista naisia 57

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 603, joista naisia 58

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 150, joista naisten työpaikkoja 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 111, joista naisten työpaikkoja 7

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 25, joista naisten perustamia 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 23, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Spinno - Start, Launch & Grow-hanke edistää uusien kasvuyritysten syntyä. Hankkeella tuotettavien kehitysohjelmien asiakkaina ovat alkuvaiheen (0-3 vuotta toimineet) kasvuhakuiset teknologia- tai muut osaamispohjaiset yritykset ja niissä toimivat henkilöt sekä tällaisten yritysten perustamista harkitsevat henkilöt tai tiimit. Hankkeen toimenpiteitä ovat kasvuyrittäjyyden aktivointi, uusien liikeideoiden arviointi ja lupaavimpien yritysten valinta sekä alkavien kasvuyritysten kehittäminen jatkuvana, kokonaisvaltaisena prosessina.

Hankkeen kehitysohjelmien piiriin hyväksytään noin 160 lupaavaa tiimiä tai nuorta kasvuyritystä. Hyväksytyt yritykset saavat oman nimetyn yrityskehitysasiantuntijan, joka yhdessä yrityksen kanssa valitsee yritysten kehitystarpeita vastaavan ohjelman ja tekee kehittämissuunnitelman. Osallistuvien yrittäjien liiketoiminta- ja yrittäjävalmiudet, rahoitusmahdollisuudet sekä verkostoitumistaidot että verkostot kasvavat luoden hyvän pohjan yritysten kasvulle ja kansainvälistymiselle. Toimenpiteiden kautta hanke vaikuttaa uusien työpaikkojen syntymiseen.

Hankkeen toteuttaja on vuosina 2010 ja 2011 Spinno Enterprise Center, joka on osa Laurea-ammattikorkeakoulua. Spinno Enterprise Center palvelee osaamis- ja teknologiapohjaisia hankkeita ja yrityksiä niiden alkuvaiheen kasvupyrkimyksissä ja kehittämistyössä. Laurea-ammattikorkeakoulu on uutta osaamista tuottava Helsingin laajan metropolialueen aluekehityspainotteinen palveluinnovaatioiden ammattikorkeakoulu, jonka toiminnassa työelämän kehittäminen on keskeisessä asemassa. Laurealainen toimintamalli Learning by Developing (LbD) nivoo yhteen koulutuksen, aluekehityksen sekä t&k-toiminnan.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Ihmisten ja yhteisöjen välisellä vuorovaikutuksella on projektin toteuttamisessa suuri merkitys. Viestintää tarvitaan sekä sisäisessä että ulkoisessa toiminnassa. Tärkeitä viestinnän kohderyhmiä ovat projektiin osallistuvat yritykset tai projektin potentiaaliset asiakkaat, yhteistyökumppanit ja sidosryhmät (myös oma henkilöstö), julkishallinnon edustajat sekä muut keskeiset yhteistyöelimet. Kyselyjen ja tutkimusten avulla seurataan myös viestinnän onnistumista sekä saadaan tietoa, mitä vastaanottajat odottavat projektin toiminnalta.

Käytettäviä kanavia tulevat olemaan Spinno Enterprise Centerin uusi web-sivu, sähköposti-tiedotus avainhenkilöille, printtimediat (artikkelit), erilaiset tapahtumat & verkostoitumistilaisuudet sekä suorat mediakontaktoinnit. Esiintymiset ja messut toimivat myös yhtenä kanavana varsinkin osallistujien rekrytoinnissa.

Projektissa on jatkuva sisäänotto uusille osallistujille, joten markkinointia ja rekrytointiin liittyvää tiedottamista tullaan toteuttamaan koko projektin ajan. Alkulanseerauksen aikana panostetaan tähän puoleen kuitenkin eniten. Projektin aikana eri toimenpiteistä ja tapahtumista tiedottamista tapahtuu eri kanavien kautta ja erityisen paljon juuri henkilökohtaisten kontaktien välityksellä erilaisissa tapaamisissa, kokouksissa ja tilaisuuksissa. Projektiin itsessään liittyy erilaisia verkostoitumistapahtumia, joita on tarkoitus hyödyntää tiedon levittämiseen sekä projektista että sen tuloksista.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytäntöjä levitetään suoraan eri yhteistyötahoille projektin aikana erilaisten tapaamisten, kokousten, seminaarien ja tilaisuuksien kautta. Erityisenä kanavana voidaan hyödyntää esimerkiksi TekelNYT sähköistä tiedotusjärjestelmää. Hyviä käytäntöjä on tarkoitus levittää alueellisesti (Uudenmaan muut hautomot), kansallisesti (Suomen Teknologiakeskusten liitto, Technopolis Ventures Oy:hyn kuuluneet aiemmat hautomoyksiköt) sekä kansainvälisesti. Projektin aikana on tarkoitus tehdä ulkomaanmatkoja sekä Uudemaan hautomoverkoston yhteismatkoina että kansainvälisinä korkeakoulu-, hautomo- ja teknologiakeskus-tutustumismatkoina. Tavoitteena on uuden tiedon ja osaamisen hankinta, hyvien käytäntöjen levittäminen sekä benchmarking. Hyvien käytäntöjen levittämisessä auttaa myös ammattikorkeakoulujen yhteinen kansallinen kehitystoiminta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 725 700

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 688 272

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 208 903

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 179 109

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Spinno-START, LAUNCH & GROW-yrityshautomohanke on edistänyt kasvuyritysten syntyä. Asiakkaina ovat olleet alkuvaiheen kasvuhakuiset teknologia- tai osaamispohjaiset yritykset ja niissä toimivat henkilöt sekä yrityksen perustamista harkitsevat henkilöt. Projektiin on osallistunut 148 yritystä (603 henkilöä).

Projektin tarkoitus on ollut lisätä uusien, osaamiseen perustuvien kasvuyritysten syntymistä ja kehittämistä sekä vastata toimintaympäristön tuomiin uusiin haasteisiin yrityksen kasvuvaiheeseen asti. Tämä tarkoittaa hyvien keinojen löytymistä kasvuyritysten tunnistamiseksi ja kehittämiseksi ottamalla myös huomioon yritysten yksilölliset tarpeet. Projektin tavoitteena on myös ollut yhteistyön tiivistäminen eri innovaatioympäristön toimijoiden keskuudessa.

Projektin toimenpiteitä ovat olleet kasvuyrittäjyyden aktivointi, uusien liikeideoiden arviointi ja lupaavimpien yritysten valinta projektiin sekä alkavien kasvuyritysten kehittäminen jatkuvana, kokonaisvaltaisena prosessina (hautomo-ohjelmat).

Kasvuyrittäjyyden aktivointityötä on tehty erilaisissa tapahtumissa, luennoimmalla korkeakouluissa ja muissa tilaisuuksissa sekä tapaamalla yrittäjiä ja innovaatioympäristön muita toimijoita.

Kasvuyrityshankkeita on arvioitu pareittain tapahtuvien ensiarviointien kautta. Näiden perusteella hankkeita on valittu esihautomo-ohjelmaan. Hautomo-ohjelmaan valintaan on kehitetty projektin aikana oma prosessinsa - Spinno CHECKPOINT - jossa yrittäjä esittelee yritysideansa ja suunnitelmansa paneelille.

Yrittäjien liiketoimintavalmiuksia ja yrityksiä on kehitetty kasvu-uralle erilaisten valmennusten, henkilökohtaisen neuvonnan, työkalujen sekä verkottumismahdollisuuksien kautta.

Projektin asiakkaille on kehitetty uusi valmennuskonsepti (Spinno INSIGHT), jossa tarjotaan intensiivisiä, aamupäivän kestäviä valmennuksia eri liiketoiminnan alueilta. Valmennukset ovat täydentäneet yrityskehitysasiantuntijoiden työtä sekä antaneet yrittäjille tietoa, ideoita ja valmiuksia jokapäiväisen liiketoiminnan pyörittämisen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Verkottumista on tapahtunut aamukahvitilaisuuksissa sekä yrittäjien keskinäisissä ROUNDTABLE-tapaamisissa. Aamukahvitilaisuudet ovat 5-6 kertaa vuodessa tapahtuvia sekä projektin asiakkaille että sidosryhmille tarkoitettuja tilaisuuksia, joissa on ollut joko asiantuntija tai asiantuntijapaneeli ja/tai yrittäjiä puhumassa omista kokemuksistaan. Roundtable-tapaamisissa yritysten vetäjät ovat tavanneet luottamuksellisessa ilmapiirissä noin kerran kuussa. Yksi yrittäjistä tai joku ulkopuolinen asiantuntija alustaa ennalta valitusta aiheesta, josta sitten keskustellaan ja jaetaan kokemuksia. Valmennus- ja verkottumistilaisuuksia on järjestetty projektin aikana yhteensä 75 ja niihin on osallistunut lähes 800 projektin asiakasta.

Jokainen esihautomo-ohjelman tai hautomo-ohjelman asiakas on saanut oman yrityskehitysasiantuntijan palveluita 2-6 tuntia kuukaudessa. Heidän kanssaan yrittäjä on yhteistyössä kehittänyt liikeideaansa, liiketoimintasuunnitelmaansa ja yritysesitystään sekä myöhemmin myös myyntiään, prosessejaan ja kontaktiverkostoaan.

Yhtenä tärkeänä osana yritysneuvontaa on ollut rahoitusneuvonta ja rahoittajien tapaaminen. Yrittäjät ovat saaneet erillistä rahoitusneuvontaa ja heille on järjestetty joko tapaamisia rahoittajien kanssa tai tilaisuuksia tavata rahoittajia. Tähän liittyvät myös rahoituskoulutukset sekä erilaiset rahoitusforumit.

Yrittäjille sekä yrittäjiä neuvoville yrityskehitysasiantuntijoille on kehitetty erilaisia työkaluja ja tietopankkia, joiden avulla yrityksen toiminnan pyörittäminen ja toiminnan kasvattaminen ja kehittäminen on ollut helpompaa. Tämä on luonut pohjaa tulevalle Spinno ONLINE-palvelulle. Yrityskehitysasiantuntijoiden tueksi on kehitetty seurantatyökalua ja aloitettu sparrausmanuaalin tekeminen.

Projekti on myös aloittanut uudenmallisen hautomomallin kehittämisen lähinnä verkoston eri toimijoita tapaamalla. Projektin edustajat ovat myös käyneet erilaisissa tilaisuuksissa sekä tavanneet koti- ja ulkomaisia asiantuntijoita ja ryhmiä, joiden kanssa on keskusteltu erilaisista vaihtoehtoisista malleista. Projektin avulla on voitu luoda tiivistä yhteistyötä ja tutustua uusiin toimijoihin, mikä auttaa jatkossa uuden hautomomallin kehittämistyössä.

Uudet verkostot ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa sekä uusien palveluiden, toimintamallien ja työkalujen kehittäminen on auttanut yrittäjien liiketoimintavalmiuksien ja yritysten liiketoiminan kehittämisessä. Projekti on seurannut hautomossa olevien ja hautomosta valmistuneiden menestymistä ja kehittymistä. Projektin toiminnan kautta on syntynyt 23 uutta yritystä ja 111 uutta työpaikkaa.
Yritykset ovat menestyneet myös erilaisissa kilpailuissa (Deloitte Technology Fast, Red Herring) sekä saaneet kiitettävästi rahoitusta (keskimäärin 800 000€ 0-3 vuoden sisällä hautomon jälkeen), päässeet VIGO-kiidyttämöihin (8 yritystä) tai saaneet isoja asiakkuuksia.