Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10669

Projektin nimi: Mieluisa

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 30.11.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Tampereen Kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto, Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0211675-2

Osoite: Ajokinkuja 6 ( PL 217)

Puhelinnumero: 03-565611

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.pirko.fi, www.tredu.fi

Projektin kotisivun osoite: www.paiko.fi/mieluisa

Vastuuhenkilön nimi: Helena Koskinen

Asema: Koulutusalajohtaja, ovo ammatillisen koulutuksen johtaja

Sähköposti: helena.koskinen(at)tampere.fi

Puhelinnumero: 0400-236990

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan, , Tampereen, Luoteis-Pirkanmaan

Kunnat: Pälkäne, Pirkkala, Nokia, Virrat, Ruovesi, Akaa, Orivesi, Ylöjärvi, Tampere, Vesilahti, Ikaalinen, Kangasala, Lempäälä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Aikuiset mielenterveyskuntoutujat. Hankkeeseen voidaan ottaa myös alle 25 vuotiaita soveltuvin osin: Hoito/kuntoutuskontaktissa olevat mt-kuntoutujat Pirkanmaalta, joilla on hoitotahon suositus tutkinnon suorittamisen soveltuvuudesta kuntoutujan terveydentilaan ja kuntoutumisen tavoitteisiin. Kypsyys ja motivaatio aikuisopiskeluun ja ammattitutkinnon/sen osien suorittamiseen sekä kiinnostus viher- tai kotityöpalvelualan työtehtäviin. Ei pysyviä esteitä ajoneuvolla ajoon. Ammattitutkintoon otetaan opiskelijoita, joilla on aikaisempaa muodollisesti hankittua (koulutus, työ) tai epämuodollisesti hankittua (harrastus, kotityö, kuntouttava työtoiminta) osaamista ko.aloilta. Olemassa olevan ammatillisen osaamisen lähtökohdille laaditaan henkilökohtainen opiskelu- ja tutkintosuunnitelma (osa- tai koko tutkinto). Opiskelu on suunnattu mt-kuntoutujille jotka ovat työelämän ulkopuolella tai riskissä jäädä työelämästä. Opiskelijaekrytointi ja opiskelun suunnittelu toteutetaan yhteistyössä hoito/kuntoutustahojen kanssa.

Kohderyhmänä ovat myös yhteistyökumppanit syrjäytymistä ehkäisevässä työssä: julkiset ja yksityiset hoito/kuntoutus-, kotityöpalvelu- ja viheralan työntekijät ja -työyhteisöt, koulutusorganisaatiot sekä ELY-keskuksen muut hankkeet. Yhteistyötä tehdään myös Pirkanmaan ulkopuolella olevien toimijoiden kanssa, kun se on koulutusmallin kehittämisen, hyvien käytäntöjen jakamisen, ammattitaidon opiskelun tai työllistymisen edistämisen kannalta tarkoituksenmukaista.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Malli kehitetään sovellettavaksi ja hyödynnettäväksi myös pilottialueen (Pirkanmaan) ulkopuolella
valtakunnallisesti. Kuntouttavan koulutuksen mallin kehittämisen tavoitteena on myös sovellettavauus eri ammattialojen ja eri kohderyhmille suunnattuun kuntouttavaan ammatilliseen koulutukseen.
Kunnat, yritykset, sairaanhoitopiirit, kolmas sektori ja oppilaitokset.

Alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten ESR- hanketilaisuuksien ja muun yhteistyön kautta
välillisiä kohderyhmiä ovat myös muut ESR-hankkeet ja niiden taustaorganisaatiot sekä yhteistyökumppanit.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 107, joista naisia 70

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 173, joista naisia 107

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7, joista naisten työpaikkoja 6

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9, joista naisten tutkintoja 8

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella edistetään mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia ammatilliseen koulutukseen, pyritään edistämään kuntoutujien yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä parantamaan kuntoutujien asemaa työmarkkinoilla, edistämään heidän työllistymistään ja ehkäisemään syrjäytymistä. Hankkeella kehitetään ammatillista koulutusta palvelemaan laajasti väestön tarpeita luomalla mielenterveyskuntoutujien erityistarpeet huomioiva ammatillisen koulutuksen malli ja toteutuksen pilotointi. Hankkeella tuotetaan aikaisempia mt-kuntoutuspalveluja täydentävä uusi toimintamuoto soveltamalla ammatillisen koulutuksen toimintasektoria ja menetelmiä mt- asiakkaiden kuntoutumisen tukemiseen. Hankkeella pyritään mt-palvelujen saatavuuden ja laadun parantamiseen monisektoraalisen yhteistoiminnan avulla ja hyödynnetään tietoa viherympäristöjen hyvinvointivaikutuksista. Hankkeen tavoitteena on luoda pirkanmaalaisille mielenterveyskuntoutujille suunniteltu kuntouttavan koulutuksen palvelukokonaisuus, jossa ammatillinen koulutus, hoito/kuntoutus, viherympäristöjen käyttö ja kuntoutujien työllistymisen edistäminen niveltyvät toisiinsa. Koulutus on suunnattu aikuisille ja sellaisille nuorille mt-kuntoutujille, joiden kuntoutussuunnitelmaan ammattitutkinto on tarkoituksenukainen. Tulosodotukset: 1.Luodaan puistopuutarhurin- ja kotityöpalvelujen ammattitutkintoon kuntouttavan koulutuksen malli ja toimintakäytänteet, joissa huomioidaan kokonaisvaltaisesti kuntoutujan terveyden, oppimisen ja työllistymisen ulottuvuudet. 2. Luodaan kuntouttavan koulutuksen rakenteet ja toimet vos-rahoitteisen ammatillisen koulutuksen yhteyteen ja tuotetaan kuntoutujien tarvitsemat lisätoimenpiteet (pilotoidaan toimintamalli) 3. Tuotetaan menetelmiä järjestää aidoissa työympäristöissä tapahtuvaa ammatillista oppimista kehittämällä työssäoppimispaikoilla ja verkostoissa tapahtuvaa ohjausta sekä tuki- ja koulutustoimintaa ja työyhteisöille, työpajoille ja opiskelijoille. 4. Opiskelijoille rakentuvan työssäoppimisverkoston avulla pyritään edistämään mt-kuntoutujien työelämään siirtymistä. 5. Saadaan tietoa ja kehitetään menetelmiä hyödyntää viherympäristöjä oppimisen ja opettamisen sekä mt-kuntoutujien hyvinvoinnin ja kuntoutumisen edistämiseen. 6. Luodaan yhteyksiä ja kehitetään toimintatapoja toteuttaa monisektoraalista yhteistyötä koulutuksen, perusturvapalvelujen, eikoissairaanhoidon, kolmannen sektorin ja yritysten toimijoiden välillä. Hanke toteutetaan ajalla 1.6.2008-31.10. 2013 monisektoraalisena yhteistyönä. Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä/Pirkanmaan aikuisopisto, Verte Oy ja Civita Plus Oy ovat vastanneet hankkeen kokonaissuunnittelusta. Asiantuntijaohjausta hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa ovat antaneet mm Pirkanmaan sairaanhoitopiiri,Tampereen yliopisto, Pihlajarinne Oy, Sopimusvuori ry, Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry, TAIMI ry, Tampereen kaupungin mielenterveyspalvelut,Taimisanteri Oy, jotka ovat lupautuneet myös yhteistyöhön hankkeen toteuttamisessa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Aktiivisella ja jäsennetyllä viestinnällä edesautetaan hankkeen osalta EU:n viestintästrategian toteutusta ja luodaan myönteinen julkisuuskuva hankkeesta ja sen tavoitteista. Tiedottamisella sekä tehostetaan yhteistyötä, avoimuutta ja kumppanuutta osallistuvien toimijoiden ja verkoston kesken että lisätään hankkeen näkyvyyttä ja tehokkuutta. Tavoitteellisen tiedottamisen tuloksena syntyy uusia kunta-, maakunta-, kansallisen- ja EU-tason sidosryhmiä tukemaan hankkeen pyrkimyksiä. Tiedotustoimien kohderyhmänä on projektiin osallistuvat operatiiviset ja hallinnolliset toimijat. Hankkeessa syntyneistä tuloksista tiedotetaan laajemmin maakunnassa ja sen ulkopuolella toimiville verkostoille sekä julkiselle sanalle.

Tiedotustoiminta jäsentyy hankkeen sisäisen tiedottamisen (sähköposti, puhelin, kokoukset) lisäksi tiedotustilaisuuksilla, vierailuilla ja internet-sivujen kautta. Hankkeen tavoitteet ja tulokset julkaistaan laajempaan levitykseen myös esitteen muodossa. Graafisen ilmeen tuottamisessa noudatetaan yleisesti sovittua yhtenäistä linjaa sekä ESR-viestinnästä annettua ohjeistusta. Hankkeen tiedotuksesta vastaa erikseen nimetty pääasiallinen toteuttaja sekä sovitusti kukin yhteistyötaho, tiedotuksen seurannasta vastaa ohjausryhmä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin tuloksista, sen hyvistä ja huonoista käytännöistä, tullaan tiedottamaan avoimesti ja aktiivisesti eri välineitä käyttäen projektin toteutusvaiheen mukaisesti sen eri kohderyhmille, verkostoille sekä julkiselle sanalle seuraavasti.

2008 Mitä:Hankkeen perustiedot, kohderyhmän kartoitus, rekrytointi. Kenelle: Hankehenkilöstö, julkinen, kohderyhmä.
2009-2010 Mitä: Kartoituksen tulokset, kohderyhmän ohjaus, koulutusmallipilotit. Kenelle:Julkinen, kohderyhmä.
2011 Mitä: Hankkeen perustietojen päivitys, koulutuksen ja koulutusmallin markkinointi ja esittely (uusi tutkinto). Kenelle: Hallinto, projektin johto, kohderyhmät, sidosryhmät, julkinen
2012 Mitä: Koulututusten ja koulutusmallin markkinointi ja esittely: Puistopuutarhurin at, kotityöpalvelujen at ja sen uusi osa. Koulutusmallin juurruttaminen ja toimijaverkoston sitouttaminen. Hankkeen tulosten esittely:Koulutusmallin hyvät käytännöt. Kenelle: Hallinto ja projektin johto, kohderyhmät, sidosryhmät ja julkinen
2013 Mitä: koulutusten ja koulutusmallin markkinointi ja esittely, tulosten esittely ja niistä tiedottaminen, hanketoiminnan juurruttaminen. Kenelle: Hallinto ja projektin johto, kohderyhmät, sidosryhmät, julkinen

Miten:
- Puhelin, e-mail, internet (kotisivupäivitykset)
- Haastattelut, tiedotus- ja esittelytilaisuudet, seminaarit, mentorointi, kokoukset, päätösseminaari (2013), julkiset tilaisuudet ja koulutukset, opintokäynnit (koti- ja ulkomaat)
- Julkinen media
- Painetut esitteet

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 575 029

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 551 824

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 668 695

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 647 740

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti on edennyt tavoitteiden ja rahoitussuunnitelman mukaisesti. Koulutusmallin rakenteet on luotu ja niitä on päästy kokeilemaan ja testaamaan erilaisissa tilanteissa, sovellutuksissa ja toimintaympäristöissä. Kokeilun aikana koulutusmallin oleelliset rakenteet ovat kirkastuneet ja tämän seurauksena uusia kokeiluja on uskallettu rohkeasti lähteä toteuttamaan.

Verkostoissa on ollut kiinnostusta kehittämiskumppanuuksiin. Koulutusmallin mukainen työpajayhteistyö sekä keikkatyömalli mm jatkuvat projektin päättymisen jälkeen. 27 kuntoutujaa on suorittanut projektin aikana ja sen tuella ammattitutkinnon tai ammattitutkinnon osan. Myös muutamia uusia työpaikkoja on syntynyt projektin toiminnan yhteydessä ja sen lisäksi useita kuntoutujien työllistymisiä avoimille työmarkkinoille.