Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10671

Projektin nimi: Bioyrityshautomo

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 31.3.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Helsinki Business And Science Park Oy Ltd (HBSP)

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 0873653-0

Osoite: Viikinkaari 4

Puhelinnumero: 09 319 36 000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.hbsp.net

Projektin kotisivun osoite: www.hbsp.net ja www.viikkifoodcentre.fi

Vastuuhenkilön nimi: Pia Westerling

Asema: Toimitusjohtaja

Sähköposti: pia.westerling(at)hbsp.net

Puhelinnumero: 0400 822 411

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Espoo, Vantaa, Helsinki, Kerava, Tuusula, Kauniainen, Järvenpää, Hyvinkää, Mäntsälä, Kirkkonummi, Pornainen, Nurmijärvi, Siuntio

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Bioalan (yleisbio, elintarvike, kemia) nykyiset ja tulevat hautomoyrittäjät Viikin ja Meilahden yrityshautomoissa

Hankevirran aikaansaamiseksi yrityshautomoon käytetään seuraavia kanavia:

1) Hautomoyrittäjiksi aikovat tai ne ketkä sitä eivät vielä suunittele yliopiston osalta, HBSP verkottuu hankeeen myötä yliopiston innovaatiotoiminnan osaksi ja on edistämässä yrittäjyyskasvatusta sekä tuomassa tutkijoille tietoa mahdollisuudesta innovaatiodensa kaupallistamiseen.

2) Elintarvikealan aloittavat yrittäjät Uudellamaalla: HBSP:n Viikki Food Centrel (VFC) luo itsestään brändiä joka on aloittavan yrittäjän ensimmäinen kontakti t&K, laatu - ja liiketoiminnan kehitykseen liittyvissä asioissa. VFC:llä on tarjota syvää osaamista edellä mainituissa asioissa ja sillä on osin mahdollisuus käyttää Helsingin yliopiston Elintarviketeknologian laitoksen koetiloja t&k -toimintaan. VFC on monelle alueen aloittavalle yritykselle käytännössä ainoa mahdollisuus kohtuuhintaiseen ja aloittavan yrittäjän vaatimuksiin sopivaan kehitystyöhön.

3) Yrittäjät kemianteollisuudessa ja sitä lähellä olevilla aloilla: HBSP:n eräs projekti on Kemikaaliviraston ympärille rakentuva liiketoiminta ja sieltä saatuja kontakteja käytetään hyväksi kaupallistamismahdollisuuksia etsittäessä

Yllämainittuille kohderyhmille palveluja myyvät yritykset, HBSP fokus on bio/elintarvikkeessa ja niitä palvelevissa yrityksissä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Helsingin yliopisto Viikin, Meilahden ja Kumpulan kampusten osalta. HBSP:n hautomo on osa yliopiston innovaatioiden kaupallistamisketua, jossa yliopistolla innovaatioiden ympärille syntyvä kaupallistaminen voisi yritysmuotoon asti edettyään siirtyä yrityshautomon suojiin ja saamaan siellä tarvitsemiaan yrityspalveluja (tilat, liiketoiminnan kehitys, laboratorio. laatu ym).

Bio-ja elintarviketeollisuus: Hautomoyritysten asiakkaina on teollisuusyrityksiä; osalla hautomoyrityksistä on tavoitteena joko myydä tuottamansa innovaatio kaupallistettuna teollisuuteen tai toimia teollisuuden alihankkijana. Joillain vaihtoehtona/toiveenakin on tulla isomman teollisuusyrityksen ostamaksi.

Helsingin / Úudenmaan alue: Hankkeen kautta synnytetään uusia yrityksiä, jotka tuovat lisää taloudellista toimeliaisuutta alueelle.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 47, joista naisia 28

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 165, joista naisia 52

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 45, joista naisten työpaikkoja 23

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 44, joista naisten työpaikkoja 18

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten perustamia 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Helsinki Business and Science Park Oy Ltd:n bioyrityshautomo keskittyy yliopistossa tai yrityksissa syntyvien teknologioiden kaupallistamiseen.Viikissä erityisenä painopisteina ovat
bio-, elintarvike- ja ympäristöalan sekä niiden lähialojen yritykset, Meilahdessa lääketiedettä edustavat yritykset. Hautomoyritysten on oltava alan innovatiivisia yrityksiä (tuotekehitys-, suunnittelu-, valmistusyrityksiä) sekä pienessä määrin myös palveluyrityksiä, jotka palvelevat alan yrityksiä ja/tai Helsingin yliopistoa (markkinointi-, kunnossapito-, laitetoimitus- ym. yritykset) ja lisäksi yrityksen on täytettävä pk-yrityskriteerit. Yrityshautomon tavoitteena on edistää bio- ja elintarvikealan yritysten syntymistä ja käyntiin lähtöä tarjoamalla hautomoyrittäjälle aluksi ilmaisia neuvontapalveluja (rahoitus, t&k, liiketoimintakonsultointi, alan verkostot), erityisvaatimukset täyttäviä toimitiloja.

Helsinki Business and Science Park Oy Ltd tarjoaa aloittavalle teknologiayritykselle monipuolisen ja vireän toimintaympäristön tietyin kustannuseduin, jossa yritys pääsee alkuun ja voi keskittyä varsinaisen liiketoimintansa kehittämiseen. Yrityshautomossa on helppo tavata muita yrittäjiä sekä alan asiantuntijoita ja keskustella heidän kanssaan yritystoiminnan kysymyksistä.

Yrityshautomoissa Cultivator I ja II :ssa on toimitiloja ja palveluja ensisijaisesti sellaisille alkaville, kasvupotentiaalia omaaville yrityksille, joiden toimiala on biotekniikka, lääkekehitys, terveydenhuollon tekniikka, ympäristötekniikka tai elintarviketeknologia eli toimintaa, joka vaatii korkeatasoiset laboratoriotilat. Viikin ja Meilahden kampusalueilla hautomotoiminta laajenee voimakkaasti.

Yrityksillä on käytettävissään Helsinki Business and Science Park Oy Ltd:n henkilöstön neuvonta-, tuki- ja koulutuspalvelut sekä HBSP:n yhteistyöverkoston kautta yhteydet muihin asiantuntijoihin ja rahoittajiin. Hautomoyrityksillä on käytettävissään tavanomaisten hautomopalveluiden kuten neuvottelutilojen, kopio- ja faxlaitteiden, lehtiaulan, käsikirjaston ja omaeväskeittiön lisäksi alan erikoispalveluita: keskitetty välinehuolto, liuotinaine- ja kaasupullovarasto, tasalämpöhuone, jätehuolto myös biologiselle ja ongelmajätteelle jne. Hautomossa ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevien palveluyritysten, yliopiston ja tutkimuslaitosten palvelut, laitteet ja erityistilat ovat helposti saatavilla.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Rekrytointi- ja markkinointivaiheessa HBSP tiedottaa Bioyrityshautomosta osana HBSP:n yleistä tiedotusta ja lehdistön, internetin, esitteiden, asiakastapaamisten, yliopiston tilaisuuksien kautta kohderyhmänä bio-ja elintarvikealan yritykset ja yritysten perustamista suunnittelevat sekä alan tutkijat.

Toteutusvaiheessa tiedotus tapahtuu osana HBSP:n omaa, muuta tiedotusta toiminastaan ja myös Tekelin, Uudenmaan hautomoverkon ja Elintarvikeklusterin kautta.

Tulosten levittäminen tapahtuu allaolevan aikataulutetun suunnitelman mukaan HBSP:n toimesta myös Tekelin ja Elintarvikeklusterin verkkoja hyväksikäyttäen.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Yrityshautomotoiminasta saatavien käytänteiden siirrossa on Tekel (Teknologiakeskusten Liitto) valmis kanava, jolla on tähän toimiva alan verkko ja jonka jäsen myös HBSP on. Tekelin tiedotus toimii pääkanavana käytäntöjen siirrossa ja se pystyy myös neuvomaan miten käytäntöjä kannattaa alalla levittää. Samoin Uudenmaan yrityshautomoverkon kesken on yhteistilaisuuksia ja toimintaa ja tiedotusta jota käytetään tulosten levittämiseen.

Innovaatiotoiminnassa esim. Viikin kampuksella saadut käytänteet siiretään HBSPn toimesta Meilahteen ja Kumpulaan.

Viikki Food Centren luomien elintarvikealan käytänteiden siirrossa paitsi VFC:n omasta toimesta eri yrityksille käytetään laajemmin Osaamiskeskusohjelman elintarvikelusteria, jossa keskeisinä toimijoina ovat Kuopion Teknologiakeskus Teknia Oy, Helsinki Business and Science Park Oy/Viikki Food Centre, Foodwest Oy ja Turku Science Park Oy.

Aikataulullisesti tiedotus noudattaa Tekelin / Elintarvikeklusterin tiedotussykliä, jossa mukanolevat raportoivat toiminnastaan ja saamistaan tuloksista.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 639 650

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 586 050

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 812 650

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 770 050

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

HBSP/VFC hautomo on osa Metropolialueen/kansallista innovaatioketjua ja tuottaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa asiakkailleen merkittävää lisäarvoa (kansainvälisen)liiketoiminnan kasvuun ja kehitykseen. Yrityshautomon tavoite edistää korkean teknologian ja eri teknologioiden yhdistelmillä yritysten syntymistä ja käyntiinlähtöä tarjoamalla asiantuntijapalveluita sekä koulutus- ja verkottoitumispalveluita yleisen, Bio-, Elintarvike-, Lääkekehitys-, Ympäristöteknologian yrityksille, erityisesti 0-3 vuotta toimineet yrityksille ja potentiaalisille kasvuyrityksille on toteutunut.

Projekti on edistänyt hankkeen alussa arvioitua useamman bio-ja elintarvikealan yrityksen syntymistä ja käyntiinlähtöä. Yrityksille on tarjottu erityisvaatimukset täyttävät toimitilat korkeatasoisine palveluineen siten, että alkaville bioalan yrityksille on tarjottu kokonaisvaltainen toimintaympäristö sekä merkittävää kustannusetua yritystoiminnan käynnistämiseen.

Hautomon verkostoa on hyödynnetty hyvin ja hautomon asiantuntijoidne tarjoamalla palveluilla on ollut merkittävä vaikutus yritysten alkuvaiheessa kasvu-uralle pääsemiseksi ja sitä kautta uusien työpaikkojen synnyttämiseksi.

Hautomon asiakkaiden kanssa yhdessä on tehty käyttäjälähtöistä tuotekehitystyötä ja selvitetty uusien tuotteiden markkinaedellytyksiä. Osa yrityksistä ovat myös ottaneet hankkeen aikana ensimmäisiä kansainvälistymisen suuntautuvia askeliaan.

Hankkeen aikana on havaittu tarvetta kehittää entisestään asiantuntija ja yhteistyöverkoston toimivuutta, avoimuutta sekä yhetistä tekemistä. Lisäksi on edelleen kehitettävä tuotteita merkittävän kasvun ja kansainvälistymisen aikaansaamiseksi.