Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10672

Projektin nimi: Työpoolin työvoiman kohdanta

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Posintra Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 1481499-6

Osoite: Kipinätie 1

Puhelinnumero: 0108367700

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.posintra.fi

Projektin kotisivun osoite: www.tyopooli.fi

Vastuuhenkilön nimi: Seppo Kajander

Asema: Projektipäällikkö

Sähköposti: seppo.kajander(at)posintra.fi

Puhelinnumero: 040 7445967

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Itä-Uusimaa, Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Loviisan, Porvoon

Kunnat: Kerava, Mäntsälä, Porvoo, Loviisa, Sipoo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisena kohderyhmänä ovat erityisesti Itä-Uudellamaalla sijaitsevat yritykset, mutta myös pääkaupunkiseudun ja Keski-Uudenmaan yritykset sekä ensisijaisesti Itä-Uudenmaan työttömät työnhakijat, pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat työhön palaavat ja alan vaihtoa suunnittelevat sekä aikuisopiskelijat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Muita välillisiä kohderyhmiä ovat alueen työvoimatoimistot, koulutusorganisaatiot, työllistämisprojektit, ammattiliitot, muu elinkeinoelämä ja muut yritykset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 465, joista naisia 198

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 285, joista naisia 104

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 395, joista naisten työpaikkoja 188

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 284, joista naisten työpaikkoja 103

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin kohderyhmänä ovat työttömät työnhakijat, erityiskohderyhmänä heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt. Työnhakijat saadaan työpoolin välityksellä kohtaamaan pooliyritysten työvoimatarve ja työllistymään yrityksiin.

Tavoitteena on hankkeen aikana työllistää 395 työnhakijaa pooliyrityksiin vakinaisiin ja määräaikaisiin tehtäviin sekä kehittää työpooli toimimaan itsenäisesti projektin päättyessä monipuolisena rekrytointi- ja koulutuskokonaisuutena edistämällä työvoiman ja pooliyritysten kohdantaa sekä juurruttaa toimintamalli jatkossa muihin vastaaviin organisaatioihin. Selvitetään työntekijöiden työsuhteiden ketjuttamisen tehostaminen eri työpooliyritysten välillä.

Tavoitteiden toteuttamiseksi kehitetään kolmivaiheinen koulutusmalli työnhakijoille. Vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevat valitaan ja ohjataan 2-viikkoiseen kartoituskoulutukseen. Tätä seuraa neljän kuukauden mittainen pooliperuskoulutus, jossa rakennetaan perusvalmiudet työskentelyn työpooliyritysten tarjoamissa tehtävissä. Kartoituskoulutus ja pooliperuskoulutus ovat kokonaan Työhallinnon rahoittamia. Kolmas vaihe on keskimäärin 4 viikkoa kestävä rekrytointikoulutus, joka on yhteishankintaa, sillä yritykset rahoittavat puolet kustannuksista. Tämä suoritetaan työpaikan vaatimusten pohjalta ja sisältää 2-viikkoisen työharjoittelun työpaikalla paikallisen työnjohdon ohjaamana.

Uutena tuotteena kehitetään edellä lyhyesti kuvatun koulutuksen lisäksi työnhakijarekisteri. Rekisteriä hyödynnetään varsinaisen tarkoituksensa lisäksi asiakastyytyväisyyskartoituksissa ja työpoolin toiminnan itsearvioinnissa.

Projektin tuloksena kyetään parantamaan työllistettyjen työnhakijoiden osaamista ja työmarkkina-asemaa selkeästi. Mukana olevien työnantajien kilpailukyky paranee saavutettujen työvoimajoustojen, kustannussäästöjen sekä mahdollisuutena reagoida nopeisiin tilauksiin. Parantunut kilpailukyky antaa tilaa lisätilauksille, jotka puolestaan vaativat lisää työntekijöitä.
Jatkuva pooliperuskoulutus takaa parantuneen työvoiman saatavuuden nopeissa muutostilanteissa. Työntekijöiden työsuhteiden ketjutusta eri työnantajien välillä tehostetaan.
Mukana olevien kuntien työttömyys laskee ja verotulot kasvavat. Työvoimahallinnon tiedot pooliyritysten tarpeista ja mahdollisuuksista paranevat tiiviin tiedonvaihdon tuloksena työpoolin kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta tiedotetaan sidosryhmille heti rahoituspäätöksen jälkeen. Työpoolilla on omat päivitettävät sivut www.tyopooli.net -kotisivuosoitteen alla.Työpooli saa näkyvyyttä myös syksyllä julkaistavien Itä-Uudenmaan elinkeinoelämän palveluita markkinoivien kotisivujen kautta. Projekti osallistuu tilaisuuksiin, seminaareihin ja muihin elinkeinoelämään liittyviin tapahtumiin tuoden hankkeen tarjoamia mahdollisuuksia esille. Projekti tiedottaa vuosittain tuloksistaan alueen tiedotusvälineille ja yrittäjäjärjestöille. Työvoimatarpeesta tiedotetaan myös alueen oppilaitoksille ja puolustusvoimille. Tärkein työkalu on projektipäällikkö itse, joka aktiivisella toiminnallaan ja yhteydenotoillaan antaa hankkeesta tietoa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Työvoimatoimistoissa pidetään erilaisia tilaisuuksia, joissa mukana olevien yritysten edustajat kertovat hankkeessa saavutetuista hyvistä käytännöistä. Hyvistä käytännöistä tiedottaa myös Posintra Oy laajojen verkostojensa kautta. Onnistumisista kerrotaan lisäksi tiedotusvälineissä pooliyritysten luvalla.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 219 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 184 632

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 265 100

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 225 909

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti keskittynyt työvoiman kohtaanto-ongelmaan eli on kehitetty ja toteutettu Työpooli-mallia, joka on edesauttanut samanaikaisesti työvoimareservien tehokasta käyttöä ja palvellut työnanatajia ennen kaikkea heidän sesonkiluonteisssa rekrytointiongelmissaan.
Projektin kautta on työllistynyt 290 henkilöä, joista lähes kaikki olivat työttömiä. Työttömistä 22 oli pitkäaikaistyöttömiä. 25 työntekijää työskenteli useammassa kuin yhdesä pooliyrityksessä.
Työpoolin antaman käytännönläheisen koulutuksen ansiosta työttömien sijoittuminen työelämään helpottui huomattavasti. Koulutus edesauttaa heidän työllistymistään myös jatkossa.
Toiminnan jatkamiseksi työpoolissa mukana olleet yritykset ovat perustaneet Työpooli Ry:n, joka jatkaa toimintaa Työpoolin työvoiman kohdanta -hankkeen päätyttyä. Työpooli Ry:n toiminta perustuu hankkeessa saatuihin kokemuksiin ja käytäntöihin. Ry rahottaa toimintansa jäsenistönsä jäsenmaksuilla.