Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10673

Projektin nimi: KUNTSARI -ponnahduslauta välityömarkkinoille

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jupiter-säätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 1724298-9

Osoite: Meijerinkatu 2-4

Puhelinnumero: 06-325 4600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.jupiter.fi

Projektin kotisivun osoite: www.jupiter.fi/www/kuntsari-ponnahduslauta-valityomarkkinoille.html

Vastuuhenkilön nimi: Pirjo Kekäläinen

Asema: työvalmennuspäällikkö

Sähköposti: pirjo.kekalainen(at)jupiter.fi

Puhelinnumero: 040-772 8419

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan, Sydösterbottens, kustregion, Kyrönmaan, Jakobstadsregionen

Kunnat: Kruunupyy, Vähäkyrö, Korsnäs, Isokyrö, Maalahti, Luoto, Mustasaari, Närpiö, Kristiinankaupunki, Vöyri, Laihia, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa, Kaskinen, Pedersöre

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat kehittämis- ja mallintamistyöhön osallistuvat syrjäytymistä ehkäisevät, aktiivitoimenpiteitä järjestävät/tuottavat organisaatiot, toimijat, projektit, kunnan yksiköt, muut viranomaiset sekä yritykset.

Hankkeen kohderyhmänä ovat myös vaikeasti työllistyvät, syrjäytymisvaarassa olevat tai työmarkkinoilta syrjäytyneet henkilöt. Erityinen painopiste hankkeessa kohdennetaan vajaakuntoisiin henkilöihin, joilla pääpaino sosiaalisissa haasteissa (alla olevan laajan määritelmän mukaisesti) ensisijaisesti yli 25 v. henkilöihin.

Työministeriön määrittelyn mukaisesti vajaakuntoisella työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, jonka mahdollisuudet saada työtä, säilyttää työ tai edetä työssään ovat huomattavasti vähentyneet asianmukaisesti todetun vamman, sairauden tai vajavuuden takia. Työntekijä, joka on sosiaalihuoltolain mukaisessa työllistymistä tukevassa toiminnassa mukana, rinnastetaan vajaakuntoiseen (Työministeriö. 2004. Suomen ensimmäiset sosiaaliset yritykset 2004). Työhallinnon määritelmän mukaisen työkyvyn alentuminen voi aiheutua äkillisestä tapaturmasta/sairaudesta tai syynä voi olla sosiaaliset syyt kuten elämänhallinnan ongelmat ja yleinen voimattomuus tai haluttomuus tehdä työtä (Vates. 2005. Vajaakuntoisuus - suhde työkykyyn).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Toimintojen levittämisen kohteena ovat valtakunnallisesti samankaltaisia toimenpiteitä kehittävät ja tuottavat toimijat tai organisaatiot sekä poliittiset päättäjät, muut viranomaiset ja yrittäjät.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 60, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 51, joista naisia 19

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on osallistua palvelujärjestelmän ja välityömarkkinoiden rakenteiden kehittämiseen käytännön työskentelyn keinoin, yhteistyössä Vaasan, Mustasaaren ja muiden Pohjanmaan alueen toimijoiden kanssa. Työmenetelmiä ja toimintatapoja kehitetään siten, että pitkään työttömänä ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden työ- ja toimintakykyä ja elämänhallintaa vahvistetaan mahdollistaen siten työllistyminen välityömarkkinoille, sosiaalisten perustein työllistäviin yrityksiin ja avoimille työmarkkinoille. Kuntien ja muiden toimijoiden yhteistyönä tutkitaan myös mahdollisuutta luoda projektialueelle, Italian sosiaalisten osuuskuntien mallia soveltaen, pysyviä matalan kynnyksen työpaikkoja.

Hankkeen kohderyhmänä ovat vaikeasti työllistyvät, syrjäytymisvaarassa tai työmarkkinoilta syrjäytyneet henkilöt. Erityinen painopiste kohdennetaan vajaakuntoisiin henkilöihin, joilla pääpaino sosiaalisissa haasteissa (laajan määritelmän mukaisesti) ensisijaisesti yli 25 v. henkilöihin.

Toteutettavat toimenpiteet:
Verkosto-oppimisen ja -yhteistyön, mallintamisen sekä yksilövalmennuksen keinoin vaikutetaan toimintakäytänteisiin siten, että työmarkkinoilta syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville henkilöille pystytään tarjoamaan oikea-aikaista ja tarkoituksenmukaista palvelua. Työmenetelmiä ja toimintatapoja kehitetään siten, että kohderyhmän työ- ja toimintakykyä ja elämänhallintaa vahvistetaan, mahdollistaen työllistyminen välityömarkkinoille, sosiaalisten perustein työllistäviin yrityksiin ja avoimille työmarkkinoille. Henkilökohtaisia suunnitelmia tarkennetaan ja tuetaan niiden toteuttamista, luoden siten edellytykset palvelujärjestelmässä siirtymiseen, kohti avoimia työmarkkinoita.

Kehitettävät uudet tuotteet:
Tehdään kartoitus kohderyhmän kanssa työskentelevien tahojen toimintakäytänteistä ja aktiivitoimista sekä palveluiden painopistealueista. Tuotetaan alueelle uusia työtapoja, jotka ovat alueen organisaatioiden käytettävissä. Myös itse yhteistyöverkosto on muiden organisaatioiden käytettävissä ja hyödynnettävissä. Vertaisoppimisen kautta alueelle saadaan lisää osaamista erilaisista työmenetelemistä ja toimintakäytänteistä kohderyhmän kanssa.

Arvioidut tulokset ja vaikutukset:
Kehitetään ja selkeytetään alueellisia palvelujärjestelmän rakenteita, mallennetaan asiakaspolkuja ja kokeillaan erilaisia toimintamuotoja henkilöiden tukemiseksi välityömarkkinoille ja pitkällä tähtäimellä kohti avoimia työmarkkinoita.
Tuetaan vuosittain n. 25 syrjäytymisvaarassa tai työmarkkinoilta syrjäytynyttä henkilöä aktiivitoimenpiteiden/välityömarkkinoiden piiriin. Tuotetaan alueellinen prosessinomainen syrjäytymisen ehkäisemisen malli, joka sisältää työ- ja toimintakykyä ylläpitäviä sekä työllistymistä edistäviä toimintakäytäntöjä. Edistetään asiakkaan portaatonta ja jouhevaa etenemistä palvelujärjestelmässä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan eri toimijoille, yhdistyksille, organisaatioille jne. erilaisten infotilaisuuksien ja yhteistapaamisten kautta. Syrjäytymistä ehkäiseville toimijoille tai organisaatioille jaetaan esitteitä ja tiedotteita.

Projektille haetaan julkisuutta tiedotusvälineiden avulla, pitäen sisällään mm haastattelut, lehtiartikkelit ja tarvittaessa lehti-ilmoitukset. Erilaisten tapahtumien avulla haetaan näkyvyyttä, kuten säätiössä pidettävien seminaarien ja erilaisten ryhmien tutustumiskäyntien yhteydessä. Projektin toimintaa esitellään myös muiden yhteistyökumppaneiden järjestämien tilaisuuksien & seminaarien yhteydessä sekä erilaisten messutapahtumien yhteydessä (Vaasan seudun projektien yhteistapahtumissa, Pohjanmaan Suurmessuilla j n e). Projektista laaditaan vuosi- ja loppuraportit.

Projektista tiedottaminen kohdistetaan projektin asiakaskohderyhmälle sosiaalitoimen, työvoiman palvelukeskuksen ja työvoimatoimiston kautta, esitteiden ja infotilaisuuksien muodossa. Projektin toiminta tulee tutuksi kohderyhmä-asiakkaille myös Vaasan seudun eri projekteissa, yhdistyksissä ja säätiössä tapahtuvan tiedottamisen avulla; toimintaan tutustumisen (tutustumisvierailut) sekä muun tiedottamisen yhteydessä (esim. räätälöityjä ratkaisuja yksilöohjauksen kautta) ja esitteiden jaon avulla. Myös organisaatioiden virkailijoita, Jupiter-säätiön henkilökuntaa sekä ohjausryhmä tiedotetaan toiminnasta sovitusti.

Tiedotussuunnitelma liitteenä 3.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Liitteenä 3 aikataulutettu tiedotussuunnitelma.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 170 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 162 158

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 204 820

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 196 299

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohtana oli tavoitella uusia sekä kehittää olemassa olevia erilaisia kuntouttavan kaltaisia toimintakäytänteitä ja rakenteita, joissa kokonaisvaltaisesti tuetaan syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä eteenpäin välityömarkkinoille. Hankkeessa eri verkostotoimijoiden ja palveluntuottajien yhteistyön menetelmin pyrittiin kehittämään ja selventämään palveluverkoston palvelujen ja toimenpiteiden kokonaisuutta.

Projektin tavoitteena oli kehittää ja selkeyttää palveluverkoston yhteistyön rakenteita, mallintaa/kristallisoida asiakaspolkuja, kokeilla erilaisia toimintamuotoja ja kehitellä työtapoja käytännön asiakastyöskentelyn avulla. Tavoitteena oli verkosto-oppimisen ja -yhteistyön keinoin kartoittaa erilaisen yhteistyön mahdollisuudet sekä saada tietoa alueella käytössä olevista keinoista ja menetelmistä ja alueen kehittämishaasteista. Toimintakäytänteisiin haluttiin vaikuttaa siten, että työmarkkinoilta syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville henkilöille pystyttäisiin tarjoamaan oikea-aikaista ja tarkoituksenmukaista kuntouttavaa palvelua.

Toimintaan osallistuvat henkilöasiakkaat saivat hankkeen aikana yksilö- ja ryhmävalmennuksen, vertaistukitoiminnan sekä palvelunohjauksen menetelmin tehostettua, oikea-aikaista tukea ja ohjausta sosiaalisen pääoman lisäämiseksi. Henkilöiden valmiuksia siirtyä välityömarkkinoille ja pitkällä tähtäimellä kohti avoimia työmarkkinoita vahvistettiin ja heitä ohjattiin tuetusti oikean ja oikea-aikaisen palvelun piiriin. Erityisesti henkilöitä tuettiin olemassa olevien suunnitelmien, tavoitteiden ja toimenpiteiden saavuttamisessa ja annettiin siihen rinnalle tarvittava lisätuki.

Verkosto- ja yksilötyön lisäksi hankkeessa kokeiltiin myös ryhmämuotoisena erilaisia kokeiluja, joissa mukana oli alueen eri toimijoita. Hankkeessa syntyneiden käytänteiden ja toimenpiteiden kokeiluissa verkostotoimijoita oli mukana sekä mukaan saatiin myös yrityksiä. Hankkeessa kehitettiin ja synnytettiin moniammatillisen verkostoyhteistyön avulla vakiinnutettuja toimintatapoja ja työtapoja (hyviä käytänteitä), joiden avulla pyrittiin edistämään asiakkaan portaatonta etenemistä palvelujärjestelmässä ja synnyttämään ns. Ponnahduslauta -malli matalan kynnyksen työllistymiselle välityömarkkinoille (vähemmän vaativista, kevyistä työtoimintapaikoista kohti tehostetumpaa työtoimintaa).

Hankkeen aikana tutkittiin mahdollisuutta luoda projektialueelle kuntien ja muiden toimijoiden yhteistyönä, Italian sosiaalisten osuuskuntien mallia soveltaen, pysyviä matalan kynnyksen työpaikkoja. Asiakaspilotoinnin sekä toimijoiden välisen yhteisen kehittämistyön tuloksena hankkeessa hahmottui alueelliseen tarpeeseen ns. ponnahduslautamalli (OK-UNIONI) joka muotoitui yhteistyössä Trappan -hankkeen kanssa kehittyneemmäksi versioksi (UNIONI). Malli ehkäisee syrjätymistä sekä kasvattaa osallisuutta ja mahdollisuuksia erilaisille osaajille, synnyttää kuntouttavia elementtejä sisältäviä matalan kynnyksen työpaikkoja välityömarkkinoille sekä lisää yrittäjyyttä ja johtaa henkilöitä monin keinoin edelleen lähemmäksi avoimia työmarkkinoita. Mallissa korostuu osuuskuntaideologian hyödynnettävyys -mahdollisuus matalankynnyksen työllistämisprosessina.

Tärkeimpänä hankkeen tuloksena nostettakoon esille juuri tämä uusi alueellinen malli (UNIONI), jossa löytyy vastaus moneen hankkeen verkosto- ja asiakastyön kautta nousseeseen alueelliseen tarpeeseen. UNIONI mallista löytyy työ- ja toimintakykyä edistäviä, vertaistuellisia ja kuntouttavia elementtejä. Malli pitää sisällään pysyvien matalan kynnyksen työtilaisuuksien järjestämistä esim. osuuskuntamudossa tai muuna yhteiskunnallisen yrityksenä ja siinä korostuu aktivoivien ja osallistavien toimintojen merkitys syrjytymisen ehkäisyssä sekä työllistämistä edistävissä toimenpiteissä.

Henkilöasiakkaiden osalta tulokseksi ja ja hankkeen vaikutuksiksi eri kohderyhmiin korostui erilaiset aktiivitoimet syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja tukitoimet työssä pysymiseksi tai sinne pääsemiseksi. Tällaisia toimia olivat mm. sosiaalisuuden lisääntyminen, tukiverkoston rakentuminen, palveluverkoston tunnettuuden lisääminen, palveluohjauksen korostuminen ja erilaisten työtoimintamuotojen lisääminen aktivoivana toimintana.

Nämä vaikutukset ja tulokset on sisällytetty UNIONI -malliin ja katsottu, että sen kautta edellä mainitut vaikutukset ovat mahdollisia toteutua edelleen ja jäädä mahdollisen tulevan pilotoinnin jälkeen pysyväisluontoiseksi toimintamalliksi alueelle. Mallin kautta on mahdollista saavuttaa alueelle vakiinnutettuja toimintatapoja ja uusia rakenteita välityömarkkinoille. Niiden avulla edistetään asiakkaan portaatonta ja jouhevaa etenemistä palvelujärjestelmässä sekä asiakkaan polutusta vähemmän vaativista, kevyistä työtoimintapaikoista kohti tehostetumpaa työtoimintaa.