Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10675

Projektin nimi: Strategier för en Hållbar ArbetskraftsInvandring i Sydösterbotten (SHAISYD)

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Närpes stad/Söff

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0181367-9

Osoite: Vasavägen 764

Puhelinnumero: 06-280 6600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.soff.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Peter Andersen

Asema: stadssekreterare

Sähköposti: peter.andersen(at)narpes.fi

Puhelinnumero: 06-2249111

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan, Sydösterbottens, kustregion

Kunnat: Korsnäs, Närpiö, Kristiinankaupunki, Kaskinen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Målgruppen utgörs av:
-nya arbetskraftsinvandrare som rekryteras till regionen
- sysselsatta och arbetssökande invandrare, samt deras familjemedlemmar som nyligen anlänt till Sydösterbotten.
- Ny-ingifta kvinnor med utländsk bakgrund som gift sig med män från regionen (länderna,Thailand, Vietnam och Ryssland).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Andra målgrupper som har nytta av projektet är:
- arbetsgivare/företagare
- myndigheter, såsom FPA, polisen, magistraten, skatteverket med flera myndigheter

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 306, joista naisia 138

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 263, joista naisia 130

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 75, joista naisten työpaikkoja 35

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 15, joista naisten perustamia 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten perustamia 2

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

PROJEKT SHAISYD:s målsättningar är bl.a. att skapa en modell baserad på konkreta åtgärder för att underlätta bristen på arbetskraft, samt att skapa förutsättningar för en lyckad integrationen hos den invandrade arbetskraften i de sydösterbottniska städerna Kaskö, Kristinestad och Närpes samt Korsnäs kommun. Planerna följer de riktlinjer som finns uppgjorda i Regeringens Invandrarpolitiskaprogram från oktober 2006. Där står bl.a. " Integrationen är en dubbelriktad, ömsesidig anpassningsprocess. I den deltar inte bara invandrarna utan också arbetsgemenskapen och andra sammanslutningar i närmiljön samt hela samhället. Man bör också beakta att familjemedlemmar som inte tillhör arbetskraften och särskilt unga människor bör ha faktiska möjligheter till utbildning och ett liv i positiv samverkan med det omgivande samhället".

För att nå målsättningarna innehåller projektets arbetsuppgifterna följande åtgärder:
1) en koordinerande/samhällsrådgivande funktion
2) arbetskraftsbaserad språk- och kompletterande yrkesutbildning för vuxna
3) praktiska stödåtgärder för arbetsgivaren och arbetsinvandraren,
4) kontakt/dialog med näringslivet kring arbetskraftsbehov / -arbetskraftspolitiska åtgärder
5) sysselsättande åtgärder för arbetslösa invandrare
6) aktiv rekryteringen av arbetskraft tillsammans med arbetsgivare
7) samarbete med t.ex. Eures och andra arbetskraftsrelaterade nätverk

Genomförande och projekttid:
Projektets ägare är Närpes stad.
Projekttiden är 3 år och pågår under tiden 1.7.2008-30.06.2011.
Projektpersonalen består av en koordinator och en arbetshandledare.
- Koordinatorn har det övergripande helhetsansvaret för projektet
- Arbetskraftshandledaren har sina arbetsuppgifter kopplade till arbetskraftsbyrån och ansvarar för utbildnings- och sysselsättningsfrågor. Utbildningarna genomförs som köptjänster och konkurrensutsätts enligt givna EU-direktiv.

Till arbetet hör även att delta i olika seminarier, möten, samt att aktivt informera om projektet och sprida kunskap om den så kallade "Shaisydmodellen". Projektledarna deltag i rekryteringsresor som näringslivet ordnar.
Resultet blir att:
- Det skapas en Strategi för en Hållbar ArbetskraftsInvandring i Sydösterbotten i enlighet med Regeringsprogrammets Invandrarpolitiska program där målet att via olika integrationsfrämjande åtgärder trygga invandrarens individuella utvecklingen genom att delta i arbets- och samhällslivet.
- Regionens behov av arbetskraft idag och i framtiden tryggas.
- Våra nya invånarna trivs, rotar sig och blir delaktiga medborgare i det nya samhället.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Informationsmaterial som hör till projektet är:
- visitkort för de anställda inom projektet trycks med ESF:s logo enligt direktiven för ett ESF-finansierat projekt. Anvisningarna på www.rakennerahastot följs.
- en broschyr med infotext om vad SHAISYD-projektet innehåller görs på 5 olika språk
- information om projektet finns, som länk på Närpes stads och Söffs hemsida.
- information om projektet i samband med annonsering för anställande av personal
- information ordnas för invandrare i samband med rekryteringen (inom landet eller utomlands)
- allmänna informationsmöten ordnas för arbetsgivare

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vid projektstart 1.7.2008 och slut 30.06.2011. Presskonferens hålls för press och lokal-TV om projektets innehåll, Under projekttiden alltid när " något extra" händer.

År 1-3. Närpes har varit föremål för besökare från myndigheter, kommuner och olika intresseorganisationer under de senaste 20 åren. Först var det flyktingmottagningen, som påbörjades i slutet av 1980-talet fram till mitten av 1990-talet. Därefter har en betydande invandring av arbetskraft medfört att det finns ett ständigt intresse från omvärlden. Man vill höra om hur arbetet har organiserats, hur samhällets attityder är, hur vi lyckats med integrationen i allmänhet osv. "Närpes-modellen" har blivit ett begrepp i hela landet! Nu skapas Shaisyd-modellen. Otaliga är de tidningsintervjuer och TV-reportage som blivit producerade i Närpes. Detta arbete med att sprida information kommer att fortsätta under hela projekttiden. Eftersom Närpes redan är "känt" för att vara ett samhälle där man lyckats med integration, kommer regionen sannolikt att uppmärksammas även i fortsättningen. En fortsatt öppen information om vad som lyckats och det som inte gått så bra kommer att ges åt intresserade.

På Närpes stads hemsida www.narpes.fi och www. soff.fi kommer information om hur projektarbetet framskrider kontinuerligt att uppdateras.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 375 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 361 611

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 450 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 432 268

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektet startade hösten 2008 och avslutades sista november 2011. Under projekttiden hölls 11 styrgruppsmöten. Under de tre år projektet pågick ordnades regelbundet kurser i svenska:
År 2009: 8 kurser, 39 elever = 300 lektioner.
År 2010: 11 kurser, 75 elever = 274 lektioner.
År 2011: 10 kurser, 83 elever = 208 lektioner.
En broschyr under namnet "Steg för steg i det nya landet" som innehöll vägledning gällande förfaringssätten hos olika myndigheter i Finland, gjordes och översattes till engelska, bosniska, ryska och vietnamesiska. Broschyren delades ut till arbetskraftsinvandrarna och fanns även till utdelning på TE-byrån, vid polisen och kommunkanslierna.
Under hösten 2010 och våren 2011 gjordes en kartläggning av arbetskrafts-invandrarna gällande nationalitet och yrkesskompetens. Kartläggningen omfattade 475 personer.
Antal företag som på olika sätt deltog i projektet var 77 st. Antal personer som anmälde sig via TE-byrån och fick personlig vägledning där var 270 personer. Utöver dessa hjälpte vi många invandrare med bl.a. ifyllande av olika blanketter, översättning av myndighetsbrev, tolkning på arbetsplatser och hos olika myndigheter.
Två informationsmöten för arbetsgivarna ordnades, det första våren 2009 där representanter för olika myndigheter var närvarande och det andra våren 2011 där tillståndsrådgivaren från tillståndenheten i Tammerfors informerade arbetsgivarna om de olika tillståndsärendena.
I oktober 2011 ordnades ett utvärderingstillfälle i form av ett diskussionstillfälle där invandrarna gav feedback på Shaisyd projektet samt hade möjlighet att berätta vilken information de i framtiden skulle ha nytta av.
Invandrarna var mycket nöjda med projektet och bekymrade över hur det blir i framtiden ifall ingen fortsättning på projektet blir av.