Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10677

Projektin nimi: Oppiva yritys

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2008 ja päättyy 31.3.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Ylä-Savon Kehitys Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 0736149-0

Osoite: Kankaankatu 1 A 6

Puhelinnumero: 0207 7434 090

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ylasavonkehitys.fi

Projektin kotisivun osoite: www.oppivayritys.fi

Vastuuhenkilön nimi: Petri Pietikäinen

Asema: toimitusjohtaja

Sähköposti: petri.pietikainen(at)yla-savo.fi

Puhelinnumero: 040 728 4350

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Keitele, Tervo, Rautalampi, Kaavi, Iisalmi, Varkaus, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Rautavaara, Nilsiä, Kuopio, Pielavesi, Leppävirta, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Lapinlahti, Suonenjoki, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisina kohderyhminä ja hyödynsaajina ovat kasvun ja muutoksen tukemisen toimenpiteitä tarvitsevat Pohjois-Savon maakunnan pk-yritykset, niiden johto ja henkilöstö. Erityisiä kohderyhmiä ovat lisäksi Pohjois-Savon kärkitoimialojen yritykset (hyvinvointi, teknologiateollisuus, mittaus- ja sensoriteknologia sekä energia- ja ympäristöteknologia). Alueellisesti kiinnitetään huomiota kaupunkikeskusten lisäksi myös maakunnan reuna-alueiden yritysten ja henkilöstön kehittämiseen. Kehittämistoimenpiteitä suunnataan ensisijaisesti maakunnan mikro- ja pienyrityksiin sekä työmarkkinoiden riskiryhmiin (ikääntyvät, epätyypilliset työsuhteet, alhainen koulutus, vanhentunut ammattitaito). Harkinnanvaraisesti hankkeessa kohderyhmään voi kuulua suurempia yrityksiä. Erityisesti yritysverkostojen yhteisissä koulutuksissa voidaan ottaa mukaan suurempia yrityksiä ja kuntasektorin toimijoita(tärkeätä erityisesti SoTe-alalla) henkilöstömäärästä riippumatta. Yritysten osalta huomiota kiinnitetään yritysverkostojen aktivointiin ja mukaan saamiseen monipuoliseen kehittämiseen yrityslähtöisesti. Lisäksi hankkeen osaamisen kehittämisen toimenpiteitä voidaan kohdistaa myös julkisen sektorin henkilöstöön ja johtoon (työorganisaatiot) sekä muihin työorganisaatioihin (säätiöt, yhdistykset ja muut mahdolliset liiketoimintaa harjoittavat yhteisöt) niiden kohtaamissa muutostilanteissa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat erityisesti seudulliset kehittämis- ja elinkeinoyhtiöt, yrittäjä- ja ammattijärjestöt, kunnalliset elinkeinopalvelut ja koulutusorganisaatiot, uusyrityskeskukset, ELY-keskus ja työvoimahallinto, työterveys ja -turvallisuusalan toimijat, muut hankkeet, järjestöt ja toimijat joilla synergiaetuja hankkeen kanssa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 2890, joista naisia 1215

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2900, joista naisia 1699

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Oppiva yritys -hankkeessa edistetään Pohjois-Savon pk-yritysten kilpailukykyä, uudistumista ja tuottavuutta kasvu- ja rakennemuutostilanteissa. Toimenpiteet kohdistetaan erityisesti mikro- ja pienyrityksiin. Huomiota kiinnitetään yritysten välisten liiketoimintaverkostojen aktivointiin ja mukaan saamiseen monipuoliseen kehittämiseen. Alueellisesti kiinnitetään huomiota kaupunkikeskusten lisäksi myös maakunnan reuna-alueiden yritysten johdon ja henkilöstön kehittämiseen. Hanke toimii yritysten ammatillisten lyhytkestoisten täsmäosaamispanostusten (alle 10 päivän koulutus) suuntaajana, organisoijana ja asiantuntijatahona tekemällä aktiivista ja tiivistä yhteistyötä maakunnallisten kehittäjätahojen sekä yrittäjien kanssa.

Hanke liittyy alueelliseen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen Manner-Suomen ESR-ohjelman Itä-Suomen suuralueosion toimintalinja 1:n toteuttamiseen. Hanke kytkeytyy valtakunnalliseen PROTEK - Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan -kehittämisohjelmaan ja toimii osaltaan maakunnassa ko. kehittämisohjelman toteuttajana. Hanke toteutetaan. 1.12.2008 - 31.3.2014 välisenä aikana. Nyt haetaan rahoitusta ajalle 1.1.2013-31.3.2014.
Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa Pohjois-Savon mikro- ja pienyritysten johdon ja henkilöstön osaamista sekä parantaa yritysten välistä verkostoitumista. Lisäksi tavoitteena on yritysten välisten, teemoittaisten ja toimialoittaisten oppimisverkostojen synnyttäminen ja vakiinnuttaminen maakunnassa ja maakuntien välillä sekä oppiva yritys -toimintakulttuurin ja -tapojen levittäminen. Hankkeen tavoitteena on myös tuoda yrityslähtöisiä toimintamalleja ja oppimismuotoja yritysten osaamisen kehittämiseen ja oppimiseen.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet ja päätoimintamuodot:
1) osaamisen kehittäminen yrityksissä (liiketoiminta-analyysit, yritys/yksilökohtaiset osaamis-tarvekartoitukset, osaamistarpeiden määrittelyt ja osaamisen kehittämisohjelmat ja -suunnitelmat sekä koulutus- ja valmennustoteutukset)
2) kehittämisrenkaat (tilanteen mukaan syntyvät yritysten väliset oppimisverkostot)
3) kehittämistiimit (aluekehittäminen ja -vaikuttavuus)
4) foorumitoiminta (mm. teemaillat, infotilaisuudet ja seminaarit)

Hanke vaikuttaa laajasti maakunnan yritysten kehittymiseen, kilpailukykyyn, uusiutumiseen, verkostoitumiseen ja työvoiman osaamistason kohottamiseen sekä toimintatapojen muutoksiin. Hanke parantaa Pohjois-Savon vetovoimaisuutta ja houkuttelevuutta niin yritystoiminnan kuin työvoiman kohdalla, edistää yrittäjämyönteisen ilmapiirin syntymistä, muokkaa elinkeinotoiminnan mielikuvaa positiivisemmaksi ja tukee maaseutualueiden elinkeinoelämän monipuolistamista. Hanke vaikuttaa myös Pohjois-Savon osaamis- ja innovaatiorakenteisiin tuottamalla uutta tietämystä yritysten ja työyhteisöjen kohtaamista liiketoiminnan haasteista ja mahdollisuuksista.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tehdään tiedotussuunnitelma, joka perustuu päärahoittajalta saatuihin ohjeisiin ja jonka ohjausryhmä hyväksyy. Erityisesti korostetaan tiedottamista kohderyhmäasiakkaille. Tiedottaminen tapahtuu sekä sisäisenä että ulkoisena tiedottamisena koko hankkeen ajan. Sisäinen tiedottaminen pitää sisällään toiminnan organisoinnin esim. puhelinkekustelujenja sähköpostin välityksellä.

Ulkoisen tiedottamisen päätarkoituksena on hyvien käytäntöjen levittäminen. Ulkoisessa tiedottamisessa hyödynnetään hankkeen omia www-sivuja sekä maakunnan tiedotusvälineitä (radio, paikallis-TV, lehdet). Hankkeesta tiedotetaan eri tilaisuuksissa ja seminaareissa ja siinä hyödynnetään eri yhteistyötahojen tiedotuskanavia. Erityisen merkittäviä ovat yrittäjä- ja ammattijärjestöjen sekä elinkeino- ja kehittämisyhtiöiden omat tiedotuskanavat. Näitä kanavia tullaan hankkeessa hyödyntämään aktiivisesti.

Vuosien 2009-2010 aikana tiedottamisessa keskitytään kohderyhmälle (yrittäjät) sekä kehittämisyhtiöille ja yrittäjäjärjestöille tiedottamiseen. Hankkeen alussa järjestetään info- ja avaustilaisuus, jossa kerrotaan hankkeen hyödyistä kohderyhmään. Hankkeessa tavoitellaan kattavasti koko maakunnan yrityksiä ja niiden mukaan saamista. Pääpaino tiedottamisessa on osatoteuttajien omien viestintäväylien käytössä. Lisäksi hyödynnetään paikallisia tiedotusvälineitä. Vuosina 2011-2014 tiedotus suunnataan aktiivisesti yrityksille. Lisäksi tiedotetaan sidosryhmille hankkeen tuloksista ja hyvistä käytänteistä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeessa maakunnallisesti sekä seudullisesti hyvät käytänteet tunnistetaan ja levitetään osatoteuttajien sekä muiden yhteistyötahojen välillä jatkuvana toimintana ja tiedottamisena koko hankkeen aikana. Hankkeessa mukana olevat tahot (ohjausryhmä, kehittämistiimit, kehittämisrenkaat, foorumitoimijat) levittävät hyviä käytänteitä hankkeen aikana. Hankkeessa eri toimijat sitoutetaan hyvien käytänteiden levittämiseen ja tiedottamiseen omien tiedotusväylien ja -menetelmien kautta. Käytänteiden levittämisessä hyödynnetään monikanavamarkkinointimenetelmiä. Hankkeessa tehdään yhteistyötä muiden PROTEK-hankkeiden kanssa ja vaihdetaan kokemuksia ja hyviä käytänteitä koko hankeprosessin aikana. Kansallisesti voidaan myös hyödyntää seudullisten kehittämisyhtiöiden kansallista organisaatiota eli SEKES ry:tä.
Hankkeessa voidaan tehdä kotimaassa matka johonkin ajankohtaisseminaariin tai konferenssiin, joka liittyy kiinteästi hankkeen toimintaan.

Hankkeessa toimitaan yhteistyössä muiden alueellisten hankkeiden kanssa hyvien käytänteiden levittämisessä, kehittämisessä ja uusien toimintamallien luomisessa. Vuosien 2011-2014 aikana syvennetään hyvien käytäntöjen aktiivista soveltamista ja kehittämistä mm. osatoteuttajien, yritysten, alueen elinkopalvelujen ja muiden alueellisten kehittämistoiminnassa mukana olevien toimijoiden sekä yhteistyötä tekevien hankkeiden keskuudessa.
Teemaillat Ylä-Savoon ja Varkauteen vuoden 2013 aikana.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 967 497

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 740 721

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 3 499 203

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 3 266 168

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Oppiva Yritys-hanke toteutettiin ajalla 12/2008-3/2014. Hanke oli Pohjois-Savon maakunnan laajuinen. Hanketta hallinnoi Ylä-Savon Kehitys Oy, osatoteuttajina olivat Savon Yrittäjät ry, Sisä-Savon seutuyhtymä, Koillis-Savon Kehitys Oy ja Navitas Kehitys Oy. Hankkeen toiminnan keskeisenä lähtökohtana oli maakunnan mikro- ja pienyritysten ( yrittäjät, johto ja henkilöstö) osaamisen vahvistaminen ja verkostoitumisen edistäminen.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet:
1.osaamisen kehittäminen yrityksissä (liiketoiminta-analyysit, osaamistarvekartoitukset, osaamistarpeiden määrittelyt ja osaamisen kehittämisohjelmat ja -suunnitelmat sekä koulutustoteutukset)
2. kehittämisrenkaat (yritysverkostot, liiketoimintaverkostot)
3. kehittämistiimit (aluevaikuttavuus)
4. foorumitoiminta (mm. työpajat, seminaarit)

Toiminnan keskeinen lähtökohta on ollut yrityslähtöinen ja aktiivinen toiminta kentällä ja verkostomainen toimintatapa. Käytännössä kentällä tätä yrityslähtöistä toimintaa, ovat osatoteuttajien alueilla hoitaneet koulutusneuvojat.
Koulutusneuvojien apuna ja toiminnan ohjaamisessa, suuntaamisessa ja kehittämisessä auttoivat merkittävästi alueelliset kehittämistiimit Ylä-Savossa, Kuopiossa, Koillis-Savossa, Varkauden ja Leppävirran alueella sekä Sisä-Savossa.

Savon Yrittäjien ja paikallisten yrittäjäyhdistysten rooli oli merkittävä hankkeen onnistumisessa. Tieto, kontaktit ja kehittämistarpeet välittyivät hyvin yrittäjien kautta hankkeen käyttöön. Alueen kuntien ja kaupunkien yritys- ja elinkeinopalvelujen henkilöstö ja muut elinkeinotoiminnan kehittämisen kanssa olevat tahot, ovat myös osallistuneet hankkeen toimintaan merkittävällä panoksella.

Hanke onnistui saavuttamaan kaikki asetetut tavoitteet. Hankkeessa aloitti 2900 eri henkilöä, koulutuspäiviä kertyi 14716 päivää, eri yrityksiä tuli mukaan hankkeen toimintaan 1323 kappaletta, mikä on n. 10% alueen yrityskannasta. Lyhytkestoisiin toimenpiteisiin osallistui 1367 eri henkilöä ja lyhytkestoisiin toimenpiteisiin käytettiin yhteensä 1122 päivää. Erilaisiin tiedotustilaisuuksiin osallistui 2064 henkilöä.

Laadullisesti hanke on onnistunut lisäämään ja parantamaan osallistuneiden yritysten ja yrityksien henkilökunnan osaamista ja muutosvalmiutta. Yritykset ovat pystyneet kehittämään ja tehostamaan omaa toimintaansa hankkeen koulutusten ja muiden palveluiden avulla. Tätä tukevat hankkeesta tehdyt arvioinnit ja yritysten oma palaute. Hanke on onnistunut toiminnassaan, koska on toimittu yrityslähtöisesti, lähellä yrityksiä, joustavasti, aktiivisesti, kannustavasti ja määrätietoisesti oikean kohderyhmän kanssa. Kohderyhmänä olleet mikro- ja pienyritykset ovat kokeneet Oppiva yritys-hankkeen palvelut ja toimintatavan oikeaksi ja tarpeelliseksi sekä hyvin kohdistetuksi. Koulutusten laatu ja sisältö on ollut sitä, mitä yritysten keskuudessa on haluttu ja tarvittu. Koulutukset ovat olleet laadukkaita ja niitä on tarjottu lähellä yrityksiä lyhytkestoisina, alle kymmenen päivää kestävinä kokonaisuuksina.