Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10678

Projektin nimi: Yritysten Taitava Keski-Suomi

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0208201-1

Osoite: Viitaniementie 3

Puhelinnumero: 040 341 5111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.jao.fi

Projektin kotisivun osoite: www.yritystentaitava.fi

Vastuuhenkilön nimi: Hannu Salminen

Asema: Johtaja

Sähköposti: hannu.salminen(at)jao.fi

Puhelinnumero: 040 341 5101

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän

Kunnat: Kinnula, Jämsä, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Kuhmoinen, Toivakka, Petäjävesi, Kyyjärvi, Viitasaari, Muurame, Uurainen, Kivijärvi, Saarijärvi, Laukaa, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat PK -yritykset ja niiden
muodostamien verkostojen työssä oleva henkilöstö Jyvässeudulla ja Jämsän seudulla sekä logistiikka alalla.

Yritysten henkilöstön oppimisen edistämiseen ja osaamisen kehittämiseen suunnatut resurssit ja kehittämistyö kohdennetaan ottaen huomioon seutujen kehittämisstrategiat ja muut seudulliset kehittämishankkeet.

Erityisesti muomioidaan ne yritykset /yritysverkostot, joissa kasvun ja rakennemuutoksen aiheuttamat henkilöstön ja työorganisaation kehittämistarpeet ovat suurimmat ja ajankohtaisimmat. Näitä aloja ja niiden verkostoja edustavat mm. matkailu- ja hyvinvointiala, rakennus- ja rakennusteollisuus, logistiikka ja kuljetusala.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin tavoitteena on myös kehittää osaamisen ja oppimisen kehittämisen asiantuntijoiden välistä yhteistyötä niin, että yritykset ja niiden muodostamat verkostot voivat saada kehitysvaiheensa ja kehitystarpeensa mukaan sopivimmat ja parhaiten kehittymistä tukevat palvelukokonaisuudet. Keskeisiä toimijoita ovat: koulutusorganisaatiot, kehittämisyhtiöt, seudulliset yrityspalvelupisteet, TE-keskusten yrityspalveluosastot, yrityksiä edustavat järjestöt ja työvoimahallinto. Näiden organisaatioiden välille muodostuu pysyviä yhteistoimintamalleja, jotka helpottavat yritysten osaavan työvoiman saatavuutta ja osaamisen kehittämistä hankkeen jälkeen.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 550, joista naisia 280

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 188, joista naisia 80

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tarve ja keskeiset tavoitteet.

Keski-Suomen ja koko Suomen menetyminen on riippuvainen yritysten määrästä ja tuottavuuden noususta, Pk-yritysten kasvusta ja kansainvälistymisestä sekä yritysten ja työntekijöiden valmiuksista uuden oppimiseen monin eri tavoin.

Oppiminen on tärkeä osa Keski-Suomen yritysten ydinprosessia ja sen merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Se on maakunnan ja sen yritysten ylivoimatekijä, jonka ytimessä ovat osaavat ja jatkuvasti itseään kehittävät, yrittäjämäisesti toimivat työntekijät.

Maakuntaohjelma koordinoi EU:n rakennerahastokauden 2007 - 2013 niukkenevien kehittämisresurssien käyttöä kehittämisalueiden ja niiden painopistealueiden ja klustereiden kautta maakunnan hyväksi. Yritysten Taitava Keski-Suomi - hanke asettaa tavoitteekseen vastata omalta osaltaan Maakuntaohjelman asettamiin haasteisiin laajapohjaisella, maakunnan avaintoimijat yhdistävällä, yrityslähtöisellä yhteistyöllä.

Yritysten Taitava Keski-Suomi -hanke rakentaa osaamisen kehittämisen asiantuntijaverkostosta pysyvää toimintaa. Hankkeessa rakennettavat toimintamallit ovat toimialariippumattomia ja siirrettävissä helposti toisiin toimintaympäristöihin. Osaamisenkehittämispäälliköiden työtä
maakunnassa jatketaan hankkeen jälkeen yritystoimintana. Hankkeen tuloksena syntyy osaamisenkehittämisyhtiöitä. Kuinka monta tai millaisilla omistajataustoilla osaamisenkehittämiyhtiöt toimivat, tarkentuu hankkeen aikana. Tavoitteena on löytää tarkoituksenmukaisimmat ja toimivimmat ratkaisut.

Projektin keskeiset toimenpiteet liittyvät sekä pk -yritysten ja yritysverkostojen henkilöstön osaamisen edistämiseen että sitä tukevan dynaamisen palvelukokonaisuuden luomiseen. Parannetaan yritysten ja yritysverkostojen mahdollisuuksia hyödyntää kehittämisresursseja ja rahoitusinstrumentteja.

Yrityksissä ja yritysverkostoissa otetaan käyttöön pk -yrityksille soveltuvia osaamisen kehittämisen toimintamalleja. Projektissa ei kehitetä uusia malleja, vaan muokataan olemassa olevia ja hyödynnetään aikaisemmin kehitettyjä menetelmiä ja osaamista. Toteutetaan kehittämis- ja koulutusprosesseja ostopalveluina. Tämän lisäksi yhdessä työvoimahallinnon, TE-keskuksen ja muiden toimijoiden kanssa toteutetaan yhteishankintakoulutuksia ja kehittämistoimintaa mm. Tykes -rahoituksella.

Yhteistoiminnan ja tekemisen kautta, syntyy osaamisen kehittämisen dynaaminen palvelukokonaisuus, jossa toimivat yritysten kanssa mm. kehittämisyhtiöt, työvoimahallinto, yrityspalvelupisteet, koulutus- ja kehittämisalan yritykset ja oppilaitokset.

1. Testattu ja otettu käyttöön pk- yrityksille soveltuvaia osaamistason arviointijärjestelmiä.

2. Viidessäkymmenessä pk-yrityksessä tai näiden yritysten muodostamassa verkostossa on käytössä henkilöstön kehittämis- ja osaamisjärjestelmä.

3. Otettu käyttöön uusia yrityslähtöisiä, yritysten toimintaan soveltuvia ja oppimista edistäviä koulutusmalleja mm.

4. Luotu osaamisen kehittämisen palvelumalli.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin alkaessa tehdään erillinen tiedotussuunnitelma yhdessä osatoteuttajien kanssa, jossa noudatetaanrahoittajan ohjeita.

Tiedottaminen tapahtuu kolmella eri tasolla ja yhtenäisenä Yritysten Taitava Keski-Suomi projektien kesken.

Organisaatioiden sisäinen tiedottaminen
Tiedottaminen tapahtuu jokaisen organisaation ja yrityksen sisällä organisaatioiden normaalin
tiedotusjärjestelmän puitteissa (www -sivut, koulutus- ja tiedotustilaisuudet, lehdet jne.)

Maakunnallinen tiedottaminen
Maakunnallinen tiedottaminen järjestetään yhdessä maakunnan muiden toimijoiden kanssa, joista tärkeimpiäovat kehittämisyhtiöt, klusterien vetäjät ja muiden hankkeiden toimijat. Tiedotustilaisuuksina toimivat maakunnassa järjettestettävät tapahtumat kuten Osaajat kohtaavat, erilaiset messut ja muut tapahtumat.Tiedotusvälineitä pyydetään mukaan ko. tilaisuuksiin. Paikallis- ja aluelehtiin tehdään lehdistötiedotteita.

Valtakunnallinen tiedottaminen
Valtakunnallisessa tiedottamisessa hyödynnetään olemassa olevia verkostoja, koulutustilaisuuksia ja ammattilehtiä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen ja projektissa saatujen kokemusten levittäminen maakunnan sisällä tapahtuu koko hankkeen ajan tiiviissä verkostossa osatoteuttajien ja heidän omien verkostojen ja seuraavien toimijoiden kanssa: Keski-Suomen Kauppakamari, Keski-Suomen yrittäjät, kehittämisyhtiöt, klusterien vetäjät, Optiimi, yrityspalvelupisteet ja muut mahdolliset tahot. Hankeessa hyödynnetään Taitava Keski-Suomi toiminnassa saatuja kokemuksia kumppanuus- ja verkostyhteistyöstä, yhdessä oppimisesta ja yhteisten toimintamallien kehittämisestä.

Hyvien käytäntöjen levittäminen ja kokemusten vaihto tapahtuu säännöllisten tapaamisten ja
yhteistoiminnan kautta.

Vuoden 2009 aikana käynnistetään myös ylimaakunnallinen yhteistyö muiden projektien ja toimijoiden kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 849 017

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 674 801

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 001 406

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 797 965

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Yritysten Taitava Keski-Suomi, oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa

Yritysten Taitava Keski-Suomi on kehittämistoimintaa, jonka kohteena on erityisesti keskisuomalaisten pk-yritysten henkilöstön osaamisen kehittäminen. Tavoitteena on, että yritys voi entistä paremmin johtaa ja toteuttaa henkilöstön osaamisen kehittämistä osana yrityksen liiketoiminnan kehittämistä.

Kehittäjäverkoston muodostavat keskisuomalaiset yritykset, Keski-Suomen kauppakamari, Keski-Suomen Yrittäjät, kehittämisyhtiöt, Keski-Suomen liitto, Jyväskylän ammattiopisto, Jyväskylän aikuisopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Jämsän ammattiopisto, Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus, Keski-Suomen ELY-keskus ja TE-toimistot.

Hankekokonaisuus koostui 3 erillisestä hankkeesta. Yksi niistä on raportoitava hanke, jota hallinnoi Keski-Suomen Yrittäjät. Kehittämistoiminta jatkuu uudessa hankkeessa vuoden 2013 loppuun.

Tavoite, osaamisen yrityslähtöinen kehittäminen
Yritysten Taitava Keski-Suomi -toiminnan tavoitteena on osaamisen yrityslähtöinen kehittäminen ja toimintatapojen luominen yritysverkostojen sekä kehittäjä- ja koulutusorganisaatioiden välille.

Uusia ideoita ja oppia verkostoista

Yritysten Taitavan Keski-Suomen toiminnassa oli vuoden 2010 lopussa mukana jo miltei 400 yritystä ja parisenkymmentä yritysverkostoa eri aloilta. Eniten verkostoja on syntynyt informaatioteknologian yrityksiin, teollisuusalan yrityksiin ja matkailu- ja palvelualan yrityksiin. Verkostoissa oppimista tapahtuu myös yritysten välillä toinen tosilta oppien ja uusia toimintamalleja luoden.

Yritysten Taitava Keski-Suomi hankekokonaisuuden (hankkeet S10678, S10733, S10783) toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista kuvataan yhtenä kokonaisuutena. Koska hankkeen pääasiallisena tavoitteena on ollut dynaamisen ja mikro- sekä pk-yrityksille soveltuvan toimintamallin kehittäminen on päätulosta kuvattu tarkemmin.

Muita tuloksia on kuvattu lyhyesti tämän kohdan lopussa.

1. PÄÄTULOS

PUOLUEETON JA RIIPPUMATON OSAAMISPÄÄLLIKKÖ TOIMINTAMALLI
Päätuloksena on kehittynyt osaamispäällikön puolueeton ja riippumaton toimintamalli. Mikroyritykset tarvitsevat kumppania, joka auttaa heitä liiketoimintalähtöisen osaamisen kehittämisessä muuttuvissa tilanteissa.
Osaamispäällikön toimenkuva on muodostunut yritysten tarpeista käsin ja se voidaan lyhyesti määritellä seuraavasti (Lähde: Jimena Tapperin opinnäytetyö)

YRITYSTEN TARVITSEMA KUMPPANUUS JA OSAAMINEN
Osaamispäällikkö on puolueeton ja riippumaton yritysten kumppani, joka
1. kehittää oppimista osana yrityksen liiketoimintaa
2. toimii asiakaslähtöisesti
3. koordinoi kehittämisprosesseja yritysverkostoissa ja yrityksissä
4. hyödyntää kehittämisverkostoja
5. tuntee rahoitusinstrumentit

TOIMINTAMALLI YRITYKSISSÄ
Osaamispäällikön toiminta yrityksissä etenee seuraavien vaiheiden kautta:
1. Lähtötilanteen analysointi (tyhjän kirjan periaatteella ja yrityksen liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta)
2. Kehittämistoiminnan suunnittelu (yhdessä yrityksen kanssa)
3. Kehittämiskumppanin löytäminen (kehittämistoiminnan toteutus ja sen rahoitus)
4. Toteuttamisen laadun varmistus (osaamispäällikkö seuraa ja arvioi toteutusta)
5. Vaikuttavuuden arviointi (kehittämistoiminnan vaikuttavuus yrityksen toiminnassa (oppiva organisaatio) sekä liiketoiminnan kehittymisessä ja tuloksen parantumisessa (ROI).

Eri vaiheissa osaamispäällikkö tekee yhteistyötä toimijaverkoston kanssa.

TOIMINTAMALLI YRITYSVERKOSTOISSA
Yritysverkostoissa toimiessa osaamispäällikkö toimii yhdessä toimijaverkoston kanssa kolmella eri toimintaympäristön tasolla: 1. alueellinen tai toimialakohtainen yhteistyö 2. yritysverkostot 3. yksitäinen yritys. Prosessi etenee yritysverkostoissa seuraavasti: muutokset tunnistaminen (alueella tai toimialalla), asiakaskuuntelu, palveluiden tuotteiden kirkastamine ja yritystoiminnan kehittämistoimet (verkoston yhteiset ja/tai yrityskohtaiset).

Toiminta on mallinnettu yritysverkostojen kanssa tehdyistä prosesseista.


2.MUITA TULOKSIA:
2.1. Toteutettu yrityslähtöisiä koulutus- valmennus ja kehittämisprosesseja hankekokonaisuuden rahoituksella yhteensä 42 (n. 350 000€), joista kolme on toteutettu tämän hankkeen rahoituksella.

2.2.Käynnistetty kehittämis- ja koulutusprosesseja muilla rahoitusmuodoilla

2.3.Uudet koulutustuotteet

2.4.Osaamispäällikön työkalupakki

2.5. Tuotteistettu yrityslähtöinen tuotekehitysprosessi Broker -ohjelma.

2.6.Toimijaverkoston toimintaa on tiivistetty yhteisen tekemisen kautta. Esimerkiksi on järjestetty yhdessä Yritysfoorumeja, Osallistuttu Osaajat kohtaavat tapahtumiin.

Tämän kehittämiskokonaisuuden kokemusten perusteella voidaan todeta, että mikroyritykset tarvitsevat kumppania (henkilöä) sparraamaan, haastamaan ja kiihdyttämään oppimista esim. verkostojen tai muiden oppimisympäristöjen avulla.

Kehittämistoiminta jatkuu uudessa hankkeessa vuoden 2013 loppuun

lisätietoja www.yritystentaitava.fi