Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10680

Projektin nimi: Innovaatioyliopiston yrityshautomotoiminnan kehittäminen - START UP CENTER RUOHOLAHTI

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 31.3.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2228357-4

Osoite: Arkadiankatu 28

Puhelinnumero: 010 2178 634

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.hse.fi/pienyrityskeskus

Projektin kotisivun osoite: www.start-upcenter.fi

Vastuuhenkilön nimi: Pentti Mustalampi

Asema: johtaja

Sähköposti: pentti.mustalampi(at)pyk.hkkk.fi

Puhelinnumero: 010 2178 623

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Espoo, Vantaa, Helsinki, Kauniainen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmän muodostavat 0-3 vuotta toimineet yritykset. 0 -vuotiailla tarkoitetaan erityisesti esihautomotoimintaan osallistumisen ja yrittäjyyden edistämispalveluiden kautta oman yrityksen perustamista harkitsevia korkeakoululähtöisiä (ammattikorkeakoulut, yliopistot, tutkimuslaitokset) opiskelijoita, tutkijoita ja erilaisia asiantuntijoita.1-3 vuotiailla yrityksillä tarkoitetaan vähän aikaa toimineita yrityksiä, jotka tarvitsevat erityisesti tukea oman yrityksensä kasvu-uralle saattamiseen.
Esihautomotoimintaan sisältyy mm. monimuotoista koulutus- ja kehittämistoimintaa, liikeideoiden yrityskohtaista sparrausneuvontaa kohti oman yrityksen perustamista. Näiden kohderyhmänä on siten laaja oman yrityksen perustamisesta kiinnostuneiden ryhmä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Lisäksi innovatiisen yritysidean pohjalle yrityksensä perustavat muut henkilöt sekä erilaiset spinn offit isoista yrityksistä sekä tutkimuslaitoksista.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 220, joista naisia 83

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 250, joista naisia 34

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 170, joista naisten työpaikkoja 37

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 167, joista naisten työpaikkoja 20

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 60, joista naisten perustamia 24

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 53, joista naisten perustamia 12

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen vahvistaminen on keskeisiä asioita kasvuyritysten kehitykselle sekä pääkaupunkiseudun innovaatiostrategian toteuttamiselle. Tätä kehitystä vahvistamaan on päätetty perustaa metropolialueelle Aalto-yliopisto yhdistämällä Helsingin kauppakorkeakoulun, Teknillisen korkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun osaaminen palvelemaan laaja-alaisesti suomalaista elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa. Aalto-yliopiston perustaminen parantaa oleellisesti myös mahdollisuuksia kehittää kolmen yliopiston yhteistoimintaa yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen alalla. Erityisen keskeisenä nähdään uuden Innovaatioyliopiston tutkimus-, koulutus- ja kehitystoiminnan tulosten jalostaminen kaupallisiksi tuotteiksi ja uusiksi yrityksiksi. Innovaatioyliopistolle kirjattuna tavoitteena on toimintaa suunnittelevassa yrittäjyys- ja innovaatiopalvelujen työryhmässä asetettu yhteisen yrityshautomon perustaminen Ruoholahden alueelle sekä muodostaa siitä Innovaatioyliopiston yhteinen Start Up Center, joka kykenee myös tukemaan ammattikorkeakoululähtöistä yritystoimintaa. Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus ja Technopolis Ventures Oy käynnistävät yhdessä Start Up Centerissä kasvuyrittäjyyttä monipuolisesti vahvistavan hautomotoiminnan.
Tavoitteena on siten asteittain kehittää Innovaatioyliopiston hautomotoimintaa yhteisellä toimintamallilla toimivaksi. Mukaan kytketään tiiviiseen yhteistyöhön heti syksystä 2008 alkaen ammattikorkeakoulujen yritysperustantaa tukeva Innoplaza -toiminta sekä liike-elämästä ja tutkimuslaitoksista tulevien yritysaihioiden (spin off) jalostaminen. Innovaatioyliopistosta kehitetään maailmanluokan toimija akateemisen yrittäjyyden edistämisessä sekä kasvuyrittäjyyden kehityspalvelujen tuottamisessa. Kolmen näkökulman (teknologiaosaaminen, luovien alojen osaaminen ja liiketoimintaosaaminen) kokoaikainen huomioiminen innovaatioyliopiston sisällä tarjoaa ainutkertaisen mahdollisuuden rakentaa eri lähtökohdilla varustetuille opiskelijoille ja tutkijoille juuri heitä palvelevan yrittäjyyden oppimis- ja kehittämiskokonaisuuden. Tätä kehitettävää kokonaisuutta ja sen osia tarjotaan myös innovaatioyliopiston ulkopuolisille tahoille (esim. muut yliopistot, tutkimuslaitokset ja ammattikorkeakoulut) metropolialueella. Tämä tarkoittaa uusien palveluiden ja toimintamallien kehittämistä seuraavasti:
1.uusyritysperustanta ja yrittäjyyden edistäminen - esihautomotoiminta monipuolisten pitkälle koulutettujen henkilöiden yrittäjyyyttä edistävien kehitys- ja valmennusohjelmien muodossa sekä yrityshautomotoiminta ja sitä tukevat muut kehityspalvelut
2. kasvuyritysten koulutuspalvelut sekä tähän liittyvät neuvonta- ja kehityspalvelut yrityshautomotoiminnan tukena
3.toimitilaratkaisut

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista laaditaan hyvin monipuolinen esite- ja informaatiokokonaisuus, jota levitetään keskeisille sidosryhmille sekä potentiaalisille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Valmistuneet selvitykset ja raportit projektin hyvistä käytännöistä kootaan yhteen ja niistä informoidaan niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Täsmällinen tiedotusohjelma laaditaan vuoden 2009 alussa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 701 962

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 556 773

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 258 296

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 618 579

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektissa on toteutettu projektisuunnitelman mukaisesti monipuolista esihautomotoimintaa, siihen liittyvää asiakashankintaa ja koulutusta mm. YBA konseptiin kuuluvilla palveluilla. Kohderyhmänä opiskelijat, tutkijat, uranvaihtajat, uudet alkavat yrittäjät jne
Asiakasyritysten hankinta yrityshautomoon on toteutettu osallistumalla erilaisiin messuihin ja koulutus- yms verkostoitumistilaisuuksiin.
Aalto Start-Up Centerissä on järjestetty yrityksille erilaisia myyntiin, markkinointiin, talouteen ja rahoitukseen, teollisoikeuksiin yms liittyviä kick-off tilaisuuksia ja niiden jatkona yrityskohtaisia klinikoita. mm. Toivo Kosken vetämät talous/rahoitusklinikat sekä Ecefto Oy:n vetämät myyntiklinikat, kassavirtaklinikat jne.
Lisäksi projektissa on kehitetty monipuolisesti yrityksille suunnattavia neuvontapalveluja, ja työstetty yrityshautomon palvelukonseptia sekä tuotteistettu erilaisia uusia pavelupaketteja. Kaikilla yrityshautomoyrityksillä on käytössään ConeMade strategisen johtamisen visuaalinen työkalu joka toimii yrityksen liiketoiminnan kehityksen tukena.
Lisäksi projektissa on hyödynnetty laajaa asiantuntija- ja kouluttajaverkostoa Aalto-yliopiston sisällä sekä Pienyrityskeskuksen/ yrityshautomon itsensä kilpailuttamia kouluttajia, konsultteja ja asiantuntijoita.
Projektissa on myös toteutettu erilaisia posthautomovaiheeseen liittyviä toimintoja (mm. koulutusohjelmia ja verkostoitumistapahtumia) sekä rakennettu laajaa yhteistyö- ja kumppaniverkostoa.