Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10683

Projektin nimi: Osaamisesta kasvua - Kaakkois-Suomi

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 31.10.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Salpausselänkatu 22, PL 1041

Puhelinnumero: 020 63 60090

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi

Projektin kotisivun osoite: Projektilla ei ole omaa Internetosoitetta. Tiedot palveluista löytyvät www.ely-keskus.fi sivultamme.

Vastuuhenkilön nimi: Soile Pietiläinen

Asema: Asiakkuuspäällikkö

Sähköposti: soile.pietilainen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040 7171 219

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhminä ovat kasvua ja kansainvälisyyttä sekä liiketoimintaosaamisen vahvistamista hakevien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt. Erityisenä painopisteenä on kasvu- ja kansainvälistyvien yritysten kehittäminen. Lisäksi huomioidaan maakunnan kärki- ja kasvualojen yritysverkostoihin kuuluvat yritykset.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Alueen pk- yritysten neuvonta- jaa kehittämisorganisaatiot

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 614, joista naisia 300

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1299, joista naisia 466

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehittämisohjelman tavoitteena on pk-yritysten kasvun edistäminen sekä yritysten johdon ja avainhenkilöiden osaamisen kehittäminen turvaamalla johdon ja asiantuntijoiden osaaminen yrityksen liiketoiminnan muutostilanteissa (mm. kasvu, kansainvälistyminen, uuden teknologian käyttöönotto, tuottavuuden kehittäminen, verkostojen rakentaminen). Toiminta on kysyntälähtöistä ja perustuu vahvasti aiempaan toimintaan ja hyödyntäen saatavilla olevaa ennakointitietoa. Parannetaan yritysten osaamista edistävien palvelujen ja tuotteiden synergiaa ja vaikuttavuutta sekä yhteistyötä palveluiden tuottajien kanssa.

Kehittämisohjelmassa tarjotaan tarvelähtöisiä pk-yrityksille räätälöityjä ja monipuolisia koulutus- ja kehittämispalveluita sekä valmennusohjelmia kasvun, osaamisen ja kansainvälistymisen turvaamiseksi. Palvelut voidaan jakaa kahteen kokonaisuuteen: 1) palvelut pk-yritysten ja yritysverkostojen kasvun ja kansainvälistymisen aktivointiin, 2) pk-yritysten liiketoimintastrategiaan perustuvat johtamiseen ja kehittämiseen liittyvät palvelut.

Vuosina 2008 - 2013 projektin toimenpiteiden arvioidaan kohdistuvan Kaakkois-Suomessa 335 yritykseen ja 614 henkilöön.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin palveluista tiedotetaan internet-sivuilla ja erillisillä tuote-esitteillä. Tarpeen mukaan tiedotetaan myös ilmoittamalla lehdissä. Palveluista kerrotaan eriliaisissa tilaisuuksissa. Tiedotusta suorittavat myös yhteistyökumppanit. Lisäksi hyödynnetään ASKO-järjestelmän tarjoamaa viestintämahdollisuutta sekä sähköistä uutiskrjettä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Ei laadittua aikataulua.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 3 133 445

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 869 082

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 4 203 541

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 869 082

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Aloittavien yrittäjien ja pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma

9. Loppuraportin tiivistelmä

Toiminnalla toteutettiin sekä TEM:n määrittämien keskeisten valtakunnallisen elinkeinostrategian että Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen strategian mukaisia teemoja. Projekti tähtäsi pk-yritysten tuottavuuden, kasvun ja kansainvälistymisen parantamiseen sekä osaamisen kehittymiseen sekä kilpailukyvyn parantumiseen. Yritysten henkilöstön valmiuksia parantamalla yritykset oppivat käyttämään ja hyödyntämään osaamisen kehittämiseen keskittyneitä asiantuntijapalveluita ja jatkossa hyödyntävät niitä myös ilman julkista rahoitusta.

Kohderyhmät

Kohderyhminä olivat kasvua ja kansainvälisyyttä sekä liiketoiminta-osaamisen vahvistamista hakevien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt. Erityisenä painopisteenä oli kasvu- ja kansainvälistyvien yritysten kehittäminen.

Välillisenä kohderyhmänä olivat alueen pk- yritysten neuvonta- ja kehittämisorganisaatiot, Yritys-Suomi konseptiin kuuluvat Seudulliset yrityspalvelut, joiden kanssa on voimassa seutusopimukset pk-yritysten kehittämiseksi yhteistyössä.

Projektin toimenpiteet ja tulokset

Projektin määrälliset tavoitteiden toteutuminen:
1. Osallistuvien yritysten määrä tavoite 334, toteutuma 436
2. Osallistuvien henkilöiden määrätavoite 614, joista naisia 300, toteutuma 1299 henkilöä, joista naisia 466.
3. Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivien määrätavoite 1860, totuetuma 7917.

Hankkeessa asetetut tavoitteet sekä määrälliset että laadulliset on on voitu saavuttaa.

Pk-yrityksille suunnatut palvelut olivat 1) koulutusohjelmat pk-yrityksille ja 2) tuotteistetut palvelut ja konsultointi

Palvelutuotteet TEM on kilpailuttanut kaksi kertaa projektin aikana.

1. Koulutusohjelmien ja konsultoinnin 2008-2011 toteutuminen
Koulutuksia toteutettiin 17 kpl seuraavasti:

Pk-yritysten kansainvälistymisen koulutusohjelmia Go Global 5 kpl (8 koulutuspäivää ja 2 konsultointipäivää/yritys),
Start Export 1 kpl (3,5 koulutuspäivää ja 8 konsultointipäivää/yritys),
Kasvuyritysten valmennusohjelmia 3 kpl (8 koulutuspäivää ja 3 konsultointipäivää/yritys),
Pk-yritysten markkinoin päällikkövalmennuksia 1 kpl (8 koulutuspäivää ja 2 konsultointipäivää/yritys),
Pk-yritysten taloushallinnon päällikkövalmennukset 4 kpl (12 koulutuspäivää ja 1 konsultointipäivä/yritys),
Pk-yritysten johtamiskoulutusohjelmia 3 kpl (20 koulutuspäivää ja 1 konsultointipäivä/yritys.

Koulutusohjelmien ja konsultoinnin 2012-2013 toteutuminen

Koulutuksia järjestettiin 17 kpl seuraavasti:

Pk-yrityksen johtamiskoulutus 7 kpl (20 koulutuspäivää ja 1 konsultointipäivä/yritys),
Pk-yrityksen myynti- ja markkinointikoulutus 2 kpl (8 koulutuspäivää ja 2 konsultointipäivää/yritys),
Pk-yritysten taloushallintokoultus 5 kpl (8 koulutuspäivää),
Pk-yritysten vienti- ja kansainvälistymiskoulutus 3 kpl (8 koulutuspäivää ja 3 konsultointipäivää/yritys).

Koulutuksia toteutettiin yhteensä 34 kpl. Koultuspäiviä toteutui 367,5 ja koulutuksiin liittyvien konsultointipäivien määrä oli 1221 päivää. Koulutus- ja henkilötyöpäiviä kertyi 7917 kpl.

2. Tuotteistetut palvelut ja yrityskohtainen konsultointi

Työ- ja elinkeinoministeriö on vahvistanut hinnat tuotteistetuille palveluille koskien vuotta 2008-2009 ja 2010-2013. Viimeksi vahvistetut hinnat olivat voimassa 30.9.2013 saakka. Palveluita toteutettiin seuraavasti:

1. Balanssit 17 kpl
2. DesignStartit 24 kpl
3. Tuotto-ohjelmat 15 kpl
4. Globaalit 1 kpl
5. eAskel-ohjelmat 11 kpl
6. Myyntitehot 21 kpl
7. ViestinVaihdot 20 kpl
8. TuoteStart perusosat 49 kpl
9. TuoteStart jatko-osat 8 pv
10. LTS-ohjelmat 96 kpl
11. Palvelutuotto 1 kpl
12. Yrityskohtainen konsultointi 62 päivää

1.1.2012 alkaen kehittämispalveluiden asiakashinnat (koulutus ja konsultointi) sisältävät De minimistukea.

Tuotteistettujen palveluiden ja yrityskohtaisen konsultoinnin toteutuminen.

Tuotteistettuja palveluita toteutettiin yhteensä 263 kpl ja yrityskohtaisen konsultoinnin määrä oli 62 päivää.

Yhteenveto tuloksista

Projektin määrälliset tavoitteet ylitettiin. Koulutuksiin ja konsultointeihin osallistui 436 yritystä (tavoite 335) ja 1299 henkilöä, joista naisia 466 (tavoite 614, josta naisia 300). Koulutus- ja henkiötyöpäiviä kertyi 7917 (tavoite1860). Osallistuvien yritysten kehitystarpeet kohdistuivat erityisesti kansainvälistymiseen ja kasvuun, johtamiseen ja taloushallintoon, joihin palveluilla vastattiin ja voitiin tavoitteen mukaisesti tukea pk-yritysten halua ja kykyä kasvaa sekä kansainvälistyä.

Sama yritys saattoi osallistua useampaan toimenpiteeseen projektin keston aikana. Tältä pohjalta tarkasteltuna osalllistuvia yrityksiä oli 738, osallistuvien henkilöiden määrä 1304, joista naisia oli 466.

Palveluita käyttäneiltä asiakkailta on kysytty palautetta systemaattisesti. Saatu palaute on ollut hyvää ja erinomaista 4-4,5 asteikolla 1-5, jossa 5 on erinomainen.

Yhteistyö seudullisten yrityspalveluiden kanssa sujui hyvin. Yrityksiä palveltiin seutusopimuksiin liittyvien toimintasuunnitelmien mukaan joustavasti.