Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10684

Projektin nimi: NEO-SELMA Verkkopalvelut maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelujen tukena

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.3.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Helsingin kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0201256-6

Osoite: Kulttuurikeskus, Infopankki-toimitus, PL 4795 (Mikonkatu 17)

Puhelinnumero: 09 310 1060

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.selma-net.fi ja www.infopankki.fi

Projektin kotisivun osoite: www.infoFinland.fi/finnishcourses

Vastuuhenkilön nimi: Eija Kyllönen-Saarnio

Asema: Erityissuunnittelija

Sähköposti: eija.kyllonen-saarnio(at)hel.fi

Puhelinnumero: 09 3107 3367

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat 1) PK-seudun maahanmuuttajat, erityisesti alkuvaiheen ohjaustoiminnan piirissä olevat ja 2) maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontatyössä (maahanmuuttajien neuvontapalvelut, muut maahanmuuttajapalvelut, työvoimatoimistot, maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaustoiminta) 3) maahanmuuttajien koulutuksen järjestäjät.

1) Alkuvaiheen ohjaustoiminnan piirissä olevat maahanmuuttajat
Maahanmuuttajat ovat verkkopalvelun uusi kohderyhmä. Verkkopalvelu uudistetaan monikieliseksi, mikä tukee maahanmuuttajien alkuvaiheen itsenäistä suomen kielen koulutukseen hakeutumista ja siten merkittävällä tavalla maahanmuuttajien työllistymistä. Maahanmuuttajat saavat jatkossa tietoa suomen kielen kursseista suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Lisäksi järjestelmä uudistetaan siten, että kielivalikoimaa on mahdollista lisätä kustannustehokkaasti.

2) Alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontatyö
Hanke tukee PK-seudulla maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjausjärjestelmän kokonaisuutta kehittämällä suomen kielen koulutustiedotusta ohjaustyötä tukevalla tavalla. Tavoitteena on, että tiedotus kytkeytyy entistä tiiviimmin osaksi neuvontatyön verkostomaisesti muodostettua kokonaisuutta. Verkkopalvelu tarjoaa aiempaa tarkempaa tietoa koulutuksista.

3) Suomen kielen kouluttajat
Kouluttajat ovat keskeinen kohderyhmä palvelun kehittämisessä. Ryhmään on olemassa hyvät yhteydet Selman perustoiminnan kautta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektista hyötyvät välillisesti PK-seudun kuntien palvelujärjestelmät, muu julkishallinto, elinkeinoelämä, tutkimusyhteisöt, kolmannen sektorin toimijat sekä seudulla asuvat maahanmuuttajat.

Lisäksi PK-seudun kaupunkien yhteistyössä kehittämiä toimintatapoja maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseksi voidaan hyödyntää myös muualla maassa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen toteuttaja: Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskus
Hankkeen kesto: 2009-2011

NEO-SELMAn kohderyhmiä ovat pääkaupunkiseudun maahanmuuttajat, työntekijät erityisesti maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluissa sekä maahanmuuttajakoulutuksen järjestäjät.

Hankkeessa uudistetaan pääkaupunkiseudun maahanmuuttajien suomen kielen koulutustiedotukseen erikoistunut verkkopalvelu. Alunperin vain työntekijöille suunnattu Seudullisen monikulttuurisen tietopalvelukeskus Selman verkkopalvelu www.selma-net.fi ei enää vastaa koulutustiedotuksen osalta ohjaus- ja neuvontatyön tarpeita eikä suomenkielinen palvelu sovellu maahanmuuttajatiedotukseen.

Hanke tuottaa monikielisen (suomi-englanti-venäjä), koulutustiedotuksen verkkopalvelun, joka on suunnattu maahanmuuttajille ja ohjaus- ja neuvontatyössä toimiville. Palvelu suunnitellaan yhteistyössä sidos- ja kohderyhmien kanssa. Sen sisällöt ja toiminnallisuudet tukevat myös muuta monikulttuurisuus- ja maahanmuuttotyötä sekä seudun koulutusohjauksen kokonaisuutta.

Hankkeen tuotteet
1. Maahanmuuttajille ja työntekijöille suunnattu, pääkaupunkiseudun maahanmuuttajien koulutustiedotukseen erikoistunut monikielinen verkkopalvelu (suomi, englanti, venäjä)
2. Verkkopalvelusta kertova esite (suomi, englanti, venäjä)

Hankkeen hyödyt
Riittävä suomen kielen taito on useimmilla aloilla välttämätön edellytys maahanmuuttajien työllistymiselle. Koulutuksella saavutettu suomalaisen yhteiskunnan toimintatapojen ymmärtäminen edistää työllistymistä ja kotoutumista.

Hankkeessa luodaan pääkaupunkiseudun tarpeita vastaava työkalu maahanmuuttajien koulutustiedotukseen ja koulutusohjaukseen. Tehostuva koulutusohjaus parantaa maahanmuuttajien työmarkkinoille pääsyä. Uudistettu koulutustietopalvelu tukee pääkaupunkiseudun ohjausjärjestelmän kehittymistä. Pääkaupunkiseudun maahanmuuttajakoulutukseen erikoistunut palvelu jää Infopankki-toimituksen ylläpitoon.

Lisätietoa NEO-Selma-hankkeesta:
www.selma-net.fi (1.1.1009 alkaen osa Infopankki-toimitusta)
www.infopankki.fi

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu Infopankki-toimituksen viestinnästä vastaava työntekijä. Työtehtävät ajoittuvat hankkeen alkuun, jolloin hän vastaa hankkeen viestintäsuunnitelmasta ja hankkeen esitteen taitosta (2 viikkoa) ja vuoden 2010 kevääseen, jolloin hän osallistuu monikielistä verkkopalvelua koskevaan tiedotukseen ja vastaa verkkopalvelun esitteen kolmen eri kieliversion taitosta (2 viikkoa).

Projektille laaditaan hankekohtainen tiedotussuunnitelma. Tiedottamisessa tehdään yhteistyötä Infopankki-toimituksen kanssa sidosryhmien ja viestintäkanavien tunnistamisessa. Omakielistä tiedotusta kehitettäessä pyritään yhteistyöhön maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.

NEO-Selmasta laaditaan loppuraportti, joka tuotetaan verkkojulkaisuna.

Kehittämistyöstä tiedotetaan laajasti sidosryhmiä (oppilaitokset, verkkopalvelun kohderyhmään kuuluvat työntekijät, esiselvitystyön kannalta keskeiset tahot). Tavoitteena on sitouttaa toimijat yhteistyöhön.

Viestintäkanavina käytetään Infopankki-Selman perustoiminnan verkostoja (sähköpostitse), verkkopalvelua sekä hanke-esitettä. Verkkopalvelua koskevassa tiedottamisessa otetaan huomioon uudet kohderyhmät ja verkkopalvelusta tuotetaan esite (suomi, englanti, venäjä).

Hankkeen tiedottamisessa huomioidaan ESR-hankkeiden viestintäohjeet, julkishallinnon verkkopalvelujen laatukriteeristön suositukset sekä pääkaupunkiseudun sähköistä maahanmuuttajatiedotusta koskevan työryhmän linjaukset.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Uudistettu verkkopalvelu juurrutetaan välittömästi Infopankki-tiedotuksen. Infopankki-toimitus vastaa palvelun ylläpidosta Infopankki-verkkopalvelua koskevan pääkaupunkiseudun kuntien ja valtion 2009-2013 yhteistyösopimuksen pohjalta.

Muu levittäminen: Verkkopalvelun tuotantoprosessi kuvataan hankkeen loppuraportissa. Palvelun sisällöstä tuotetaan tietoa verkkopalvelun muihin osioihin. Tietoa levitetään lisäksi maahanmuuttajakoordinaattorien yhteistyöverkoston kautta mm. EU-areenalle. Infopankki-toimituksen perushenkilöstö tukee hankkeen jälkeen tapahtuvaa levittämistyötä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 117 924

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 112 885

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 147 405

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 141 106

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin päätavoite oli rakentaa suomen kielen kurssihaku Helsingin seudulle, koulutuksen järjestäjien, neuvontatyöntekijöiden sekä seudulla asuvien maahanmuuttajien käyttöön. Palvelun perusideana on tarjota koulutuksen järjestäjille ilmainen www-tiedotuskanava suomen kielen kurssien tiedotukseen. Suomeksi tallennettavat tiedot julkaistaan palvelussa kolmella kielellä, suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Tällä pyritään tukemaan maahanmuuttajien alkuvaiheen koulutusohjausta kahdella tavalla, toisaalta helpottamalla viranomaisten ohjaus- ja neuvontatyötä, toisaalta tukemalla maahanmuuttajien itsenäistä ja tarkoituksenmukaista suomen kielen koulutukseen hakeutumista.

Projektin kohderyhmiä olivat koulutuksen järjestäjät, neuvonta- ja ohjauspalveluiden työntekijät sekä maahanmuuttajat. Toiminta-alue oli Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen.

PROJEKTIN TOTEUTUS

Projektin päätehtäviä olivat
- suomen kielen koulutustiedotuksen kehittäminen
- verkkopalvelun suunnittelutyö
- yhteistyö muiden ESR-hankkeiden kanssa ja muu yhteistyö

SUOMEN KIELEN KOULUTUSTIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN

Projekti järjesti suomen kielen kurssihaun kehittämiseen liittyviä työpajoja suomenkielen opettajille ja ohjaus- ja neuvontatyöntekijöille vuosina 2009-10. Osallistujia oli 25 eri organisaatiosta (oppilaitokset,
maahanmuuttajapalvelut, työhallinto, viestintä, maahanmuuttajat). Työpajoissa käsiteltiin verkkopalvelun rakentamisen ja verkkoviestinnän näkökulmasta mm. suomen kielen tasoluokituksia (eurooppalaisen
viitekehyksen mukainen), koulutuksen kohderyhmiä, kurssien kuvaamistapaa ja markkinointia.

Lisäksi koulutuksen järjestäjille on pidetty infotilaisuuksia käytännön asioista sekä käyttäjäkoulutus.

VERKKOPALVELUN SUUNNITTELUTYÖ

Projektissa tuotettiin verkkopalvelu, joka mahdollistaa monikielisen suomen kielen kurssitiedotuksen. Verkkopalvelun suunnittelu ja toteutus tehtiin yhteistyössä useiden yritysten kanssa. Helsingin seudun suomen kielen kurssien järjestäjät osallistuivat keväällä 2011 järjestettyyn käyttäjäkoulutukseen ja valmistelivat siten verkkopalvelun käyttöönottoa omassa tiedotuksessaan. Verkkopalvelua ei ehditty julkistaa ennen hankkeen päättymistä.

Verkkopalvelu jää Infopankki-toimituksen ylläpidettäväksi.

YHTEISTYÖ MUIDEN ESR-HANKKEIDEN KANSSA, MUU YHTEISTYÖ

Projekti teki yhteistyötä Helsingin seudun suomen kielen koulutuksen järjestäjien ja muiden ESR-hankkeiden kanssa. Verkkopalvelun suunnittelutyön tueksi perustettiin kehittäjäryhmä, lisäksi Infopankin maahanmuuttajakäyttäjäraati osallistui palvelun suunnitteluun.

PROJEKTIN TULOKSET

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kuntien omaehtoisen koulutuksen kattava suomen kielen kurssihaku -verkkopalvelu valmistuu vuonna 2011. Samalla verkkopalvelun nimi muuttuu, uusi nimi www.infoFinland.fi/finnishcourses tavoittaa kohderyhmän aiempaa paremmin.

Hankkeen tulokset jäävät välittömästi Helsingin seudun kuntien käyttöön. Luotu verkkopalvelu sekä tiedonhankintaan ja levittämiseen liittyvät hyvät käytännöt jäävät osaksi Infopankin perustoimintaa. Infopankki-toimitus vastaa jatkossa koulutustietopalvelun tiedonkeräyksestä ja ylläpidosta, palvelusta tiedottamisesta, yhteistyöstä koulutusta järjestävien tahojen kanssa sekä palvelun jatkokehittämisestä. Palvelu on otettu kouluttajien parissa hyvin vastaan, eli työ on onnistunut myös tästä näkökulmasta. Tavoitetta eli kattavaa koulutuksen järjestäjien osallistumista kurssitiedotukseen varmasti lähennytään kurssihaun käyttöönoton jälkeen.

Projektin tuloksia voidaan hyödyntää erityisesti kunnissa ja työhallinnossa.

Hanke tukee pääkaupunkiseudun maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjausjärjestelmän kehittymistä. Tulokset ovat erityisen hyvin hyödynnettävissä pääkaupunkiseudun ohjaus- ja neuvontapalveluja tuottavilla tahoilla.

Monikieliseen tietokantaan siirtyminen on merkinnyt kurssikuvausten ja tasokuvausten yhtenäistämistä. Kurssihaku tulee siten yhtenäistämään kursseista tiedottamista Helsingin seudulla.

Suomen kielen kurssihaun myötä myötä suomen kielen kursseista on saatavilla aiempaa tarkempaa tietoa kolmella kielellä.

Palvelujärjestelmän ja tiedotuksen kehittymisen hyödynsaajana ovat seudulla asuvat maahanmuuttajat, jotka edustavat merkittävää osaa koko maan maahanmuuttajaväestöstä.

Maahanmuuttajat saavat jatkossa tarkempaa omakielistä tietoa suomen kielen kursseista suomeksi, englanniksi ja venäjäksi.

Uudella kurssihaulla arvioidaan olevan valtakunnallista merkitystä tiedotusmallina, palvelua kohtaan on osoitettu kiinnostusta muista kunnista.

Projektin toimintaa on kuvattu Net Effect Oy:n arviontiraportissa, Uudenmaan ELY-keskusalueen maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaushankkeet (2010).

Projektissa tuotettu suomen kielen kurssihaku:
www.infofinland.fi/finnishcourses