Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10686

Projektin nimi: Verkonkutoja - Kehittämisverkostojen luominen verkostomanagerin koordinoimana

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 20.1.2009 ja päättyy 30.4.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Turun ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0204819-8

Osoite: Joukahaisenkatu 3-5

Puhelinnumero: 263350

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.turkuamk.fi

Projektin kotisivun osoite: verkonkutoja.turkuamk.fi, www.verkonkutoja.turkuamk.fi

Vastuuhenkilön nimi: Ulla Wiirilinna

Asema: koulutuspäällikkö

Sähköposti: ulla.wiirilinna(at)turkuamk.fi

Puhelinnumero: 050 3854123

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Salon, Åboland-Turunmaan, Turun, Vakka-Suomen, Loimaan

Kunnat: Kustavi, Masku, Naantali, Loimaa, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Laitila, Koski, Tl, Oripää, Aura, Marttila, Kaarina, Lieto, Turku, Vehmaa, Rusko, Pöytyä, Pyhäranta, Raisio, Taivassalo, Sauvo, Somero, Uusikaupunki, Salo, Länsi-Turunmaa, Kemiönsaari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hyvinvointialan henkilöstö, yrittäjät ja yritykset
Hyvinvointialan kolmannen sektorin toimijat
Kunnat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankeen ulkopuolelta hoivayritykset ja kunnat, jotka lähtevät hankkeen pohjalta kehittämään omaa toimintaansa sekä heidän kauttaan palveluja käyttävät asiakkaat ja omaiset.
TESO ry ja sen toiminnassa mukana olevat yritykset ja muut yrittäjäyhdistykset.
Potilas- ja omaisjärjestöt
Työ- ja elinkeinotoimisto, Potkuri
Julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto
Länsi-Suomen aluehallintovitasto
Seudulliset kehittämiskeskukset, Osaamiskeskukset
Korkeakoulut ja muut koulutusorganisaatiot
TEM, STM, Kuntaliitto, Valvira
Vanhustyön keskusliitto

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 250, joista naisia 236

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 275, joista naisia 245

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tausta:
Parhaillaan menossa olevassa valtakunnallisessa PARAS -hankkeessa etsitään yhteisiä kunta-, sosiaali- ja terveysalan rajojen ylittäviä toimintamalleja joustavan palveluketjun aikaansaamiseksi. Kunnilla on velvollisuus seurata tuottamiensa ja ostamiensa palvelujen laatua. Ostopalvelujen seurannan toteutumisessa on kuntien välillä suuria eroja eikä käytettävissä ole tällä hetkellä systemaattista vertailukelpoista järjestelmää. Hyvinvointialan yritysten toiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää, että kuntien palvelustrategiat ovat selkeitä. Hyvinvointialan yrityksillä on haasteena henkilöstönsä ennakoiva ja systemaattinen kehittäminen. Yritysten ja kouluttajien yhteistyöverkostot pitäisi saada kattaviksi ja toimiviksi, jotta pystyttäisiin kartoittamaan ja vastaamaan kouluttamis- ja kehittämistarpeisiin.

Hankkeen toiminta:
Hyvinvointipalvelujen systemaattinen, maakunnallinen kehittäminen edellyttää koordinoitua ja ohjaavaa toimintaa. Turun ammattikorkeakoulun koordinoima hanke Verkonkutoja - Kehittämisverkostojen luominen verkostomanagerin koordinoimana, pyrkii sellaisen keskitetyn toimintamuodon löytämiseen, jonka avulla hyvinvointipalvelujen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen tähtäävä toiminta sekä julkisella, yksityisellä että kolmannella sektorilla perustuu tutkittuihin, todellisiin tarpeisiin ja on päämäärätietoista. Hankkeessa verkostomanageri kokoaa toimijoiden keskinäisen verkoston, selvittää hyvinvointipalvelujen tuottajien kehittämis- ja koulutustarpeet ja koordinoi hyvinvointipalvelujen maakunnallista kehittämistä yhteistyössä alueen korkeakoulujen ja muiden toimijoiden kanssa. Osaajien verkosto kartoittaa eri hankkeiden kattavuuden ja arvioi päällekkäisyydet. Lisäksi hankkeessa luodaan asiakaspalautteen keruu- ja käsittelymalli, joka palvelee hyvinvointipalvelujen tuottajien kehittämis- ja koulutustarpeiden suunnittelua ja laadun valvontaa.

Hankkeen tulosten arviointi:
Verkonkutoja-hankkeen toiminaan tuloksena saadaan hyvinvointialan toimijoiden ja koulutusorganisaatioiden verkosto. Verkostomaisella työtavalla pienet yritykset pystyvät kehittämään osaamistaan ja sitä kautta lisäämään muutosvalmiuttaan. Verkonkutoja-hankkeessa kehitetään keinoja, joilla tuetaan työyhteisöjä muutostilanteessa, turvataan osaavan henkilöstön saatavuus, työssä pysyminen ja työhyvinvointi. Asiakaspalautemalli auttaa keskittämään toiminnot optimaalisesti asiakkaiden tarpeita tyydyttäviksi ja ohjaa investointeja, näin saadaan edellytykset pitkäjänteisemmälle toiminnalle. Kuntien ja yritysten yhteistyö ja avoimuus lisääntyvät, toiminnan laatu ja tuloksellisuus paranevat, saadaan käyttöön parhaat osaajat ja lisäksi säästetään sekä rahaa että henkilöresursseja.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Toiminnan alussa projektipäällikkö ja projektiryhmä tekevät projektin tiedotussuunnitelman, mikä hyväksytään ohjausryhmässä. Projektipäällikkö on vastuussa tiedotuksen toteutumisesta. Huolehditaan, että mukaan tulevien kuntien ja yritysten organisaatioissa on riittävä tieto projektista. Projektista tehdään sekä paperi- että sähköisessä muodossa olevat esitteet. Projektille tehdään omat nettisivut. Projektin alkaessa järjestetään alkuseminaari ja jaetaan mediatiedote, jotta saadaan mukaan kaikki mahdolliset yhteistyötahot. Projektista järjestetään loppuseminaari ja tulokset viedään Internetiin hankkeen omille sivuille sekä www.hoivayrittajat.com ja www.turkuamk.fi sivuille. Mukaan tulevien yritysten ja kuntien kanssa sovitaan tiedottamisesta heidän verkkosivuillaan.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Ohjausryhmä hyväksyy projektin etenemisen aikataulun.Vuosittain tiedotetaan niistä konkreettisista toimenpiteistä, joita on saatu aikaan. Vuoden 2009 aikana sovitaan ohjausryhmässä saatujen mallien levittämisestä ja käyttöoikeuksista. Hankkeen internet-sivut ja esite uudistetaan niin, että niistä käyvät ilmi hankkeessa luodut toimintamallit. Hankkeen lopussa järjetetään laajamittainen loppuseminaari ja sen lisäksi luodut toimintamallit viedään sovitulla tavalla sähköiseen verkkoon, välitetään Teso ry:n kautta yritysten käyttöön ja mahdollisesti Kuntaliiton käyttöön. Ohjausryhmä on ratkaisevassa asemassa käsitellessä käytänteiden levittämistapoja.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 261 168

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 261 087

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 365 359

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 365 777

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan

9. Loppuraportin tiivistelmä

ESR- rahoitteisen Verkonkutoja- hankkeen (2009-2012) tavoitteena oli hyvinvointialan toiminnan systemaattinen kehittäminen yhdessä yritysten, kuntien, koulutusorganisaatioiden ja muiden sidosryhmätoimijoiden kanssa. Hankkeessa koottiin hyvinvointialan toimijoiden verkosto ja kehitettiin niiden yhteistyötä. Hankkeeseen osallistuivat kaksi varsinaissuomalaista kuntaa sekä niiden kanssa ostopalveluyhteistyötä tekevät yhdeksän yritystä, joista neljä oli vanhusten asumispalveluyksiköitä, kolme mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksiköitä, yksi lastensuojeluyksikkö sekä yksi päiväkoti.

Hankkeen tuloksena syntyi asiakaspalautteen keruu- ja käsittelymalli asiakaslähtöisten palveluiden kehittämiseksi, asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi ja asiakkaiden osallistamiseksi. Hankkeessa kehitettiin laatumittarit, joiden avulla vanhukset ja mielenterveyskuntoutujat, päiväkodin ja lastensuojelun lapset, omaiset/huoltajat sekä yritysten henkilökunta arvioivat palveluyksiköiden toiminnan laatua. Tulokset käsitellään yksikkökohtaisesti asiakasraadeissa, joihin osallistuvat asiakkaat, heidän omaisensa/huoltajansa, palveluja ostavan kunnan edustaja, yrityksen johto sekä henkilökunnan edustajat.
Verkonkutoja-hankkeessa luotu toimintamalli vahvistaa asiakkaan osallisuutta ja asiakastyytyväisyys saadaan dokumentoitua systemaattisen seurannan ja kehittämisen apuvälineeksi. Mallissa korostuu avoimuus ja läpinäkyvyys.Palveluntuottaja saa välineen toiminnan laadun mittaamiseen ja kehittämiseen sekä johtamiseen.