Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10687

Projektin nimi: Innoplaza

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2094551-1

Osoite: Kirjaamo / Bulevardi 31

Puhelinnumero: +358 20 7835 000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.metropolia.fi

Projektin kotisivun osoite: www.innoplaza.fi

Vastuuhenkilön nimi: Helena Kuusisto-Ek

Asema: liiketalouden klusterin johtaja

Sähköposti: helena.kuusisto-ek(at)metropolia.fi

Puhelinnumero: +358 20 7835 503

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Espoo, Vantaa, Helsinki, Kauniainen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja opettajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulut kokonaisuudessaan, muut ammattikorkeakoulut, Uudenmaan yrityshautomoverkko, alueen yritykset, uusyrityskeskukset, toiminta-alueen kuntien elinkeinopalvelut, pääkaupunkiseudun työvoimahallinto, tiede- ja taideyliopistot

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 180, joista naisia 90

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 273, joista naisia 111

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Innoplaza on kaikkien pääkaupunkiseudulla toimivien ammattikorkeakoulujen yhteinen yrittäjyyden kehittämisalusta.

Innoplaza-hankkeen tavoitteena on vahvistaa yhtenäisen ja kiinteän alueellisen yrityspalveluverkoston luomista. Innoplaza on sen ammattikorkeakouluihin erikoistuva osa, joka kouluttaa ja opastaa yrittäjyyttä uravaihtoehtonaan harkitsevia (etupäässä nuoria) opiskelijoita esihautomotoiminnan ja yritysyhteistyöprojektien kautta yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintaan.

Toiseksi Innoplazan tavoitteena on verkottaa yrittämisestä kiinnostuneita opiskelijoita sekä keskenään, tiede- ja taideyliopistoihin että alueen yrittäjiin ja kolmanneksi edistää opettajien ja opiskelijoiden yrittäjyysmyönteisyyttä yleisellä yrittäjyysvalmennuksella ja tiiviimpien työelämäyhteyksien kautta.

Projekti koostuu Innoplaza-opintomodulin toteutuksista ja Innoplaza-mallin edelleen kehittämisestä. Innoplaza-hankkeesta saatujen kokemusten perusteella on tarkoitus löytää kustannustehokas ja pysyvä toimintamalli, joka voidaan juurruttaa ammattikorkeakoulujen toimintaan pysyvästi.

Painopistealueina kehittämistyössä kaudella 2008-2010 ovat yrityshautomoyhteistyön lisääminen, erityisesti aloittavien yrittäjien poluttaminen yrityspalveluverkon ja yrityshautomoiden toiminnan piiriin. Lisäksi Innoplazan yhteyteen kehitetään opettajien yrittäjyysvalmennusta, yritysyhteistyötä sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Opintomodulin tukena on virtuaalinen oppimisympäristö, jota kehitetään edelleen tukemaan projektin tavoitteita.

Projektiin osallistuvat pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulut, alueen kaupunkien elinkeinopalvelut, uusyrityspalvelut, yrityspalveluverkko, alueen yrittäjäjärjestöjä ja työvoimahallinto.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Yleisperiaatteena viestinnässä on monikanavaviestintä: luodaan eri tiedotusvälineille yhteisiä tiedotteita, joita muokataan tarpeen mukaan. Keskeisin kohderyhmä viestinnässä ovat pääkaupunkiseudun amk:ien opiskelijat, keskeisiä toimijoita projektipäällikkö ja -assistentti (tiedotteiden laadinta ja levitys) ja opettajat (kurssien tiedotus). Ammattikorkeakoulujen viestintäosastoilla on avustava rooli.

Projektin käynnistyessä opiskelijamarkkinoinnissa käytetään amk:ien sisäisiä tiedotuskanavia: verkkosivuja, portaaleja, sähköposteja, opintotoimiston tiedotteita ja Innoplazan esitettä. Tarvittaessa opettajat ja projektipäällikkö/assistentti pitävät täsmätietoiskuja. Yrityksiin ollaan yhteydessä puhelimitse ja tapaamisissa.

Toteutusvaiheessa
- opiskelijoille projektin verkkosivut ja verkkopohjainen työtila,
- projektihallinnon, ohjausryhmän, ammattikorkeakoulujen ja rajoitetusti sidosryhmien tiedonvälitys: projektin työtila ja verkkosivut, amk:ien verkkosivut, ohjaus- ja sparraustiimin kokoukset, sähköposti ja puhelin,
-yrityksille ja sidosryhmille tiedotteet, seminaarit ja muut tilaisuudet.

Tulosten levittämisessä
-opiskelijoille Innoplazan verkkosivut ja työtila, amk:ien portaalit ja verkkosivut, korkeakoulujen vuosittaiset seminaarit, esim. T&K-päivät,
-ammattikorkeakoulut: edellisten lisäksi jatkosta sovitaan projektin aikana,
-suurelle yleisölle edellisten lisäksi amk:ien ja yrittäjäjärjestöjen ammatti- ja asiakaslehdet.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tärkeimmät sidosryhmät ovat koottu ohjausryhmään, joka varmistaa projektin hallitun toteutuksen, sparrausryhmään, jossa on kattavasti ammattikorkeakoulujen päätösvaltaiset tahot ja neuvottelukuntaan, joka edustaa laajasti sidosryhmiä ml. yrityshautomoverkon, yritysten ja kaupunkien edustajat ja työvoimahallinnon. Vastaavat ryhmät ovat toimineet projektin ensimmäisessä vaiheessa ja ovat sitoutuneet jatkoon.

Projektin alku:
sitouttaminen

Toimeenpanovaihe:

Konseptin kehittäminen
-opettaja-mentori -tapaamiset (kuukausittain): käytännön järjestelyt, mahdolliset uudet alut esim. T&K-projekteina, oppimateriaalin kehittäminen, arviointi

Mallin juurruttaminen organisaatioihin
-sparraustiimi ja neuvottelukunta (kokoukset 4 kertaa/vuosi): toimintatavoista sopiminen, väliarvioinnit, ideointi, ja muu vuorovaikutteisuus

Alueellinen yhteistyö:
-yrityshautomot, uusyrityskeskus, tiedekorkeakoulut, projektit, työvoimahallinto, yritykset: yhteisen toiminnan syventäminen, esim. yhteiset tilaisuudet 1 kerta/vuosi, benchmarking-matkat, mahdolliset ulkomaan kohteet kuvattu liitteessä 5, toistensa tilaisuuksien markkinointi, toistensa tilaisuuksiin osallistuminen

Laajempi levitys
-vuosittain seminaareihin osallistuminen (myöhemmin määriteltävä, esim. T&K-päivät, yrittäjäjärjestön tilaisuus) - oppiminen muiden käytännöistä

Loppuvaihe:
- tulosten esittely seminaareissa (esim. yrittäjien/amkien)

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 343 266

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 286 627

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 428 527

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 366 385

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Innoplaza-projekti toteutettiin ajalla 1.5.2008 - 31.12.2010 ja se oli jatkoa pilottihankkeelle "INNOPLAZA - innovatiivisten liikeideoiden monialainen kehitysalusta", joka toteutettiin ajalla 15.2.2006 - 30.4.2008. Tarkoituksena oli edelleen kehittää hyväksi havaittua toimintamallia, jossa pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen opiskelijat laativat monialaisissa ja jopa monikulttuurisissa ryhmissä innovatiivisia liiketoimintasuunnitelmia.

Mukana olivat kaikki pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulut: Arcada, Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak), HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Tavoitteina oli vahvistaa yhtenäisen ja kiinteän alueellisen yrityspalveluverkoston luomista. Innoplazan tavoitteena oli olla yrityspalveluverkoston ammattikorkeakouluhin erikoistuva osa, joka kouluttaa ja opastaa yrittäjyyttä uravaihtoehtonaan harkitsevia (etupäässä nuoria) opiskelijoita esihautomotoiminnan ja yritysyhteistyöprojektien kautta yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintaan. Tavoitteena oli saada näin toimimalla aloittavien yritysten käyttöön paras mahdollinen yrittäjyystietous alusta alkaen.

Tavoitteena oli lisäksi saada yrittämisestä kiinnostuneet opiskelijat verkostoitumaan keskenään, tiede- ja taideyliopistoihin ja alueen yrittäjiin; edistämään opettajien ja opiskelijoiden yrittäjyysmyönteisyyttä yleisellä yrittäjyysvalmennuksella ja tiiviimpien työelämäyhteyksien kautta.

Projektin tuloksena oli tarkoitus luoda toimintamalli, jonka avulla toiminta voidaan vakiinnuttaa ammattikorkeakoulujen yhteiseksi ja jatkuvaksi tavaksi toimia.

Projektin aikana toteutettiin yhteensä viisi opintokokonaisuutta, joihin valittiin yrittäjähenkisiä ja yrittäjyyttä uravaihtoehtona harkitsevia opiskelijoita kaikista pääkaupunkiseudun ammattikorkeakouluista. Opintokokonaisuuksien aikana opiskelijat laativat monialaisissa ryhmissä innovatiivisia liiketoimintasuunnitelmia mentorien ohjauksella. Mukana oli runsaasti myös ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita, joten osa ryhmistä oli monikulttuurisia.

Opintokokonaisuus sisälsi luentoja ja tietoiskuja liittyen liiketoimintasuunnitelman aihealueisiin ja tukena oli myös virtuaalinen oppimisympäristö.

Innoplazan verkostoyhteistyö konkretisoitui suunnittelu- ja sparraustiimin, ohjausryhmän ja neuvottelukunnan toiminnassa.

Innoplazan suunnittelutiimissä, joka muodostui opintomodulissa mukana olevista opettajista ja mentoreista, oli vähintään yksi edustaja kustakin ammattikorkeakoulusta. Innoplazan sparraustiimi koostui mukana olevien ammattikorkeakoulujen päätöksentekijäasemassa olevista henkilöistä.

Sparraustiimi osallistui Innoplazan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä vastasi tehtyjen päätösten toteuttamisesta ammattikorkeakouluissa. Lisäksi sparraustiimin tehtänä oli seurata projektin kehittymistä.

Innoplazan ohjausryhmässä olivat edustettuina Uudenmaan ELY-keskus, Arabus yrityshautomo, Helsingin Yrittäjät, YritysHelsinki ja ammattikorkeakouluista Metropolia Ammattikorkeakoulu, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu ja Laurea-ammattikorkeakoulu. Ohjausryhmä käsitteli seurantaraportit ja maksatushakemukset sekä kehitti projektia.

Innoplazan neuvottelukunnassa olivat edustettuina kaikkien mukana olevien ammattikorkeakoulujen lisäksi Espoon ja Vantaan kaupungit, Aalto Start-Up Center, Uudenmaan ELY-keskus, Helsingin työ- ja elinkeinotoimisto, Naisyrittäjyyskeskus, Helsingin Yrittäjät ja YritysHelsinki. Neuvottelukunta vastasi kaikkien toimijoiden intressien ja kehittämistarpeiden huomioimisesta toiminnan suunnittelussa ja arvioi raportoinnin perusteella hankkeen etenemistä sekä päätti muutoksista hankkeen tavoitteiden toteutumisen edistämiseksi.

Projekti onnistui hyvin ja osin jopa ylitti tavoitteensa. Kaikki pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulut olivat mukana hankkeessa, joten Innoplaza verkotti yhteen ammattikorkeakoulut keskenään ja muihin hankkeessa mukana olleisiin sidosryhmiin. Innoplaza oli esihautomotoimintaa ja siksi yhteistyö yrityshautomoiden ja muiden yrittäjyyttä edistävien toimijoiden kanssa erittäin tärkeää.

Näiden toimijoiden ja ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö Innoplazan eri työryhmissä ja tapahtumissa oli laadukasta ja innovatiivista.

Innoplazan tavoitteena oli edistää pitkällä tähtäyksellä edistää yrittäjyyttä eikä opiskelijoiden siis odotettu perustavan yrityksiä, vaan ensisijaisesti suorittavan opintonsa päätökseen. Tästä huolimatta opiskelijat perustivat yrityksiä jo projektin aikana.

Tavoitteeena oli 150 valmistunutta opiskelijaa ja opiskelijoita valmistui 187. Valmistuneiden kokonaismäärä siis ylitti merkittävästi tavoitteen. Innoplazasta kehitettiin projektin aikana malli, jota kuka tahansa voi toteuttaa. Tätä mallia voidaan toteuttaa ammattikorkeakoulujen lisäksi yliopistoissa, ammatillisessa koulutuksessa ja aikuiskoulutuksessa.

Innoplazan projektipäällikkönä toimi Timo Riikkilä ja projektiassistenttina Anita Nyberg.