Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10690

Projektin nimi: FIRMA- Yrittäjyyteen valmentaminen toisella asteella

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 30.4.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Savon Koulutus Oy

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 2249317-6

Osoite: Otavankatu 4,PL 304

Puhelinnumero: 015-2215111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.esedu.fi

Projektin kotisivun osoite: www.virma.fi

Vastuuhenkilön nimi: Riitta Flinkkilä

Asema: hankejohtaja

Sähköposti: riitta.flinkkila(at)esedu.fi

Puhelinnumero: 044 7115610

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan, Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Kerimäki, Ristiina, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mikkeli, Puumala, Joroinen, Rantasalmi, Sulkava, Enonkoski, Mäntyharju, Savonlinna, Punkaharju, Juva, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmä on toisen asteen oppilaitosten opiskelijat.
Lisäksi kohderyhmään kuuluu toisen asteen oppilaitosten henkilöstö, joka osallistuu hankkeessa järjestettävään Yrittäjyyden kehittäjä -valmennukseen (YKV).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat toisen asteen oppilaitosten koulujen ja oppilaitosten johto sekä työvoimatoimistojen neuvojat ja ammatinvalinnan ohjaajat, alueen muut koulutusorganisaatiot, yritykset, työvoimahallinto ja yrittäjyyttä edistävä järjestökenttä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 169, joista naisia 90

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

FIRMA - Yrittäjyyteen valmentaminen toisella asteella -hanke on Etelä-Savon maakunnan ammatillisten oppilaitosten ja Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen yhteistyöprojekti, jolla kehitetään opiskelijoiden ja ammatillisen toisen asteen henkilöstön yrittäjyysosaamista.

Hankkeen valmistelussa on hyödynnetty opetusministeriön yrittäjyyskasvatusohjelman linjauksia ja toimenpideohjelmaa, joka suosittelee opiskelijoita kokeilemaan erilaisia uravaihtoehtoja, yrittäjyyden ja palkkatyön yhdistämistä ja yritystoiminnan erilaisia toteutusmuotoja.

Hankkeen tavoitteena on lisätä Etelä-Savon toisen asteen ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden sisäisiä ja ulkoisia yrittäjyysvalmiuksia ja henkilöstön yrityspedagogisia taitoja.

Hankkeen lähtötilanteessa on huomioitu se, että Etelä-Savon yritykset ovat pääosin pien-yrityksiä. Nuoret ja aikuiset tarvitsevat erilaisia ja erityisiä yrittäjyyteen innostavia ja kiinnittäviä toimintoja, jotta yritystoiminta säilyy, voimistuu ja kehittyy tällä alueella. Toisen asteen ammatilliselle koulutukselle yrittäjyyden houkuttavuus tuo lisähaasteita ja niihin voidaan vastata oppilaitosten opettajien ja opiskelijoiden valmentamiskoulutuksilla.

Firma-hanke tuottaa kohdealueen ammatillisiin oppilaitoksiin yrittäjyysvalmennuksen toimintamallin. Opiskelijat ja opettajat suorittavat osana koulutustaan yrittäjyys-valmennusopintoja.

Projektin tuloksena oppilaitosten valmiudet edistää yrittäjyyttä ja yhteistyötä työelämän kanssa kehittyvät. Samalla alueen elinkeinoelämän yrittäjyysosaajien määrä kasvaa.

Toimintamallissa kehitetään toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoille yrittä-jyyspassin osaksi yrittäjyysopintoja ja yrittäjyysvalmentajapassin oppilaitosten henkilöstölle. Pienyrityskeskus valmentaa toisen asteen oppilaitosten henkilöstöä opiskelijoitten valmentajiksi yrittäjyyteen (Yrittäjyyden kehittäjä valmennus -YKV). Pienyrityskeskuksessa koulutettuja business- mentoreita ( ovat alueen yrittäjiä) käytetään yhteistyöhön oppilaitosten kanssa.

Hankkeessa syntyy alueellisia verkostoja, joissa toimijoina ovat erilaiset koulutuksen ja yrittäjyyden asiantuntijat sekä elinkeinoelämä. Hanke vahvistaa eri toimijoiden yhteistyötä, jolla on pitkäkantoisia positiivisia seurauksia. Hankkeen tuottamat toimintamallit juurrutetaan alueen oppilaitosten toiminnaksi ja ne levitetään valtakunnalliseen käyttöön valtakunnallisten yrittäjyyshankkeitten kautta.

Etelä-Savon Koulutus Oy hallinnoi hanketta ja kumppaneina toimivat Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto.
Pieksämäen ammattiopisto toimi osatoteuttajana hankkeessa 1.8.2009 asti ja on osa Etelä-Savon Koulutus Oy:tä 1.8.2009 lähtien.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen alussa laaditaan tiedotus- ja levittämissuunnitelma. Projektin käynnistymisestä tiedotetaan kohde- ja sidosryhmiä tiedotusvälineiden, projektiesitteen, hankkeen verkkosivujen, tiedotustilaisuuksien ja kohderyhmälle suunnattujen tiedotteiden kautta. Vastaavanlainen tiedottaminen tapahtuu projektin aikana uusien ryhmien aloittaessa hankkeen.

Hankkeen aikana tiedottaminen sen tuloksista tapahtuu mm.verkkosivujen, erillisten tiedotustilaisuuksien, lehdistötiedotteiden ja hankkeessa järjestettävissä tiedotustilaisuuksissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeessa tuotettujen hyvien käytäntöjen levittäminen toteutetaan tarkennetun levittämissuunnitelman mukaisesti, joka laaditaan hankkeen alkuvaiheessa.
Hankkeen keskeiset tuotteet julkaistaan hankkeen www.sivuilla.Hanke toimii kiinteässä yhteistyössä Itä-Suomen ja Opm:n valtakunnalisen ESR- ja EAKR-ohjelmien hankkeiden kanssa ja julkaisee niiden kanssa järjestettävillä yhteistoimintafoorumeilla hankkeessa syntyviä hyviä käytäntöjä.Projektin tuloksista tiedotetaan sen ohjausryhmää ja kohde- ja sidosryhmiä koko hankkeen keston ajan.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 740 698

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 728 338

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 839 743

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 820 834

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Yritystoiminnan jatkuminen ja kehittyminen pienyritysvaltaisessa Etelä-Savossa edellyttää erityisiä yrittäjyyteen innostavia toimintoja. Rooli alueen kehittäjänä ja elinkeinotoiminnan edistäjänä haastaa oppilaitokset kehittämään yrittäjyyskasvatusta ja yrittäjyystoimintaa.
Firma, yrittäjyyteen valmentaminen toisella asteella -hankkeella haettiin ratkaisuja opiskelijoiden yrittäjyysosaamisen lisäämiseen, yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan kehittämiseen sekä yrittäjyysmyönteisyyden ja yrittäjyyden lisäämiseen toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa Etelä-Savossa.
Hankkeen kohderyhmänä ovat olleet toisen asteen ammatillisten oppilaitosten opiskelijat ja henkilöstö (Yrittäjyyskehittäjä (YKV)-valmennukseen osallistuneet opettajat). Välillisiä kohderyhmiä ovat olleet kumppanioppilaitosten johto, alueen muut koulutusorganisaatiot, yritykset, työvoimahallinto sekä yrittäjyyttä edistävä järjestökenttä.
Hanke toteutettiin kumppanuushankkeena. Hankkeen kumppanioppilaitoksia olivat Etelä-Savon ammat-tiopisto (Esedu), Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto (Sami) ja Aalto Yliopiston, Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus Mikkelistä. Etelä-Savon ammattiopisto / Etelä-Savon koulutus oy toimi hankkeen hallinnoijana ja koordinoijana.
Yhteistyön toimivuuden ja toteutuksen onnistuneisuuden takaamiseksi hankkeeseen perustettiin kumppaniorganisaatioiden edustajista koottu Firma-ryhmä.
Hankkeen aikana 36 eri alojen opettajaa suoritti Yrittäjyyskehittäjä(YKV)-valmennuksen. Valmennuksen tavoitteena oli kehittää opetus- ja kehittämishenkilöstön yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden tietotaitoa, vahvistaa yrittäjyyspedagogista osaamista ja tukea yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden opetussuunnitelman toteutumista. Valmennuksessa työskenneltiin yrittäjyyskasvatuksen teemojen ympärillä kehittäen opetussuunnitelmaa ja opiskeltavia sisältöjä. Valmennus koostui lähipäivistä, innostusta lisäävistä yhteispäivistä, workshopeista ja etätehtävistä. YKV- valmennukseen suorittaneilla opettajilla oli suuri rooli hankkeen onnistumisessa. Hankkeen rakenne, jossa opettajat olivat oman työnsä, oppimis- ja opetusmenetelmien sekä oppimisympäristöjen kehittäjiä mahdollisti uudenlaisten toimintojen syntymisen ja juurtumisen oppilaitoksiin. Valmennuksen aikana valmistui 21 kehittämistehtävää, joista osa jatkui oppilaitoksissa eri alojen kehittämishankkeina, pilotteina.Kehittämishankkeita toteutui yhteensä 13 ammatillisissa oppilaitoksissa. Harjoitusyritystoiminnan kehittä-mishankkeet olivat; HY Kuusenhelmi, HY- Samitek ja HY- Hyvä Ystävä (liiketalous- metalli- ja sosiaali- ja terveysalan harjoitusyritykset). Nuori Yrittäjyystoiminnan 24H leirit ja Vuosi Yrittäjänä toiminta pilotoitiin hankkeen aikana. Savonlinnassa käynnistettiin osuuskuntatoiminta kulttuurialalla.
Hankkeessa kehitettiin Yrittäjyyspassi motivoimaan opiskelijoita yrittäjyysopintoihin. Yrittäjyyspassia testattiin ja sitä kehitettiin testauksen tulosten perusteella. Passi on opiskelijan henkilökohtainen asiakirja, jolla hän osoittaa yrittäjyysopintonsa. Se otetaan käyttöön oppilaitoksissa.
Innostu Yrittämisestä! kehittämishankkeessa suunniteltiin opetussuunnitelmaan yrittäjyysopinnot ja toteutettiin ne Inno- ravintolan yrittäjyysoppimisympäristössä. Kotityö- ja puhdistusalalle kehitettiin toiminnallinen yrittäjyyskasvatusta tukeva oppimisympäristö. Sosiaali-terveysalalle kirjattiin opetussuunnitelmiin toiminnalliset yrittäjyysoppimisympäristöt, jotka kytkeytyvät opintosuunnitelmiin projektiviikkoina.
Hankkeen aikana kuvattiin Yrittäjyysvalmennuksen toimintamalli sekä kehitettiin Opettajan yrittäjyyspassi. Se on opettajan henkilökohtainen asiakirja, johon kirjataan hänen suorituksiaan yrittäjyyskasvatuksessa. Passin tarkoituksena on osoittaa opettajan perehtyneisyys laaja-alaisesti yrittäjyyskasvatuksen eri aihealueisiin.
Opettajille suunnattu Yrittäjyyspedagogiikan verkkokurssi valmistettiin yhteistyössä eAmmattipolut hankkeen kanssa.Sen tavoitteena on johdattaa yrittäjyyspedagogiseen ajatteluun.
Yrittäjyyskehittäjävalmennuksen osana syntyi kaksi yrittäjyyspeliä, Tavupeli ja Sanapeli. Niiden tavoitteena on perehdyttää opiskelija yrittäjyyskasvatuksen terminologiaan.
Yrittäjyyskehittäjävalmennuksen kehittämistehtävissä luotiin useita erilaisia oppimis- ja opetusmenetelmiä, joiden keskiössä on yrittäjyyskasvatuksen periaatteen mukainen siirtyminen opettajakeskeisyydestä oppijakeskeisyyteen. Näkyviä toimintoja ovat mm.yrittäjyysoppimisympäristöjen kehittäminen eri aloilla, yrittäjyyskasvatuksen huomioiminen opetussuunitelmatyössä ja Nuori Yrittäjyystoiminnan ottaminen osaksi opintoja. Menetelmiä yhdistää yhteistoiminnallisuus ja tietynlainen informaalisuus.
Kehittämishankkeet on julkaistu hankkeen nettisivuilla www.virma.fi. Ne on suunniteltu alusta alkaen niin, että toiminta jatkuu oppilaitoksissa hankkeen päättymisen jälkeen.
Lisäksi hankkeen arvioinnin osana Aalto Yliopiston julkaisusarjassa on julkaistu tutkimusraportti Yrittäjyyskehittäjävalmennuksen arviointiselvitys.