Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10692

Projektin nimi: ASKEL - askelia kohti työelämää

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Sosiaali- ja terveysministeriö

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL (entinen Stakes, 1.1.2009 alkaen THL)

Organisaatiotyyppi: Tutkimuslaitos

Y-tunnus: 2229500-6

Osoite: PL 30, Mannerheimintie 166

Puhelinnumero: 020 610 6000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.thl.fi

Projektin kotisivun osoite: www.thl.fi/askel

Vastuuhenkilön nimi: Jarno Karjalainen

Asema: projektipäällikkö

Sähköposti: jarno.karjalainen(at)thl.fi

Puhelinnumero: 020 610 7181

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Vaikeasti työllistyvät (pitkäaikais- ja/tai toistuvaistyöttömät, vajaakuntoiset, vammaiset, pitkäaikaissairaat, päihdeongelmaiset), jotka tarvitsevat erityistä tukea työelämään siirtymisessä, sekä heidän parissaan työskentelevät ammattilaiset Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välityömarkkinoilla toimivat organisaatiot ja hankkeet, Espoon, Helsingin ja Vantaan päättäjät sekä virkamiesjohto, ministeriöt, eduskunta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 12, joista naisia 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 13, joista naisia 4

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pitkäaikaistyöttömillä, vammaisilla ja osatyökykyisillä on erilaisista aktivointitoimenpiteistä huolimatta vaikeuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille, pitkäkestoiseen koulutukseen tai palkkatuettuun työhön. ASKEL-hanke tukee heidän siirtymistään kohti työelämää. Hankkeessa luodaan palvelukokonaisuuksia kuntien sosiaali- ja työllisyyspalveluihin ja välityömarkkinoille. Välityömarkkinoiden toimivuuden kannalta on tärkeää, miten palveluketju jatkuu aktiivisen sosiaalipolitiikan toimenpiteistä kuten ryhmätoiminnasta tai kuntouttavasta työtoiminnasta aktiivisen työvoimapolitiikan puolelle työelämävalmennukseen ja palkkatuettuun työhön.

Hankkeessa kehitetään kuntien työllisyyttä edistäviä palveluita asiakaslähtöisemmiksi kokonaisuuksiksi, selkeytetään välityömarkkinoiden palvelurakennetta ja -kokonaisuutta ja luodaan palveluohjausverkostoa eri toimijoiden kesken. Tavoitteena on vahvistaa moniammatillista yhteistyötä yli organisaatio- ja toimialarajojen ja näin tukea asiakaslähtöisten innovaatioiden käyttöönottoa. Hankkeessa myös selvitetään palveluiden arviointiin soveltuvia mittareita sosiaalisen kuntoutumisen ja elämänhallinnan näkökulmasta.

Hankkeessa toteutetaan tutkimus, jonka kohteena on kuntouttavan työtoiminnan seuraukset ja vaikutukset yksilöiden työmarkkinallisiin siirtymiin sekä kuntouttavan työtoiminnan merkitys siihen osallistuneiden henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Lisäksi selvitetään sosiaalihuoltolain mukaisessa työllistämispalvelussa olevien henkilöiden asemaa ja tarkastellaan vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden mahdollisuuksia päästä osaksi palveluita, jotka ohjaavat avoimille työmarkkinoille.

Hankkeen aikana rakennetaan ja toteutetaan koulutusohjelma, joka kehittää vaikeasti työllistyvien ihmisten parissa tehtävää työtä. Koulutukseen osallistuu Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien sosiaali- ja työllisyyspalveluiden ammattilaisia.

Askel-hankkeessa toteutetaan oppimis- ja keskustelufoorumeiden sarja välityömarkkinoista, niiden ajankohtaisista kysymyksistä, hyvistä käytännöistä, kehittämistarpeista ja vaikutuksista. Foorumeihin kutsutaan laajasti välityömarkkinoilla toimivia ja niitä kehittäviä tahoja eri puolelta Suomea. Foorumeiden annin pohjalta kootaan välistyömarkkinoiden kehittämissuositukset.

ASKEL-hankkeen tuloksena syntyy
- asiakaslähtöisempiä välityömarkkinoiden palvelukokonaisuuksia Espooseen, Helsinkiin ja Vantaalle,
- uutta tietoa siitä, miten asiakas etenee vaikeasta työmarkkina-asemasta vaiheittain kohti työelämää tai muuta kestävää ratkaisua,
- malleja niistä interventiokokonaisuuksista ja työhön siirtymisen välivaiheista, joilla on merkitystä työelämään pääsyssä,
- esimerkkejä välityömarkkinoiden hyvistä käytännöistä,
- tietoa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden asemasta kuntien työllistämispalveluissa, sekä
- kehittämissuositukset välityömarkkinoille.

Hankkeen arviointi toteutetaan sosiaalisen tilinpidon menetelmällä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen viestinnän lähtökohtana ovat avoimuus, näkyvyys- ja julkisuusperiaate. Tavoitteena on aktiivinen ja vuorovaikutteinen tiedotus koko projektin ajan. Tiedotustyön tavoitteena on tehdä aktiivisen sosiaalipolitiikan hyviä käytäntöjä tunnetuksi ja vaikuttaa niiden käyttöönottoon mahdollisimman laajasti. Viestinnän tärkeimmät tavoitteet liittyvät päättäjien, sidosryhmien ja aktiivisen sosiaalipolitiikan parissa työskentelevien informoimiseen. Hankkeen ohjausryhmä hyväksyy viestinnän pääkohdat ja tiedotussuunnitelman. THL vastaa hankkeen yleisen viestinnän suunnittelusta, kokonaistoteutuksesta ja ilmeestä ja vastaa hanketta koskevan materiaalin ja julkaisujen välittämisestä tiiviissä yhteistyössä muiden hankeosapuolien kanssa. Hankkeessa noudatetaan ESR-ohjeita viestinnän ja tiedotuksen suhteen.

Hankkeessa järjestettävillä ASKEL-foorumeilla on tärkeä rooli tiedotuksessa. Niiden kautta kartoitetaan ja levitetään välityömarkkinoiden ja aktiivisen sosiaalipolitiikan hyviä käytäntöjä. ASKEL-foorumien tapaamisiin kutsutaan kaikki aktiivisen sosiaalipolitiikan ja välityömarkkinoiden keskeisimmät toimijat.

Hankkeessa hyödynnetään hankekumppanien verkostoja tiedottamisessa niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vuosi 2008: Aloitetaan ASKEL-foorumeiden sarja, jonka aikana käsitellään välityömarkkinoiden lupaavia ja hyviä käytäntöjä. Foorumit toimivat oppimis- ja vuorovaikutustapahtumina, joissa hyvät käytännöt leviävät yhteisen keskustelun ja oivaltamisen kautta.
Vuosi 2009: Kehitetään välityömarkkinoiden hyviä käytäntöjä Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Jatketaan ASKEL-foorumeiden sarjaa, jossa esitellään hankkeessa kehitettyjä sekä muita välityömarkkinoiden hyviä käytäntöjä. Aloitetaan hyvien käytäntöjen koulutus ASKEL-koulutusohjelmassa.
Vuosi 2010: Kehitetään välityömarkkinoiden hyviä käytäntöjä Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Jatketaan ASKEL-foorumeiden sarjaa, jossa esitellään hankkeessa kehitettyjä sekä muita välityömarkkinoiden hyviä käytäntöjä. Jatketaan hyvien käytäntöjen juurruttamista ASKEL-koulutusohjelman kautta. Vaikutetaan paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin strategioihin ja lainsäädäntöön.
1.1.2011 - 31.5.2011:
Julkistetaan tutkimusraportit kuntouttavasta työtoiminnasta, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden asemasta. Julkaistaan Helsingin kaupungin sosiaalisen työllistämisen selvitys.
Annetaan ehdotukset asiakkaan työelämäosallisuuden lisäämiseksi. Jatketaan Askel-foorumeiden sarjaa.
1.6.2011 - 31.12.2011:
Raportoidaan Askel-koulutuksen tulokset. Järjestetään yhteistyökokouksia.
Julkaisu hankkeen kokemuksista ja kehittämisehdotuksista. Vertaileva artikkeli Suomen ja Tanskan työllisyysjärjestelmistä. Järjestetään päätösseminaari.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 702 488

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 692 998

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 758 926

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 747 450

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Välityömarkkinat/siirtymätyömarkkinat

9. Loppuraportin tiivistelmä

ASKEL- askelia kohti työelämää -ESR-hankkeen (2008-2011) tavoitteena on ollut tukea kunnan sosiaalitoimen vaikeasti työllistyvien asiakkaiden siirtymistä kohti työelämää. Hankkeen tavoitteena on ollut
kehittää asiakkaan kannalta paremmin toimivia, oikea-aikaisia ja yhteensovitettuja kuntouttavia sosiaali- ja työllisyyspalveluita. ASKEL-hankkeessa ovat olleet mukana Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, VATES-säätiö, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Helsingin osahankkeen tavoitteena oli nykyisten palvelurakenteiden selvittäminen ja kuvaaminen asiakkaan tarpeista käsin, kehittää työntekijöiden osaamista ja palveluiden arviointiin soveltuvia mittareita sekä selkeyttää välityömarkkinoiden palvelurakennetta ja luoda palveluohjausverkostoa. Helsingissä tehtiin myös selvitys sosiaalisen työllistämisen tilasta. Selvityksessä annettiin suosituksia, joita on jo osin alettu toteuttaa sosiaaliviraston toiminnassa.

Vantaalla tavoitteena oli tarkastella eri toimijoiden ja ammattiryhmien rooleja ja tehtäviä, tutkia mahdollisia päällekkäisyyksiä ja siirtymävaiheiden toimintatapoja ja rakentaa selkeää palvelukokonaisuutta. Tavoitteena oli syventää eri ammattiryhmien roolia ja osaamisen erityisyyttä sekä kehittää asiakastyötä yksilölliseksi
tavoitteellisesti eteneväksi prosessiksi. Vantaalla yhteistyöverkosto on tiivistynyt ja kehittynyt. Toimintatapoja on tarkasteltu ja yhteistyötapoja kehitetty. Vantaalla eri toimijoiden rooleja asiakasprosessissa on tarkasteltu ja kuvattu.

Espoon osahankkeessa pyrittiin luomaan integroituja palvelukokonaisuuksia sosiaalipalveluihin ja välityömarkkinoille. Tavoitteena oli edistää asiakkaiden kannalta paremmin toimivia, oikea-aikaisia ja vaikuttavampia kuntouttavia sosiaalipalveluja. Hankkeessa luotiin palveluohjausverkostoa sosiaalipalveluihin. Espoon osahankkeessa tutkittiin asiakasprosessien kautta sosiaalityön
palveluverkostojen toimintaa, sekä vaikeasti työllistyvien asiakkaiden siirtymisiä kohti työelämää. Hankkeessa onnistuttiin kokoamaan keskeiset yhteistyöverkostot mukaan toimijoiksi.

Diakonia-ammattikorkeakoulu toteutti sosiaalisen työllistämisen parissa työskenteleville suunnatun 35 opintopisteen koulutuskokonaisuuden "Voimaa ja välineitä - aktiivinen sosiaalipolitiikka työllistämisen tukena". Koulutukseen osallistuneet Espoon, Vantaan ja Helsingin kaupunkien työntekijät tekivät kehittämistehtäviä koulutukseen liittyen.
Diakonia-ammattikorkeakoulussa kirjoitettiin myös artikkeli työllisyysjärjestelmien inklusiivisuuden vertailusta Tanskan ja Suomen välillä.

THL on toiminut hankkeen koordinoijana sekä tutkimustiedon
tuottajana ja VATES-säätiö on tuottanut tietoa palvelujärjestelmän kehittämiskohdista vammaisten ja pitkäaikaissairaiden näkökulmasta.
THL toteutti tutkimuksen kuntouttavasta työtoiminnasta ja VATES-säätiö vammaisten henkilöiden asemasta välityömarkkinoilla.

Hankkeen arviointi toteutettiin sosiaalisen tilinpidon menetelmällä.
Hankkeessa toteutettiin asiakasraadit kehittämisen tueksi Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla ja tehtiin kaksi opinnäytetyötä niihin liittyen.

Hankkeessa järjestettiin seitsemän valtakunnallista foorumia ja muita tilaisuuksia, joissa esiteltiin hankkeen tuloksia.

Hankkeen kokemuksista ja suosituksista julkaistiin hankkeen loppujulkaisu. Hankkeen ehdotukset tehtiin yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien ja työvoiman
palvelukeskusten työntekijöiden sekä johdon kanssa. ASKEL-hankkeen ydinsanomaksi muodostui: Jokaisella työikäisellä on oikeus osallistua kykyjensä
mukaan työelämään.