Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10694

Projektin nimi: eAmmattipolut

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Osoite: PL 1627

Puhelinnumero: (013) 251 111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.uef.fi

Projektin kotisivun osoite: leijuvaliitutaulu.fi

Vastuuhenkilön nimi: Ulla Turtiainen

Asema: koulutusjohtaja, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate

Sähköposti: ulla.turtiainen(at)uef.fi

Puhelinnumero: 040 566 6670

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan, Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Kerimäki, Ristiina, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mikkeli, Puumala, Joroinen, Rantasalmi, Sulkava, Enonkoski, Mäntyharju, Savonlinna, Kangasniemi, Punkaharju, Juva, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Opetushenkilöstö ja opetuksen tukihenkilöstö (2.aste, ammatillinen, Etelä-Savo)
Alueen yritysten henkilöstö

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työelämä ja yritykset Itä-Suomessa sekä opiskelijat toisella asteella. Hyödynsaajina ovat myös oppilaitoksia ylläpitävät kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset ja säätiöt.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 236, joista naisia 153

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Itä-Suomen elinkeinorakenne ja väestö ovat muutoksessa. Ammatillisen koulutuksen on uusiuduttava vastaamaan työelämän ja sen kehittämisen tulevia vaatimuksia. Oppilaitosten on kohdattava se verkostoituneen tiedon reaalimaailma, jossa ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja monet yritykset jo elävät.

Ammatillisen opetuksen verkoston ja tämän hankkeen tavoitteena on toisen asteen ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden lisääminen ja siten ammatillisten oppilaitosten toimintaedellytysten turvaaminen. Hankkeella pyritään oppilaitosten toimintakulttuurin muuttamiseen verkostoituneeksi ja sosiaalista mediaa hyödyntäväksi sekä opettajien ammattitaidon laajentamiseen ja uudistamiseen.
Hanke luo pohjan e-ympäristössä toimivan tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävän ammatillisen
koulutuksen virtuaaliammattiopiston rakentamiselle.

Hankkeessa syntyy:
1. eAmmattiopettajuus
Alueellisessa yhteistyössä toimiva ammatillisen koulutuksen henkilöstö, joka osaa rakentaa ammattiin opiskeleville uusinta tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä yksilöllisiä oppimispolkuja, joiden laatu varmistetaan avoimuudella ja vertaisarvioinnilla.
2. Mallinnetut verkko-opetuksen tuotantoprosessit
Hankkeen aikana kehitetyt pedagogiset prosessit ja toimintamallit lisäävät opintojen työelämälähtöisyyttä ja henkilökohtaistamista. Prosessi- ja toimintamallit yhdistyvät opetuksen suunnitteluprosesseihin ja uusia verkkokursseja sekä oppimisaihioita suunnitellaan osana normaalia toimintaa.
3. Vierihoitomalli
Opettajat ja työelämän edustajat verkostoituvat tuottamaan yhteisiä kursseja (esim. työpaikkaohjaajakoulutus) sekä puolin ja toisin oppimaan ja opettamaan.
4. Oppimateriaalipankki
Hankkeen pilotit muodostavat pohjan avoimelle materiaalipankille, jota oppilaitosten jatkossa osana
normaalitoimintaansa tuottamat uudet verkkokurssit ja oppimisaihiot täydentävät.
5. Näyttöjen arviointimalli
Teknologian hyödyntäminen näyttöjen arvioinnissa: eriaikainen/etäarviointi

Näihin tuloksiin päästään yhteisö-, osaamis-, koulutus- ja tuotantopolkujen kautta.
Yhteisöpolulla oppilaitokset sopivat keskenään hankkeeseen liittyvistä kehittämisalueista ja työnjaosta ja vahvistavat yhteisen mallin verkko-oppimismahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Avoimien oppimisympäristöjen käyttö koko Itä-Suomessa mahdollistuu mm. integroimalla ympäristöjä toisiinsa ja jakamalla parhaita käytänteitä tehokkaasti ja tuloksellisesti.
Osaamispolulla kehitetään johtamiskulttuuria mm. verkostojohtamisen avulla. Tietohallinnon henkilöstö osallistuu sekä koulutukseen että uusien rakenteiden suunnitteluun ja teknologian otetaan haltuun kaikilla toimijatasoilla.
Koulutuspolulla sovelletaan ja kokeillaan sosiaalisen median käyttöä ammatillisessa koulutuksessa erilaisten oppimispolkujen mahdollistajana. Pilotteina käytetään mm. videokommentointia.
Tuotantopolulla tuotetaan materiaalia ja koulutusta, kehitetään vierihoitomallia ja kokeilutoimintaa sekä vertaisarviointia ja jaetaan tuotettua materiaalia.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen tiedotuksen koordinoinnista vastaa projektipäällikkö.
Tiedottamiseen kuuluu osallistuminen ITK-päiville ja muihin mahdollisiin seminaareihin.
Hankkeen aikana osallistutaan yhteen kansainväliseen seminaariin.
Tiedottamissuunnitelmassa huomioidaan yritysten imago/vetovoimaisuuden lisäämisen näkökulma

Viikoittaiset tietoiskut (pienin askelin innostaminen)
- kukin oppilaitos vuorollaan
- levitys kaikkiin organisaatioihin
- kootusti portaalissa
Omat seminaarit
- kerran vuodessa, kukin organisaatio vuorollaan
Ulkoisen tiedottamisen kohderyhmiä ovat myös opetushallitus ja lääninhallitus sekä suuri yleisö.
Tiedotus ja hyvien mallien jakaminen toiminnan ollessa täydessä laajuudessa ja hankkeen
päättymisvaiheessa toimintamallien juurruttamisen yhteydessä.
Yhteistyö Itä-Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjäkentässä rehtori- ja kehittämisryhmissä on
vuosittaista. Yhteistyö valtakunnan tasolla vastaavien hankkeiden kesken ja eri foorumeilla tiedottaminen hankkeen tuloksista.
Itä-Suomen ammattiverkoston kautta käytäntöjä arvioidaan koko hankkeen aikana. Osaprojektien tuloksia siirretään kaikkien toimijoiden käyttöön niiden valmistuttua (esim. koulutuspaketit, kurssit, oppimisaihiot, käytänteet ja tietojärjestelmät).
Viestintävälineitä ovat
- projektin verkkosivut ja ympäristöt, intranet sisäisessä viestinnässä
- tapahtumien verkkosivut
- sanomalehdet, posti
- henkilökohtainen tiedottaminen

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen käynnistymisen jälkeen sen edistymisestä tiedotetaan säännöllisesti mm. verkkosivujen
välityksellä ja sen tuloksia esitellään kansallisissa konferensseissa ja järjestämällä hankkeen omia seminaareja, joihin kutsutaan myös tiedotusvälineiden edustajia paikalle.

2008 Lehdistötilaisuus hankkeen alussa ja aloitusseminaari
2008-2011 Oppilaitosten tietoiskut viikottain (levitys kaikissa organisaatioissa)
Vuosittaiset seminaarit
Tulosten levittämien muiden organisoimissa seminaareissa niiden järjestämisaikataulun mukaisesti, esim. ITK vuosittain
Tiedotus ja hyvien mallien jakaminen toiminnan ollessa täydessä laajuudessa ja hankkeen
päättymisvaiheessa toimintamallien juurruttamisen yhteydessä.
Vuosittain yhteistyötä Itä-Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjäkentässä rehtori- ja kehittämisryhmissä.
2011 Yhteenvetotiedottaminen, mm. kuvaillaan tiedotusvälineiden edustajille hankkeen toimintojen jatkuminen hankkeen päätyttyä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 545 850

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 545 850

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 642 850

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 642 012

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

eAmmattipolut-projekti vastasi ammatillisen opetuksen muutostarpeeseen tarjoamalla mahdollisuuden kehittää oppilaitoksen toimintamalleja ja opettajien osaamista kohti eAmmattiopettajuutta. eAmmattiopettajuus mahdollistaa uuden opetusteknologian hyödyntämisen ja verkostoitumisen kulttuuriin tukeutuvan opettamisen, jotka puolestaan antavat edellytyksiä reagoida nopeasti erilaisiin uusiin koulutustarpeisiin ja kohdentaa opettajan aikaa sellaiseen työhön, jossa henkilökohtaista panosta todella tarvitaan. Projekti oli osa koko Itäsuomen laajuista ammatillisen opetuksen sosiaalisen median kehittämisen kokonaisuutta, painottaen eteläsavolaisten oppilaitosten omia erityistarpeita ja tavoitteita.
Projektin osatoteuttajia olivat Etelä-Savon alueen ammatilliset oppilaitokset, joiden kesken toimenpiteet, neljä "polkua", jaettiin intressiperustaisesti. Kukin toteuttaja panosti entisten itselleen tärkeimpään toimenpiteeseen, ja jakoi sitten tuloksia ja kokemuksia muiden kanssa.
Etelä-Savon ammattiopisto keskittyi erityisesti osaamispolkuun, sisäistä osaamista tukevan vierihoitomallin testaamiseen ja kehittämiseen. Koulutuskeskus Agricolan toiminnan ydintä olivat koulutuspolut, uuden teknologian kokeilut ja etenkin videointi. Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto panosti tuotantopolkuihin, verkko-opetukseen ja sen tuotantoprosessien kehittämiseen ja mallintamiseen. Projektin koordinaattori, Aducate, tarjosi tavoitteiden saavuttamiseksi koulutusta, konsultaatiota ja yhteistyöskentelyn välineitä. Jäsennyttyään yhteistyö oli toimivaa.
Kohderyhmästä, oppilaitosten opettajista, projektiin mukaan lähteneet henkilöt valikoituivat kehittämisintressin pohjalta. Näiden ns. pilottiopettajien esiin nostamien kehittämistarpeiden pohjalta projekti profiloitui mukaan otettavien menetelmien, välineiden ja toimintatapojen sekä mukaan tulevien organisaatioiden roolin suhteen. Projektin keskiössä oli monimediaisuus, oppimista aidosti palvelevien menetelmien ja välineiden käyttöönotto.
Innovatiivisuutta tarvittiin erilaisten pilottien tuottamiseen liittyvien ratkaisujen tekemiseen. Nämä ratkaisut ovat olleet sekä fyysisiä (kameratelineet, videoiden ja kurssien jakeluvälineet) että menetelmällisiä (etätuki ja etäoppimisen dokumentoinnin välineet), mutta tärkeintä molemmissa on ollut hyvä opettaminen. Projektin avulla on pystytty löytämään keinoja vahvistaa oppimista: videoiden, aineistojen, ja etenkin oppilaiden itse tuottamien sähköisten materiaalien avulla opiskelu mahdollistaa nuorille opiskelun ja opitun reflektoinnin niillä välineillä, joita he muutenkin käyttävät normaalielämässään. Erityistä tukea saavien oppilaiden mahdollisuudet oppia itselleen soveltuvilla tavoilla ja saada riittävästi tukea ovat vahvistuneet, sillä sähköisessä muodossa olevan materiaalin käyttö vapauttaa opettajan ohjaamaan tukea tarvitsevia. Monikanavaisuus puolestaan tehostaa oppimista kaikilla opiskelijoilla, mutta erityisesti niillä opiskelijoilla, joilla on oppimisvaikeuksia. Opetuksen eriyttäminen on hankkeessa opituilla menetelmillä ja materiaalimalleilla helpompaa, jolloin voidaan paremmin vastata mm. hyvin erilaisilla koulutustaustoilla opiskelemaan tulevien aikuisopiskelijoiden tarpeisiin.
Projektissa syntyneitä keskeisimmät hyvät käytänteet ovat jakamisen käytänne ja TVT -toimintakulttuurin muutos. Jakamisen käytänne ja verkostomainen toiminta voidaan hahmotella ketjuna, joka lähtee eAmmattiopettajan kehittymistarpeesta: jokaiselle löytyy vierihoitaja tai asioihin paremmin perehtynyt kollega, joka puolestaan tuntee aiheeseen parhaiten perehtyneen asiantuntijan. Parhaiten perehtynyt asiantuntija ei välttämättä ole oman oppilaitoksen henkilöstöä, vaan mahdollisesti löytyy eAmmattipolkujen verkosto-oppilaitoksista. Tärkeää on ollut, että toimijoina eivät ole olleet ATK-tuki tai muu oppilaitoksessa TVTstä vastaava tekninen henkilöstö, vaan ns. tavalliset opettajat. Tällöin lähtökohta on oppimisen tukemisessa eikä teknologian mahdollisuuksissa - keinoja löytyy kun tavoite on selvillä. Tvt-toimintakulttuurin muutos puolestaan sitoo sosiaalisen median osaksi opetuksen suunnittelua ja toteutusta, eikä se enää ole erillistä, ATK-opetukseen liittyvää asiaa. Projektiin osallistuneet henkilöt ovat myös olleet mukana oppilaitosten tieto- ja viestintäteknologisten strategioiden kirjoittamisessa, ja uusiin strategioihin on saatu mukaan useita projektissa jatkuvuuden kannalta keskeiseksi koettuja asioita.
Projektin konkreettisia tuotoksia (moodlekurssit, videot, lomakkeet, suunnittelumallit ja vierihoito- ja videointimallit) pääsee nyt näkemään leijuvaliitutaulu.fi -portaalin kautta. Portaalin kautta tavoitettavasta materiaalista voi myös antaa vertaisarviointia joko portaalissa tai suoraan materiaaliin.