Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10695

Projektin nimi: VuokattiCampusTube

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.8.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kainuun maakunta-kuntayhtymä/Koulutustoimiala

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1905652-2

Osoite: PL 400

Puhelinnumero: 08-61651

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kainuu.fi

Projektin kotisivun osoite: www.sotkamo.fi/lukio

Vastuuhenkilön nimi: Ari Kontro

Asema: rehtori

Sähköposti: ari.kontro(at)kailu.fi

Puhelinnumero: 08 61657701

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Ristijärvi, Puolanka, Paltamo, Suomussalmi, Hyrynsalmi, Kuhmo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Sotkamon toisen asteen oppilaitosten henkilöstö
Muut Kainuun lukiot

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kainuulaiset yritykset
Toisen asteen opiskelijat, erityisesti kansainväliset

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 37, joista naisia 27

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

VuokattiCampus Tube - Kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointi- ja tukipalvelujen kehittämisprojekti (toteutusaika 01.1.2009 - 31.8.2012 )
Tausta:
Kainuun toisen asteen koulutuksen kehittämistoiminnan keskeisenä lähtökohtana on oppilaitosten toimipaikkojen profiloituminen perustehtävälähtöiseen kehittämistyöhön ottamalla huomioon sijaintikuntien elinkeinopolitiikan linjaukset ja maakunnallinen työnjako kehittämispanosten kohdentamisessa. Oppilaitosten kansainvälinen toiminta on tarkoitus kohdistaa sijaintikuntien ja Kainuun elinkeinopolitiikan kannalta tärkeisiin kohteisiin.
Kainuun ja erityisesti Sotkamon kehittämisessä painopisteinä ovat kansainvälistyvien toimialojen (matkailu ja kaivostoiminta) ja Snowpoliksen kehittäminen (urheiluun liittyvän lumiosaaminen). Tämä luo perusteet Sotkamon IB -lukion ja Snowpoliksen koulutuspolun kansainvälisen koulutuksen tehostamiselle ja kehittämiselle.

Hankkeessa on neljä päätehtävää.
1. Luodaan ja testataan kansainvälisten opiskelijoitten rekrytointimalli.
2. Valmistetaan kansainvälisten opiskelijoiden tuki- ja opiskelijapalvelujärjestelmä.
3. Vahvistetaan välillisesti alueen yritysten työvoiman osaamista kansainvälistymisvalmiuksilla ja tuetaan työperäistä maahanmuuttoa.
4. Kansainvälisten opiskelijoiden tuki- ja palvelujärjestelmän malli laajennetaan Kainuun toisen asteen (ammatillinen ja lukiot) käyttöön

Tuloksista
a) Oppilaitosten osaamistason nosto:
Kansainvälistymispanoksella vahvistetaan alueen toisen asteen koulutuksen kansainvälisyysvalmiuksia. Oppilaitosten kansainvälisellä toiminnalla on strateginen tausta ja fokus.
b) Tehokas tuki- ja opiskelijapalvelujärjestelmä
Yksilölliset tarpeet huomioon ottava kansainvälisten opiskelijoiden ohjausjärjestelmä toimii taloudellisesti ja tehokkaasti normaalirahoituksella. Järjestelmä käyttää nykyaikaisia sähköisiä tiedonsiirtomenetelmiä.
c) Toisen asteen kansainvälisiä opiskelijoita rekrytoidaan Kainuun korkea-asteen oppilaitoksiin jatko-opintoihin
d) Yrityksiin koulutetaan välillisesti osaajia, jotka osaavat toimia kansainvälisissä yrityskulttuureissa ja jotka osaavat mm. venäläisten asiakkaiden palvelutarpeet.

Hankkeen hallinnoi Kainuun maakunta -kuntayhtymä, koulutustoimiala. Toteuttajana on Sotkamon lukio.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeelle tehdään tiedotussuunnitelma, joka sisältää kohderyhmän, ajankohdan, menettelytavan (www, intra, sähköposti, mediat, julkaisut, infotilaisuudet) , vastuuhenkilön ja ko tiedotuksen sisällön (tavoitteen).

Tiedotussuunnitelma käsitellään projektin alkaessa ohjausryhmässä ja sitä päivitetään tarvittaessa ohjausryhmän kokouksissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen toimenpiteet mallien luomiseksi sisältävät myös niiden käytänteiden vakiinnuttamisen ja juurruttamisen perusorganisaatioiden toimintaan. Ne on kuvattu kohdassa 8 Toimenpiteet sekä tarkemmin kohdassa 9. Projektin toteuttamissuunnitelma.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 348 100

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 346 092

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 474 225

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 472 388

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Lähtökohta hankkeelle

Hankkeen lähtökohtana oli Oulun lyseon IB:n filiaalina toimivan Sotkamon IB - linjan aseman säilyttäminen ja kehittäminen. Siihen sisältyi opiskelijoiden tuki- ja ohjauspalvelujen kehittämistä, opettajien työelämäjaksoja ja koulutusta sekä koko koulun toiminnan kansainvälistämistä. Hankkeessa haluttiin kehittää VuokattiCampus - oppilaitosyhteisön toimintaa ja parantaa eri koulutusasteiden välisten koulutusputkien vetovoimaa. Hankkeessa haluttiin hakea innovatiivisia, kustannustehokkaita toimintatapoja, joissa huomioidaan mm. huippu-urheilussa mukana olevien koti- ja ulkomaalaisten opiskelijoiden tuomat haasteet opiskelun ja valmennuksen yhdistämiselle.

Hankkeessa toimi 100% työajalla projektipäällikkö ja kansainvälisyyskoordinaattori. Lisäksi toteutukseen osallistui valmennuksen asiantuntijoita, opettajia, koulun johtoa ja erilaisia asiantuntijatyöryhmiä. Ostopalveluina hankittiin markkinointimateriaalien suunnittelua ja valmistusta, esittelyvideon tuottamista jne.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointijärjestelmä ja siihen liittyvä sähköinen tukimateriaali.
Toteutus: Luotiin kotimaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoinnille malli ja piloteoitiin se. Suunniteltiin ja tuotettiin markkinointimateriaalia eri välineisiin, osallistuttiin koulutusmessuille ja järjestettiin erilaisia infoja.

2. Kansainvälisten opiskelijoiden tuki- ja opiskelijapalvelujärjestelmän kehittäminen
Toteutus: Tuotettiin kv- koordinaattorin tehtävään ja opintojen tukipalveluihin toimintamalli, käynnistettiin kv- opikelijoiden ja alueellisten toimijaverkostojen yhteistyö, koulutettiin työyhteisöä monikulttuuriseen työskentelyyn, järjestettiin lukion opettajille ulkomaille 1-3 viikon mittaisia työelämäjaksoja. Valmisteltiin urheilevien opiskelijoiden tarpeet huomioivaa IB SPORT - ohjelmaa. (Uusi ESR - hanke ko. toteutukseen.)

3. Yritysten työvoiman osaamisen vahvistaminen kansainvälistymisvalmiuksilla
Toteutus: Lisättiin lukion ja yritysten välistä yhetistyötä.

4. Toimintamallin vakiinnuttaminen ja laajentaminen
Toteutus: Haettiin IB - linjalle IBO:n Candidate- schoolin status, luotiin yhteydet IB SPORT- ohjelman kansainväliseen markkinointiin, selkiinnytettiin koordinaattoreiden toimenkuvat, valmisteltiin rahoituksen vakiinnuttamista ja itsenäisen IB toimiluvan haku OKM:stä.

Kohderyhmät :
Sotkamon lukion opettajat, valmentajat ja tukipalveluhenkilöstö.
Välillisesti lukion kotimaiset ja ulkomaalaiset opiskelijat, alueen toisten oppilaitosten opiskelijat ja muut yhteistyöverkoston IB-lukiot.

Tuloksista

Sotkamon IB - linjan toimintamallien kehittämisessä ja opiskelijoiden tuki- ja ohjauspalvelujen organisoinnissa tavoitteet saavutettiin saavutettu hyvin. Kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointia ja opinto-ohjausta saatiin tehostettua. Oppilaitoksessa kansainvälisten opiskelijoiden osuus on lisääntynyt. Kv- koordinaattorin toimenkuva on jäsentynyt ja yhteistyö opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa on monipuolistunut. Oppilaitoksessa on otettu käyttöön mm. SKYPE - yhteydet vanhempainilloissa, tekstiviestitys yhteydenpidossa, verkko-oppimisympäristöjä on kehitetty jne.

Kansainvälisten opiskelijoiden kotouttaminen havaittiin haasteelliseksi. Siihen liittyy todella monenlaisia toimenpiteitä ja paljon työtä. Tähän hankkeessa olisi voinut olla enemmän resurssia.

Opettajien työelämäjaksot ulkomailla toteutuvat erinomaisesti. Saimme yhteistyöhön mukaan kansainvälisiä, aktiivisia oppilaitoksia, joissa oltiin aidosti kiinnostuneita kehittämisprojektistamme. Loimme uusia yhteistyöverkostoja, saimme uutta opetusmateriaalia ja pedagogisia malleja.

Innovatiivisimpana tuloksena voidaan pitää sitä, että hanke nosti esille tarpeen kehittää huippu-urheilun uralle tähtääville nuorille omaa urheilun ja valmennuksen tarpeet huomioivaa IB- opinto-ohjelmaa. Tämä IB - lukion ja huippuvalmennuksen yhdistelmä on herättänyt kiinnostusta myös kansainvälissä toimijoissa.