Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10697

Projektin nimi: PÄTÄKKÄ

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Innofocus, Länsi-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0203167-9

Osoite: Ojakkalantie 2

Puhelinnumero: (09) 222 011

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.luksia.fi/

Projektin kotisivun osoite: www.patakka.fi

Vastuuhenkilön nimi: Eero Hillman

Asema: Rehtori

Sähköposti: eero.hillman(at)luksia.fi

Puhelinnumero: 050-3667 814

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Yritystoiminnan elinkaaren eri vaiheissa olevat toimijat:
-yritystoimintaa harkitsevat henkilöt
-alkavat yrittäjät
-toimivat yrittäjät
-omistajanvaihdostilanteessa olevat yrittäjät (ostaja+myyjä)

3.3 Välilliset kohderyhmät

Alueen yritysten eri sidosryhmät:
-yrittäjäjärjestöt ja -yhdistykset
-kunnat
-kuluttajat ja alueen asukkaat
-alihankinta- ja tavarantoimittajatahot
-yritysten muut sidosryhmät

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 156, joista naisia 61

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 192, joista naisia 105

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 14, joista naisten työpaikkoja 6

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten perustamia 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 13, joista naisten perustamia 5

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrityksen elinkaaren eri vaiheissa tarvitaan yrittäjälähtöisiä, räätälöityjä ja joustavia neuvonta- ja kehittämispalveluja. Projektissa mallinnetaan esihautomotyyppisen toiminnan käynnistäminen yhteistyössä verkon kanssa alentamaan kynnystä osallistua yrittäjille tarkoitettuihin palveluihin. Esihautomo tarjoaa yrittäjille luotavan kehityssetelin muodossa asiantuntija-apua osaamisen kehittämisessä. Lisäksi tuetaan yritysten kasvupotentiaalia, työssäjaksamista ja työhyvinvoinnin lisäämistä sekä jatkuvuuden turvaamista mm. omistajanvaihdostilanteissa, jotta alueella säilyy riittävä ja kasvava yrityspohja. Esihautomo tekee kiinteää yhteistyötä Länsi-Uudenmaan Yrityshautomon kanssa, jotta kehityskelpoiset yritykset pääsevät hautomon piiriin.

Projektin ajatus on lähtenyt liikkeelle eri sidosryhmien yhteisissä keskusteluissa (Länsi-Uudenmaan Yrityshautomo, Länsi-Uudenmaan Uusyrityskeskus sekä Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus, Lykes ja Innofocus, Länsi-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus). Nykytilanteessa eri toimijat antavat tahoillaan yrittäjille neuvontaa ja ohjausta. Tässä projektissa tavoitteena on tiivistää SEUTU YPP:n yritysneuvonnan/valmennuksen toimijoiden asiantuntijaverkkoa palvellakseen seudullisesti asiakaslähtöisemmin mikro ja pk-yrityksiä.

Projektin kohderyhmään kuuluvat yritykset, yrittäjät ja yrittäjäksi aikovat pyritään tavoittamaan henkilökohtaisella myyntityöllä, mm. käynneillä yrittäjien tilaisuuksissa, kartoituksilla, järjestämällä yrittäjätreffejä ja infotilaisuuksia esim. oppilaitoksissa, hyödyntämällä olemassa olevaa verkkoa sekä tiedottamalla lehdissä, järjestöjen nettisivuilla sekä suorapostituksin yrittäjille.

Projektin tuloksia voidaan hyödyntää Länsi-Uudenmaan Visio 2017 -aluestrategiassa kehitettäessä palveluja alueen yrittäjille sekä hakijaorganisaation omassa strategisessa palvelu- ja kehittämistehtävässä. Yrittäjät pääsevät projektin kautta vahvistamaan osaamistaan, työhyvinvointia ja työssä jaksamista, tarjoamaan tuotteistettuja, laadukkaita tuotteita/palveluja kuluttajille, kasvattamaan toimintaansa resurssien puitteissa sekä hyödyntämään verkon palveluja ja tarjoamaan verkolle palveluja. Yhteistyökumppanit luovat pysyvän käytännön esihautomotyyppisestä toiminnasta, tiivistävät verkon toimintaa ja kehittävät omamentoripalvelua yrittäjille, jatkavat projektin jälkeen yrittäjien tiivistä neuvontaa, tukea ja tulosten levittämistä sekä kehittävät Länsi-Uudenmaan Visio 2017:n mukaista aluestrategiaa. Vastaavasti oppilaitosten yrittäjyysvalmennus tiivistyy ja kehittyy tukemaan alkavien yrittäjien alkutaivalta sekä innostaa nuoria yrittäjyys-vaihtoehdosta.

Kohderyhmille viestitään projektin tavoitteista, hyödyistä, saavutuksista ja hyvistä käytänteistä lehdissä, Innofocuksen ja kuntien www-sivuilla, Innofocuksen intranet-sivuilla, infotilaisuuksissa, projektin yhteistyökumppanien välityksellä sekä henkilökohtaisen myyntityön kautta jalkautuen kentälle.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Rekrytointivaihe / markkinointivaihe
Kohderyhmille viestitään projektin tavoitteista ja hyödyistä lehdissä (alue-, asiakas- ja mahdollisissa ammattilehdissä), Innofocuksen ja kuntien www-sivuilla, infotilaisuuksissa, henklökohtaisen myyntityön kautta jalkautuen kentälle, projektin yhteistyökumppanien välityksellä sekä Innofocuksen henkilökunnalle projektin esittelypalavereissa, Innofocuksen ja Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymän intranet-sivuilla sekä eri palaverien kautta. Lehdistölle tiedotetaan mm. kutsumalla lehdistö mukaan infotilaisuuksiin ja yrittäjätreffeille.

Toteutusvaihe
Kohderyhmille viestitään projektin tavoitteista ja hyödyistä lehdissä (alue-, asiakas- ja mahdollisissa ammattilehdissä), Innofocuksen ja kuntien www-sivuilla, infotilaisuuksissa, henklökohtaisen myyntityön kautta jalkautuen kentälle, projektin yhteistyökumppanien välityksellä sekä Innofocuksen henkilökunnalle projektin esittelypalavereissa, Innofocuksen ja Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymän intranet-sivuilla sekä eri palaverien kautta.
Projektin tuloksista tiedotetaan Länsi-Uudenmaan lehdistölle sekä ammattilehdille.

Tulosten levittäminen
Projektiin osallistujille järjestetään päätöstilaisuus, jossa kerrotaan toteutuksesta, onnistumisista ja epäonnistumisista, tuotoksista ja tuloksista sekä jatkotoimenpiteistä. Innofocuksen henkilöstölle ja verkostolle sekä lehdistölle tiedotetaan tuloksista (asiakaslehti, intra, esite projektissa kehitetyistä tuotteista)

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Yrittäjyystreffit (7 kpl) ovat tiedoitustilaisuuksia, jossa kerrotaan projektin tavoitteista ja kokemusten kerryttyä saavutetuista tuloksista ja tuotteista ja yhteistyöverkoston kautta levitetään sanaa hyviksi havaitsemistamme käytänteistä sekä epäonnistumisista. Innofocuksen asiakaslehteen tuotetaan teemanumero aiheesta. Myös ammattilehdistöön ja paikallislehtiin tiedotetaa projektista ja sen tavoitteista, saavutuksista ja hyvistä käytänteistä.

Liitteenä erillinen aikataulutettu suunnitelma hyvien käytänteiden levittämiseksi.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 288 805

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 287 870

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 394 708

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 322 963

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Yrittäjyys työvoiman käyttötapana ja työmarkkinoiden toimivuuden moottorina

9. Loppuraportin tiivistelmä

Laadullinen arviointi:
- Liiketoimintaosaaminen kehittyi sekä yrittäjien keskuudessa että sidosryhmissä. Kumppanuudessa mukana olleet yrittäjät muuntuivat ammattihenkilöstä liiketoiminnallisesti ajatteleviksi yrittäjiksi, jotka hahmottavat yrittämistä mahdollisuuksien kautta.
- Pätäkän yrittäjien kiinnostus yrittäjätutkintojen suorittamiseen kasvoi; huomattiin, että yrittäjyys on oma osaamisalueensa ammattiosaamisen rinnalla ja yrittäjän kompetenssiin sisältyy molempien hallinta.
- Neuvonnassa asiakaita oli 194.
- Neuvonnan aikana yrityksiä perustettiin tavoitellun 10 asemasta 14.
- Teematapahtumiin sekä muihin yrittäjyystilaisuuksiin osallistui 297 ja koulutuksiin 57 henkilöä, joista 41 yhteisvalmennuksiin Laurea-amk:n kanssa. Maahanmuuttajille suunnattuihin Kysy Yrittäjyydestä -tapahtumiin osallistui 99 henkilöä.
- Omistajavaihdosmalli työstäminen edisti sidosryhmäyhteistyötä.
- Projekti loi uusia yhteistyömalleja. Verkostosuhteet laajenivat uusiin yhteishankkeisiin ja hankeajatuksiin. Pätäkkä rakensi otolliset olosuhteet uudenlaiseen yrittäjyyden kehittämisympäristön luomiseen Länsi-Uudellemaalle.

Tuotteet:
* Kumppanuusmalli ohjaa yrittäjää liiketoiminnalliseen ajatteluun. Onnistunut tuotteistaminen sai yrittäjät ajattelemaan yrittäjämäisesti ja luomaan omaperäisiä ratkaisuja perinteisen liikeidealähtöisyyden sijaan.
* Omistajavaihdosmalli yhdistää yrittäjyyden neuvontaorganisaatioiden osaamiset prosessiksi, jolla myyjä siirtää yrityksensä omistuksen ostajalle. Malli tuotteistettiin sekä myyjän että ostajan prosessin mukaisesti.
* Yrittäjien ja liiketalouden opiskelijoiden yhteisvalmennusmalli Laurea-amk:n Töpseli-hankkeen kanssa. Mallissa amk:n liiketalouden opiskelijat ja yrittäjät yhdessä valmentautuivat sosiaalisen median ympäristöön ja arvioivat ja kehittivät yrittäjien uusia liiketoimintamahdollisuuksia siinä.
* Kehitysseteli, joka suunnattiin yrittäjien oman ammattiosaamisen kehittämiseen, ei toiminut liian tiukkojen myöntämisperusteiden vuoksi odotetulla tavalla. Pätäkän kohdeasiakkaat olivat yrittämisen alussa ja heidän resurssinsa kohdistuivat perusasioihin.

Projektin toiminta:
- Projekti lisäsi merkittävästi kohdeasiakkaiden yrittäjyystietoa, mikä todettiin liiketoiminnallisen ajattelun kehittymisenä. Tämä havaittiin yrittäjien käsitteiden haltuunotolla ja niiden soveltamisella liiketoiminnan suunnitteluun. Lisäksi projekti eteni suunnitellusti monistettavien tuotteiden kehittämiseen, jotka ovat sellaisenaan hyödynnettävissä suomalaisessa yrittäjäohjauksessa ja sidosryhmien yhteistyössä yrittäjäneuvonnassa. Kumppanuusmalli on innovatiivinen tuote yrittäjän ja mentorin kohtaamisessa.
- Projekti loi ideoita uusiin hankkeisiin, jolla yrittäjyysneuvonta ja -ohjaus viedään entistä täsmällisemmin yrittäjien painopistealueisiin. Erityisesti se innovoi yhteistyökumppaneiden kanssa uusia, jopa kansainvälisesti merkittäviä yrittäjyyden oppimisympäristöjä.
- Tulosten levittäminen ja käyttöön saattaminen on toteutettu suunnitelmallisesti. Projektiryhmän sisäinen toiminta on ollut esimerkillisen täsmällistä ja ryhmä on keskittynyt olennaisiin tehtäviin ja sopeuttanut toimintaansa tilanteiden vaatimalla tavalla.

Miten projektin toimintaa arvioidaan:
- Yrittäjät lähtevät valtaosin yrittämään tuotekeskeisesti omasta ammattitaidostaan käsin. Tähän projekti pureutui ja tähdensi aidon yrittämisen merkitystä, johon kuuluu olennaisena liiketoiminnan mahdollisuuden arviointi. Ylimalkaisuus liiketoiminnan suunnittelussa ei auta, kliseinen liiketoimintasuunnitelma johtaa yrittäjää harhailemaan.
- Projektin painotus oli palvelujen tuotteistamisessa. Polut muotoutuivat kumppanuus- ja omistajanvaihdosmalleiksi. Projektin edetessä yrittäjäiltojen teemojen ajankohtaisuus täsmentyi siten, että yrittäjät näkivät niiden suoran yhteyden oman yrityksen arkitoimintaan.
- Projekti keskittyi yrittäjyyttä harkitsevien ja yrittäjyyden alkutaipaleella olevien yrittäjien mentorointiin. Projektin asiakkailla oli myös mahdollisuus maksuttoman yrittäjyyskuvaa selkeyttävän Yrittäjän työpersoonallisuustestin suorittamiseen Luksian sertifioidun asiantuntijan johdolla.
- Käytetyt asiakasrekisterit, testiaineistot ja muut aineistot todettiin luotettaviksi ja käyttökelpoisiksi. Asiakasrekisteri antoi tarkoituksenmukaista havaintoaineistoa, joista johtopäätösten teko oli selkeää.
- Päätelmien luotettavuus todennettiin kirjallisten asiakaspalautteiden avulla. Teemailtojen palautteet projektin alussa aiheuttivat reagointia sen jälkeisissä tapahtumissa. Palautteissa osallistujien subjektiivisten kommentit muuttuivat erittäin kiittäviksi.
- Lopputavoitteena oli yrittämisen kehittyminen, minkä mittaaminen käytännössä on rajallista. Relevantit mittarit olisivat mitanneet suorituskyvyn kehittymistä, mutta näiden mittareiden käyttö ei ollut tarkoituksenmukaista, koska vaikuttavia tekijöitä on paljon. Viitteitä kehittymisestä antoi yrittäjien aktiivisuus lisä- ja täydennyskoulutukseen ja teemailtoihin.