Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10702

Projektin nimi: Sujuvasti suomalaiseen työelämään

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.11.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 0800415-3

Osoite: PL 650

Puhelinnumero: 09 - 310 8810

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.seure.fi

Projektin kotisivun osoite: www.seure.fi/polku

Vastuuhenkilön nimi: Harri Virta

Asema: Toimitusjohtaja

Sähköposti: harri.virta(at)hel.fi

Puhelinnumero: 09-31088059

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Espoo, Vantaa, Helsinki

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

- Rekrytoidut ja rekrytoitavat ulkomaalaiset työntekijät.
- Organisaatiotasolla työnantajat, eli Seure sekä omistajakaupungit Espoo, Vantaa ja Helsinki

Kehitettävän toimintamallin ja perustettavan help deskin tehtävänä ei ole harjoittaa itse rekrytointitoimintaa, vaan siitä vastaavat projektin taustayhteisöt, kaupungit ja Seure. Projektin kautta synnytettävän toimintamallin ja help deskin tehtävänä on tuottaa palveluja niille henkilöille, jotka työllistyvät Seuren ja omistajakaupunkien rekrytointihankkeiden kautta.

Toimisto saadaan perustettua ja asiakaspalvelu avattua helmikuuhun 2009 mennessä. Kävijämäärää seurataan seurantalomakkeella.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Asettautumispalvelut tukevat paitsi työnantajaa ja työntekijää, myös viranomaisten ja muiden julkisten toimijoiden toimintaa tarjoamalla ulkomaalaisille työntekijöille ohjausta ja neuvontaa monipuolisesti suomalaisen yhteiskunnan eri sektoreilta. Tämä vähentää paineita kunnallisissa ja muissa julkisissa palveluissa.

Hanke tukee kaikkia kuntalaisia edistämällä työvoiman saatavuutta ja tätä kautta parantaa kunnallisten palveluiden laatua.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Seure Henkilöstöpalvelut ja sen omistajakaupungit Espoo, Helsinki ja Vantaa ovat rekrytoineet työntekijöitä näiden kaupunkien palveluihin. Ulkomaista rekrytointitoimintaa on Seuren ja omistajakaupunkien työvoiman tarpeen vuoksi tarvetta laajentaa. Ulkomaiseen rekrytointiin liittyviä prosesseja ja palvelumalleja on tarpeen kehittää. Rekrytoinnin tueksi ennen ja jälkeen työsuhdetta on tarvetta kehittää ulkomaisten työntekijöiden ohjausta ja neuvontaa, ts. asettautumispalveluita kokonaisuudessaan. Ohjaus- ja neuvonta- ja asettautumispalvelu tarjoaisi työntekijöille ja myös työnantajien edustajille tukea mm. perehdyttämisessä, työsuhteen solmimisessa, asumisessa, joukkoliikenteessä, pankki-, palkka-, vero- ja sosiaaliturvakysymyksissä, sekä suomalaiseen työkulttuuriin ja -elämään liittyen.

Projektin toimenpiteet käsittävät neuvonnan ja ohjauksen ulkomaisen työntekijän rekrytoimisessa, työsuhteen aloittamisessa ja maahan asettautumisessa. Toimenpiteet voidaan jakaa seuraavasti:

1) Tukee rekrytoijia ohjaamalla ja neuvomalla jo lähtömaissa erilaisissa työsuhteeseen ja Suomessa työskentelyyn liittyvissä yleisissä asioissa.
2) Help desk -palveluna käytännön asettautumiseen ja työsuhteen aloittamiseen liittyvät ohjaus- ja neuvontapalvelut ennen työskentelyn aloittamista ja/tai sen aloittamisen yhteydessä.
3) Ohjaa ja neuvoo molempia osapuolia työskentelyyn liittyvissä kysymyksissä työntekijän aloittaessa Seuren ja/tai suoraan kuntien palveluksessa.

Seure kehittää näin ulkomaisessa rekrytoinnissa osaamista, joka tukee omistajakaupunkien ulkomaista rekrytointia ja ulkomaisten työntekijöiden asettautumisen ohjausta ja neuvontaa ennen ja jälkeen työsuhteen alun.

Asettautumispalveluiden toiminta tukee Seuren omaa ja omistajakaupunkien ja liikelaitosten rekrytointia ulkomailta, sekä tarjoaa ulkomaisille työntekijöille, Seurelle ja kaupungeille tukea alueelle asettautumisessa ja työsuhteen aloittamisessa sekä Suomessa että lähtömaassa. Tuloksena on help-desk -tyyppinen malli, jossa help deskin työntekijät tuntevat suomalaiseen työelämän ja Seuren ja omistajakaupunkien työvoiman tarpeita, toiminnan periaatteita, hallitsevat työntekijöiden käyttämiä kieliä, kuten viroa ja venäjää, ja tuntevat näiden maiden yhteiskuntia pystyäkseen toimimaan menestyksellisesti työnantajan, viranomaisten ja työntekijöiden välillä sekä pk-seudulla että lähtömaissa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan Seuren ja kaupunkien tiedotuksen asiantuntemuksen tuella kohderyhmille Suomessa, pääkaupunkiseudulla ja lähtömaissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Väliraportissa tunnistetaan hyvät käytännöt ja niitä testataan loppuvaiheessa sekä levitetään loppuraportoinnin yhteydessä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 209 386

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 170 391

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 279 180

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 227 443

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Eurooppalaisen yhteistyön lisääminen työvoima-, koulutus- ja elinkeinopolitiikassa edistämällä työperusteista maahanmuuttoa

9. Loppuraportin tiivistelmä

TAVOITTEET

Projektin tavoitteena oli kehittää asettautumispalvelumalli ulkomailta rekrytoitavaa työvoimaa varten. Projektin suunnitteluvaiheen jälkeen rekrytointitarpeet vähentyivät ja projektin toiseksi tavoitteeksi muodostui Suomessa asuvien ulkomaalaisten ja ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden rekrytoinnin tukeminen. Samalla kansainvälisiin rekrytointeihin varauduttiin rekrytointiin ja Suomeen asettautumiseen liittyvää osaamista kehittämällä.

TOTEUTUS

Esimiehiä ja rekrytoijia neuvova Polku-neuvontapalvelu toimi 2.2.2009-31.12.2010 puhelin-, sähköposti- ja help desk -palveluna. Palvelu neuvoi rekrytoijia ja Suomeen muuttavia työntekijöitä

1. Ennen muuttoa
2. Suomeen muuttaessa ja työsuhdetta aloittaessa
3. Työsuhteen aikana

Palveluun oltiin yhteydessä 2.2.2009-31.12.2010 yhteensä 308 kertaa. Palvelun yhteydenotoista 166 tuli rekrytoijilta tai esimiehiltä ja 90 Suomeen muuttaneilta työntekijöiltä. 53 yhteydenottoa tuli henkilöiltä, jotka eivät varsinaisesti kuulu palvelun piiriin. Neuvonta on tapahtunut pääasiassa joko Suomeen muuttaessa ennen työsuhteen alkamista tai työsuhteen aikana. Muutamaa työntekijää on neuvottu jo lähtömaassa ennen muuttoa.

Suurin osa palveluun tulleista kysymyksistä koski työlupia. Toiseksi eniten kysymyksiä tuli Suomeen muuttavan työntekijän käytännön asettautumiseen liittyen. Muita palveluun tulleita kysymyksiä ovat olleet kielikoulutuksiin, asumiseen, puolison ja perheen asioihin sekä tutkintojen vastaavuuteen liittyvät kysymykset. Yksittäisiä kysymyksiä on tullut laajasti erilaisista asioista, esimerkiksi ammattijärjestöjen toiminnasta, puhelinliittymän avaamisesta, salmonellatodistuksen hankkimisesta, todistusten käännättämisestä ja auton Suomeen tuomisesta.

Projektin kehittämän palvelun tarpeesta tehtiin kaupunkiorganisaatioissa selvitys. Selvitystyöryhmään kuului edustajat jokaisen kaupungin henkilöstötoimesta. Selvitystyöryhmä katsoi, että ulkomaalaisten rekrytointiin liittyvä osaaminen kuuluu normaaliin HR- ja esimiestyöhön. Tavoitteeksi nousi projektin tuottaman tiedon ottaminen kaupunkien omaan käyttöön ja kaupunkien esimiesten ja HR-henkilöstön osaamisen vahvistaminen. Tätä varten perustettiin Polku-verkosto. Polku-verkostolle on järjestetty projektin aikana neljä työpajaa ja yksi verkostotoiminnan tulevaisuutta käsittelevä työkokous.


TULOKSET

1. Polku-verkosto

Projektin tuloksena on perustettu Polku-verkosto, joka jatkaa projektin toimintaa seudullisena verkostoyhteistyönä. Verkoston avulla projektin osaaminen valtavirtaistetaan työnantajaorganisaatioihin. Myös projektin tekemä verkostotyö valtavirtaistuu, kun projektin luomat verkostot otetaan mukaan Polku-verkoston toimintaan.

Verkostoon on valittu jokaisesta projektin kumppaniorganisaatiosta 4-8 asiantuntijaa. Verkoston tavoitteena on edistää ulkomaalaisten rekrytoitumista verkostossa mukana olevien organisaatioiden palvelukseen. Polku-verkosto jatkaa projektin aloittamaa kansainvälisiin rekrytointeihin varautumista.

2. Rekrytoijia tukeva verkkosivusto

Projekti on tehnyt ulkomaalaisten rekrytointia ja Suomeen asettautumista käsittelevän verkkosivuston, joka on työnantajien käytettävissä myös projektin jälkeen.

3. Opas ulkomailta rekrytoidun työntekijän asettautumisesta Suomeen

Osaamisen jakamiseksi projekti on julkaissut ulkomailta muuttavan työntekijän asettautumista käsittelevän oppaan Polku ulkomailta pääkaupunkiseudulle. Oppaan ensimmäisessä osassa käydään läpi kansainvälisten rekrytointien prosessia ja Suomeen asettautumista rekrytointiprosessin osana. Toinen osa on käytännön toimintaopas Suomeen muuttavan työntekijän asettautumisen tueksi.

Opas on luettavissa alla olevasta linkistä.
http://www.seure.fi/Layout/Polku/polku/index.html