Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10703

Projektin nimi: Silta -maahanmuuttajanuorten tukeminen ja ohjaaminen

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Vantaan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0124610-9

Osoite: Lummetie 5

Puhelinnumero: 839-21017

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Heidi Nygren

Asema: toimialajohtaja vs.

Sähköposti: heidi.nygren(at)vantaa.fi

Puhelinnumero: 83922112

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Espoo, Vantaa, Helsinki

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

SILTA- projektin kohderyhmä on eri syistä koulutusjärjestelmän ja työelämän ulkopuolelle jäävät metropolialueella asuvat 17-30- vuotiaat maahanmuuttajanuoret. He ovat joko vasta maahan muuttaneita tai peruskoulun käyneitä, jotka eivät itse kykene eri syistä johtuen hakeutumaan jatko-opintojen tai työelämän pariin. Moninaiset motivaatio-ongelmat, heikko suomen kielen taito ja/tai tietämättömyys muodostuvat uhaksi nuoren kotoutumiselle sekä integroitumiselle suomalaiseen yhteiskuntaan. Vasta tapahtunut maahan muutto voi myös synnyttää tarpeettoman pitkiä odotusaikoja koulutukseen pyrittäessä eri hakuprosesseista johtuen. On todettu, että nämä kaksi kriittistä nivelvaihetta eivät suosi pitkiä toimettomuusjaksoja; syrjäytymisuhka on ilmeinen. SILTA- projekti haravoi nämä nuoret mielekkään ja tehokkaan koulutuksen pariin muuttaen passiivisen odotuksen aktiiviseksi toiminnaksi oman tulevaisuuden puolesta. SILTA-projektin kohderyhmänä olevat 17-30 -vuotiaat maahanmuuttajat ovat ryhmä, missä ongelmat usein moninkertaistuvat. Heikko koulunkäyntitausta, oppimisvaikeudet, arjen hallinnan puuttumisen kyvyt sekä ja oppimisen hidas eteneminen sekä mahdolliset kotimaassa eri syistä aiheutuneet traumat viivästyttävät oppimista. Ongelmaksi muodostuu myös opettajien epärealistiset odotukset maahanmuuttajanuorta kohtaan. SILTA- projekti luo mahdollisuudet myös hitaalle oppijalle, mikä ns. normaalista opinahjosta helposti puuttuu.

3.3 Välilliset kohderyhmät

SILTA-projektiin osallistuvien nuorten omat verkostot saavat osallistujilta tietoa. Nuorten omat verkostot toimivat koulutuksen markkinointikanavana sekä innostavat syrjäytymisuhan alla olevia nuoria tiedostamaan omat mahdollisuutensa koulutukseen pääsylle.
Maahanmuuttajanuorten perheet ja sukulaiset tulevat hyötymään SILTA-projektiin osallistuvan nuoren tietotaidon kasvusta, kotoutumisesta, suomen kielen taidosta sekä parantuneesta arjen hallinnasta. Kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö lisää projektin tunnettuutta sekä monipuolistaa yhteistyötä eri koulutusviranomaisten kesken pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudullisesti SILTA-projektista hyötyy kaikki maahanmuuttajanuorten kanssa työskentelevät tahot ja opetusvirastot Espoossa,Vantaalla ja Helsingissä.
SILTA- projekti tuottaa tietoa ja uutta testattua tietotaitoa Suomen kaupungeille ja kunnille, joilla on vaikeuksia organisoida opetusta peruskouluiän ohittaneille maahanmuuttajanuorille, jotka ovat vasta saapuneet maahan, omaavat motivaatio-ongelmia kototumisen tai integroitumisen suhteen tai ovat muuten jääneet vaille peruskoulutodistusta joko kotimaassaan tai nyt Suomessa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 56, joista naisia 29

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 64, joista naisia 21

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

SILTA -projekti on pääkaupunkiseudullinen yhteistyöhanke, ja se on suunniteltu toteutettavaksi ESR- kaudella 2008-2013. SILTA- projekti kaartuu metropolialueen ylle tavoittaen ne potentiaaliset, syrjäytymisuhan alla olevat 17-30- vuotiaat maahanmuuttajanuoret, jotka ovat vailla työ- tai jatkokoulutuspaikkaa. Peruskoulu ei takaa maahanmuuttajanuoren sijoittumista jatko-opintoihin tai työelämään pariin. Myös vasta tapahtunut maahanmuutto voi aiheuttaa eri hakuprosesseista johtuvan pitkän jonotusajan koulutukseen pääsyn pariin. Myös nuoren motivaation puute, tietämättömyys ja/tai vajaa kielitaito synnyttävät tarpeettomuuden tunteita, mitkä aiheuttavat syrjäytymisuhan. Toimeton tyhjäkäyntivaihe on ilmeinen haittatekijä kotoutumisessa ja integroitumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan.

Silta - maahanmuuttajanuoren tukeminen ja ohjaaminen 1.9.2008 - 31.12.2010

Tavoitteet:
Hankkeen tavoitteena on muodostaa maahanmuuttajanuorille pääkaupunkiseudun kattava syrjäytymistä ehkäisevä koulutus- ja tukiverkosto. Siihen kuuluvat nuorten asioihin erikoistuneet opetusalan, nuorisotoimen sekä työ- ja elinkeinotoimistojen asiantuntijat.

Toimenpiteet:
Seminaareissa ja yhteistyökokouksissa rakennetaan nuoria tukevaa henkilöstöverkostoa ja kartoitetaan maahanmuuttajanuorille suunnattuja palveluita. Tiedot toimitetaan sähköiseen verkkoon Infopankin Helsingin seutu -sivuille ja maahanmuuttotyön ammattilaisille suunnatuille Selman sivuille.
Silta -hankkeen käytännön kokeiluissa kehitetään nuorten työelämävalmiuksia ja opiskellaan suomea.

Kohderyhmä:
Silta -hankkeen kohderyhmän muodostavat oppivelvollisuusiän ylittäneet maahan - muuttajanuoret (17-30 v), jotka ovat jäämässä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle.

Yhteistyö:
Infopankin toimitus, www.infopankki, www.selma-net.fi
Omnian Nuorten työpajat, Espoo
Vantaan Nuorisopalvelut, työpajat
Helsingin opetusvirasto, Nuorten työpajat
Vantaan aikuisopisto

Rahoitus:
Manner-Suomen ESR -ohjelma, Etelä-Suomen suuralueosio, toimintalinja 2

Lisätietoja:
Vantaan aikuisopisto
Projektipäällikkö Marja Repo, marja.repo@vantaa.fi, 09-839 21017
Koordinaattori Nea Pitkänen, nea.pitkanen@vantaa.fi, 050-3122037

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

SILTA- projektin opiskelijat haetaan ensisijaisesti työvoimahallinnon, opetusviranomaisten ja kolmannen sektorin yhteistyönä.

Tiedotus ( hyväksytty 9. 4.2009 ohjausryhmän kokouksessa)

Silta -hankkeen tiedottaminen keskitetään 2009 - 2010 asiantuntijaseminaarien yhteyteen. Seminaareihin kutsutaan pääkaupunkiseudun nuorten maahanmuuttajien kanssa työskentelevät ammattilaisryhmät sekä lehdistön edustajat. Kutsun yhteydessä lähetetään ajankohtaistietoa hankkeesta.

Seminaareista tiedotetaan myös Selma-Infopankin nuorisoverkoston sivuilla sekä suoraan sähköpostilla maahanmuuttajatyötä tekeville ryhmille
pääkaupunkiseudulla.

Seminaarien ja Selma Infopankin sivuille päivittyy teema kerrallaan nuorten palveluverkosto Helsingissä Espoossa ja Vantaalla.

MEDIATIEDOTUS: Vantaan Aikuisopiston koulutuspäällikkö Marja Repo

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Suunnitelma 2009-2010

Syksyllä 2009 hankkeesta tiedotetaan erityisesti pääkaupunkiseudun nuorten vapaa-ajasta
vastaaville tahoille. Samalla lähetetään kutsu 21.10.2009 pidettävään Silta Maahanmuuttajanuoret ja vapaa-aika -seminaariin, joka järjestetään ja josta tiedotetaan yhteistyössä Infopankki-Selman kanssa. Seminaarin yhteydessä kootaan tiedot maahanmuuttajanuorille suunnatuista
vapaa-ajanpalveluista.

Alkuvuodesta 2010 tiedotetaan Silta -hankkeesta maahanmuuttajanuorten koulutuksesta vastaavil-le asiantuntijoille pääkaupunkiseudulla ja kutsutaan heidät 11.2.2010 pidettävään Silta Maahanmuuttajat ja koulutus -seminaariin. Tilaisuudessa päivitetään maahanmuuttajanuorten koulutustilanne pääkaupunkiseudulla.

Syksyllä 2010 tiedotetaan hankkeesta maahanmuuttajanuorten työllisyysasioista vastaaville tahoille ja samalla lähetetään kutsu marraskuussa järjestettävästä Silta Maahanmuuttajanuoret ja työ -seminaariiin. Tällöin tutustutaan maahanmuuttajanuorten työllisyyspalveluihin pääkaupunkiseudulla.

Hankkeen päättyessä tieto pääkaupunkiseudun maahanmuuttajanuorten palveluista pääkaupunki-
seudulla on tarjolla asiantuntijoille www.selma-net.fi sivuilla. Valtakunnallinen Infopankki välittää
tietoa monélle kielelle käännettynä valtakunnallisesti.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 172 838

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 162 880

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 246 912

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 232 686

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Silta - maahanmuuttajanuoren tukeminen ja ohjaaminen -projekti 1.9.2008 - 31.12.2010

Tavoite:
Silta - hankkeen tavoitteena oli rakentaa pääkaupunkiseudullinen asiantuntijaverkosto myöhään maahan tulleiden 17 -29 vuotiaiden maahanmuuttajanuorten tueksi. Lähtökohtana oli Vantaan aikuisopiston
pitkä kokemus maahanmuuttajanuorten koulutustarpeista.

Toteutus:
Silta hankkeessa toteutettiin Infopankki-toimituksen kanssa kolme maahanmuuttajanuorten palveluihin liittyvää pääkaupunkiseudullista teemaseminaaria. Niiden yhteydessä kartoitettiin koulutukseen, vapaa-aikaan ja työllistymiseen liittyvät palvelut ja asiantuntijaverkostot Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.
Seminaareihin osallistui n.120 maahanmuuttajanuorien kanssa työskentelevää ohjaajaa ja opettajaa.

Käytännön työtä tehtiin maahanmuuttajanuorten parissa Vantaan aikuisopistossa ja Espoon Omnian nuorten työpajoilla. Silta -projektissa oli mukana yli 60 (17 -29 vuotiasta) oppivelvollisuusiän ohittanutta nuorta. Vantaan aikuisopistossa maahanmuuttajanuoret opiskelivat suomea ja tutustuivat suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. Heitä myös ohjattiin jatko-opintoihin tai työharjoittelun kautta töihin.
Espoossa Omnian nuorten työpajoilla maahanmuuttajanuoret olivat työharjoittelussa. Hankeohjaaja toimi heidän tukenaan mm. pajoilla tarvittavan suomenkielen oppimisessa, jatkosuunnitelmien teossa ja arjen hallinnassa,

Yhteistyö:
Hankkeen pääkaupunkiseudullisesta koordinoinnista sekä maahanmuuttajanuorten koulutuksesta Vantaalla vastasi
Vantaan aikuisopisto.
Espoon kolutuskuntayhtymä Omnian nuorten työpajoilla toteutettu osahanke keskittyi maahanmuuttajanuorten ohjauksen tehostamiseen pajajakson aikana.
Helsingin kulttuurikeskuksen Infopankin toimitus, www.infopankki.fi, www.selma-net.fi olivat tiedotuskumppaneina ja yhteistyössä Silta -seminaareissa.

Tulokset:
Silta -hankkeessa mukana olleet maahanmuuttajanuoret Vantaalla ja Espoossa pääsivät jatkokoulutukseen, työharjoitteluun ja työelämään hankkeen koulutuksen ja ohjauksen avulla

Silta -projekti tuotti uutta tietoa ja tiivisti maahanmuuttanuorten ohjaaja-verkostoa pääkaupunkiseudulla. Hankeen seminaarien yhteydessä kartoitetut maahanmuuttajanuorten vapaa-aikaan koulutukseen ja työllistymiseen liittyvät palvelut ja asiantuntijaverkostot ovat kaikkien käytettävissä os.www.Selma-net.fi Verkostotyö-valikosta, Maahanmuuttajanuorten koulutus ja palvelut -verkosto.

Espoon osahankkeeseen palkattu ohjaaja laati Omnian nuorten työpajoille Infopaketin maahanmuuttajanuorten ohjaamisesta sekä Omnian alueen palvelukartan maahanmuuttajanuorille suunnatuista
palveluista. Aineisto jää pajaohjaajien käyttöön ja parantaa jatkossa
maahanmuuttajanuorten ohjaamista jatko-opintoihin ja työelämään.

Silta -hanke, Vantaan aikuisopisto
Projektipäällikkö Marja Repo, marja.repo@vantaa.fi, 09-839 21017
Koordinaattori Nea Pitkänen

Silta -hanke, Omnian nuorten työpajat,
Työpajakoordinaattori Kirsi Tuovinen, kirsi tuovinen@omnia.fi,
046 8516671, Hankeohjaaja Manucher Salimi