Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10705

Projektin nimi: Terveyttä ja hyvinvointia edistävät hyvät käytännöt

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 30.6.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Osoite: PL 1627

Puhelinnumero: 0207 872 211

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.uku.fi/kwrc

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Juha Kinnunen

Asema: dekaani

Sähköposti: juha.kinnunen(at)uef.fi

Puhelinnumero: 040-5675415

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Tervo, Rautalampi, Varkaus, Siilinjärvi, Nilsiä, Kuopio, Vesanto, Lapinlahti, Suonenjoki

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat vanhustyössä ja pitkäaikaissairaiden hoidossa työskentelevät, mm. laitoshoito, kotipalvelut, kotisairaanhoito sekä kunnalliset sosiaali- ja terveyssektorin toimipaikat ja sekä kunnille palveluja tuottavat hoito- ja hoivapalveluyritykset. Näistä hyödynsaajina työntekijät ja johto.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Ammattikorkeakoulut sekä sosiaali- ja terveysala kokonaisuutena Pohjois-Savon alueella sekä työterveyshuolto, työsuojelu ja henkilöstöhallinto.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 150, joista naisia 125

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 76, joista naisia 63

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kuopion yliopiston Kuopio Welfare Research Center (KWRC) ja Työterveyslaitos ovat valmistelleet terveyttä ja hyvinvointia edistävää tutkimus- ja kehittämishanke-kokonaisuutta: Terveyttä ja hyvinvointia edistävät hyvät käytännöt

Hankekokonaisuuden tavoitteena on terveyttä ja hyvinvointia edistävien hyvien käytäntöjen tuominen kunnallisen ja yksityisen sektorin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestelmiin ja työpaikoille. Aikaisemmat tutkimukset ja kehittämishankkeet sekä käytännön kokemukset kertovat kasvavasta tarpeesta hankkeessa tuotettavalle tiedolle ja osaamiselle. Lähivuosina näköpiirissä olevat organisaatioiden rakenteet ja työyhteisöjen nopeat ja syvälliset muutokset lisäävät tarvetta hyvien käytäntöjen soveltamiseen ohjelmallisesti jokaisessa työyhteisössä.

Hankekokonaisuus koostuu kolmesta osiosta.
MESE + TIVO. MESE: Menestyväksi hoitoalan senioriksi. Hankkeen tavoitteena on levittää Työterveyslaitoksessa kehitettyä ryhmävalmennusmenetelmää sosiaali- ja terveysalan organisaatioihin ja kehittää valmennukseen osallistuvien ura- ja muutoshallintataitoja, vahvistaa työmotivaatiota, kannustaa työuraan liittyvien ratkaisujen suunnittelua sekä edistää henkistä hyvinvointia, työssä jaksamista ja jatkamista. TIVO: Työ ja Ikä -valmennusohjelma johdolle. Tavoitteena on lisätä esimiesten tietoutta iästä ja erilaisista ratkaisuista organisaatioiden ikäsidonnaisiin kysymyksiin sekä luoda myönteisiä ikäasenteita.
TEDI: Terveyttä edistävän työpaikan kriteeristön luominen yhteiskehittelynä työpaikkojen ja työterveyshuoltojen kanssa. Tavoitteena on luodaan laaja-alainen, yritysten ja organisaatioiden kulttuurit ja toimintatavat huomioon ottava terveyttä edistävä kriteeristö johtamisen ja henkilöstöhallinnon välineeksi työpaikoille sekä levittää ja vakiinnutaa kriteeristö osaksi tavanomaista toimintaa. Hyödynsaajia ovat yritysten ja organisaatioiden johto, henkilöstö, työsuojeluhenkilöstö, henkilöstö-hallinto ja työterveyshuolto.
MUJO: Hankkeen tavoitteena on synnyttää kahdensuuntainen prosessi:
Tukea muutosprosessien suunnittelua, toteutusta ja etenemistä. Tarjota sekä johdolle että työntekijöille välineitä kriittisesti tarkastella muutosprosessin etenemistä oppia niistä.
Auttaa tunnistamaan muutosta estävät tai hidastavat kriittiset tekijät tai pullonkaulat.Tuottaa arviointitietoa muutoksen tuloksista ja vaikutuksista

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Vuosina 2011 pidetään kaksi erillistä seminaaria työhyvinvointiteemoista ja 2012 yhteinen loppuseminaari.
Eri hankeosioita esitellään ja niistä tiedotetaan yhdessä ja erikseen, Kuopion yliopistossa KWRC kautta ja Työterveyslaitos omien kanaviensa kautta. Alla muutama esimerkki tiedottamisesta, tarkemmat tiedotuskäytännöt löytyvät liitteistä.
Hankkeita esitellään erilaisissa tapahtumissa, esim. Sosiaali- ja terveysalan konferensseissa, Työterveyspäivillä, Terve Kuntapäivillä, Työterveyshuollon ajankohtaisseminaareissa, Kuntamarkkina päivillä, Hallinnon tutkimuksen päivillä, Kunnallistieteen tutkimuksen päivillä, Sairaalatalousyhdistyksen tapahtumissa, alueellisissa sosiaali - ja terveyspolitiikan tilaisuuksissa, TerveSos -messuilla.
Seminaareihin kutsutaan poikkihallinnollisesti päätöksentekijöitä, työmarkkinajärjestöjä, työsuojelutoimijoita, työterveyshuoltoja, asiantuntijatahoja, järjestöjä, kuntapäättäjiä jne.
Levittämisessä hyödynnetään olemassaolevia verkostoja, mm. kansallista tyky-verkostoa,
Työhyvinvointifoorumia, European Network for Health Promotionia ja muita sopivia elimiä, kuten neuvottelukuntia ja järjestöjä.
Osaprojektien tuloksista kirjoitetaan popularisoituja artikkeleta kotimaisiin ja kansainvälisiin lehtiin. Avaintulokset kootaan yhteenvetoraporttiin.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Koska hankkeessa hyödynnetään tiedotuksen osalta olemassa olevia verkostoja, eri tapahtumiin osallistutaan aktiivisesti ja niissä esitellään kootusti ja erikseen hyvia hankkeen aikana pilotoituja toimintoja. Tieto hankkeessa tehdyistä toiminnoista leviää laajalle, koska taustatoimijoilla on laajat omat verkostot. Hankkeesta tiedotetaan ja tuodaan esille hyviä käytäntöjä sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Liitteistä löytyvät hankekohtaiset tiedotustoimenpiteet.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 537 712

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 518 104

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 615 533

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 594 279

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

TERHYKÄT kokonaishankkeen osahankkeiden eriaikainen käynnistyminen ja vai niiden erilaiset intressit olivat haaste osahankkeiden toimijoiden väliselle yhteistyölle. Eriaikainen alkaminen ei mahdollistanut toistemme hankkeiden samanlaisuuksien/yhteisten intressien yhdistävää pohtimista; miltä osin kenties yhteiset intressit, kiinnostuksen kohteet (esim. juuri nämä organisaatiomuutoksen kysymykset) olisivat saattaneet tuoda lisäarvoa hankkeen toteutukseen. Huomioiden tämä haasteellisuus yhteistyö oli eri osahankkeiden välillä kuitenkin toimivaa, joskin hedelmällistä olisi ollut pohtia syvällisemmin metodologisia eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä. Osahankkeiden työn kohteissa Pohjois-Savossa oli samankaltaisuutta; esimerkiksi erilaiset muutokset kohdeorganisaatioissa. Hallinnollisen yhteistyön todettiin toimineen tämän kokonaishankkeen osalta hyvin.

TERHYKÄT kokonaishanke toteutui osahankkeittain suunnitellun mukaisesti ja pääsi hyvin asetettuihin tavoitteisiin:

MUJO:n osalta yhteistyöorganisaatioiden palaute niin tutkimustuloksien käsittelystä kuin myös se, että kehittämisyhteistyö on ollut myönteistä, kannustaa yliopistoa sitoutumaan ja kehittymään myös jatkossa tämän tyyppisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Lisäksi hankkeessa/hankkeissa järjestettyjen seminaarien merkitykstä ei voi olla korostamatta sekä tiedon, vuorovaikutuksen, hyvien käytänteiden levittäjänä että sosiaali- ja terveysorganisaatioiden toimijoiden ja tutkijoiden dialogin mahdollistajana ja erilaisten näkökulmien avaajana.

IVO+TUURA:ssa tavoitteiden toteutumista tuettiin työpajojen avulla vuoden 2010 loppuun saakka. Palautteiden mukaan menetelmät ovat toimivia ja vastasivat organisaatioiden työhyvinvointiin liittyviä tavoitteita. Erityisesti työpajat saivat kiitosta siitä, että niiden avulla valmennuspakettien sisällöt sisäistyivät paremmin ja tulivat osaksi pitkäjänteistä toimintaa organisaatiossa.

TEDI:n osalta kohdeorganisaatiot kokivat suuria muutoksia osaprojektin aikana, mikä osaltaan vaikutti prosessien eteenpäin viemiseen. Toisaalta yhteiskehittelyssä esille nostettuja tekijöitä oli mahdollista hyödyntää muutoksessa välittämällä uusien tilojen suunnittelijoille esille nostetut työympäristöön liittyvät tekijät.

TERHYKÄT kokonaishankkeen aikana muodostuneita hyviä käytänteitä ja tutkimustuloksia viedään eteenpäin syksyn kansainvälisissä konferensseissa MUJO - ja TEDI - osahankkeiden osalta ja MUJO:sta on valmistumassa syksyllä 2012 kolme gradua sekä yksi väitöskirjatyö on tekeillä.

Kokonaisuutena TERHYKÄT -hankekokonaisuutta voidaan pitää onnistuneena hankkeena, jonka yhteydessä luotuja hyviä käytänteitä voidaan hyödyntää laajasti erilaisissa työyhteisöissä.