Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10710

Projektin nimi: Protek - yhteishankintakoulutuksen ja yrityspalvelujen edistäminen

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Hämeen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1563976-3

Osoite: PL 29

Puhelinnumero: 010 19 1450

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www. ely-keskus/hame

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Teija Onnila

Asema: Ryhmäpäällikkö

Sähköposti: teija.onnila(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 050 395 5178

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme, Päijät-Häme

Seutukunnat: Hämeenlinnan, Forssan, Lahden, Riihimäen

Kunnat: Riihimäki, Lahti, Ypäjä, Forssa, Hämeenlinna, Humppila, Hausjärvi, Hartola, Heinola, Orimattila, Padasjoki, Nastola, Hollola, Tammela, Hämeenkoski, Janakkala, Asikkala, Hattula, Kärkölä, Loppi, Sysmä, Jokioinen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hämeen ELY-keskusalueen pk-yritykset niiden työvoima ja johto, työttömät työnhakijat, ikääntyvät, vanhentuneen ammattitaidon omaavat, epätyypillisissä työsuhteissa olevat, yksinyrittäjät, maahanmuuttajat ja matalan koulutustason omaava työvoima. Projektiin ei kuitenkaan kirjata yhtään osallistujayritystä, koska kaikki koulutustoiminta hoidetaan ja rahoitetaan työhallinnon kansallisen rahoitusen kautta. Projektissa seurataan kuitenkin yritysyhteistyön määrää, kontaktien määrää, yritysten kokoa, liiketoiminnan laajuutta, toimialaa ja muita toimntapojen ja kehittämisen kannalta tärkeitä asioita.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Yhteistyökumppaneina toimivat työ- ja elinkeinotoimistojen henkilöstö, kehittämisyhtiöt, yrittäjäyhdistykset, oppilaitokset (kehittävät toimintapojaan) ja ELY-keskuksen organisaatio.
Näiden välilisten kohderyhmien toimintamallin ja -tapojen kehittäminen on projektin toisena tavoittena.

Projektin toiminnan kohderyhmänä ovat alueen pk-yritykset, mutta ne eivät ole varsinaisesti mukana projektissa, koska kaikki varsinainen koulutus tapahtuu TE-toimistojen kautta kansallisella rahoituksella. Projektissa ei rahoiteta koulutustoimenpiteitä yrityksille. Samoin projektiin ei merkitä yhtään henkilöä aloittaneeksi. Projektissa arvioidaan saavutettavaksi vuoden aikana 10 yritystä, joiden kanssa yhteistyö käynnistyy.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on edistää TEM:n uusien yhteishankintatuotteiden tunnettavuutta ja toteutumista. Projekti liittyy valtakunnalliseen Protek-hankkeeseen ja toteutetaan Hämeen ELY-keskuksen oman tuotannon hankkeena. Projektin vahvuus on ensimmäisinä vuosina yksi projektipäällikkö ja viimeisenä eli siirtymävuotena kaksi osa-aikaista projektipäällikköä sekä tarvittavat sihteeripalvelut, millä turvataan tiedonsiirto ja toiminnan jatkuvuus projektin päättymisen jälkeen. Projektissa ei toteuteta varsinaisia koulutustoimenpiteitä vaan yhteishankinnat toteutetaan TE-toimistojen kautta ja ne rahoitetaan kansallisesta rahoituksesta.

Projektissa markkinoidaan yhteishankintatuotteita jalkautumalla yrityksiin, tekemällä yhteistyötä yrittäjäjärjestöjen, kehittämisyhtiöiden ja muiden projektien kanssa. Yhteishankinnat linkitetään tiiviisti muihin ELY-keskuksen yrityksille suunnattaviin palveluihin (yritystuet, konsulttipalvelut, Tykes). TE-toimistojen ns. "yhteishankintavastaavien" kanssa muodostetaan verkosto, jolle järjestään koulutusta tarpeen mukaan. Myös TE-toimistojen muu henkilökunta koulutetaan tuntemaan uudet tuotteet. Projektissa järjestetään mahdollisesti joku laajempi yrityksen henkilöstön kehittämiseen liittyvä seminaari, jota tarjotaan alueen yrityksille ja muille sidosryhmille. Projekti tekee yhteistyötä muiden alueen Protek-hankkeiden ja myös muiden hankkeiden kanssa, jos niissä ilmenee henkilöstön koulutustarpeita.

Projektin kautta yritysten tietoisuus yhteishankinnan mahdollisuuksissa kasvaa ja yritykset oppivat käyttämään niitä. Projektiin liittyvien yhteishankintatoteutusten kautta yrityksen henkilöstön osaamistaso nousee ja yritys saa osaavaa työvoimaa. ELY-keskus pystyy palvelemaan alueen pk-yrityksiä kokonaisvaltaisemmin, kun koulutusasiat ovat osana muita kehittämistoimenpiteitä. Projektissa edistetään osaamiskartoitustyökalujen käyttöönottoa ja hyödyntämistä yrityksissä.

Projekti kestää muutosten jälkeen 2 vuotta 3 kk, tuloksia arvioidaan loppuvuonna 2011 tehtävässä loppuraportissa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedottamista varsinaisesta projektista ei juuri tarvita vaan projektitoiminnan kohteena olevasta yhteishankinnasta. TE-keskuksen nettisivuille laaditaan projektista tiedote, samoin lehdistölle. Projektissa käytetään TEM ministeriön uusista yhteishankintatuotteista laatimia esitteitä ja muuta materiaalia. Markkinointia tehdään lehtiartikkelein, yrityskäynneillä, sidosryhmäyhteistyöllä. Yhteishankintakoulutuksesta tehdään painettu esite, jossa on esimerkit yhteishankintakoulutuksta käyttäneistä yrityksistä Hämeen alueella.
Syksyllä 2011 laaditaan vielä esite Hämeen ELY-keskuksen kehittämispalveluista pk-yrityksille ja tehdään voimakasta markkinointia yrittäjäyhteisöissä.Tiedottamisesta laaditaan erillinen suunnitelma.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin koko toiminnan ajan hyviä käytäntöjä kehitetään ja otetaan välittömästi käyttöön.
Valtakunnallisen Protek-hankkeen kautta kerrotaan hankkeen hyvistä käytännöistä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 151 091

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 137 338

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 151 091

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 137 338

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohtana on ollut valtion panostus lisätä henkilöstön osaamista yritysten kasvumahdollisuuksien takaamiseksi. Yrityksille halutaan tarjota tukea osaavan työvoiman saamiseksi ja säilyttämiseksi nyt ja tulevaisuudessa. Tähän tarkoitukseen Työ- ja elinkeinoministeriö on tuotteistanut palveluita sekä liiketoiminnan että henkilöstön kehittämiseen. Asiantuntijapalveluilla kehitetään liiketoimintaa ja yhteishankintakoulutuksella kehitetään henkilöstön osaamista. Näiden palveluiden käytön edistäminen on ollut projektin pääasiallinen tavoite. Projektin kohderyhmänä ovat olleet Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueen yritykset ja työnantajat. Välillisenä kohderyhmänä ovat olleet sidosryhmät eli muut alueen yritystoimijat kuten yrittäjäjärjestöt, koulutusorganisaatiot, kuntien kehittämisyhtiöt, kauppakamarit jne. Tärkeä kohderyhmä on ollut alueen TE-toimistot, niissä sekä työnantajapalvelut että työvoimakoulutusosastot.

Hämeen ELY-keskuksen hallinnoima projekti on toteutettu tiiviissä yhteistyössä yhteishankintakoulutusta toteuttavien tahojen eli alueen TE-toimistojen kanssa. Riihimäen, Forssan, Hämeenlinnan seudun, Päijät-Hämeen ja Heinolan toimistojen kanssa on yhtenäistetty hankintaprosessia ja määritelty linjauksia yhteishankinnan suhteen. Markkinoinnissa on tehty yhteistyötä esiintymällä yhdessä koko TE-hallinnon palveluiden edustajina. Yhteistyö TE-toimistojen työnantajapalveluiden ja yhteishankintakoulutuksesta vastaavien kanssa on ollut tiivistä. Projekti on vastannut e-palveluiden edistämisestä TE-toimistoissa kouluttamalla sisarprojektinsa VIRVEn kanssa työnantajapalveluiden henkilöstöä tuotteistettuihin asiantuntijapalveluihin. Yhteistyötä on tehty myös alueen yrityspalvelutoimijoiden kanssa. Kouluttajia, yrittäjäjärjestöjä ja muita sidosryhmiä on tavattu ja informoitu yhteishankintakoulutuksesta ja sen käyttömahdollisuuksista. Suoria kontakteja yrityksiin ja työantajiin on syntynyt yritysharavan, Päijät-Hämeen TE-toimiston toteuttaman Työnantajametsästyksen ja yrittäjäjärjestöjen tilaisuuksien välityksellä sekä liikkumalla kentällä ja lähestymällä yrityksiä tilaisuuden sen salliessa.

Projektin tavoitteet ovat laadullisia ja projekti luonteeltaan tiedotustyyppinen tukihanke, jossa ei ole henkilöitä mukana. Projektissa on kuitenkin tehty tavoitteisiin liittyvää määrällistä seurantaa. Yhtenä kolmesta tavoitteesta on ollut yhteishankintakoulutuksen ja tuotteistettujen asiantuntijapalveluiden tuntemuksen lisääminen yritysten keskuudessa. Palveluista on tiedotettu liikkumalla yrityskentällä ja sidosryhmätapaamisissa sekä pitämällä infotilaisuuksia. Edistämistavoitteeseen liittyen projekti on lisäksi vastannut yhdessä VIRVE-projektin kanssa e-palveluiden viemisestä alueen TE-toimistolle. Projektin toisena tavoitteena on ollut lisätä yhteishankintakoulutuksen määrää alueella. Seuranta osoittaa kasvua. Vuonna 2009 yhteishankintakoulutuksen määrä Hämeen alueella on ollut noin 25 000 opiskelijatyöpäivää, vuonna 2010 reilut 40 000 ja vuoden 2011 osalta tilanne on 1.10.2011 jo 35 000 opiskelijatyöpäivää. Projektin kolmas tavoite on ollut joustavat toimintamallit yhteishankintakoulutuksessa. Hämeen ELY-keskusalue on ollut poikkeuksellinen muihin ELY-keskuksiin nähden siinä, että TE-toimistot hoitavat kaikki yhteishankintakoulutukset itsenäisesti. Projektin tavoitteena oli saada yhtenäinen ja joustava prosessimalli toimistoille yhteishankintaa helpottamaan. Tällainen prosessimalli ja siihen liittyvät yhtenäiset asiakirjat saatiin valmiiksi ja ohjeistettiin käyttöön syksyllä 2011. Hyväksi käytännöksi todettiin myös yhteishankintakoulutuksen työkokoukset, joissa pohditaan ajankohtaisten koulutusesimerkkien avulla yhteisiä linjauksia ja vaihdetaan tietoa toimistojen välillä alueella tapahtuvista koulutuksista ja toimistokohtaisista hyvistä ja huonoista käytännöistä.