Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10711

Projektin nimi: Mosaiikki

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 28.2.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Hyria koulutus Oy

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 2250205-2

Osoite: PL 67 (Torikatu 18)

Puhelinnumero: (019) 778 3000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.hyria.fi

Projektin kotisivun osoite: www.hyria.fi/mosaiikki

Vastuuhenkilön nimi: Kai Heimonen

Asema: liiketoimintapäällikkö, työelämän kehittämispalvelut

Sähköposti: kai.heimonen(at)hyria.fi

Puhelinnumero: 040 501 9464

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme, Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Riihimäen

Kunnat: Hyvinkää, Nurmijärvi, Riihimäki, Hausjärvi, Loppi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Mosaiikki-hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajatyötä tekevät viranomaiset, seurakunnat ja kolmas sektori sekä eri koulutusorganisaatiot, jotka verkostoituvat hankkeen avulla (ks. 5.3., kaavio 1). Lisäksi kohderyhmänä ovat yritykset ja muut työnantajat, jotka työllistävät maahanmuuttajia ja tarvitsevat henkilökunnalleen monikulttuurisuuteen liittyvää koulutusta sekä työllistämälleen maahanmuuttajalle työhönvalmennusta.

Toimenpiteet kohdistuvat myös työikäisiin, alle viisi vuotta Suomessa olleisiin maahanmuuttajiin, jotka asuvat Hyvinkään ja Riihimäen talousalueella tai Nurmijärvellä. Erityisesti ns. nivelvaiheissa olevat maahanmuuttajat hyötyvät hankkeesta. Vaikka monenlaisia toimenpiteitä onkin alueella tarjolla, maahanmuuttajat jäävät helposti niiden ulkopuolelle esim. riittämättömän kielitaidon vuoksi.

Mosaiikki-hankkeen avulla tavoitetaan myös sellaisia maahanmuuttajia, joille ei ole aiemmin ollut tarjolla minkäänlaista neuvontaa ja ohjausta. Aktiivisen ohjauksen ulkopuolelle jäävät mm. lapsiaan hoitavat maahanmuuttajaäidit sekä monet yksinhuoltajat ja muut työvoiman ulkopuolella olevat. Ohjausta ja neuvontaa ei ole järjestetty aiemmin myöskään työnhakuun Suomeen tulleille EU-kansalaisille eikä suoraan työhön tuleville. Työperusteisesti Mosaiikin toiminta-alueelle tulleista maahanmuuttajista em. palveluja tarjotaan niille, jotka eivät ole Gateway-projektin asiakkaita.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hankkeesta hyötyvät maahanmuuttajien perheet ja muut läheiset. Hanke edistää maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan, joten välillisesti hanke kohdistuu laajemminkin alueen asukkaisiin ja työyhteisöihin.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 240, joista naisia 148

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 224, joista naisia 132

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 16, joista naisten työpaikkoja 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Maahanmuuttajien määrä on kasvamassa, ja maahan tulon syyt ovat entistä moninaisempia. Mosaiikki-hanke koordinoi Hyvinkäällä, Nurmijärvellä ja Riihimäen seutukunnassa asuvien maahanmuuttajien ohjausta ja neuvontaa. Hankkeen ensisijaisena tehtävänä on Suomeen muuttaneiden ulkomaalaisten palvelujen koordinoiminen, täydentäminen ja tehostaminen, jotta integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja työllistymispolku helpottuvat ja nopeutuvat. Hankkeessa on mukana em. kuntien koulutusorganisaatioita, viranomaisia, seurakuntia ja kolmannen sektorin toimijoita. Tavoitteena on toimijoiden tehokas verkostoituminen: yhteistyön lisääminen, monikulttuurisuusosaamisen jakaminen ja kehittäminen. Hankkeen avulla verkosto haluaa kehittää ja täydentää palveluita sekä luoda entistä paremmat puitteet maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnalle ja ohjaukselle.

Mosaiikki-hankkeen kohderyhmänä ovat alueen työikäiset, alle viisi vuotta Suomessa olleet maahanmuuttajat. Tähän mennessä tehokkaan ohjauksen ja neuvonnan kohderyhmänä ovat olleet Mosaiikin toimintaalueella lähinnä pakolaiset sekä muut kototumislain piiriin kuuluvat maahanmuuttajat. Hankkeen avulla tavoitetaan nykyisten palveluiden ulkopuolelle jääviä maahanmuuttajia, mm. kotiäitejä, yksinhuoltajia ja muita työvoiman ulkopuolella olevia. Ohjausta ilman ovat jääneet myös työnhakuun tai työhön Suomeen tulleet maahanmuuttajat.

Kohderyhmänä ovat myös yritykset, jotka työllistävät maahanmuuttajia ja tarvitsevat henkilökunnalleen monikulttuurisuuteen liittyvää koulutusta sekä työllistämilleen maahanmuuttajille perehdytystä, kielenopetusta ja työhönvalmennusta. Alueelle muodostumassa oleva verkosto kuuluu niin ikään kohderyhmään, koska sen toimijoillekin tarjotaan palveluja.

Mosaiikki-toiminnot:
1) maahanmuuttajatyössä toimivien tahojen moniammatillinen verkostoituminen Hyvinkäällä, Nurmijärvellä ja Riihimäen seutukunnassa
2) olemassa olevien palvelujen koordinointi, uusien palveluiden kehittäminen ja tarjoaminen maahanmuuttajille
3) maahanmuuttajien ohjausta helpottavat ja toiminnoista informoivat sivustot Internetissä
4) työhönvalmennus maahanmuuttajille
5) monikulttuurisuusvalmennus työyhteisöille
6) erilaisten erityisryhmien maahanmuuttajien kielitaidon kehittymisen ja integroitumisen tukeminen

Mosaiikki-hankkeessa kehitetään maahanmuuttajien alkuvaiheen matalan kynnyksen ohjausmalli, työhönvalmennusmalli, ryhmämuotoisen kotoutumisen malli sekä suomen kielen monimuotokoulutus työssä oleville maahanmuuttajille. Hankkeen tuloksena maahanmuuttajien kanssa työskentelevien tahojen monikulttuurisuusosaaminen lisääntyy. Maahanmuuttajat saavat työelämäkontakteja ja työllistyminen nopeutuu. Työnantajat taas tulevat paremmin tietoisiksi mahdollisuuksistaan työllistää maahanmuuttajia. Työyhteisöjen monikulttuurisuustiedot paranevat, ja työpaikat ovat valmiimpia ottamaan vastaan muista maista tulevia työntekijöitä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tietoa jaetaan hankkeeseen liittyvistä toiminnoista ns. matalan kynnyksen periaatteella Hyvinkäällä ja Riihimäellä. Myös hankkeen Internetin sähköisen ohjaussivuston välityksellä julkaistaan ajankohtaiset tiedot hankkeesta sekä sen verkostoon kuuluvien tahojen toiminnasta.

Ennakkotiedottamisessa hyödynnetään hankkeen ympärille muodostunutta verkostoa, koska sen avulla tavoitetaan paljon maahanmuuttajia ja voidaan hyödyntää ns. puskaradiota. Hanketta käydään esittelemässä maahanmuuttajien tilaisuuksissa ja koulutuksissa. Maahanmuuttajakohderyhmälle informoidaan hankkeesta myös selkokielisten esitteiden avulla.

Yrityksille, työyhteisöille ja ympäröivälle yhteiskunnalle hanketta markkinoidaan median välityksellä sekä eri tilaisuuksissa (esim. yrittäjäjärjestöjen ja eri yhdistysten) järjestettävien esittelyjen ja esitteiden jakamisen avulla. Myös ohjausryhmä osallistuu hankkeesta tiedottamiseen.

Toteutusvaiheessa tuloksista ja hankkeen etenemisestä tiedotetaan median sekä seminaarien ja muiden tilaisuuksien välityksellä. Mosaiikki-hankkeen tuloksia ja käytäntöjä levitetään verkostolle ja eri kohderyhmille myös järjestettävien koulutusten sekä rekrytointimessujen avulla. Tiedotussuunnitelmaa tarkennetaan hankkeen alkaessa ja kestäessä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Mosaiikki-hankkeen keskeisenä tavoitteena on Hyvinkään, Nurmijärven ja Riihimäen maahanmuuttajatyössä toimivien organisaatioiden verkostoituminen. Oleellinen osa verkostoitumista on juuri erilaisten käytäntöjen jakaminen ja niiden avulla oppiminen ja toiminnan kehittäminen. Lisäksi hankkeen käytäntöjä levitetään eri tilaisuuksissa (työyhteisöjen monikulttuurisuuskoulutukset, rekrytointimessut, verkoston työseminaarit) sekä hankkeen loppuessa tuotettavassa materiaalissa. Tarkka aikataulut on esitetty kaaviossa 2.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 296 460

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 276 092

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 350 260

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 310 025

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Naisten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Mosaiikki on Euroopan sosiaalirahaston sekä Uudenmaan Ely-keskuksen rahoittama projekti, jonka tavoitteena on maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen nopeuttaminen sekä työyhteisöjen monikulttuuristumisen kehittäminen. Mosaiikki-projektin avulla koordinoidaan ja kehitetään maahanmuuttajille suunnattuja palveluja sekä tuetaan eri toimijoiden verkostoitumista. Projektin päätoteuttaja on Hyria koulutus Oy. Osatoteuttajana on Riihimäen aikuislukio. Projektissa on kaksi päätoimista ja kaksi osa-aikaista työntekijää.

Mosaiikki-projekti on toiminut vuoden 2009 Hyvinkäällä, Riihimäellä, Hausjärvellä ja Lopella ja vuonna 2010 näiden lisäksi myös Nurmijärvellä. Projetissa on vuonna 2009 saanut ohjausta 82 maahanmuuttaja-asiakasta ja vuonna 2010 henkilökohtaista ohjausta saaneita asiakkaita oli 92. Mosaiikin maahanmuuttaja-asiakkaat ovat osallistuneet työhönvalmennukseen, uraohjaukseen sekä saaneet palveluneuvontaa. Työhönvalmennuksen tavoitteena on asiakkaan työ, opiskelu- tai työelämävalmennuspaikan löytyminen. Vuoden 2010 asiakkaista 35 on ohjautunut opiskelemaan, 23 työelämävalmennukseen ja 10 asiakasta on työllistynyt joko osa-aika - tai kokoaikatyöhön.

Mosaiikki-projekti on toiminta-aikanaan tarjonnut ohjausta ja neuvontaa alueen maahanmuuttajille, maahanmuuttajien läheisille, viranomaisille, oppilaitoksille, työyhteisöille, yhdistyksille sekä muille tahoille.

Projekti on koonnut verkoston, johon kuuluu viranomaistahoja, alueen te-toimistot, seurakunnat, oppilaitoksia, projekteja sekä kolmannen sektorin toimijoita. Projekti kutsuu kokoon Hyvinkäällä maahanmuuttaja-asioiden työryhmää, johon kuuluu jäseniä TE-toimistosta, seurakunnasta, kunnalta, vapaan sivistystyön puolelta, nuorisopalveluista sekä nuorten että aikuisten pajatoiminnan edustajat.

Hankkeen toisena vuotena on painotettu erityisesti yhteistyötä alueen Työ- ja elinkeinotoimistojen sekä alueen kuntien kanssa. Mosaiikki-hankkeen työhönvalmentaja on tehnyt asiakkaiden yksilöohjausta ja vaikuttavuutta ja vaikuttavuutta on haettu myös ryhmämuotoisella työhönvalmennusmallilla. Mosaiikki-hankkeen työhönvalmentajan tarjoama ohjauspalvelu helpottaa merkittävästi esimerkiksi maahanmuuttaja-asiakkaita palvelevien työvoimaneuvojien työtä. Lisäksi hankkeen tuloksista ja hyvistä käytännöistä ovat hyötyneet asiakkaana olevat maahanmuuttajat sekä yritykset, joilta puuttuu työvoimaa tai monikulttuurisuusosaamista.

Projektin tavoitteena on ollut luoda tehokas maahanmuuttajien työhönvalmennusmalli, jonka avulla useat alueen maahanmuuttajista saataisiin ohjauttua tehokkaasti työelämään erilaisten tukitoimien kautta. Työhönvalmennusmallista on tehty kuvaus, jota levitetään sähköisessä Sisäministeriön koordinoiman Alpo-tukirakenteen kautta sekä Mosaiikin omalle verkostolle. Malliin kuuluu tekstidokumentti sekä 5 videota, jotka havainnollistavat ohjaustilanteita.

Projektin näkyvin tulos on alueen kuntien Internet-sivuille luodut maahanmuuttajille profiloidut palvelusivut. Osa sivuista on käännetty neljälle eri kielelle, englanniksi, viroksi, venäjäksi ja thai-kielellä. Sivustossa on tietoa muun muassa asumisesta, työnhausta, kotoutumisesta yleensä sekä opiskelumahdollisuuksista. Nettisivujen markkinointiin on panostettu erityisen paljon, esimerkiksi sivustoa esittelevästä esitteestä otettiin 2000 kappaleen painos, jotta tietoa sivuston olemassaolosta saataisiin mahdollisimman tehokkaasti välitettyä.

Projektin pysyviksi tuloksiksi tulee jäämään edellä mainitut Internet-sivut sekä työhönvalmennusmalli, jota voivat hyödyntää maahanmuuttajien ihjaustyötä tekevät tahot. Mosaiikki 1:n työtä jatkaa Mosaiikki 2, jossa työtä on tarkoitus jatkaa hieman erilaisin painotuksin. Tarkoituksena on muun muassa perustaa maahanmuuttajille tarkoitettu kiertävä palvelupiste, joka päivystää säännöllisin ajoin alueen kuntien toimipisteissä.