Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10713

Projektin nimi: Pro-Paja

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2008 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä/Edupoli

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0210838-1

Osoite: Ammattitie 1

Puhelinnumero: +358-20-51311

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.edupoli.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Katja Grek

Asema: Kouluttaja

Sähköposti: katja.grek(at)edupoli.fi

Puhelinnumero: 0400 360286

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Yli 25-vuotiaat, vaikeasti työllistyvät (lyhyen aikaa työttömänä olleet ja pitkäaikaistyöttömät), esim. rakennetyöttömät, joiden ammattiosaaminen/työkokemus on kapea-alaista, Itä-Uudenmaan TE-toimiston alueella.

Itä-Uudenmaan TE-toimiston alueella on yli 3000 työtöntä, joista ~24% on pitkäaikaistyöttömiä tai vaikeasti työllistyviä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Viranomaistahot, joiden asiakkaina kohderyhmään kuuluvat henkilöt ovat, kuten TE-hallinto, kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala, a-klinikka, seurakunnat jne.

Työnantajat: julkinen ja yksityinen sekä kolmas sektori, joihin kohderyhmää tullaan työllistämään.

Lisäksi alueen koulutusorganisaatiot, joiden palvelujen piiriin kohderyhmää ohjataan.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 185, joista naisia 45

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 204, joista naisia 55

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 80, joista naisten työpaikkoja 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 46, joista naisten työpaikkoja 13

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 30, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ProPaja, aikuisten työpaja Porvoossa

Kohderyhmä on Itä-Uudenmaan TE-toimiston alueen yli 25-vuotiaat, vaikeasti työllistyvät (lyhyen aikaa työttömänä olleet ja pitkäaikaistyöttömät) sekä henkiöt, joiden ammattiosaaminen/työkokemus on hyvin kapea-alaista.

Hankkeessa rakennetaan työpajatoiminnan keinoin ja ohjauksellisin menetelmin yksilöllisiä työllistymispolkuja kohderyhmään kuuluville henkilöille ja näin lisätään heidän työllistymismahdollisuuksiaan avoimille työmarkkinoille. Työllistymispolut voivat sisältää erilaisia työvoimapoliittisia toimenpiteitä kuten työelämävalmennusjaksoja, työharjoittelujaksoja, palkkatuettua työtä ja ammatillista työvoimapoliittista koulutusta.Yhtenä keskeisenä toimenpiteenä ovat työhönvalmentajan palvelut, joiden avulla pyritään mm. edistämään hankkeessa mukana olevien henkilöiden sijoittumista mm. työelämävalmennuksen ja palkkatuetun työn kautta avoimille työmarkkinoille tai soveltuvaan koulutukseen. Olennaista on, että jokainen hankkeessa mukana oleva osallistuu oman polkunsa kehittämiseen.

Hankkeen avulla tullaan syventämään Itä-Uudenmaan talousalueen poikkihallinnollista yhteistyötä eri välityömarkkinatoimijoiden välillä. Hankkeeseen osallistuvat tahot ovat:
- Porvoon kaupunki
- Itä-Uudenmaan TE-toimisto
- Porvoon seudun työvoiman palvelukeskus
- Pro Uusiokeskus ry
- Samaria ry
- Porvoon Yrittäjät ry
- Porvoon suomalainen seurakunta
- Uudenmaan vammaispalvelusäätiö
- Do It - nuorten työpajat
- VarmaDuuni hanke
- Edupoli

ProPajassa on kerrallaan 15 - 20 henkilöä. Paja-aikaa on noin puoli vuotta.
Tavoitteena on, että koko hankeaikana projektiin osallistuu ~200 henkilöä.

Pajan toiminta tulee painottumaan erilaisiin puutöihin; huonekalujen ja rakenneosien korjaus- ja kunnostustöihin. Pajassa tehtävät työt ja projektissa toteutettavat koulutukset ovat linkitetty työelämään siten, että pajalaiset saavat kosketuksen työmarkkinoihin jo pajassa ollessaan. Lisäksi pajalaiset saavat pajalla ollessaan yleisimpien käsityökalujen ja -koneiden sekä puuntyöstölaitteiden työturvallisuusmääräysten mukaisen käyttökoulutuksen.
Kyseisestä koulutuksesta jokainen pajalainen saa konekortin, josta ilmenee pajalaisen hallitsemat laitteet, joita maksimissaan saattaa olla n. 40 kpl, riippuen pajalaisen omasta suuntautumisesta. Tätä korttia pajalaiset voivat käyttää työnhakunsa tukena.

Ammatillisen työvoimapoliittisen koulutuksen aikana pajalaisilla on mahdollisuus suorittaa osia (tai koko tutkinto) verhoilu- ja sisustusalan sekä rakennusalan perustututkinnosta. Koulutukseen sisältyy myös työnantajien usein edellyttämät työturvallisuus- ja tulityökortit. Lisäksi pajalaisilla on mahdollisuus suorittaa mm. hygieniaosaamistodistus tai märkätilasertifikaatti mikäli niiden suorittaminen edistää pajalaisen sijoittumista avoimille työmarkkinoille.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin päivitetty viestintäsuunnitelma käsitellään syksyn 2011 ohjausryhmän kokouksessa.

Sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden informointi Edupolin www-sivuilla, sekä intranetissä olevan projektitaulukon ylläpitäminen ja päivitys koko hankkeen ajan.

Markkinointivaihe:
Esite hankkeesta, lehdistötilaisuus, lehti-ilmoitukset, tiedotteet intrassa ja internetissä

Toteutusvaihe:
avoimet ovet, lehti-ilmoitukset, suoramarkkinointi, intra- ja internet
Tulosten levittäminen:
Päättöseminaari, lehdistötilaisuus, julkaisu, intra- ja internet

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa syntyneistä hyvistä käytännöistä ja tuloksista tiedotetaan projektin aikana toteuttajaorganisaation sisäisissä tiedotustilaisuuksissa, Itä-Uudenmaan projektien yhteistyötapaamisissa, paikallisella tasolla, sekä internetissä.
Laajemmalla tasolla tapahtuva hyvien käytäntöjen (ja myös erehdysten!) levitys tapahtuu alueellisten välityömarkkinatoimijoiden tapaamisissa, Valtakunnallisen työpajayhdistyksen foorumeilla, ELY-keskuksen järjestämissä tapaamisissa ja päättöseminaareissa sekä edelleen internetissä. Hyviä käytäntöjä käydään myös esittelemässä muissa organisaatioissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 728 169

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 725 645

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 921 574

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 904 097

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Välityömarkkinat/siirtymätyömarkkinat

9. Loppuraportin tiivistelmä

ProPaja-projekti on ollut onnistunut projekti. Pajatoiminta on todettu erittäin hyväksi ja hyödylliseksi poluksi pajata takaisin työelämään ja siksi toiminta vakiinnutetaan osaksi Porvoon kaupungin toimintaa. Porvoon kaupunki ottaa halloinnoitavakseen ProPajan kuntouttavan työtoiminnan ja Edupoli jatkaa työvoimapoliittisen, ammatillisen koulutuksen järjestämistä.

ProPaja- projektissa on korostunut poikkihallinnollisen yhteistyön merkitys. Yhteistyö on ollut tiivistä oppilaitoksen (Edupoli), Porvoon kaupungin, te-hallinnon, Porvoon suomalaisen seurakunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Yhteistyö työelämän kanssa on korostunut työharjoittelupaikkoja ja työpaikkoja etsittäessä. Työelämän edustajien rooli projektin ohjausryhmässä on ollut suhteellisen pieni yrityksestä huolimatta. Pajalla on järjestetty monia tilaisuuksia, joihin kutsuttiin useita yrittäjiä, mutta kovinkaan moni yrittäjä ei saapunut paikalle. Asiakasohjaus on ollut onnistunutta, ja tässä korostuu hyvä yhteistyö te-hallinnon kanssa.

Työllistyneitä on ollut hyvä määrä, vaikka tavoitteesta jäätiinkin. Myöskään osatutkintoja ei pajalla suoritettu tavoitteen mukaisesti. Työryhmätyöskentely on todettu erittäin hyväksi tavaksi toimia, joten se jatkuu ensi vuoden alussa projektin päätyttyäkin.