Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10717

Projektin nimi: KOPA-projekti (Koulutuksella Palkkatyöhön)

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Asumispalvelusäätiö ASPA

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 1044854-6

Osoite: Viljatie 4 A

Puhelinnumero: 09-3478 4315

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.aspa.fi

Projektin kotisivun osoite: www.aspa.fi/kopa

Vastuuhenkilön nimi: Pekka Mikkola

Asema: Toimitusjohtaja

Sähköposti: pekka.mikkola(at)aspa.fi

Puhelinnumero: 0400-418 165

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

TYÖLLISTETTÄVÄT HENKILÖT
Varsinaisena yksilökohderyhmänä ovat osatyökykyiset työttömät työnhakijat, vaikeasti työllistyvät työnhakijat ja heidän kohdallaan painottuen erityisesti nuoriin, sekä työttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuella olevat henkilöt, joilla on motivaatiota päästä tai palata avoimille työmarkkinoille. Pääpaino on sellaisissa henkilöissä, joilla on jo sosiaali- ja terveysalan koulutus (sairaanhoitaja, lähihoitaja) tai osa tutkinnosta suoritettu.

Projektin osallistujat tulevat olemaan pääasiassa Helsingin, Vantaan ja Espoon alueilta.

Suunnitteluvaiheen keskusteluissa ovat osaryhminä tulleet esiin mm. 18-21 vuotiaat jälkihuollon piirissä olevat lähihoitajat tai ko. koulutuksen keskeyttäneet; kuurot lähihoitajat; maahanmuuttajat.

PALVELUTYÖNANTAJAT
Projektissa ovat mukana sekä em. työllistettävien näkökulma, että myös palvelutyönantajien näkökulma (vrt. tarveselvitys hakemuksen kohdassa 5). Näin ollen työnantajina toimivat yritykset, säätiöt ja järjestöt voidaan nähdä projektin varsinaisena kohderyhmänä yksilönäkökulman (työllistettävien) rinnalla.

Hankkeen kohderyhmänä ovat myös koulutettavat työpaikkavalmentajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

TYÖVOIMAHALLINTO
Työvoimahallinto on kohderyhmänä siinä mielessä, että pyritään tarjoamaan uudenlainen työllistämistuen malli, jossa osatyökykyisen, jo koulutetun ja palaamaan movitoituneen henkilön työhönpaluuta tuetaan intensiivisesti (Työn Tuki -malli).

ERITYISRYHMIEN KOULUTUS JA TYÖPAIKKAVALMENNUS
Erityisryhmien koulutusta tai työpaikkavalmennusta suunnitteleville tahoille projekti pyrkii tarjoamaan kokemuksia uudenlaisesta sovelletun oppisopimuskoulutuksen toimintatavasta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 55, joista naisia 23

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 57, joista naisia 46

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 7, joista naisten työpaikkoja 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten työpaikkoja 2

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

KOPA-projekti: uudella koulutuksen ja palkkatuen yhdistelmämallilla työntekijöitä erityisesti
asumispalveluihin.

KOPA-projekti (2008-2010) yhdistää koulutuksen ja palkkatuen malliksi, jota soveltamalla luodaan
edellytyksiä vajaakuntoisten, kuntoutustuella tai työkyvyttömyyseläkkeelle oleville henkilöiden siirtymiselle avoimille työmarkkinoille. Projektia hallinnoi Asumispalvelusäätiö ASPA. Se toteutetaan yhteistyössä järjestö- ja yrityskumppanien, oppilaitosten sekä työvoimahallinnon kanssa. Projektiin osallistuvat henkilöt työllistyvät alalle.

KOPA-projektiin osallistuu 35 vajaakuntoista henkilöä pääasiassa Helsingin, Vantaan ja Espoon alueilta. Heitä ovat: vajaakuntoiset työttömät työnhakijat, vaikeasti työllistyvät työnhakijat ja heidän kohdallaan painottuen erityisesti nuoriin sekä työttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuella olevat henkilöt, joilla on motivaatiota päästä tai palata avoimille työmarkkinoille.

Projektin osallistujat työskentelevät työharjoittelussa ja palkkatuen, koulutuksen, ja työpaikkavalmennuksen turvin asumispalveluyksiköissä. Tukijakson kuluessa he suorittavat sosiaali- tai terveysalalle pätevöittävän ammatillisen perustutkinnon joko kokonaan tai osittain. Suurimmalla osalla heistä on valmiiksi joko loppuunsaatettu tai kesken jäänyt sosiaali- tai terveydenhuoltoalan ammattitutkinto.

Projektissa luotava välityömarkkinarakenne sijoittuu avoimen työmarkkinaympäristön sisään,
asumispalvelutyönantajina toimiviin järjestöomisteisiin osakeyhtiöihin ja yhdistyksiin. Pyritään siihen, että tuettu henkilö voi jatkaa palkkatuki- ja koulutusjakson jälkeen samassa työpisteessä samalla tehtäväkuvalla. Projektissa sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikkoihin työllistettävät 7 henkilöä aloittavat työpaikoissaan projektin aikana, sitä ennen he suorittavat muiden projektissa mukana olevien tavoin vähintään 2 kk pituisen työharjoittelujakson.

KOPA-projektin avulla vahvistetaan osanottajien työmarkkina-asemaa ja edistetään heidän
mahdollisuuksiaan päästä avoimille työmarkkinoille. Projektin laadullisen vaikuttavuuden (koettu elämänlaadun taso) voi odottaa olevan huomattava, erityisesti niiden ihmisten kohdalla, jotka onnistuvat jäämään avoimille työmarkkinoille suoraan projektista.

Kuhunkin työpisteeseen koulutetaan projektia varten vähintään yksi työpaikkavalmentaja yksikön omasta henkilöstöstä. Kokonaistavoite on 25 työpaikkavalmentajaa.

Työnantajina toimivat yritykset, säätiöt ja järjestöt nähdään projektin kohderyhmänä työllistettävien lisäksi.

Projektin tavoitteena on
(a) mahdollistaa työhön paluuseen ja/tai koulutukseen motivoituneelle ihmiselle tuettu ja yksilöllinen räätälöity väylä, (b) löytää potentiaalista ja motivoitunutta henkilökuntaa työnantajalle, (c) mahdollistaa projektin asiakkaalle työllistyminen ja mahdollisuus mielekkääksi koettuun työpaikkaan.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Rekrytointi- ja markkinointivaiheessa talvella 2008-2009 julkaistaan projektin yleisesite, sekä järjestetään avoin tiedotustilaisuus tai seminaari, johon osallistuvat vähintään projektiin välittömästi liittyvät tahot (ASPA, työvoimahallinnon edustus, asianomaisten ASPAn perustajajärjestöjen edustus,
oppisopimustoimiston rooli).

ASPAn www-sivuille (www.aspa.fi) luodaan alasivu projektille. Ko. sivulla projektin etenemisestä
tiedotetaan säännöllisesti. Projektin etenemisestä tiedotetaan sen kotisivulla www.aspa.fi/kopa.

Avoin tai kutsupohjainen tiedotustilaisuus projektin etenemisestä pidetään noin kerran vuodessa.

Vuoden 2010 lopulla projektin väliseminaari pidetään ASPAn käynnissä olevien RAY-projektien loppuseminaarien yhteydessä Neljä Näkymää vihreästä talosta -seminaarisarjana.

Projektin esittelymateriaalia markkinoidaan ja levitetään edelleen vuoden 2011 aikana.

Projektille laaditaan juurrutus- ja tiedotussuunnitelma vuodelle 2011, se esitellään ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Talvi 2008 - 2009. Projektin perusideasta (palkkatuen ja koulutuksen uudenlainen integrointi
asumispalvelujen työllisyysongelman hoidossa) tiedotetaan ja siitä pyritään mahdollisimman laajasti
keskustelemaan ASPAssa ja siinä edustettuina olevissa järjestöissä, sekä mukaan tulevissa yrityksissä. Mallia tarjotaan sovellettavaksi ja "kopioitavaksi" jo tässä vaiheessa.

v. 2009 lopulla: projektin väliraportin julkaisemisen vaiheessa tiiviimpi tiedotusjakso, johon sisältyy
vähintään yksi tiedotustilaisuus tai seminaari. Ko. tilaisuudessa valotetaan siihenastisia positiivisia projektin kokemuksia ja tuloksia, rohkaisuksi muille alan toimijoille. Projektin toimijaverkoston laajuudella pyritään takaamaan projektin myönteisten kokemusten ja lupaavien käytäntöjen levittäminen.

v. 2010 lopulla: projektin väliraportin julkaisu ja väliseminaarit yhdessä muiden projektien kanssa. Tämä yhteistyö tuo projektille uusia kontakteja ja mahdollistaa mallien levittämisen myös muille toimijoille kuin projektin omille sidosryhmille.

Vuonna 2011 projektin tuottamasta Työn Tuki -mallista tiedotetaan mahdollisimman laajasti. Projektin toimijaverkoston laajuudella pyritään takaamaan projektin myönteisten kokemusten ja lupaavien käytäntöjen levittäminen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 329 354

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 304 357

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 329 354

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 304 357

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Välityömarkkinat/siirtymätyömarkkinat

9. Loppuraportin tiivistelmä

KoPa-projekti sai vuodelle 2011 ESR-osarahoituksen ja kyseinen vuosi oli itsenäinen osa hanketta. Tässä loppuraportissa kerrotaan vuoden 2011 tavoitteista, toiminnasta ja tuloksista. Toiminnassa hyödynnettiin vuosina 2008-2010 saatuja kokemuksia ja tuloksia sekä päivitettiin Työn tuki-malli.

Vuonna 2011 projektin tarkoitus oli tarjota osatyökykyisille ja vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville ihmisille työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksia sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle. Asiakaskohderyhmänä oli sosiaali- ja terveysalan koulutetut henkilöt, joille työelämään pääsy tai paluu oli jonkin syyn takia haasteellista. Työpaikat olivat sosiaali- tai terveysalalta, pääsääntöisesti asumispalveluista. Samalla tavoitteena oli helpottaa työntekijäpulaa kyseisellä alalla ja edistää työyhteisöjen monimuotoisuutta.

Projektille laadittiin toimintasuunnitelma ja aikataulu vuodelle 2011. Määrällisenä tavoitteena oli saada kymmenen (10) työharjoittelijaa sosiaali- ja terveysalalle kymmenelle (10) pääkaupunkiseudun työpaikalle. Työpaikoille oli tarkoitus kouluttaa kymmenen (10) työpaikkavalmentajaa työyhteisön henkilökunnasta, harjoittelijan tueksi. Projektin henkilöstöön kuuluivat vuonna 2011 projektipäällikkö Sirpa Paukkeri-Reyes ja projektityöntekijä Kristiina Leinonen.

Projektin toteutusta ohjasi ja arvioi asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Projekti osallistui Asumispalvelusäätiö ASPAn Kehittämisen PROVE TM-arviointiin.

KoPa-projekti järjesti työhönvalmennuskoulutuksen (kolme päivää) ja kaksi työnohjauksellista tapaamista yhdelletoista osatyökykyiselle ja /tai pitkäaikaistyöttömälle henkilölle. Projekti koulutti työnantajakumppaneiden 14 työntekijää työpaikkavalmentajiksi ja työharjoittelijan tueksi työpaikoille. Koulutus sisälsi kolme työpaikkavalmentajakoulutuspäivää ja kaksi työnohjauksellista tapaamista.

Kaikki 11 asiakasta suoritti kahden kuukauden työharjoittelun (työelämävalmennus) loppuun projektin työnantajakumppaneiden työyksiköissä. Asiakkaat työllistyivät projektin toimenpiteiden jälkeen näin: yksi(1) palkkatuettu työ, yksi(1) toistaiseksi voimassa oleva työsuhde ja kaksi(2) määräaikaista työsuhdetta (sijais- tai keikkatyö). Kolmella(3) projektin asiakkaalla työelämävalmennusta jatkettiin kahden kuukauden jälkeen ja harjoittelut jatkuvat helmikuulle 2012. Heidän kohdallaan työllistyminen kyseisiin työpaikkoihin jakson loputtua voi olla vielä mahdollista. Edellä mainittujen lisäksi KoPa-projektin asiakkaat ovat sijoittuneet työharjoittelujakson jälkeen TE-toimiston työnhakuvalmennukseen (1), välityömarkkinatiimin asiakkaaksi työvoimanpalvelukeskukseen (1) ja hakeutumaan koulutukseen (3). Koulutukseen hakeutuneista henkilöistä yksi jatkaa myös määräaikaisessa työsuhteessa sijaistyötä työharjoittelupaikan työnantajalla.

Määrällisten tulosten lisäksi on saavutettu laadullisia tuloksia. Asiakkaan oma motivaatio työllistyä on tärkein edellytys onnistuneelle työelämään paluulle. Yksilöllinen ja ryhmämuotoinen tuki kannustavat vaikeassa asemassa olevaa henkilöä löytämään omat voimavaransa muutoksen aikaansaamiseksi. Asiakkaiden taloudellinen toimeentulo on parantunut useissa tapauksissa projektin aikana ja syrjäytymisvaaran uhka on vähentynyt. Yhteiskunta saa taloudellista säästöä kun työttömyysturvan lisäksi tai sijasta asiakas saa palkkatuloja. Monimuotoinen työelämä ja erilaisuuden hyväksyminen on lisääntynyt projektissa mukana olleissa organisaatioissa.

Osatyökykyisen ja/ tai vaikeassa työmarkkina-asemassa olevan henkilön rekrytointiin on saatu apua Työn tuki- mallista, jota pystytään soveltamaan myös eri aloille kuin sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle.
KoPa-projektissa kokeiltuja ja kehitettyjä Työn tuki-mallia, koulutuksia ja työnantaja- ja viranomaisyhteistyötä jatketaan uudessa Silta työhön ESR-projektissa. Tavoitteena on siirtää malli ja toimintatavat eri työnantaja-aloille ja paikkakunnille vuosien 2012-2014 aikana. Silta työhön- projektissa tarjotaan monimuotoisuuskoulutusta koko työyksikölle, jotta työyhteisöt ovat yhä valmiimpia ottamaan uusia työntekijöitä vastaan erilaisilla taustoilla ja monenlaisia polkuja pitkin.