Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10718

Projektin nimi: Verkostoveturi

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2008 ja päättyy 31.3.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Teknologiateollisuus ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0215289-2

Osoite: Eteläranta 10

Puhelinnumero: 09 19231

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.teknologiateollisuus.fi

Projektin kotisivun osoite: ks. kohta 6.

Vastuuhenkilön nimi: Juha Ylä-Jääski

Asema: Johtaja

Sähköposti: juha.yla-jaaski(at)teknologiateollisuus.fi

Puhelinnumero: 09 1932 378

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat verkostojen ja liiketoiminnan kehittämiskonsultit sekä konsultoinnin kohteena olevat veturiyritykset. Projekti on valtakunnallinen (pois lukien Itä-Suomen alue).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin avulla Verkostoveturista muodostuu verkoston rakentamisen ja kehittämisen aito työkalu, jota osaava konsulttikunta käyttää. Tällöin projektin välillisenä kohteena ja hyödyn saajana ovat suomalaiset teknologiateollisuuden yritykset. Verkostoveturi työkaluna auttaa päähankkijayrityksiä parantamaan kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla osaavan ja kyvykkään toimittajakuntansa avulla. Verkostoveturia hyödyntäen rakennetaan kasvavia ja kansainvälistyviä ensimmäisen tason toimittajia (järjestelmätoimittajia) ja niitä palvelevia erikoistuvia komponenttitoimittajia. Toimialan tämän kaltainen rakenteellinen uudistaminen on yksi sen suurimmista edessä olevista haasteista.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 26, joista naisia 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 14, joista naisia 1

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa teknologiateollisuuden yritysten verkottumiskehitystä. Keinona on kouluttaa Suomeen noin 10 verkostonkutojakonsulttia. Ensisijaisena työkaluna on Verkostoveturi-työkaluun kerätty verkostojen rakentamisen ja käyttöönoton menetelmäpaketti (www.verkostoveturi.fi). Hanke toteutetaan Teknologiateollisuus ry:n johtamana. Verkostokonseptin koulutuksen toteuttaa kilpailutuksen kautta valittava konsulttiyritys. Hankkeessa annettavan teoreettisen koulutuksen ohessa kukin koulutuksessa oleva konsultti vie läpi myös yrityskohtaisen verkostoitumishankkeen vuoden 2009 aikana.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan TRIO-ohjelman viestintäkanavien kautta:

- sähköinen uutiskirje
- sähköinen sidosryhmäviesti
- TRIO-lehti
- Teknologiateollisuuden Visio-lehti
- seminaarit
- toimialan ammattilehdet
- sidosryhmien omat lehdet

ESR-projektin tiedotussuunnitelma esitellään ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen ensimmäisen vuoden aikana hyvien käytäntöjen levittäminen liittyy erityisesti Verkostoveturi-työkaluun ja siitä yrityksissä saatuihin hyviin kokemuksiin. Keinot alkavat TRIOn yhteyshenkilöiden kokemustenvaihtopäivistä ja ulottuvat joukkoon yritysten kertomuksia erilaisissa lehdissä.

Konsulttien koulutuksen päätösvaiheessa hyvien käytäntöjen levittämisen painopiste siirtyy prosessiin, jolla verkostoja saadaan aikaan ja sekä ensimmäisissä yrityspiloteissa saatuihin kokemuksiin. Tiedottamisessa käytetään koko edellä kuvattua tiedotuskanavien valikoimaa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 114 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 114 237

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 124 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 114 237

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohta oli tarve lisätä verkostokonsultoinnin osaamista omaavien konsulttien määrää ja osaamisen laatua. Projektin tavoite oli suunnitella ja toteuttaa koulutuskokonaisuus valituille verkostonkutojakonsultteille, jotka koulutuksen päätteeksi osaavat käyttää www.verkostoveturi.fi-työkalua ja muita verkoston rakentamisen työkaluja. Tavoitteena oli myös ottaa verkostoitumisen työkalu, www.verkostoveturi.fi, laajamittaiseen käyttöön Suomen teknologiateollisuudessa sekä päivittää ko.työkalua projektin kokemuksilla. Projektiin sisältyi myös konsulttien ohjaus käytännön työssä yritysverkostoissa, joiden kehitystyötä sinänsä ei rahoitettu hankkeesta.

Koulutukseen valittiin kaikkiaan 14 kokenutta liikkeenjohdon konsulttia. Heistä 11 käynnisti valmennuksen aikana verkostoprojektin, lisäksi 2 jatkoi aiemmmin käynnistynyttä projektia ja 1 osallistui toisen konsultin projektiin kansainvälistymisosiossa.

Verkostoprojekteista 46 % oli päämiehen strategiaan perustuvia päämieslähtöisiä verkoston kehittämisprojekteja ja 54 % järjestelmätoimittajan uusiin asiakkuuksiin tai toiminnan kehittämiseen perustuvia järjestelmätoimittajalähtöisiä verkoston kehittämisprojekteja.

Verkostojen kehittämistä edistävinä piirteinä nähtiin mm. että on olemassa systemaattinen ja koeteltu verkostojen rakentamismalli kuten Verkostoveturi, joka auttaa verkostonkutojia ja yrityksiä hahmottamaan verkostomaisen toiminnan kehittämisen tyypilliset askeleet. Pk-yrityksiä pitää myös erityisesti aktivoida ja auttaa kytkeytymään olemassa oleviin verkostoihin yli maakuntarajojen ja myös kansainvälisesti.

Verkoston toimintaa selkeyttää, jos joku verkoston yrityksistä profiloituu ns. verkostoveturiksi, joka koordinoi komponenttitoimittajia ja toimii asiakasrajapinnassa päähankkijoihin. Verkoston toimintaa auttaa myös tuotteiden ja palvelujen selkeä tuotteistus sekä prosessien kehittäminen niin että yrityksiin saadaan systemaattinen toimintamalli verkoston prosessien kehittämiseen.

Kaikkiaan hankkeen aikana verkostoissa oli mukana 68 yritystä, joista 47 tuli mukaan Verkostoveturi-valmennuksen aikana. Koska tyypillisesti verkostoprojekti oli esiselvitys, monissa verkostoissa verkostoyritysten määrä tulee todennäköisesti kasvamaan.

Projektin aikana myös käytettyä työkalua, Verkostoveturi-sivustoa, päivitettiin ja sen rakennetta kehitettiin vastaamaan paremmin konsulttikunnalta tullutta palautetta. Lisäksi Verkostoveturiin lisättiin useita hyödyllisiksi koettuja esimerkkejä käytännön verkostotyöstä, jota projekti aikana toteutettiin.