Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10719

Projektin nimi: Way

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2008 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Hyvinkään kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0125866-0

Osoite: Hämeenkatu 3 c

Puhelinnumero: 019 459 11

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.hyvinkaa/typ.fi

Projektin kotisivun osoite: www.hyvinkaa.fi/way

Vastuuhenkilön nimi: Saila Nummikoski

Asema: Sosiaalipalveluiden johtaja

Sähköposti: saila.nummikoski(at)hyvinkaa.fi

Puhelinnumero: 040 8348207

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Hyvinkää

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Työllistämisessä kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti 28-55 vuotiaat työttömät työnhakijat, joilla on vaikeuksia sijoittua työmarkkinoille. Tärkeä kohderyhmä on Hyvinkään työnantajat. Työnantajien verkosto näyttelee tärkeää roolia Wayn toiminnassa. Yhteistyökumppaneiden toimialat voivat olla erilaisia, tämä tarjoaa sekä työnhakijalle että työnantajalle enemmän mahdollisuuksia.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Sekä työllistämisen että sosiaali- ja terveyssektorin verkosto Hyvinkäällä .

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 770, joista naisia 350

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 634, joista naisia 273

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 210, joista naisten työpaikkoja 105

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 165, joista naisten työpaikkoja 85

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6, joista naisten perustamia 2

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joista naisten tutkintoja 3

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Way toimii Hyvinkään talousalueen välityömarkkinoilla tarjoten työllistymismahdollisuuksia, vaihtoehtoisia polkuja kohti työelämää, tukea ja seurantaa sekä työnhaun että mahdollisen toimenpiteen aikana ja yhteistyötyönantajia, jotka parantavat työnhakijan mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Way toimintamallia on kehitetty Hyvinkään Sesonkipajan hyvien kokemusten pohjalta. Sesonki-, pätkä- ja osa-aikatyö on lisääntynyt. Tämä merkitsee sitä, että myös työvoiman käytön joustavuustarve lisääntyy. Tarvitaan moniosaajia, jotka kykenevät erilaisiin sesonkitöihin. Työnantajalle ja työnhakijalle pidetään kaikki mahdolliset työllistymisen polut avoinna.

Way:n tavoitteena on kartoittaa potentiaaliset työllistyjät Hyvinkään työttömien joukosta. Kartoituksen jälkeen asiakkaille järjestetään intensiivivalmennusjakso (20 pvä), jossa asiakkaiden elämäntilanne, osaaminen, työhistoria ja tulevaisuuden suunnitelmat selvitetään. Asiakkaille järjestetään ryhmämuotoista toimintaa, joka sisältää työnhakuvalmennusta sekä työnhaun perustaidot. Sen lisäksi asiakkaille annetaan yksilövalmennusta. Yksilövalmennuksen tarkoituksena on löytää yhdessä asiakkaan kanssa hänelle sopiva työ- tai opiskelupaikka, työelämävalmennus- tai työkokeilupaikka tms. toimenpide. Koko prosessin ajan asiakkaalle tarjotaan tukea. Asiakasta tuetaan kannustamalla häntä omatoimiseen työnhakuun. Way tukee asiakasta sijoittumisen jälkeen yksilöllisesti määritellyn ajan.

Työnantajaverkosto näyttelee suurta roolia Way toiminnassa. Työnantajille luodaan yksilöllisiä ratkaisuja, jotta työnhakijan ja työnantajan tarpeet saadaan kohtaamaan. Piilotyöpaikkojen löytyminen on hankkeen suurimpia haasteita. Hyvinkäällä on Uudenmaan suurin rakennetyöttömien joukko. Way:n tavoitteena on pyrkiä saattamaan sekä työnantajat että työnhakijat yhteen. Yhteistyötyönantajat antavat mahdollisuuden sopivien ja räätälöityjen työllistymispolkujen löytymiseen.
Aikuisten työpaja toimii hankkeen sisällä mahdollistaen asiakkaan pitkäkestoisemman valmennuksen. Työpajalla järjestetään toiminnallista työtoimintaa, työnhakuvalmennusta ja työpaikkojen aktiivista etsimistä.

Tärkeä osa hankkeen toimintaa on tehostettu työnetsintä. Sinä aikana, kun asiakakkaalla on asiakkuus hankkeeseen, työnpaikan etsintään panostetaan ja varsinkin alueen piilotyöpaikkoja pyritään löytämään. Asiakasta kannustetaan omatoimiseen työnetsintään, mutta työpaikkaa etsitään myös yhdessä asiakkaan kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan paikallisissa lehdissä sekä työnantajille, työnhakijoille että yhteistyökumppaneille.Lisäksi pyritään tiedottamaan alan valtakunnallisisa lehdissä.

Raporttien muodossa tiedotetaan TE-keskukselle, Uudenmaan alueen työvoiman palvelukeskuksiin, Pohjois-Uudenmaan työvoimatoimistoon, palvelukeskukseen ja yhteistyökumppaneille.

Seminaareja, tiedotustilaisuuksia ja toiminnallisia päiviä järjestetään verkostolle.

Hyvinkään yrittäjät ry tiedottaa hankkeen toiminnasta jäsenistölleen (600 kpl.).

Esitteillä ja tiedotteilla aktivoidaan työnantajia, työnhakijoita ja alan verkostoa.

Ulkomaan matka joka toimii sekä Way hankkeen tiedottamisen välineenä että tutustumismatkana hanketiimille valitun alueen paikalliseen työllitämistoimijaan .

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Koko hankkeen ajan säännöllistä tiedottamista työ-ja elinkeinotoimistoon, palvelukeskukseen ja työnhakijoille.

Suunnitelma hyvien käytänteiden levittämiseksi.

2008

Marraskuu Säännöllistä tiedottamista työvoimatoimistoon, palvelukeskukseen ja
työnhakijoille. Ensimmäinen valmennusjakso alkaa 10.11.2008

2009

Tammikuu Way aloitusseminaari työnantajille ja muulle hankkeen verkostolle
Väliraportti (TE-keskus, Uudenmaan alueen Typit ja muu verkosto)

Syyskuu Tiedotustilaisuus työnantajille ja muulle verkostolle

2010

Tammikuu Väliraportti (TE-keskus, Uudenmaan alueen Typit ja muu verkosto)

Maaliskuu Tiedotustilaisuus työnantajille

Syyskuu Tiedotustilaisuus työnantajille ja muulle verkostolle


2011

Tammikuu Väliraportti (TE-keskus, Uudenmaan alueen Typit ja muu verkosto)

Maaliskuu Tiedotustilaisuus työnantajille

Syyskuu Tiedotustilaisuus työnantajille ja muulle verkostolle2012

Tammikuu Väliraportti (TE-keskus, Uudenmaan alueen Typit ja muu verkosto)

Maaliskuu Tiedotustilaisuus työnantajille

Syyskuu Tiedotustilaisuus työnantajille ja muulle verkostolle

Joulukuu Loppuraportti (TE-keskus, Uudenmaan alueen Typit ja muu verkosto)

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 345 314

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 327 813

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 204 681

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 737 975

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Välityömarkkinat/siirtymätyömarkkinat

9. Loppuraportin tiivistelmä

WAY on Hyvinkään Kaupungin sosiaalipalvelun alainen, Hyvinkäällä toimiva verkostohanke. Hankkeessa mukana olevien yhteistyötahojen kanssa suunniteltiin tulevaa WAY toimintaa. WAY toimii Hyvinkään talousalueella tarjoten erilaisia työllistymismahdollisuuksia, polkuja kohti työelämää, tukea ja seurantaa sekä työnhaun että mahdollisen toimenpiteen (TEV) aikana ja yhteistyötyönantajia, jotka parantavat työnhakijan mahdollisuuksia työmarkkinoilla.

Työllistämisessä kohderyhmänä ovat hyvinkääläiset, pääsääntöisesti 28-55-vuotiaat työttömät työnhakijat, joilla on vaikeuksia sijoittua työmarkkinoille. Tavoitteena on ollut tukea tämän kohderyhmän paluuta työelämään ja työllistää rakenne- ja pitkäaikaistyöttömiä sekä vajaakuntoisia ja maahanmuuttajia. Tärkeä kohderyhmä on myös Hyvinkään työnantajat, joiden verkosto näyttelee tärkeää roolia WAYn toiminnassa. Yhteistyökumppaneiden toimialat ovat erilaisia, joten tämä tarjoaa sekä työnhakijalle että työnantajalle enemmän mahdollisuuksia.

Hankkeen avulla kohderyhmää valmennettiin kohti työelämää intensiivivalmennuksen, työnetsinnän, aikuisten pajatoiminnan ja yhteistyötyönantajien tuen avulla. Kattava yhteistyöverkosto on mahdollistanut työnhakijoille monipuolisesti mahdollisuuksia kohti tulevaa työtä. Tavoitteena on ollut tukea Hyvinkään työttömien kouluttautumista ja työllistymistä. WAY hankkeessa on tehty tuloksekasta työhönvalmennusta ja työnetsintää, joilla on lisätty työnhakijoiden työnhakuvalmiuksia ja piilotyöpaikkojen löytymistä.

Hankkeen valmennustoiminta on alusta lähtien ollut uusia toimintamenetelmiä kokeilevaa ja kehittävää toimintaa. Valmennusmallin sisältöjä on kehitetty arvioinnin, palautteen ja sisäisen reflektoinnin kautta. Työparitoiminta on avannut uusia toimintatapoja.

Työnetsintätoiminta on ollut suunnitelmallista. Sen kehittäminen avasi mahdollisuuksia työnhakijan ja työnantajan nopeampaan ja tuloksekkaampaan kohtaamiseen. Työelämävalmennustarjouksia on pyydetty laittamaan niiden alojen työnhakijoille, joissa kulloinkin on ollut liikkuvuutta. Tällä toimintatavalla on pystytty huomioimaan myös sesonkityöntarve. Lisäksi teimme aktiivista markkinointia työnantajien suuntaan hankkeen mahdollisuuksista auttaa erilaisissa yksilöllisissä ratkaisuissa. Työnetsintämallin erinomaisuus asiakkaiden eteenpäin siirtymiseksi on todennettu, joten tämäkin hyvä käytäntö halutaan juurruttaa työllisyyspalvelun toimintaan palvelemaan kaikkia asiakkaita.

Hankeen suunnitteluvaiheessa oli erilainen yhteiskunnallinen tilanne, kuin mitä hankkeen toteutusvaiheessa. Tavoitteet oli asetettu suunnitteluvaiheen tilanteen mukaisiksi. Asetetuista tavoitteista toteutui kaikki muut, paitsi asiakasmäärä. Suoritepäivät toteutuivat jopa yli odotusten. Neljän viikon työhönvalmennus, aikuisten pajatoiminta ja tehostettu työnetsintä ovat olleet toiminnan perusta. Toteutuksen yksityiskohtia kehitettiin ja hiottiin koko hankkeen ajan.. Toimintatapana WAYn kolmiosainen kokonaisuus on osoittautunut erittäin toimivaksi malliksi. Sen avulla on voitu viedä erilaista tukea tarvitsevien asiakkaiden asioita eteenpäin. Osalle asiakkaista on riittänyt kevyempi tuki, kun taas jotkut ovat tarvinneet laaja-alaisemman tukiverkoston palvelua.

Hyvinkään kaupunki perusti hankkeen alkumetreillä kierrätyskeskuksen, joka on ollut hankkeen merkittävä yhteistyökumppani. Kierrätyskeskus ja siihen liittyvä Uusiopaja toimi samassa kiinteistössä WAY pajan kanssa tarjoten kuntouttavan työtoiminnan paikkoja asiakkailleen. Kaksi rinnakkaista toimijaa mahdollisti asiakkaiden joustavan siirtymisen erilaisten palvelujen välillä. Vaikka toimijat ja toiminnat olivat erillisiä, niin silti kiinnitettiin järjestelmällisesti huomiota yhtenäisten toimintamallien kehittämiseen asiakkaiden parhaaksi.

Yhtenä tärkeimmistä tuloksista voidaan pitää sitä, että Hyvinkään kaupungin päättäjät ovat vakiinnuttaneet aikuisten laajamittaisen pajatoiminnan osaksi kaupungin työllisyyspalvelua. Toiminnan toteuttaa muu palveluntuottaja, mutta kaupungin talousarvioon on varattu merkittävä summa pajatoiminnan ostamiseen. Kokonaisuutena voi todeta, että Hyvinkäällä valmennus- ja pajatoiminta yhdistettynä kierrätyskeskustoimintaan ovat hyvällä mallilla. Pajatoiminnan jatko Hyvinkäällä on varmistunut, joten voimme jatkaa hyvien käytäntöjen toteuttamista ja niiden jatkokehittämistä edelleen.