Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10720

Projektin nimi: PK-PRO

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2008 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Novago Yrityskehitys Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 2397496-7

Osoite: Kauppakatu 6

Puhelinnumero: (019) 369 1865

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.novago.fi

Projektin kotisivun osoite: www.pkpro.fi (domainin ylläpito päättyi 31.1.2014, sisältö palvelimella)

Vastuuhenkilön nimi: Carl-Johan Sandström

Asema: toimitusjohtaja

Sähköposti: carl-johan.sandstrom(at)novago.fi

Puhelinnumero: 040 524 2590

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinainen kohderyhmä on 5-100 henkilön tuotannollisten ja palvelualan pk-yritysten henkilöstö Länsi-Uudenmaan seitsemän kunnan alueella (Hanko, Inkoo, Karjalohja, Lohja, Nummi-Pusula, Raasepori ja Siuntio). Projektin kohderyhmänä ovat erityisesti yritykset, jotka ovat kehittymis- ja verkostoitumishakuisia ja halukkaita seudulliseen yhteistyöhön. Kohderyhmänä on myös samassa arvoketjussa olevia pienempiä yrityksiä, jotka eivät kilpaile keskenään. Lisäksi projektin kohteena ovat saman toimialan ns. yritysryppäät ja niiden yhteistyössä hankkima koulutus ja yritysyhteistyön kehittäminen.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Varsinaisen kohderyhmän lisäksi välillisesti projektin toiminta kohdistuu julkisiin toimijoihin, kuntiin ja kaupunkeihin, jotka tarjoavat palvelutuotteita yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa. Olematta suoraan kohteena projektista saavat tietoa seudulliset elinkeinopalvelut ja oppilaitokset samoin kuin KOKO Länsi-Uusimaan alueelliset klusterit ja toimialojen yritykset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 589, joista naisia 260

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 418, joista naisia 243

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

PK-PRO -projektin lähtökohtana ovat Länsi-Uudenmaan pk-yritysten liiketoiminnan kehittämistarpeet. Projekti tiedottaa, neuvoo ja ohjaa yhteistyössä muun palveluverkostonsa kanssa luomaan pysyviä kehittämisen malleja mikro- ja pk-yrityksiin niiden liiketoiminnan strategiseen keinovalikoimaan. Hanke vähentää markkinoiden ja henkilöstörakenteiden muutosten aiheuttamia uhkia. PK-PRO-projektitiimi neuvoo ja ohjaa yrityksiä työvoimapoliittiseen täsmäkoulutukseen, joka tapahtuu pääosin yrityksissä. Täsmäkoulutuksessa painopisteenä on kehittää seudun pk-yritysten henkilöstön ammatillista osaamista erityisesti tuotannon, viestinnän, myynnin, markkinoinnin sekä johtamisen osa-alueilla.

PK-PRO-hankkeen tavoitteena on myös edistää seudun yrityksiä verkostomaiseen yhteistyöhön. Verkostotilaisuuksissa nostetaan esiin hyötyjä yhteistyöstä samassa arvoketjussa olevien yritysten sekä julkisen toimijan kuten kunnan välillä. Näin tuotetaan tehokkuutta, vahvistetaan kysynnän ja tarjonnan kohtaamista ja tuetaan yritysten yhdessä rakentamia kilpailukykyisiä tarjoomakokonaisuuksia.

Projektia hallinnoi Novago Yrityskehitys Oy.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen alkuvaiheessa projektille on hankittu ostopalveluna www-sivut ja painatettu esite, jota levitetään potentiaaliselle kohdejoukolle. Lisäksi tietoa projektista ovat levittäneet yritysneuvojat sekä yrityksille palveluja tarjoavien organisaatioiden henkilöt.

Tiedottamisessa paikallisen median entistä tehokkaampi hyödyntäminen korostuu, minkä lisäksi projektin www-sivuille tuotetaan koulutukseen osallistuneiden yritysten kokemuksista kertovia videoklippejä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Muiden Protek-hankkeiden ja Protek Uusimaan kanssa tehdään yhteistyötä hyvien käytänteiden levittämiseksi. PK-PRO -hankkeessa toteutetusta yhteishankintana tapahtuvasta ja työvoimapoliittisesti rahoitetusta yrittäjien ammatillisen yhteistyökoulutuksen kokemuksista ja tuloksista tiedotetaan Yritys-Suomi Länsi-Uusimaan seudullisille yrityspalveluorganisaatioille. Saatuja kokemuksia hyödynnetään klusteri- ja teemakohtaisessa yritysten yhteistyön kehittämisessä.

Lisäksi tiedotetaan TäsmäKoulutuksen yhteishankintaohjeistuksen toimivuudesta ja saaduista kokemuksista työhallinnon edustajia.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 475 268

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 474 625

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 556 464

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 564 825

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan

9. Loppuraportin tiivistelmä

PK-PRO oli Länsi-Uudellamaalla 2008-2013 toteutettu yritysten henkilöstön osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen sekä verkostoitumisen hanke, jolla oli Euroopan sosiaalirahaston sekä Uudenmaan ely-keskuksen kansallinen työvoimapoliittinen rahoitus. Hanketta hallinnoi Novago Yrityskehitys Oy (aiemmin Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy). Yritykset saivat keskimäärin 70 % tukea Täsmäkoulutuksiin, joita toteutettiin 10 päivää kullekin osallistujalle. Viimeisenä vuotena hanke osti myös tarveperusteista lyhytkoulutusta, josta osallistuvat yritykset maksoivat puolet.
Osaamisia kehitettiin ammatillisten taitojen lisäksi erityisesti tuotannon, it-osaamisten, myynnin ja markkinoinnin sekä johtamisen osalta. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli rakentaa uudenlainen verkostomainen toimintatapa yhteistyöhön yritysten ja julkisen toimijan kuten kunnan välillä. Samalla luotiin ja vahvistettiin yhdessä kilpailukykyisiä tarjoomakokonaisuuksia eri kokoisten ja toimialatkin ylittävien yritysverkostojen kesken.

Määrällisesti projekti ei yltänyt aivan asetettuihin tavoitelukuihin johtuen alueen supistumisesta ja ongelmista. Kokonaisuutena arvioiden sekä toiminnallisesti että laadullisesti sillä oli kuitenkin erittäin merkittävä myönteinen vaikutus yritysten ja kokonaisten toimialojen kehittymisessä toiminta-alueella. Mukana hankkeessa oli satoja yrityksiä ja yhteisöjä Hangon, Inkoon, Lohjan, Raaseporin ja Siuntion sekä alkuun myös Karkkilan alueella. Hanke tuotti koulutusta yksittäisille yrityksille ja niiden henkilöstölle sekä verkostoille. Koulutusten ja verkostotilaisuuksien oppimisen sisältöinä olivat yhteiset ajankohtaiset aiheet ja toimintaympäristöissä tapahtuviin muutoksiin vastaaminen.
Projektissa työskenteli kolme henkilöä osa-aikaisesti. Yrityskäynneillä he tarkastelivat yritysten liiketoimintaa kokonaisuutena. Projektin parasta antia asiakasyritysten kannalta oli sen kokonaisvaltainen luonne. Projekti pystyi palvelemaan kaikissa yrityksen elinkaaren haasteissa, ei ainoastaan koulutusasioissa. Paikallinen läsnäolo vahvisti pitkäaikaisia asiakassuhteita. Yritysjohtajille se mahdollisti keskittymisen omaan perustehtäväänsä ja kilpailukykynsä varmistamiseen ja kasvatti luottamusta seudulliseen palveluverkostoon ja toiminnan jatkuvuuteen, kun monessa lähikunnassa vastaavaa palvelua ei ole tarjota.

Hankkeen päättyessä Novago Yrityskehitys Oy:n yritysneuvonta ja koulutuksen tarjoajat ovat yritysten apuna osana Yritys-Suomi Länsi-Uusimaan seudullista palveluverkostoa. Työvoimapoliittista Täsmäkoulutusta tarjoavat paikallinen te-toimisto ja ely-keskus.

Hankkeessa vahvasti ja vakiintuen toimineet Länsi-Uudenmaan hyvinvointiverkosto ja Länsi-Uudenmaan matkailuverkosto jatkavat edelleen verkostomaista toimintaansa yhdessä, luoden jatkossakin yhteisiä palvelutuotteita, kehittäen ja uudistaen toimintaansa kysynnän ja tarpeittensa mukaisesti.