Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10722

Projektin nimi: Aikuisohjausta paikallisesti

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2008 ja päättyy 3.11.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0208201-1

Osoite: Viitaniementie 1 C, PL 472

Puhelinnumero: 040 341 5111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.jao.fi

Projektin kotisivun osoite: www.opinovi.fi/aikuisohjaustapaikallisesti

Vastuuhenkilön nimi: Vesa Saarikoski

Asema: Johtaja

Sähköposti: vesa.saarikoski(at)jao.fi

Puhelinnumero: 040 341 5100

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Joutsan, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Keuruu, Jämsä, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Kuhmoinen, Toivakka, Petäjävesi, Kyyjärvi, Multia, Viitasaari, Muurame, Joutsa, Uurainen, Luhanka, Kivijärvi, Saarijärvi, Laukaa, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Keskisuomalainen työikäinen aikuisväestö, sisältäen työssä tai työtä vailla olevat, maahanmuuttajat, ammatinvaihtajat, erityisen tuen tarpeessa olevat aikuiset, matalan koulutustason omaavat henkilöt, ammatin ja alan vaihtajat jne.
Keskisuomalaiset työyhteisöt; työnantajat, yrittäjät ja henkilöstö. Keskisuomalaisten aikuiskoulutusta ja -ohjausta toteuttavien organisaatioiden henkilöstö.

Rahoituksesta pyritään kohdentamaan 35 prosenttia Saarijärvi-Viitasaari -seutukunnalle.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Aikuisten ohjaus- ja neuvontapalveluja tuottavat keskisuomalaiset organisaatiot ja niiden henkilöstö mm.:
- ammatillinen koulutus
- korkea-asteen koulutus (ammattikorkeakoulu, yliopisto)
- alueen kansanopisto ja vapaan sivistystyön organisaatiot
- työhallinto
- kolmannen sektorin järjestöt

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 55, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 115, joista naisia 79

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nimi: Aikuisohjausta paikallisesti

Kehitystavoite: Paikallisesti toimivat asiakaslähtöiset ohjauspalvelut aikuisille. Ne mahdollistavat aikuisväestölle ohjauspalveluiden saatavuuden eri elämänvaiheissa. Ohjaustarpeisiin vastataan moniammatillisen, verkostoituneen yhteistyön avulla.

Aikuisohjaus paikallisesti projekti liittyy haettavana olevaan Keski-Suomen Opin ovi ai-kuisohjauksen kehittäminen projektiin, jonka tarkoituksena on vastata aikuisväestön kasvavaan ohjaustarpeeseen ja turvata maakunnan osaavan työvoiman saatavuutta ohjauksen ja neuvonnan uusilla työmuodoilla ja toimintatavoilla

Tavoitteet:
Parantaa aikuisten ohjaus- ja neuvontapalvelujen paikallista osuvuutta
Varmistaa verkostoituneella toimintatavalla ohjauspalvelujen monipuolisuus ja parempi paikallinen saatavuus
Lisätä yksilöiden ja työyhteisöjen tarvitsemien osaamis- ja muiden kehittämispalveluiden osuvuutta ja tehokkuutta
Tukea työyhteisössä ammatillisen osaamisen arviointia ja kykyä ennakoida tulevaisuuden osaamistarpeita.

Tulokset
1. Aikuisohjauspalvelun toimintamallit
2. Paikallinen aikuisohjauksen yhteistoimintatapa
3. Proaktiiviset ohjauspalvelut
4. Osaamisen kehittämistarpeiden tunnistamistavat
.
Toimenpiteet
1. Selvitetään pilottipaikkakuntien aikuisohjauksen tarpeet.
2. Käynnistetään paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyö.
3. Luodaan paikallisten toimijoiden kanssa yhteinen käsitys aikuisohjauksen ja neuvonnan eri palveluista ja niiden soveltuvuudesta paikkakunnan ohjaustarpeisiin.
4. Muodostetaan erilaisia paikallisiin tarpeisiin soveltuvia ohjauspalvelukokonaisuuksia verkoston yhteistyönä.
5. Toteutetaan paikallisten toimijoiden kanssa sovittuja/ asiakkaiden tarvitsemia ohjauspalveluja verkostona
6. Järjestetään verkoston yhteisiä tiedotustapahtumia työyhteisöissä ja erilaisissa aikuisille tarkoitetuissa tilaisuuksissa
7. Kartoitetaan yritykset, jotka haluavat oppia paremmin tunnistamaan ja analysoimaan osaamistarpeitaan ja henkilöstönsä osaamista suhteessa tarvittavaan osaamiseen.
8. Käynnistetään osaamisen tunnistamisen valmennusohjelmat pilottiyrityksissä.
9. Tuotetaan tietoja ja kokemuksia paikallisesta aikuisohjauksen kehittämisestä Keski-Suomen Opin ovi projektin clearing house toimintaa varten
10. Kehitetään verkostossa tuotettavia ohjauspalveluja omien kokemusten ja clearing house toiminnan tulosten pohjalta.
11. Arvioidaan itsearviointisuunnitelman mukaisesti käynnistyneitä, verkostona tuotettuja ohjaus- palveluja.

Varsinainen kohderyhmä
Keskisuomalainen työikäinen aikuisväestö,
Keskisuomalaiset työyhteisöt; työnantajat, yrittäjät ja henkilöstö
Keskisuomalaisten aikuiskoulutusorganisaatioiden henkilöstö

Toteuttajat
Keski-Suomen aikuiskoulutustoimijat, työhallinto, kolmannen sektorin toimijat. Hallinnoijana toimii Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin alkaessa laaditaan erillinen tiedotussuunnitelma aikatauluineen.

Tiedottamisessa tehdään yhteistyötä Keski-Suomen Opin ovi projektin kanssa, jotta tiedottaminen palvelee Keski-Suomen aikuisohjauksen kokonaiskehittämistä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytänteitä levitetään verkostolle koko hankkeen ajan esim. Keski-Suomen opinovi projektin clearing house toiminnan kautta. Toimijoiden verkostossa käydään keskusteluja hyviin tuloksiin johtaneista toimintatavoista. Pääosin hyvien käytänteiden levittäminen tehdään vuosien 2010-2011 aikana.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 255 161

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 242 459

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 299 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 295 267

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta-, ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla

9. Loppuraportin tiivistelmä

Aikuisohjausta paikallisesti -projektin tavoitteena oli löytää ratkaisuja aikuisohjauksen paikallisten, asiakaslähtöisten ja kokonaisvaltaisten ohjauspalveluiden toteuttamiseksi. Projektin toteuttamisseuduiksi valittiin erilaisia paikkakuntia / seutuja Keski-Suomesta. Projektille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on edellyttänyt mukana olleiden pilottiseutujen: Joutsa, Ääneseutu, Saarijärvi, Viitasaari-Pihtipudas, aikuisohjaustoimijoiden verkostoitumista, säännöllisiä tapaamisia ja keskinäistä yhteistyötä. Seutujen aikuisohjauksen toimijoista ja heidän tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluista on laadittu verkostokartat, jotka ovat kaikkien nähtävissä ja tulostettavissa projektin www-sivulla (http://www.opinovi.fi/aikuisohjaustapaikallisesti).

Projektin aikana pilotoitujen ohjauspalvelujen toteuttamisesta vastasivat projektityöntekijät. Joutsan seudulla päädyttiin kokeilemaan ns. aikuisopopalvelua keväästä 2010 alkaen. Yhteistyötä asiakkaiden parhaaksi tehtiin mm. paikallisen te-toimiston, kunnan sosiaalitoimiston ja Työvarikon kanssa. Aikuisopon luona tiiviimmässä ohjauksessa kävi projektin aikana yhteensä 40 henkilöä ja lisäksi joukko aikuisia satunnaisemmin neuvoja tai koulutusinfoa hakemassa. Yleisesti ottaen aikuisopon asiakkailla oli monenlaisia yksilöllisiä tarpeita. Suuri osa oli kiinnostunut koulutusmahdollisuuksista ja sitä kautta heitä askarruttivat mm. opiskelun rahoittamiseen liittyvät kysymykset. Osa ohjauksen asiakkaista tarvitsi ihan konkreettisia neuvoja esimerkiksi hakemusten laadinnassa ja cv:n tekemisessä. Aikuisopopalvelusta saatiinkin kannustavia kokemuksia mm. asiakkaan parhaaksi tehtävästä verkostoyhteistyötä. Yhdessä paikallisen Työvarikon ja koulutusorganisaatioiden kanssa saatiin pitkäaikaistyöttömiä kiinnostumaan mm. lupakorttikoulutuksista ja suorittamaan yhtä ammatillisesta tutkinnosta tutkinnon osaa. Aikuisopon ohjaustyö oli monipuolista ja se tapahtui moniammatillisessa yhteistyössä niin paikallisten kuin seudullisten toimijoiden kanssa. Aikuisopo osallistui myös tarpeen mukaan asiakkaiden palvelusuunnitelma- ja kotoutumissuunnitelmapalavereihin. Hän toimi myös linkkinä ja teki yhteistyötä oppilaitosten kanssa niin maakunnan sisällä kuin yli maakuntarajojenkin selvittäessään koulutusasioita sekä järjestäessään paikallisia koulutustapahtumia.

Pohjoisen Keski-Suomen ohjauspilotointi toteutettiin kevään 2011 aikana puhelin- ja sähköpostiohjauspalveluna, jota markkinointiin eri tavoin Ääneseudun, Saarijärven ja Viitasaari-Pihtipudas –alueilla. Ohjauksen asiakkailla oli mahdollisuus myös kasvokkaiseen neuvontaan, jos he näin toivoivat. Ohjausta tarjottiin Pohjoisen Keski-Suomen alueella yhteensä 57 henkilölle. Lisäksi Ääneseudulla tehtiin yhteistyötä kahden yrityksen kanssa, kun yrityksistä irtisanotuille henkilöille tarjottiin mahdollisuutta yksilöohjaukseen uusien urapolkujen löytymiseksi.

Seudullisten aikuisohjauksen toimijoiden kokoaminen verkostoksi ja säännöllisten tapaamisten järjestäminen eri teemojen ympärille on ollut projektin aikana synnytettyä uutta aikuisohjauksen toimintaa ja se on luonut osaltaan pohjaa Keski-Suomen Opin ovi –projektin maakunnalliselle ohjauspalvelumallille, joka on otettu käyttöön Aikuisohjausta paikallisesti –projektin päätyttyä. Verkostotapaamiset ovat myös edistäneet seudun toimijoiden verkostoitumista maakunnan muiden ohjaustoimijoiden kanssa ja tukeneet siten monipuolisempien palveluiden ja ohjaus- ja koulutuspolkujen tarjontaa seudun aikuisille. Verkostojen toimivuus on tärkeää, koska projektin aikana pilotoituja ohjauspalveluja tulee jatkaa paikallisten toimijoiden yhteistyönä ilman erillisrahoitusta.

Keskitettyjen ohjauspalvelujen tuottaminen tulee olemaan merkityksellistä jatkossa, koska kaikissa Keski-Suomen kunnissa ei tule olemaan perinteisiä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tuottajia, kuten te-toimistoa, oppilaitosta tai sen sivupistettä. Jokaisessa kunnassa tulee kuitenkin olemaan valtionhallinnon yhteispalvelupiste ja kunnanvirastoissa yleistä neuvontaa. Näiden toimipaikkojen käyttämistä myös aikuisille suunnatun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tarjoajana tulisi edelleen kehittää, sillä projektin tulokset osoittavat, että kysyntää aikuisohjaukselle on eri seuduilla. Olisi hyvä, jos näiden paikkojen kautta koulutuksesta ja erilaisista uramahdollisuuksista kiinnostuneet aikuiset saisivat ensiaskeleen ohjauspolulla eteenpäin.