Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10725

Projektin nimi: UraOvi

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Keskeytynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0203167-9

Osoite: Toivonkatu 4

Puhelinnumero: 019 369 61

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.luaky.fi, www.innofocus.fi

Projektin kotisivun osoite: -

Vastuuhenkilön nimi: Eero Hillman

Asema: Rehtori

Sähköposti: eero.hillman(at)innofocus.fi

Puhelinnumero: 050 366 7814

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Raaseporin

Kunnat: Espoo, Hanko, Lohja, Karkkila, Nummi-Pusula, Vihti, Karjalohja, Kirkkonummi, Inkoo, Raasepori

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

UraOvi-projektissa kehitetään, ylläpidetään ja päivitetään aikuisten opiskeluun ja elämänkulkuun liittyvän tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelua tekevien osaamista. Näitä ovat Länsi-Uudellamalla kaikki tässä projektissa mukana olevat, kohdassa 5.4 mainitut tahot: 1) koulutusorganisaatioiden edustajat, 2) työvoimahallinnon työntekijät, 3) järjestöjen ja yhteisöjen edustajat sekä 4) Innofocuksen asiakaspäälliköt ja yritykset ja niiden HR-henkilöt. Elinkeinoelämän uraohjaajat kuten yritysten henkilöstöpäälliköt ja esimiehet hyötyvät läpinäkyvämmästä palveluverkostosta, kun alueellista ohjausstrategiaa työstetään yhdessä. Myös kaikki talousalueella elävät perheet ovat välillisenä kohderyhmänä, kun aikuiskoulutuksen kirjo tulee kuntien asukkaille selvemmäksi. Välillisesti myös osaamista ja esim. tutkintoa hakevien henkilöiden työpaikat ja siis yritykset hyötyvät selkeämmästä aikuiskoulutusmahdollisuuksien löytymisestä. UraOvi lisää mitattavasti aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen toimijoiden moniammatillista yhteistyötä ja henkilöstön osaamista. Mittareina ovat positiivisesti kehittyvät hakijamäärät projektin aikana 11/ 2008- 12/ 2011 sekä pysyvänä vaikutuksena projektin jälkeen. Henkilöstötilinpäätöksesssä on myös luettavissa työssäjaksamisen tuoma henkilöstön käytön tehostuminen.

3.3 Välilliset kohderyhmät

UraOvi-projektin toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti
1) kaikkiin työikäisiin aikuisiin ja erityisesti puutteellisen pohjakoulutuksen ja vanhentuneen ammatillisen koulutuksen omaaviin aikuisiin. Tämä kohderyhmä on haastava, koska ihmiset ovat pääosin aktiivia toimijoita eivätkä välttämättä ole juuri nyt etsimässä esim. ammattitaidon päivitystä. Työssä olevan joukon työuran kesto on kuitenkin oletettavasti 40 vuotta, joten koko sitä aikaa ei enää pärjätä vanhalla ammatillisella koulutuksella (Palkataan koulutettu osaaja, EK 2007). Saman koulutustiedustelun mukaan viidesosa nuorista ikäluokista jää peruskoulun jälkeen vaille ammatillista koulutusta ja tutkintoa. Kiinnostavaa on myös se, että hajanainen oppilaitosverkko uhkaa kattavien koulutuspalvelujen alueellista saatavuutta ja että aikuiskoulutus ei ole riittävästi kyennyt vastaamaan työmarkkinoiden kysynnän muutoksiin. Noste-kohderyhmää Länsi-Uudenman alueella on edelleen n. 11 000 henkilöä.
2) oppimisvaikeuksia omaaviin aikuisiin. Innofocus on ollut mukana Lukineuvola-hankkeen ohjausryhmässä ja pitää edelleen toimivia yhteyksiä Erilaisten oppijoiden liittoon. Meillä on realistinen näkemys erilaisten oppijoiden haluttomuudesta käyttää hyväkseen aikuiskoulutuspalveluita.
3) terveydellisistä tms. syistä ammattia vaihtaviin,
4) maahanmuuttajiin,
5) pk-yrityksiin ja niiden henkilöstöön, erityisesti HR-osastoihin.
6) Myös ikääntyvien työikäisten tarpeet sekä sukupuolten välinen tasa-arvo otetaan huomioon.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18, joista naisia 13

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

UraOvi-projektissa rakennetaan elinkeinotoimen, työhallinnon ja opetushallinnon rajat ylittävä alueellinen ohjauksen ja neuvonnan verkosto Länsi-Uudellemaalle, joka kehittää yhteistoiminnallista neuvonnan ja ohjauksen toimintatapaa ja toimintastrategiaa. Selkeänä tavoitteena on tehdä koko aikuiskoulutuksen kenttää kuluttajaystävällisemmäksi. Projekti ajoittuu 1.11.2008-31.12.2011 välille.

UraOvi -projektin tuloksena paras ohjauksen asiantuntemus ja tehokkuus saadaan aikaiseksi, kun Länsi-Uusimaan toimijoille rakennetaan alueellinen monialainen, työ- ja opetushallinnon rajat ylittävä yhteistyöverkosto ja samanaikaisesti kehitetään ja tuetaan verkostossa toimivien ammatillista osaamista ja työssä jaksamista. Hakijamäärien kasvu ja ohjattavien määrä ovat alussa käytettäviä luotettavia tunnuslukuja. UraOvi -projektin tuloksia ovat uudenlaiset, kysyntälähtöiset tavat tehdä aikuisopiskelun neuvonnan ja ohjauksen alueellista yhteistyötä. Näkyvänä tuotoksena projektissa on hakevan toiminnan palvelumallien tuotteistaminen ja siis parempi näkyvyys ja samalla saavutettavuus ensisijaiselle kohderyhmälle. Projektissa kehitetään proaktiivista neuvontaa ja ohjausta, joissa korostuu asiakaslähtöisyys oppilaitoslähtöisyyden sijaan sekä yritysten tarpeista lähtevä kysyntälähtöisyys. Noste-hankkeessa on jo saatu hyviä tuloksia monikanavaisesta verkkoneuvonnasta, puhelinneuvonnasta, ryhmä- ja yksilöneuvonnasta ja tapahtumamarkkinoinnista sekä seminaareista ja infopisteistä. Toiminta perustuu aikuisväestön osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle sekä koulutuksen henkilökohtaistamiselle ja yritysyhteistyölle.

Projektin aikana 11/ 2008- 12/ 2011 tehdään laadullista arviointia ja laadun parantamista projektin kyvystä parantaa aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. Projektin hallinnoijalle Innofocukselle on myönnetty v. 2008 kansainvälinen IIP- (Investor in People) sertifikaatti, jonka perusteella jatkuvaa arviointia ja parantamista tehdään koko verkoston piirissä.

UraOvi -projektin hallinnoija on Innofocus, Länsi-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus. Projektissa ovat mukana alueen työpaikat, Laurea-ammattikorkeakoulu, Hiiden Opisto, TTS koulutus (Työtehoseura), kirjastot, Lohjan aikuislukio, Lohjan yrittäjät, Eteläkärjen yrittäjät, Lohjan Apuomena Ry, Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy (Lykes) ja Länsi-Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto.

UraOvi-projektin toimenpiteet kohdistuvat välillisesti
1) kaikkiin työikäisiin aikuisiin ja erityisesti puutteellisen pohjakoulutuksen ja vanhentuneen ammatillisen koulutuksen omaaviin aikuisiin,
2) oppimisvaikeuksia omaaviin aikuisiin,
3) terveydellisistä tms. syistä ammattia vaihtaviin,
4) maahanmuuttajiin,
5) pk-yrityksiin ja niiden henkilöstöön HR-toiminnan kautta.
6) Myös ikääntyvien työikäisten tarpeet sekä sukupuolten välinen tasa-arvo otetaan huomioon.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

UraOvi -projektin ohjausryhmä hyväksyy projektille työstetyn tiedotussuunnitelman, jonka mukaan tiedotus etenee projektin toiminta-aikana 1.11.2008-31.12.2011.
Ohjausryhmän ja työryhmien yhteinen sitoutuminen projektin tavoitteille.
1. vaihe: tiedotus verkostokumppaneille sähköisesti, kirjeitse, puhelimitse ja henkilökohtaisesti tiedottaen
2. vaihe: ilmoitukset alueellisissa viestimissä, tukena valtakunnallinen Opin Ovi-viestintä
3. vaihe: alueellinen tapahtumamarkkinointi
Loppuraportin yhteydessä kuvaukset ja toimintaohjeet onnistuneille ja käyttöön otettaville työtavoille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Länsi-Uusimaan toimijat ovat jo vuoden ajan suunnitelleet mahdollisuutta hakea tätä projektia yhdessä Keski-Uudenmaan ja Adultan kanssa. Nyt päädyttiin omaan hankkeeseen mutta edellytykset muiden verkostojen kanssa työskentelyyn ovat olemassa. Myös Taitaja2008 -yhteistyö koko pääkaupunkiseudun Urabaarin taustaryhmän kanssa sai aikaan toiminvan verkoston.
11/2008-12/2011 Yhteistyö muiden alueellisten Opin ovi- projektien kanssa
Kuudesti vuodessa 2009-2010: ohjausryhmän tapaaminen ja suunnitelmien päivitykset hyvien käytäntöjen vaihtamisesta, muokkaamisesta ja käyttöönotosta
01/2009-12/2011 Valtakunnallisiin ja alueellisiin seminaareihin osallistuminen, mm Erkkeri ja Studio
Liittymäkohdat muihin projekteihin (kohta 4.3.) ja näiden synergiaedun löytäminen ja hyödyntäminen. Vastuussa kaikien kohdassa 4.3. mainittujen projektien projektipäälliköt ja ohjausryhmät.
Mahdollisiin Opin ovea koskeviin tutkimuksiin osallistuminen
10/2011 Loppuraportti

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 0

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 644 961

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta-, ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla

9. Loppuraportin tiivistelmä

-