Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10733

Projektin nimi: Protek: Yritysten Taitava Keski-Suomi

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Suomen kauppakamari

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0208215-0

Osoite: Sepänkatu 4

Puhelinnumero: 014 652400

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.centralfinlandchamber.fi

Projektin kotisivun osoite: www.yritystentaitava.fi

Vastuuhenkilön nimi: Uljas Valkeinen

Asema: Toimitusjohtaja

Sähköposti: uljas.valkeinen(at)chamber.fi

Puhelinnumero: 050 5688555

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Joutsan, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Keuruu, Jämsä, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Kuhmoinen, Toivakka, Petäjävesi, Kyyjärvi, Multia, Viitasaari, Muurame, Joutsa, Uurainen, Luhanka, Kivijärvi, Saarijärvi, Laukaa, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat tuotannollisten PK- ja mikroyritysten sekä niiden muodostamien verkostojen työssä oleva henkilöstö. Erityisesti niillä aloilla, joissa kasvun ja rakennemuutoksen aiheuttamat henkilöstön ja työorganisaation kehittämistarpeet ovat suurimmat ja ajankohtaisimmat. Näitä aloja edustavat hyvinvointi ja matkailu sekä rakennus ja rakennustuoteteollisuus. Business Campus toimintamallin testaukseen osallistuvat myös teknologiateollisuuden veturiyritykset.

Projektissa toimenpiteet kohdennetaan niiden henkilöstöryhmien osaamisen kehittämiseen ja työssä pysymiseen, joiden pääsy ja osallistuminen osaamisen kehittämiseen on ollut vähäistä. Keskeistä on myös ikääntyneiden työkyvystä huolehtiminen mahdollisimman pitkälle työuralle.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin tavoitteena on myös kehittää oppimisen kehittämisen asiantuntijoiden välistä yhteistyötä ja osaamista niin, että yritykset ja niiden muodostamat verkostot voivat saada kehitysvaiheensa ja kehitystarpeensa mukaan sopivimmat ja parhaiten kehittymistä tukevat palvelukokonaisuudet. Keskeisiä toimijoita ovat koulutusorganisaatiot, kehittämisyhtiöt, seudulliset yrityspalvelupisteet, TE-keskukset, yrityksiä edustavat järjestöt ja työvoimahallinto.

Näiden organisaatioiden välille muodostuu pysyviä yhteistoimintamalleja, jotka helpottavat yritysten osaavan työvoiman saatavuutta ja osaamisen kehittämistä hankkeen jälkeen.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 450, joista naisia 160

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 199, joista naisia 92

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projekti toteuttaa työministeriön valtakunnallisen ESR-kehittämisohjelman 2007- 2013 tavoitteita ja sen kysyntä ja tarpeet perustuvat PROTEK -ohjelman yhteiskuntapoliittisiin perusteisiin.
Projektin valmisteluvaiheessa on hyödynnetty Keski-Suomen kauppakamarin ja Yrittäjien sekä kehittämisyhtiöiden ja yritysten ajantasaista tietoa yritysten tarpeista ja kriittisistä tekijöistä, jotka mahdollistavat pk- ja mikroyritysten henkilöstön osaamisen kehittymisen.

Tarkoituksena on auttaa Pk- ja mikroyrityksiä ja niiden verkostoja henkilöstön osaamistarpeiden ennakoinnissa ja osaamisen kehittämisessä mm seuraavasti:

1) Projekti tarjoaa yrityksille lisäresurssin koulutus- ja kehittämistoiminnan ennakointiin, suunnitteluun ja toteutukseen yritysverkostossa.

2) Projekti auttaa yrityksiä koulutus- ja kehittämistoiminnan sekä rahoittamisen hahmottamisessa ja tuotteistaa koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden toimintaa ja rahoitusinstrumentteja käyttäjäystävällisemmäksi.

3) Toimenpiteet kohdennetaan niihin henkilöstöryhmiin, joiden pääsy ja osallistuminen osaamisen kehittämiseen on ollut vähäistä tai pitkän työuran tehneisiin.

4) Yritysten henkilöstöllä tulee olla juuri se osaaminen, jota yritys tarvitsee, myös muutostilanteissa. Tämä edellyttää henkilöstön jatkuvaa kouluttautumista ja ennakoivaa rekrytointia, johon pk -yritykset tarvitsevat apua.

5) Jatkuvan työssä oppimisen ja kehittymisen aikaansaaminen edellyttää usein muutoksia työn
organisoinnissa, työprosesseissa ja työmenetelmissä samoin kuin oppimista systemaattisesti tukevan esimiestyön kehittämistä. Projektissa kehitetään tähän tarvittavia uusia menetelmiä.

Keskeiset toimenpiteet:

1. Verkostojen rakentaminen ja olemassa olevien verkostojen aktivointi sekä Keski-Suomen Business Campus ry:n perustaminen.
2. Osaamistarpeiden ja sopivien kehittämisteemojen määrittely.
3. Kehittämis- ja koulutustoiminnan suunnittelu ja rahoituksen järjestäminen.
4. Kokemusten vaihto ja yrityksissä oppiminen
5. Toimintamallien kehittäminen

Tuloksia:

1) Projektin pilotointivaiheessa mukana olevien 145 yrityksen avulla luodaan Keski-Suomeen uusi entistä yrityslähtöisempi osaamisen kehittämisen malli tiiviiksi linkiksi yritysten, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä rahoittajien välille. Tätä varten perustetaan Keski-Suomen Business Campus ry vastaamaan yritysverkostojen osaamisen kehittämistoiminnasta ja samalla varmistetaan myös mikroyritysten mukanaolo toiminnassa.

2) Yritysten henkilöstön osaaminen, työmotivaatio ja työhyvinvointi lisääntyy ja työssäoloaika pidentyy.

3) Osaamistarpeen ennakointi ja suunnitelmallinen kehittäminen paranee.

4) Koulutuksen ja kehittämistoiminnan avulla henkilöstön osaaminen vastaa paremmin yrityksen tarpeita.

5) Kehittäjä- ja kouluttajaorganisaatioiden sekä yritysten välille muodostuu pysyviä dynaamisia
yhteistoimintamalleja, jotka helpottavat yritysten osaavan työvoiman saatavuutta ja osaamisen kehittämistä hankkeen jälkeen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin alkaessa tehdään erillinen tiedotussuunnitelma yhdessä osatoteuttajien kanssa, jossa noudatetaan rahoittajan ohjeita.

Tiedottaminen tapahtuu kolmella eri tasolla ja yhtenäisenäYritysten Taitava Keski-Suomi projektien kesken.

Organisaatioiden sisäinen tiedottaminen
Tiedottaminen tapahtuu jokaisen organisaation ja yrityksen sisällä organisaatioiden normaalin
tiedotusjärjestelmän puitteissa (www -sivut, koulutus- ja tiedotustilaisuudet, lehdet jne.)

Maakunnallinen tiedottaminen
Maakunnallinen tiedottaminen järjestetään yhdessä maakunnan muiden toimijoiden kanssa.
Tiedotustilaisuuksina toimivat maakunnassa järjettestettävät taphtumat kuten Osaajat kohtaavat, erilaiset messut ja muut tapahtumat. Tiedotusvälineitä pyydetään mukaan ko. tilaisuuksiin. Paikallis- ja aluelehtiin tehdään lehdistötiedotteita.

Valtakunnallinen tiedottaminen
Valtakunnallisessa tiedottamisessa hyödynnetään olemassa olevia verkostoja, koulutustilaisuuksia ja
ammattilehtiä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen ja projektissa saatujen kokemusten levittäminen maakunnan sisällä tapahtuu koko hankkeen ajan tiiviissä verkostossa osatoteuttajien ja heidän omien verkostojen ja seuraavien toimijoiden kanssa: Keski-Suomen yrittäjät, kehittämisyhtiöt, klusterien vetäjät, Optiimi, yrityspalvelupisteet ja muut mahdolliset tahot. Hankeessa hyödynnetään Taitava Keski-Suomi toiminnassa saatuja kokemuksia kumppanuus- ja verkostyhteistyöstä, yhdessä oppimisesta ja yhteisten toimintamallien kehittämisestä.

Hyvien käytäntöjen levittäminen ja kokemusten vaihto tapahtuu säännöllisten tapaamisten ja
yhteistoiminnan kautta.

Vuoden 2009 aikana käynnistetään myös ylimaakunnallinen yhteistyö muiden projektien ja toimijoiden kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 496 382

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 438 926

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 606 276

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 522 648

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan

9. Loppuraportin tiivistelmä

Yritysten Taitava Keski-Suomi, oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa

Yritysten Taitava Keski-Suomi on kehittämistoimintaa, jonka kohteena on erityisesti keskisuomalaisten pk-yritysten henkilöstön osaamisen kehittäminen. Tavoitteena on, että yritys voi entistä paremmin johtaa ja toteuttaa henkilöstön osaamisen kehittämistä osana yrityksen liiketoiminnan kehittämistä.

Kehittäjäverkoston muodostavat keskisuomalaiset yritykset, Keski-Suomen kauppakamari, Keski-Suomen Yrittäjät, kehittämisyhtiöt, Keski-Suomen liitto, Jyväskylän ammattiopisto, Jyväskylän aikuisopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Jämsän ammattiopisto, Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus, Keski-Suomen ELY-keskus ja TE-toimistot.

Hankekokonaisuus koostui 3 erillisestä hankkeesta. Yksi niistä on raportoitava hanke, jota hallinnoi Keski-Suomen Yrittäjät. Kehittämistoiminta jatkuu uudessa hankkeessa vuoden 2013 loppuun.

Tavoite, osaamisen yrityslähtöinen kehittäminen
Yritysten Taitava Keski-Suomi -toiminnan tavoitteena on osaamisen yrityslähtöinen kehittäminen ja toimintatapojen luominen yritysverkostojen sekä kehittäjä- ja koulutusorganisaatioiden välille.

Uusia ideoita ja oppia verkostoista

Yritysten Taitavan Keski-Suomen toiminnassa oli vuoden 2010 lopussa mukana jo miltei 400 yritystä ja parisenkymmentä yritysverkostoa eri aloilta. Eniten verkostoja on syntynyt informaatioteknologian yrityksiin, teollisuusalan yrityksiin ja matkailu- ja palvelualan yrityksiin. Verkostoissa oppimista tapahtuu myös yritysten välillä toinen tosilta oppien ja uusia toimintamalleja luoden.

Yritysten Taitava Keski-Suomi hankekokonaisuuden (hankkeet S10678, S10733, S10783) toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista kuvataan yhtenä kokonaisuutena. Koska hankkeen pääasiallisena tavoitteena on ollut dynaamisen ja mikro- sekä pk-yrityksille soveltuvan toimintamallin kehittäminen on päätulosta kuvattu tarkemmin.

Muita tuloksia on kuvattu lyhyesti tämän kohdan lopussa.

1. PÄÄTULOS

PUOLUEETON JA RIIPPUMATON OSAAMISPÄÄLLIKKÖ TOIMINTAMALLI
Päätuloksena on kehittynyt osaamispäällikön puolueeton ja riippumaton toimintamalli. Mikroyritykset tarvitsevat kumppania, joka auttaa heitä liiketoimintalähtöisen osaamisen kehittämisessä muuttuvissa tilanteissa.
Osaamispäällikön toimenkuva on muodostunut yritysten tarpeista käsin ja se voidaan lyhyesti määritellä seuraavasti (Lähde: Jimena Tapperin opinnäytetyö)

YRITYSTEN TARVITSEMA KUMPPANUUS JA OSAAMINEN
Osaamispäällikkö on puolueeton ja riippumaton yritysten kumppani, joka
1. kehittää oppimista osana yrityksen liiketoimintaa
2. toimii asiakaslähtöisesti
3. koordinoi kehittämisprosesseja yritysverkostoissa ja yrityksissä
4. hyödyntää kehittämisverkostoja
5. tuntee rahoitusinstrumentit

TOIMINTAMALLI YRITYKSISSÄ
Osaamispäällikön toiminta yrityksissä etenee seuraavien vaiheiden kautta:
1. Lähtötilanteen analysointi (tyhjän kirjan periaatteella ja yrityksen liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta)
2. Kehittämistoiminnan suunnittelu (yhdessä yrityksen kanssa)
3. Kehittämiskumppanin löytäminen (kehittämistoiminnan toteutus ja sen rahoitus)
4. Toteuttamisen laadun varmistus (osaamispäällikkö seuraa ja arvioi toteutusta)
5. Vaikuttavuuden arviointi (kehittämistoiminnan vaikuttavuus yrityksen toiminnassa (oppiva organisaatio) sekä liiketoiminnan kehittymisessä ja tuloksen parantumisessa (ROI).

Eri vaiheissa osaamispäällikkö tekee yhteistyötä toimijaverkoston kanssa.

TOIMINTAMALLI YRITYSVERKOSTOISSA
Yritysverkostoissa toimiessa osaamispäällikkö toimii yhdessä toimijaverkoston kanssa kolmella eri toimintaympäristön tasolla: 1. alueellinen tai toimialakohtainen yhteistyö 2. yritysverkostot 3. yksitäinen yritys. Prosessi etenee yritysverkostoissa seuraavasti: muutokset tunnistaminen (alueella tai toimialalla), asiakaskuuntelu, palveluiden tuotteiden kirkastamine ja yritystoiminnan kehittämistoimet (verkoston yhteiset ja/tai yrityskohtaiset).

Toiminta on mallinnettu yritysverkostojen kanssa tehdyistä prosesseista.


2.MUITA TULOKSIA:
2.1. Toteutettu yrityslähtöisiä koulutus- valmennus ja kehittämisprosesseja hankekokonaisuuden rahoituksella yhteensä 42 (n. 350 000€), joista kolme on toteutettu tämän hankkeen rahoituksella.

2.2.Käynnistetty kehittämis- ja koulutusprosesseja muilla rahoitusmuodoilla

2.3.Uudet koulutustuotteet

2.4.Osaamispäällikön työkalupakki

2.5. Tuotteistettu yrityslähtöinen tuotekehitysprosessi Broker -ohjelma.

2.6.Toimijaverkoston toimintaa on tiivistetty yhteisen tekemisen kautta. Esimerkiksi on järjestetty yhdessä Yritysfoorumeja, Osallistuttu Osaajat kohtaavat tapahtumiin.

Tämän kehittämiskokonaisuuden kokemusten perusteella voidaan todeta, että mikroyritykset tarvitsevat kumppania (henkilöä) sparraamaan, haastamaan ja kiihdyttämään oppimista esim. verkostojen tai muiden oppimisympäristöjen avulla.

Kehittämistoiminta jatkuu uudessa hankkeessa vuoden 2013 loppuun

lisätietoja www.yritystentaitava.fi