Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10737

Projektin nimi: Maahanmuuttajat suomalaisen yrittäjyyden lisäarvona - MASUUNI

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Suomen Uusyrityskeskukset ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1099574-2

Osoite: PL 32

Puhelinnumero: 0500 285 902

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.uusyrityskeskus.fi

Projektin kotisivun osoite: www.masuuni.info

Vastuuhenkilön nimi: Heikki Pietarinen

Asema: Kehittämispäällikkö

Sähköposti: heikki.pietarinen(at)uusyrityskeskus.fi

Puhelinnumero: 0500 285 902

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Yritysneuvontaorganisaatiot ja niiden palveluksessa olevat yritysneuvojat.
Heidän kauttaan tavoitetaan yritysneuvojien asiakkaiksi tulevat hyödynsaajat eli maahanmuuttajataustaiset henkilöt jotka aikovat perustaa yrityksen Suomeen.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Yritysneuvontaorganisaatioiden omistajat ja rahoittajat, jotka saavat hyödyn sijoittamilleen panoksilleen siten, että neuvonnan alueellinen vaikuttavuus nousee maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kohdalla.
Alueellinen hyöty koko elinkeinoelämään.

Mukana olevat koulutusorganisaatiot.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 80, joista naisia 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 150, joista naisia 106

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Globalisoituvassa, vapaata liikkumista korostavassa maailmassa nähdään eläköityvien ja työvoimapulaa kärsivien valtioiden työvoimaratkaisu ulkomaalaisessa työvoimassa. 2000-luvulta lähtien on korostettu työperäistä maahanmuuttoa. Hallituksen maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa (2006) nostetaan esille se, etteivät maahanmuuttajat ratkaise vain työvoimapulaa, vaan he ovat odotettuja myös uuden yritystoiminnan käynnistäjinä, työllistäjinä ja globaalien verkostojen ylläpitäjinä.

Suomessa maahanmuuttajat on suhteellisen uusi ja nopeasti kasvava ryhmä. Noin 76 % maahanmuuttajista on työikäisiä, mutta vain alle puolet kuuluu työvoimaan ja työttömyysaste on korkeampi kuin paikallisväestöllä. Maahanmuuttajista tulee monesti uudessa kotimaassa pakkoyrittäjiä. Vaikka maahanmuuttajissa on paljon yrittäjäpotentiaalia, haasteena ovat verkostojen ja kontaktien vähäisyys, asenteet sekä yritystoiminnassa tarvittavan koulutuksen ja neuvonnan löytäminen.

Useassa työllisyys- ja maahanmuuttajaselvityksessä todetaan, että maahanmuuttajien työllisyydestä ja yrittäjyydestä ei ole ajankohtaista tilastoa ja tutkimustietoa. Huomattavan vähän on Suomessa kiinnitetty huomioita maahanmuuttajien yrittäjyyden tukemiseen ja laajempiin asennekampanjoihin. Työnantajien tai työyhteisöjen monikulttuurisuuskoulutukseen, maahanmuuttajien työssä viihtymiseen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin ei juuri kohdistu toimenpiteitä.

Hankkeella vastataan edellä kuvattuihin haasteisiin. Tavoitteena on monialaisessa ja monikulttuurisessa työryhmässä tarkistaa ja soveltaa olemassa olevat yrityskoulutuksen ja -neuvonnan materiaalit maahanmuuttaja-asiakkaita palvelevaksi. Materiaali käännetään eri kielille. Kulttuurikirja kootaan maahanmuuttajien haastattelujen ja olemassa olevan monikulttuurisen kirjallisen aineiston perusteella. Materiaali laitetaan pdf-versiona internetiin ja levitetään paperiversiona.

Maahanmuuttajataustaisia henkilöitä aktivoidaan perustamalla valtakunnallinen maahanmuuttajien yritysneuvontaverkosto ja toimimalla yhden luukun periaatteella. Suomen Uusyrityskeskukset ry yhteistyössä Yritys-Suomi-palvelujärjestelmän kanssa suunnittelee maahanmuuttajaneuvonta-asiamiehen koulutussisällön ja kouluttaa pilottina yritysneuvojia toteuttamaan maahanmuuttajien yrityspalveluita. Yritysneuvojat vierailevat tietyin aikavälein verkoston toimipisteissä, pitävät yrittäjyyden teemapäiviä, levittävät maahanmuuttajille sovellettua yrityskoulutusmateriaalia ja neuvovat verkoston toimijoita yrittäjyyden markkinoinnissa.

Hankkeella on internetsivut ja sisältötuotantoa muun muassa www.yrityssuomi.fi -verkkosivuille.
Hankkeen vaikutuksena maahanmuuttajataustaiset henkilöt perustavat aikaisempaa elinkelpoisempia yrityksiä. He perustavat yrityksiä lukumääräisesti aikaisempaa enemmän ja useammalle toimialalle sekä toimintasektorille.

Hankkeen toteutusaika: 1.10.2008 - 30.6.2011. Rahoitus: ESR ja Suomen Uusyrityskeskukset ry.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin ohjausryhmän kokouksista pidetään pöytäkirjaa ja ne menevät tiedoksi ohjausryhmän jäsenille. Kukin ohjausryhmän jäsen tiedottaa hankkeesta ja hyvistä käytännöistä omille organisaatioilleen.

Projektin tuloksista tiedotetaan hankerahoittajien ja EU:n laatimien ohjeiden mukaan. Hankkeen tuloksista tehdään väliraportit ja hankkeen päättyessä loppuraportti, jossa julkaistaan hankkeen toiminta ja tulokset.

Hankkeesta tiedottaminen kohdennetaan Yritys-Suomi-palvelujärjestelmän yritysneuvojille ja niitä lähellä oleville sidosryhmille.

Hankkeella on internetsivut ja sisältötuotantoa mm. www.yrityssuomi.fi -verkkosivuille.
Julkaistaan kulttuuriopaskirja. Neuvontapisteisiin jaetaan paperiversiot kulttuuriopaskirjasta.
Sähköinen versio ladattavissa internetistä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin kuluessa hankkeen tuloksista tiedotetaan säännöllisesti valtakunnallisille yrityspaveluorganisaatioille. Hankkeen loppuraporttiin kootaan projektin aikana luodut uudet palvelumallit (prosessikuvaus, oppaat ja työkirjat) ja näistä tiedotetaan projektin loppuseminaarissa. Hankkeen aikana toimintamalliin sitoutuneet maahanmuuttajayrittäjyysyhteyshenkilöt soveltavat projektin kehittämiä toimintamalleja omassa työssään. Vuonna 2011 hankkeen hyvät käytännöt välitetään Yritys-Suomi-palvelujärjestelmän käyttöön. Käytännöistä tiedotetaan Uusyrityskeskusten 2-3 kertaa vuodessa pidettävien verkostopäivien yhteydessä, Seudullisten kehitysyhtiöiden (SEKES) verkostossa ja muissa Yritys-Suomi-tilaisuuksissa. Huolehditaan www-sivuille linkittämisestä.

Yritysneuvojien erikoisammattitutkintoa suunniteltaessa pyritään koulutukseen sisällyttämään maahanmuuttajien yritysneuvonta-koulutusmoduli. Näin hyvät käytännöt leviävät ja vakiintuvat hyvinkin tehokkaasti jokaiselle koulutukseen osallistuvalle yritysneuvojalle.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 401 633

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 383 625

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 401 633

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 383 625

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Yrittäjyys työvoiman käyttötapana ja työmarkkinoiden toimivuuden moottorina

9. Loppuraportin tiivistelmä

Maahanmuuttajat suomalaisen yrittäjyyden lisäarvona (MASUUNI) -hankkeen lähtökohtana oli valtakunnallisen maahanmuuttajien yritysneuvontaverkoston kehittäminen seudullisten yrityspalvelujen yhteydessä. Hankkeen pääkohderyhmänä oli valtakunnalliset yrityspalveluorganisaatiot ja niiden henkilöstö. Hankkeen päätyttyä yritysneuvojilla olisi aikaisempaa paremmat, sujuvat valmiudet maahanmuuttajien yritysneuvontaan.

Hankkeen tavoitteena oli luoda maahanmuuttajataustaisten henkilöiden yrityskoulutuksen ja -neuvonnan materiaali- ja menetelmäpankki, jota jo hankkeen kestoaikana testataan ja kehitetään. Materiaalipankin sisältötavoitteena oli muun muassa, että hankkeen päätyttyä on käytössä maahanmuuttajille tarkoitetut yritysoppaat. Oppaista suunniteltiin tehtäväksi suomenkielisen julkaisun lisäksi 10 kieliversiota, joissa huomioidaan maahanmuuttajien erilaiset kulttuuritaustat.

Lisäksi tavoitteena oli tuottaa yrityskulttuuria käsittelevä julkaisu.
Painettujen julkaisujen lisäksi aineistot päätettiin julkaista myös sähköiseen muotoon.

Hankkeessa tuotettiin Yrittäjäksi Suomeen -opas, joka käännettiin 10 eri kielelle, joita puhuvien henkilöiden palvelutarpeet yritysneuvonnassa ovat lisääntymässä. Nämä 10 kieltä ovat: venäjä, englanti, ruotsi, viro, kiina, arabia, ranska, turkki, kurdi ja somali. Kaikki oppaat ovat vapaasti kaikkien käytettävissä ja tulostettavissa hankkeen nettisivuilla osoitteessa www.masuuni.info. Näille nettisivuille on koottu myös kaikkien seminaarien materiaalit.

Yritysneuvojien osaamisen nostamiseksi järjestettiin kulttuuri- ja lupa-asiakoulutuksia. Kulttuurikoulutuksissa käsiteltiin muun muassa kulttuurin vaikutusta arvostukseemme, päätöksen tekoon ja vastuuseen, palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen, ristiriitoihin sekä ongelmien ratkaisuun. Lisäksi aiheina olivat kehon kieli ja asiakkaat sekä eri kulttuurit. Näiden koulutusten myötä koulutukseen osallistuneilla on paremmat valmiudet palvella eri kulttuuritaustaisia asiakkaita.

Lupa-asiakoulutus paransi yritysneuvojien tietämystä muun muassa elinkeinoharjoittajan oleskelulupa-asioista, ulkomaisen työntekijän palkkaamisesta ja viisumiasioista.

Koulutuksista saatujen palautteiden perusteella todettiin, että vastaavanlaisia koulutuksia tarvitaan lisää.

Hankeen aikaan järjestettiin 11 valtakunnallista seminaaria. Seminaareissa oli asiantuntijoina puhumassa sekä maahanmuuttajiayrittäjiä, että eri toimijoita joiden asiakaskuntaan maahanmuuttajat kuuluvat. Seminaarit herättivät paljon keskustelua ja tätä kautta on saatu nostettua esille erilaisia kipukohtia esimerkiksi yritysneuvonnassa. Seminaareihin osallistuneet kokivat verkostoitutumisen hyvänä antina näissä tilaisuuksissa ja monet kokivat saaneensa" vertaistukea" huomatessaan, että samanakaltaisia haasteita kohtaavat muutkin. Näiden haasteiden kanssa ei siis olla yksin.

Hankkeen aikana tuotettiin Näkökulmia yrityskulttuurien kohtaamiseen-julkaisu. Noin 100 sivuinen teos käsittelee muun muassa kokemuksia maahanmuuttajien yrittäjyydestä ja yrityspalveluista.

Hankkeen myötä on muodostunut epävirallinen yritysneuvojien verkosto, joka yhteistyöllään pyrkii auttamaan maahanmuuttajien yrittäjyyden erityiskysymysten ratkaisemisessa.