Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10742

Projektin nimi: Sukupolvenvaihdosten edistäminen ja nuorten yritysten kehittäminen Kanta-Hämeessä

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2008 ja päättyy 29.2.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Hämeen Työvoima- ja elinkeinokeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1567682-0

Osoite: Kirkkokatu 12

Puhelinnumero: 0106025221

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.te-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Jarmo Paukku

Asema: yksikön päällikkö

Sähköposti: jarmo.paukku(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 050 -395 5389

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Hämeenlinnan, Forssan, Riihimäen

Kunnat: Riihimäki, Ypäjä, Forssa, Hämeenlinna, Humppila, Hausjärvi, Tammela, Janakkala, Hattula, Loppi, Jokioinen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisen kohderyhmän muodostavat yritykset, joiden omistajayrittäjä on ikänsä vuoksi luopumassa yritystoiminnasta sekä jatkajat, jotka voivat olla yritysten työntekijöitä, yritystoimnnan aloittamista suunnittelevat tai muut pk-yritykset, jotka harkitsevat yritysostoa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Mahdolliset vaikutukset ja hyöty kohdistuvat seuraavien yhteistyökumppaneiden toiminnassa: Alueen kehittämisyhtiöt: Forssan Seudun kehittämiskeskus Oy, YritysVoimala Oy, KEHKE, Hämeen kauppakamari, Finnvera Oyj ja TE-toimistot.

Valtakunnallinen TEM:n Aloittavien yrittäjien ja pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma;"Yritysten sukupolvenvaihdos ja siihen liittyvät teemat" hanke. Tavoitteet ja toimenpiteet ovat osittain samoja, projektit linkittyvät tiiviisti toisiinsa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 100, joista naisia 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 173, joista naisia 52

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on työllisyyden turvaaminen ja edistäminen Kanta-Hämeessä.
Projektin painopisteenä on edistää yritysten hallitut ja onnistuneet sukupolven-/omistajanvaihdokset. Tavoitteena on varmistaa elinkelpoisten yritysten toiminnan jatkuminen ja työpaikkojen säilyminen.
Projektin keskeisinä tehtävänä on aktivoida ikääntyviä yrittäjiä vaihdoksen suunnitteluun ja toteutukseen, tiedottaa ja informoida omistajanvaihdokseen liittyvistä palveluista ja tarjota omistajanvaihdospalveluja. Yrityksen jatkajille tarjotaan valmennusta ja koulutusta sekä asiantuntijapalveluja yrityksen kehittämiseen ja kasvuun. Tavoitteena on lisätä jatkajien valmiuksia liikkeenjohdollinen vastuun ottamisessa. Yritysten omistajanvaihdospalveluprosessin avulla pyritään varmistamaan alueella kattavat ja tasalaatuiset omistajanvaihdospalvelut ja lisäämään omistajanvaihdoksiin liittyvää asiantuntemusta.
Projektin kohderyhmänä ovat ikääntyvät yrittäjät ja yritysten jatkajat sekä alle viisi vuotta toimineet kasvuhaluiset ja -kykyiset yritykset.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Rekrytointia ja markkinointia tehdään koko projektin toteutusajan säännöllisesti:
- Internet (www.te-keskus.fi -yritystoiminta -omistajavaihdosprotaalissa) + etusivun ajankohtaista- palstalla
- TE-Uutisia lehti, julkaistaan 3 kertaa vuodessa, kohderyhmänä yritykset ja sidosryhmään kuuluvat tahot.
- Hämeen TE-keskuksen uutiskirje kerran kuukaudessa yrityksille ja sidosryhmille
- TE- keskuksen tiedote medialle 2 kertaa vuodessa. Tätä kanavaa on mahdollisuus käyttää, kun on ajankohtaista tiedotettavaa.
- lehtiilmoituksia paikallislehdissä ja /tai esim Yrittäjien lehdissä(1-2 vuodessa)
- Sidosryhmien (esim kehittämisyhtiöt , Kauppakamari, Yrittäjät) uutiskirjeissä.
- Yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa puheenvuoroja ja materiaalia (pankkien, yrittäjärjestön ym)
Hyvien käytäntöjen levittäminen totetuu luontevasti TEM:n valtkunnallisen "Sukupolvenvaihdosten edistämis hankkeen välityksellä , koska projektin vetäjä sama henkilö: TE-keskukset, Suomen Omistajanvaihdosseura, yrittäjäjärjestöt, Uusyrityskeskukset jne.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittäminen toteutuu luontevasti ja parhaiten TEM:n valtkunnallisen "Sukupolvenvaihdosten edistämis hankkeen välityksellä , koska projektin vetäjä sama henkilö. Projektien toteutusaikataulu on sama. Verkosto, jonka avulla hyviä käytäntöjä voidaan levittää on laaja, se kattaa kaikki TE-keskukset, uusyrityskeskukset, yrittäjäjärjestön, Suomen Omistajavaihdosseura OY:n,oppilaitoksia ym tahoja.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 380 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 329 387

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 380 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 329 387

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin päätavoitteena ja lähtökohtana on ollut yritysten sukupolvenvaihdosten edistäminen, elinkelpoisten yritysten toiminnan jatkumisen turvaaminen ja työpaikkojen säilyminen yritysten sukupolven- ja omistajanvaihdostilanteissa. Yrityksen omistuksen ja johtajuuden vaihtumista pidetään yhtenä kriittisimmistä vaiheista yritysten elinkaarella. Ikääntyvien yrittäjien aktivointi ja tukeminen suku polvenvaihdosprosessissa vaatii jatkuvaa panostusta. Mikäli yritykset epäonnistuvat siirtymävaiheen ongelmien vuoksi, menetetään työpaikkoja ja osaamista. On tärkeää, että omistajanvaihdokset toteutetaan hallitusti ja asiantuntemuksella.
Projektin ensisijaisena tavoitteena on ollut turvata hallitut ja onnistuneet omistajanvaihdokset Kanta-Hämeessä. Tavoitteena on ollut aktivoida ja herätellä ikääntyviä yrittäjiä suunnittelemaan ja aloittamaan omistajan- tai sukupolvenvaihdosprosessi ajoissa. Päämääränä on ollut omistajanvaihdospalveluprosessien ja palvelujen kehittäminen ja saatavuuden turvaaminen Kanta-Hämeessä projektin päättymisen jälkeen.

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat olleet yritykset, joiden omistajayrittäjä on ikänsä vuoksi luopumassa yritystoiminnasta. Lisäksi kohderyhmänä ovat olleet yritysten jatkajat ja mahdolliset yritysten ostajat sekä alle 5 vuotta toimineet kasvuhaluiset ja -kykyiset yritykset. Välilliseen kohderyhmään ovat kuuluneet omistajanvaihdospalveluja tarjoavat toimijat kuten muun muassa kehittämisyhtiöt, yrittäjäjärjestöt, uusyrityskeskukset, TE-toimistot ja yksityiset palveluntarjoajat.

Yrittäjien aktivointia on toteutettu järjestämällä omistajanvaihdostilaisuuksia sekä tiedottamalla palveluista alueen lehdissä. Jatkajille ja nuorille yrittäjille on toteutettu valmennusta ja koulutusta. Projekti on koordinoinut ja järjestänyt Viestinvaihto-asiantuntijapalveluja avuksi omistajanvaihdosprosessien suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.

Projektissa koulutus- ja henkilötyöpäiviä kertyi yhteensä 348 htpv.

ViestinVaihto-asiantuntijapalvelua on toteutettu noin 70 yritykselle. Yritysten jatkajille ja nuorille yrityksille toteutettuihin valmennus- ja koulutusohjelmiin on osallistunut yhteensä 14 yritystä. Maksuttomaan yrityskohtaiseen omistajanvaihdosklinikkapalveluun on osallistunut 100 yritystä/ 200 henkilöä. Yrityksille ja ostajille suunnattuihin tilaisuuksiin on osallistunut noin 130 henkilöä.

Projektissa on toteutettu ja kehitetty omistajanvaihdosklinikkapalvelua, joka on toiminut työvälineenä sekä yritysneuvonnan että ikääntyvien yrittäjien aktivoinnissa. Klinikkapalvelu on asiantuntijan antamaa ensi-neuvontaa ja asiakkaan tarpeen kartoitusta. Klinikan tarkoituksena on aktivoida ikääntyvää yrittäjä aloittamaan vaihdoksen suunnittelu ajoissa sekä antaa neuvoja ja ohjeita vaihdosprosessiin liittyvissä kysymyksissä. Klinikalle ovat voineet varata henkilökohtaisen ajan kaikki alueen neuvontapalvelua tarvitsevat ikääntyvät yrittäjät. Palvelu on ollut maksutonta.

Projektin lähtökohtana on ollut avoimuus ja hyvä yhteistyö alueen muiden toimijoiden ja projektien kanssa. Yhteistyötä on tehty monella tasolla ja monin toimintamuodoin. Yhteistyössä on kehitetty ja toteutettu ov-palveluja, järjestetty tilaisuuksia, aktivoitu ikääntyviä yrittäjiä ja mahdollisia jatkajia sekä levitetty tietoa omistajanvaihdosten edistämiseksi.

Projekti on myötävaikuttanut siihen, että alueen pk-yritykset omistajanvaihdostilanteessa voivat luottaa siihen, että luotettavaa, asiantuntevaa ja neutraalia ulkopuolista apua on tarjolla. Omistajanvaihdosfoorumi (OV-Foorumi) on toiminut linkkinä ja tiedonvälityskanavana muiden toimijoiden välillä. OV-Foorumi on avoin keskustelufoorumi, jossa toimijat voivat tuoda esiin näkemyksiä, välittää tietoa ja hyviä käytäntöjä ja keskustella omistajanvaihdoksiin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä. Projekti on myötävaikuttanut siihen, että toimijoiden keskuudessa on positiivinen tahtotila omistajanvaihdosten edistämisessä sekä siihen, että omistajanvaihdosprosessin hoitotaso on suhteellisen hyvä Kanta-Hämeessä.

Projekti on luonut hyvän pohjan kehittää edelleen ov- palveluprosessia, lisätä ov- palvelujen tunnettavuutta, turvata palvelujen saatavuutta ja parantaa alueen ov- asiantuntemusta. Projektin toiminnan kautta myös monet muut ELY-keskuksen palvelut ovat tulleet yrityksille ja toimijoille tutuiksi. Tähän on myötävaikuttanut erittäin tiivis yhteistyö erityisesti Hämeen ELY-keskuksen Virve- ja Protek- projektien kanssa.

Projektin ansiosta alueen omistajanvaihdostilanteessa olevat yritykset saavat neuvoja, ohjausta ja asiantuntijapalveluja ov-prosessin eri vaiheissa. Hämeen ELY-keskuksen rahoitus- ja kehittämispalvelut ovat täydentäneet ov- palveluja ja mahdollistanut luontevan kehittämispolun myös yritysten jatkajille. Hyvä yhteistyö alueen toimijoiden kanssa ovat tukeneet ov- palveluprosessin ja roolien selkiintymistä sekä varmistaneet laadukkaat ja kokonaisvaltaiset omistajanvaihdospalvelut ja niiden edelleen kehittämisen.