Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10745

Projektin nimi: Välityömarkkinoiden kehittämishanke Välke

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Hämeen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1563976-3

Osoite: Rauhankatu 10

Puhelinnumero: 050 395 5412

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/hame

Projektin kotisivun osoite: www.valke.fi sekä www.välke.fi

Vastuuhenkilön nimi: Jarmo Paukku

Asema: Yksikön päällikkö

Sähköposti: jarmo.paukku(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 050 395 5389

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme, Päijät-Häme

Seutukunnat: Hämeenlinnan, Forssan, Lahden, Riihimäen

Kunnat: Riihimäki, Lahti, Ypäjä, Forssa, Hämeenlinna, Humppila, Hausjärvi, Hartola, Heinola, Orimattila, Padasjoki, Nastola, Hollola, Tammela, Hämeenkoski, Janakkala, Asikkala, Hattula, Kärkölä, Loppi, Sysmä, Jokioinen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

välityömarkkinoiden kolmannen sektorin toimijat:
- yhteisöt, jotka toimivat työttömien työmarkkinavalmiuksien kehittäjinä ja joiden toiminta on työllistämistä tukevaa
- työosuuskunnat
- sosiaaliset yritykset

3.3 Välilliset kohderyhmät

Verkostokumppanit: työvoimatoimistot (erityisesti työvoiman palvelukeskukset);
Työnhakijat: välityömarkkinoilla olevat henkilöt - toimijoiden (potentiaaliset) asiakkaat
(esim. kohdassa 7.2. mainitut projektin myötä syntyvät 50 pysyvää työpaikkaa kohdentuvat suoraan organisaatioiden asiakkaille, mutta syntyvät projektin aikana tapahtuvan kehittämistyön tuloksena, mm. sosiaaliseen yrittäjyyteen ja osuuskuntayrittäjyyteen liittyvillä pienimuotoisilla koulutuksilla jotka on suunnattu kumppanuusorganisaatioiden osallistujille.)

Lisäksi tutustumiskäyntejä ja tilaisuuksia järjestetään myös sellaisille varsinaisen kohderyhmän ulkopuolisille hankkeille ja organisaatioille, jotka ovat kiinnostuneita välityömarkkinoiden kehittämisestä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 100, joista naisia 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 170, joista naisia 122

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 50, joista naisten työpaikkoja 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 10, joista naisten työpaikkoja 6

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten perustamia 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Välityömarkkinoiden kehittämishanke Välke
Välke - Developing Intermediate Labour Market in Häme Region

Välke -projekti koordinoi välityömarkkinoiden suunnitelmallista kehittämistä Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella. Projektin aloitushetkellä välityömarkkinat ovat pirstaleiset ja toiminta on rakentunut pääasiassa määräaikaisen tuen avulla toimivien kolmannen sektorin organisaatioiden työllistämishankkeiden varaan. Koska kolmannen sektorin toimijoiden asema on välityömarkkinoilla keskeinen, lähtee Välke kehittämään Hämeen välityömarkkinoita yhteistyössä heidän kanssaan. Välityömarkkinoiden suunnitelmallisen kehittämisen edellytyksenä on kolmannen sektorin toimijoiden aseman selkeyttäminen.

Projektin aikana välityömarkkinoiden toimintaa ja roolia alueella selkeytetään: projekti kokoaa alueen toimijat yhteen ja luo toimivan ja yhtenäisen välityömarkkina-verkoston. Yhteistyössä verkoston kanssa kehitetään alueen välityömarkkinatoimintaa ammattimaiseksi. Välke auttaa suunnittelemaan ja suuntaamaan välityömarkkinoiden toimintaa siten, että se palvelee entistä paremmin työvoimapolitiikan lähtökohtia. Projektin verkostotoimijoiden ammattitaitoa ja työssä jaksamista edistetään erilaisten koulutusten ja neuvontapalveluiden avulla: Projektissa kehitetään ja toteutetaan mm. kolmannen sektorin toimijoille suunnattu liikkeenjohdon koulutus.

Projektin päättyessä Hämeen ELY-keskuksen toiminta-alueen välityömarkkinoiden toimijakenttä on selkeä ja keskenään verkostoitunut. Välityömarkkinatoimijoiden ja etenkin sosiaalisten yritysten määrä alueella on lisääntynyt. Verkostotoimijoiden ammattitaito on kehittynyt ja he jaksavat vaativassa työssään aiempaa paremmin. Projektin myötä toimijoiden toimintapoja on yhtenäistetty ja osin tuotteistettu ja näin ollen asiakkaiden saama palvelu on toimijasta riippumatta laadukasta ja tasavertaista.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Kts. liitteenä oleva alustava tiedotussuunnitelma.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin hyviä käytäntöjä levitetään projektin kokoaman välityömarkkina-verkoston kesken jatkuvasti verkostokokoontumisten yhteydessä. Projektin tuloksista kerrotaan säännöllisesti pari kertaa vuodessa järjestettävissä seminaareissa, joihin ovat tervetulleita myös verkoston ulkopuoliset toimijat. Hyvistä käytännöistä ja projektin toteutuksesta kerrotaan lisäksi kootusti projektin lopussa julkaisujen ja seminaarin avulla.

Projekti verkostoituu muiden alueiden ja valtakunnallisten välityömarkkinoita kehittävien toimijoiden kanssa ja tekee myös kansainvälistä yhteistyötä. Laajemman verkostoitumisen tavoitteena on ennen kaikkea toinen toisilta oppiminen eli hyvien käytäntöjen levittäminen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 391 400

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 365 699

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 391 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 365 699

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Välityömarkkinat/siirtymätyömarkkinat

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli koordinoida välityömarkkinoiden suunnitelmallista kehittämistä Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella.

Projektiin osallituneiden ydinjoukon muodostivat Hämeen ELY-keskuksen rahoittamat työllisyyspoliittiset hankkeet. Välkkeen järjestämät tilaisuudet pidettiin avoimina myös muille välityömarkkinatoimijoille. Typo-hankkeiden lisäksi projektiin osallistuttiin muun muassa ESR-hankkeista sekä kuntien työpajoista.

Projektiin mukaan tulevien yrityksten tavoite oli 10, toteutunut 12. Muiden organisaatioiden mukaantulon tavoite oli 20, toteutunut 66. Projektissa aloittaneiden henkilöiden tavoite oli 100 henkilöä, projektissa aloitti 170 henkilöä joista naisia 122. Projektin tavoite uusiksi työpaikoiksi oli 50 joista puolet naisia. Projektin lopussa tehdyn selvityksen mukaan uusia palkkatukityöpaikkoja on toteutunut 10. Tavoite uusiksi yrityksiksi oli 10. Kyselyn mukaan Välkkeen myötävaikutuksella uusia yrityksiä on syntynyt 1.

Välke-projekti pääsi määrällisiin tavoitteisiinsa lukuun ottamatta uusien työpaikkojen ja yritysten määrää. Välkkeen toteuttamisen aikaan suhdannetilanne oli hyvin haasteellinen. On odotettavissa, että uusia työpaikkoja syntyy välityömarkkinoille Välkkeen myötävaikutuksella myös Välkkeen päätyttyä.

Projektin tuloksena on syntynyt ainakin seuraavia uusia ja pysyviä vaikutuksia:

- Välkkeen nettisivuja käytettiin Lahden Työlinkki -sivuston "testipenkkinä". Sivusto avataan osoitteessa www.lahdentyolinkki.fi. Toiminnasta vastaa Lahden kaupungin nuorisopalvelut/Media-akseli.
- Heinolan alueen välityömarkkinafoorumi. Toiminnasta vastaa Heinolan TE-toimisto ja Itä-Hämeen Typ.
- 20.10.10 järjestetty Yhdistysten työllistämispäivä Heinolassa on saamassa jatkoa jokavuotisena tapahtumana. Toiminnasta vastaa Heinolan TE-toimisto ja Itä-Hämeen Typ.
- Hankkeiden aito verkottaminen ja yhteistyön lisääminen Heinolan alueella. (Erään Typin edustajan lausunto).
- WorkPoP-hankkeen valmistelutyöhön osallistuminen. WorkPoP on luoville aloille keskittynyt typo-hanke. Tiettävästi ensimmäinen typo-hanke, jota rahoittaa kaksi ELY-keskuksta ja jossa toimenpiteissä olevia siirretään paikkakunnalta toiselle. Toiminnasta vastaavat Jyränkölän Setlementti ry Heinolassa ja Pispalan kumppanuus ry Tampereella.
- Työvoimapoliittisten hankkeiden seurantalomake: http://www.valke.fi/verkosto/tyollistamishankkeiden-seuranta/. Käytöstä vastaa Hämeen ELY-keskus/työvoimapalveluasiantuntija.
- Instrumental Enrichment -oppimistaitojen kehittämismenetelmän koulutus. Välkkeen tilaamissa koulutuksissa valmistui tammikuussa 2011 20 uutta IE-opettajaa.
- Työttömästä toimijaksi -hankkeen valmistelutyöhön osallistuminen. Hanke toimii muun muassa muiden Hämeen ELY-keskuksen typo-hankkeiden Instrumental Enrichment -tukihankkeena. Hankkeella turvataan uusien IE-opettajien tuki. Toiminnasta vastaa Korjaavan opetuksen yhdistys ry. sekä Lahden kaupunki.
- Välke-projekti on lähettänyt 12.1.2011 lausunnon Nobel-komitealle, jossa esitetään Nobelin rauhanpalkintoa 2011 Instrumental Enrichment -menetelmän kehittäjälle Reuven Feuersteinille.
- Lyhty-hankkeen valmistelutyöhön osallistuminen. Lyhty on Forssan alueella toimiva typo-hanke, joka toimii samalla formaatilla kuin Liikunnalla työhön projekti, eli sijoittaa työttömiä palkkatukityöhön kolmannelle sektorille (kolmannen sektorin "työpaikkametsästyshanke". Toiminnasta vastaa LounaPlussa ry.
- Forssan alueen välityömarkkinafoorumin käynnistäminen. Toiminnasta ottaa vetovastuun Lyhty-hanke/LounaPlussa ry.
- Kehä-ryhmä: työllisyyspoliittisista hankkeista koottu kehittämisryhmä ELY:n työvoimapalveluasiantuntijan työn tueksi.

Tiivistetysti välityömarkkinoilta voidaa nostaa esiin seuraavia kipupisteitä:
Yhteistyön sujuvuus
- TE-toimistot: typo-hankkille nimetyt vastuuhenkilöt.
- Typo-hankkeet: hankevetäjien aktiivinen verkostoituminen, hankkeiden erikoistuminen, uudet radikaalit toimintatavat, erilaisten jumppaohjelmien käyttäminen "risusavottojen ja puiden halailun" sijaan.
- ELY-keskus: resurssien turvaaminen sekä erikoitumiseen, yhteistyöhön ja verkostoitumiseen kannustaminen (rahoituspäätöksiin kirjattava keppejä ja porkkanoita).

Lisäksi:
- Resurssit ovat pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyysongelmien laajuuteen nähden riittämättömiä.
- Kaikkien toimenpiteiden aikaistaminen.
- Ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen sekä luovuusmenetelmien hyödyntäminen.
- Vakavin kipupiste: uskalluksen puute toimia toisin.