Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10750

Projektin nimi: Liittyvä voima

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2094551-1

Osoite: PL 4000

Puhelinnumero: 020783500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.metropolia.fi

Projektin kotisivun osoite: www.liittyvavoima.fi

Vastuuhenkilön nimi: Johanna Holvikivi

Asema: johtaja, hyvinvointi ja toimintakyky klusteri

Sähköposti: johanna.holvikivi(at)metropolia.fi

Puhelinnumero: 050-3456151

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Espoon ja Metropolian pilottien henkilöstö:
- Espoon vanhusten palvelujen, tulevan Espoon sairaalan, henkilöstö, 370 henkilöä
- Espoon rekrytointiyksikön henkilöstö 13 henkilöä
- Metropolian Hyvinvointi ja toimintakykyklusterin henkilöstö, 104 henkilöä
- Metropolian Terveys ja hoitoala -klusterin henkilöstöä, 140 henkilöä

Pilottien reflektio- ja levitysrakenteen henkilöstö:
- 24 organisaatiota (8 korkeakoulua ja 16 työelämäorganisaatiota) eri puolelta Suomea 8 paikkakunnalta
- 16 korkeakoulun opettajaa ja heidän opettaja- ja työelämäkollegat
- Henkilöt ja organisaatiot tarkentuvat opettajuuden täydennyskoulutuksen hakuprosessin päätyttyä

3.3 Välilliset kohderyhmät

- Hankkeen ulkopuoliset työnantajat (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori), koulutusorganisaatiot (yliopistot, ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset), palvelujen käyttäjät ja koko maantieteellinen toiminta-alue.
- Ammattikorkeakoulujen opiskelijat (perustutkinto, erikoistumisopinnot, ylempi amk-tutkinto, täydennyskoulutus)

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 153, joista naisia 141

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Liittyvä Voima (Collaborative Intensity) -hankkeen tarkoituksena on tuottaa geneerinen kumppanuusmalli. Vastuullisina toimijoina ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ja Espoon kaupunki. Hankkeen tavoitteena on kehittää ennakoivaa rekrytointia, asiantuntijuuden vaihtoa ja osaamista sekä ohjaus- ja mentorointikäytäntöjä.

Kumppanuusmallia kehitetään pilotin kautta toimintatutkimuksen avulla. Pilotissa ovat mukana Metropolia Ammattikorkeakoulun Hyvinvointi ja toimintakyky klusteri, Terveys ja hoitotyö klusteri sekä Espoon vanhusten palvelujen tulosyksikkö ja Espoon kaupungin rekrytointipalvelut. Pilotti koostuu kolmesta osaprojektista: 1. Potilasturvallisuus; 2. Kotiutuminen ja 3. Toimintakyvyn edistäminen. Pilotin keskeisinä toimijoina ovat työelämänkehittäjät ja kehittäjäopettajat.

Toimintatutkimuksen aineistona ovat kumppanuutta koskevat alkuperäistutkimukset, systemaattiset kirjallisuuskatsaukset sekä pilotin tuottamat aineistot. Toimintatutkimuksen avulla tuotetaan kumppanuusmalli, joka koostuu periaate-, rakenne- ja prosessitekijöistä.

Hankkeen reflektio-, levitys- ja juurrutusrakenteena toimii valtakunnallinen, kaksivuotinen kumppaniopettajuuden täydennyskoulutus (10 op), jossa tutkitaan ja vahvistetaan korkeakouluopettajien ymmärrystä ja osaamista kumppanuudessa tapahtuvasta työelämäyhteistyöstä. Hankkeen toimintaa, aineistoja ja tuloksia esitetään kansallisissa ja kansainvälisissä kongresseissa ja seminaareissa sekä hankejulkaisuissa. Hankkeella on wiki-sivut www.liittyvavoima.fi.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

2008 Valmisteluvaihe
- Projektiin osallistuvien toimialojen, koulutusohjelmien ja yliopiston sekä työelämän vastuualueiden ja toimiyksikköiden sitouttaminen projektiin sekä osallistujien rekrytointi
- Opettajaopiskelijoiden rekrytoiminen projektiin
- Verkkosivujen perustaminen ja markkinointi-ilmeen luominen
- Kansainvälinen benchmarking
- Kansallisia esityksiä projektista, joista ensimmäinen on 7.5 Intoverkoston työelämäyhteyksien päivänä

2009 Toteutusvaihe
- Projektin etenemisestä tiedottaminen organisaatioissa
- Projektia esitellään kansallisissa ja kansainvälisissä kongresseissa
- Kansallinen ja kansainvälinen tiedotus ja benchmarking
- Opettajaopiskelijoiden rekrytoiminen projektiin
- Verkkosivujen jatkuva päivitys

2010 Vakiinnuttaminen
- Projektin etenemisestä tiedottaminen organisaatioissa.
- Projektin alustavien tulosten esittely kansallisissa ja kansainvälisissä kongresseissa.
- Opettajaopiskelijoiden, opettajien ja uusien työyksiköiden rekrytoiminen projektiin
- Verkkosivujen jatkuva päivitys
- Julkaisutoiminnan jatkaminen

2011 Lopetusvaihe
- Projektin toteutuksesta tiedottaminen organisaatioissa.
- Projektin tulosten esittely kansallisissa ja kansainvälisissä kongresseissa.
- Verkkosivujen jatkuva päivitys
- Julkaisutoiminnan jatkaminen ja projektin raportointi ja tulosten julkaiseminen
- Järjestetään valtakunnallisia ja alueellisia tilaisuuksia työnantajille ja korkeakouluille
- Tulosten juurruttaminen ja uusien haasteiden nimeäminen

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2008 Valmisteluvaihe
- Kansallisia esityksiä hankeasetelmasta ja yhteistyöstä työnantajille ja korkeakouluille sekä muille verkostoille, joista ensimmäinen on 7.5.2008 Intoverkoston työelämäyhteyksien päivänä
- Verkkosivujen perustaminen

2009 – 2010 Toteutusvaihe vakiinnuttamisvaihe
- Kumppaniorganisaatioiden sisällä toteutuva jatkuva projektin etenemisestä ja kokemuksista tiedottaminen muille yksiköille, johdolle, muulle hallinnolle ja luottamushenkilöille sekä ammattiyhdistysten edustajille
- Projektia viedään kansallisiin ja kansainvälisiin kongresseihin sekä rekrytointimessuille
- Hyvien käytäntöjen jakaminen kansallisissa ja kansainvälisissä benchmarking kumppanuuksissa
- Projektin hyvistä käytännöistä tiedottaminen laajalle yleisölle interaktiivisten verkkosivujen avulla
- Projektista kirjoittaminen ammatillisiin ja tieteellisiin aikakausilehtiin

2011 Lopetusvaihe
- Kumppaniorganisaatioiden sisällä toteutuva jatkuva projektin tuloksista ja kokemuksista tiedottaminen muille yksiköille, johdolle, muulle hallinnolle ja luottamushenkilöille sekä ammattiyhdistysten edustajille
- Projektissa tuotettuja hyviä käytäntöjä viedään kansallisiin ja kansainvälisiin kongresseihin rekrytointimessuille
- Projektin hyvistä käytännöistä tiedottaminen laajalle yleisölle interaktiivisten verkkosivujen avulla
- Projektista kirjoittaminen ammatillisiin ja tieteellisiin aikakausilehtiin
- Projektiraportointi

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 860 916

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 859 499

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 229 880

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 228 463

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaajana työmarkkinoille

9. Loppuraportin tiivistelmä

Liittyvä voima (2008-2011) hankkeen toteuttivat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Espoon kaupunki .Hanke muodostui kumppanuusmallin toimintatutkimuksesta, pilotista sekä valtakunnallisesta kumppaniopettajakoulutuksesta.
Hankkeessa tuotettiin ammattikorkeakoulun ja työelämän kumppanuutta jäsentävä toimintamalli ja sen kehittämisprosessin kuvaus. Tuloksissa kuvataan kumppanuuteen vaikuttavat tekijät, kumppanuuden toteutusratkaisut strategisella, taktisella ja operatiivisella tasolla ja kumppanuudesta organisaatioille koituvat lisähyödyt. Tuloksissa kuvataan myös kehittäjäopettajien ja työelämän kehittäjien tehtäväkuvat ja osaamistarpeet. Kumppanuuteen edistävästi tai estävästi vaikuttaviksi tekijöiksi tunnistettiin yhteinen kehittämiskohde, yhteistyöstä sopiminen, kumppanuuden resursointi, yhteisen ymmärryksen muodostaminen, jaettu toimintakulttuuri, sitoutuminen, osallistava muutosjohtaminen sekä viestintä. Hyödyiksi tunnistettiin yhteistyömahdollisuuksien tunnistaminen ja uusien kumppanuuksien solmiminen, toimintakäytänteiden ja asiantuntijuuden kehittyminen ja asiantuntijuuden vaihtaminen, opiskelijarekrytoinnin ja -ohjauksen tehostuminen sekä henkilöstön rekrytointi, mentorointi ja urakehitys. Hanke tuottaa uutta tietoa, sillä työelämän ja ammattikorkeakoulun kumppanuutta edistäviä ja estäviä tekijöitä tai lisähyötyjä ei ole aiemmin kuvattu Suomessa kumppanuutta kehittävien työntekijöiden näkökulmasta. Kansainvälisestikin aihealueesta on niukasti tutkimustietoa.
Hankkeessa syntyi kumppanuuden silloitusvälineitä sekä osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämisen ja osaavan työvoiman rekrytoinnin toimintatapoja ja työvälineitä.

Hankkeessa kehitettyjä silloitusvälineitä ovat tuloshakuinen projektiryhmätyöskentely, yhteiskehittelypäivät ja muutostukiryhmät, mentorointiparitoiminta ja valmentaja opettaja toimintamallia.
Osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämisen toimenpiteitä ja välineitä ovat toimintamalli tuottaa ja hankkia yhdessä tietoa, mahdollisuus liittyä toisen osapuolen jo käytössä olleisiin kehittämisen välineisiin ja menetelmiin, opettajien ja työelämän asiantuntijoiden ristikkäinen työskentely yhdessä tuotetut autenttisen oppimisympäristön pedagogiset ratkaisut.
Osaavan työvoiman rekrytoinnin menetelminä olivat työntekijän asiantuntijuuden monipuolinen käyttämisen mahdollisuus ja työn vaihtelevuus, lisäkoulutusten tarjoaminen omassa työympäristössä, aikaisempaa laajempi toiminta omassa organisaatiossa ja oman työpaikan näkyvyyden lisääminen,opiskelijaruokailun tarpeen esiin nostaminen, opiskelijoiden ehdollinen opiskelijamatkojen korvaaminen sekä opiskelijaharjoittelua laajemman opinjaksokirjon oppimisympäristön siirtäminen työelämään.

Hankkeessa syntyneitä tuotteita tai työ- ja palvelumalleja ovat:
Kuntoutumista tukeva potilasvaatemallisto. Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin kuntoutusta edistävä potilasvaatemallikerta Espoon sairaalan, Mikkelin pesulan ja Metropolian vestonomikoulutuksen yhteistyönä.
Kumppaniopettajakoulutus: Kumppanuustoimintaan osallistuville opettajille suunnattu 10 op täydennyskoulutus,
Pedagogisia menetelmiä ja sovelluksia:.
Monialainen yhteisharjoittelu, jossa eri aloja edustavat opiskelijat vastasivat ohjatusti yhdessä saman potilaan hoidon ja kuntoutuksen edistämisestä.
Monialainen potilascase-harjoitus, jossa eri alojen opettajat harjoittelivat dokumentteihin perustuen yhteisen todellisen potilastapauksen ympärillä ammatillista argumentaatiota, dialogia ja päätösten tekemistä.
Monialainen tutkimusklubi näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämiseksi asiakaslähtöisessä hoito-, kuntoutus- ja kotiutusprosessissa
Huoliseula: Omaisten osallisuuden ja sitoutumisen vahvistamiseksi kehitettiin huoliseulatyöväline, jossa sairaanhoitajat kartoittavat tulotilanteessa omaisten huolen hoitoon ja kuntoutukseen liittyvästä huolesta ja pyrkivät löytämään yhdessä omaisten kanssa välineitä huolen vähentämiseksi.
Jatkohoidon ohjauslomake: Sairaalan, omaisten ja kotihoidon välistä tiedonsiirtoa helpottavat lomake, jolla varmistetaan kotiutuksen turvallisuus ja hoidon jatkuvuus kotiutumisen aikana ja kotiutumisen jälkeen.
Palveluohjausmalli: Osaston monialaisen henkilökunnan hoitoon, kuntoutukseen ja kotiutumiseen liittyvä dokumentointi, toiminnot ja teot organisoitiin potilaskeskeiseksi prosessiksi, josta tehtiin osaston seinälle 1,45 m x 0,5 m kokoinen seinätaulu.
Sairaalan potilasturvallisuustyön edistäminen. Hankkeessa uudistettiin sairaalan lääkehoidon prosessia liittyen sairaalassa tehtävään lääkehoidon.
Sähköistetty Barthel-Index on Excel - ohjelmaan luotu taulukkopohja ja kaavio toimintakyvyn arvioinnin tuloksesta ja nähdään toimintakyvyn kehittämistarvealueet.
Muisteluryhmä, joka on nukketeatteriin ja tarinankertomiseen pohjautuva menetelmä.
Valmentajaopettajamalli :työelämän ja korkeakouluelämän molemminpuolisen asiantuntijuuden koordinoijana.
www.liittyvavoima.fi
merja.reijonen@metropolia.fi