Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10751

Projektin nimi: Strategialähtöinen liiketoimintaosaamisen kehittäminen - (SLK)

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun seudun koulutuskuntayhtymä/ Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0992445-3

Osoite: Teuvo Pakkalankatu 19

Puhelinnumero: 08-312 6711

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.oamk.fi/liike

Projektin kotisivun osoite: www.oamk.fi/hankkeet/slk/

Vastuuhenkilön nimi: Päivi Vesala

Asema: Yksikön johtaja

Sähköposti: paivi.vesala(at)oamk.fi

Puhelinnumero: 0102723388

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Oulun

Kunnat: Muhos, Liminka, Kempele, Oulunsalo, Tyrnävä, Kiiminki, Haukipudas, Oulu

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinainen: Oulun seudun ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikkö ja sen opetushenkilöstö työelämäyhteistyöhön kytkeytyvän toiminnan kehittämisessä.

Oulun kaupungissa ja sen nimetyissä ympäristökunnissa sijaitsevat yrityksen kasvuun ja kehittämiseen sitoutuneet PK- yritykset ja niiden henkilöstö.

Alustavan sitoutumisen projektiin osallistumisesta ovat antaneet seuraavat 10 Pk- yritystä: Blastman Robotics Oy, Honkamajat Oy, Hätälä Oy, Novia Oy, Kymppi- Eristys Oy, MSS Group Oy, Netman Oy, Sah-Ko Oy, Studio P.S.V. Oy, Viestimaa Oy. Yritysten hankinta on vielä kesken, projektiin pyritään saamaan yhteensä 15 Pk- yritystä .

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät: Oulun seuden ammattikorkeakoulun opiskelijat ja Oulun ja sen lähikuntien talousalueen elinkeinoelämä

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 192, joista naisia 85

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 30, joista naisten työpaikkoja 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on luoda toimintamalli ammattikorkeakoulun työelämäyhteistyöhön. Tavoitteena on myös kasvuun sitoutuneitten PK- yritysten ja ammattikorkeakoulun opettajien ja opiskelijoiden strategialähtöisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen verkostomaisessa toimintaympäristössä. Kehittämistyö palvelee yritysten kasvua sekä uusien toimintatapojen syntymistä ja käyttöönottoa sekä yrityksen toiminnassa että ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikön toiminnassa.

Projektin kohderyhminä ovat liiketalouden yksikön opettajat ja 15 alueen Pk- yritystä ja niiden henkilöstö.

Kehittämishanke edistää AMK:n ja hankkeessa mukanana olevien yritysten T&K toimintaa sekä syventää AMK:n työelämäyhteistyötä. Tällöin voidaan yhdistää yksikön tutkimus- ja kehittämistoimintaan mm. eri opintojaksojen osasuorituksia ja tuotoksia. Tällöin kyseisillä opintojaksoilla oppimisen kohteeksi muodostuu aito työelämälähtöinen tehtävä, jonka tekeminen palvelee kehittämisprojektin suorittamista. Opintojaksojen yhdistäminen osaksi yritysten kehittämistoimintaan tuo tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähemmäksi opiskelijoiden oppimista ja opettajien opetustyötä.Projektiin toteuttamiseen liittyviä opiskelijoiden opintosuorituksia ei rahoiteta projektista vaan ne rahoitetaan perusopetuksen rahoituksesta.

Projektissa kehitetään valittujen kasvuun sitoutuneiden Pk- yritysten strategialähtöistä liiketoimintaosaamista organisoimalla pitkäkestoisia ja yrityskohtaisesti räätälöityjä T&K hankkeita yrityksiin, joihin yhdistetään ammattikorkeakoulun opintojaksoja. Projektissa edistetään PK- yritysten verkostoitumista muodostamalla kehittämisrenkaita ja virtuaalinen toimintaympäristö kehittämistyöhön. Projektia pyritään toteuttamaan pitkäkestoisiin kumppanuuksiin pohjautuvassa toimintajärjestelmässä, jossa päätoimijoina ovat PK- yritykset, opettajat, opiskelijat ja muut asiantuntijatahot.

Projektin tuloksena syntyy toimintamalli yksikön tyelämäyhteistyöhön. Projektiin osallistuvien pk- yritysten johdon ja henkilöstön liiketoimintaosaaminen kehittyy erityisesti yrityksen kasvun ja kilpailukykyvyn kehittämiseen liittyen. Erityisesti osaaminen kehittyy strategian kannalta tärkeiden liiketoimintaprosessien kustannustehokkuuden ja johtamisen kehittämisessä sekä toimintaympäristön muutoksen seurauksena toteteutettavien strategialähtöisten muutosprosessien läpiviemisessä. Projektissa toteutuva verkostomainen työelämäyhteistyö kehittää opetushenkilöstön ja opiskelijoiden osaamista joka kytkeytyy yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittämiseen.
Oulun alueen elinkeinoelämän kasvuedellytykset kehittyvät yritysten parantuneen liiketoimintaosaamisen kautta. Pk - yritysten liiketoimintaosaaminen kehittyy erityisesti strategialähtöisten liiketoiman kehittäsprosessien edellyttämissä muutosprosessien johtamisessa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotus toteutuu projektille laadittavan tiedotussuunnitelman mukaisesti. Tiedottaminen tapahtuu sähköpostin, www-sivujen ja tiedotusvälineitten kautta. Projektin aikana projektin työskentelyä kuvataan ja arvioidaan väliraportissa, joka käsitellään projektiryhmän lisäksi ohjausryhmässä. Projektin toimenpiteistä kootaan palaute- ja arviointitietoa, joka käsitellään projekti- ja ohjausryhmissä. Projektin päättyessä julkaistaan loppuraportti. Projektissa syntyvät artikkelit julkaistaan www-sivuilla ja niitä tarjotaan julkaistaviksi eri foorumeilla.

Hankkeeseen liitetään opintojaksojen tuotoksia mm. opinnäytetöitä, joiden ohjaus resursoidaan kokonaan yksikön normaalista opetustoiminnasta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektista laaditaan tiedotussuunnitelma, jonka mukaan tiedottaminen tuloksista tapahtuu (ks. kohta 11.1). Tiedottamisessa hyödynnetään OLK- projektista saatuja kokemuksia. T&K toiminnan hyviä käytäntöjä tiedotetaan OAMK:n omassa organisaatiossa henkilöstölehden avulla ja alueellisella tasolla jossakin alueen valtalehdessä sekä valtakunnan tasolla tuloksista tiedotetaan alaan liittyvässä valtakunnallisessa lehdessä tai lehdissä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 496 830

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 479 126

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 660 770

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 640 795

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tuloksia tullaan hyödyntämään projektin jälkeen ammattikorkeakoulun työelämäyhteistyöhön perustuvien oppimisympäristöjen, pedagogisten ratkaisujen ja opetussuunnitelmien kehittämisessä. Projektin tuloksena kehittynyt yritysten henkilöstön, opettajien sekä opiskelijoiden liiketoimintaosaaminen palvelee alueellista yritysten kasvua ja kilpailukykyä sekä kansainvälistymistä.