Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10753

Projektin nimi: Psykoterapian osaajia Lapin lääniin

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2008 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Osoite: Hallituskatu 20 B / PL 122

Puhelinnumero: 040 736 8481

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ulapland.fi/koke

Projektin kotisivun osoite: www.ulapland.fi/koke

Vastuuhenkilön nimi: Antti Koski

Asema: johtaja

Sähköposti: antti.koski(at)ulapland.fi

Puhelinnumero: 040 736 8481

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Pohjois-Lapin

Kunnat: Salla, Kittilä, Pelkosenniemi, Enontekiö, Kemi, Rovaniemi, Pello, Utsjoki, Tornio, Ranua, Savukoski, Muonio, Posio, Inari, Tervola, Kemijärvi, Keminmaa, Sodankylä, Ylitornio, Kolari, Simo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin välittömänä kohderyhmänä ovat Lapin läänin julkisen ja yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti projektin hyöty kohdistuu koko Lapin läänin väestöön. Projektin avulla psykoterapian palveluiden saatavuus paranee, mikä edistää alueellista tasa-arvoa psykoterapiapalveluissa. Projektista hyötyvät ennen kaikkea psyykkisistä ongelmista kärsivät ihmiset, jotka saavat apua ongelmiinsa hakeutuessaan hoitoon joko julkiselle tai yksityiselle sektorille. Potilaan omaiset ja läheiset hyötyvät potilaiden saadessa ammattitaitoista psykoterapeuttista apua, jolloin heidän kuormansa potilaan tukemisessa tai kanssakäymisessä helpottuu.

Projekti palvelee siis koko Lapin lääniä ehkäisten työkyvyttömyyttä ja syrjäytymistä. Samalla se edistää mielenterveystyön laadun kehittämistä sekä sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden työssäjaksamista ja sitoutumista alueelle. Lisäksi koulutukseen osallistuvien sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden työyhteisöt hyötyvät saadessaan koulutetun henkilön kautta vahvistettua toimintatapojaan vuorovaikutteiseen suuntaan.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 12, joista naisia 12

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Masennus on kansallisesti ja alueellisesti merkittävä työkyvyttömyyden aiheuttaja. Esimerkiksi vuonna 2006 masennukseen perustuvien työkyvyttömyyseläkkeiden aiheuttamat menot olivat 324,4 miljoonaa euroa. Yhtenä keinona vastata kasvaviin työkyvyttömyyden aiheuttamiin menoihin, on taata alueellisesti kattavat ja riittävät psykoterapiapalvelut. Yksilöterapian on tieteellisesti todettu olevan tehokas hoitomuoto mm. masennuksessa, ahdistuneisuushäiriöissä ja syömishäiriöissä, ja sillä on onnistuneesti hoidettu myös psykosomaattisia ongelmia, päihderiippuvuutta, persoonallisuushäiriöitä ja skitsofreniaa.

Psykoterapiapalveluiden saatavuus Lapin läänissä on heikko suhteessa muuhun maahan. Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueilla asuvat ihmiset ovat muuhun maahan nähden hyvin epätasa-arvoisessa asemassa. Tällä projektilla haetaankin ensisijaisesti ratkaisua psykoterapiapalveluiden saatavuuteen Lapissa. Toiseksi sen avulla lisättäisiin alueellista psykoterapiakoulutuksen saatavuutta ja lisättäisiin koulutuksen tuloksena yksilöterapian saatavuutta sekä asukkaiden yhdenvertaisuutta.

Projekti palvelee välillisesti koko Lapin lääniä ehkäisemällä työkyvyttömyyttä ja syrjäytymistä. Samalla se monipuolistaa Lapin läänin mielenterveyspalveluiden hoitotarjontaa, edistää mielenterveystyön laadun kehittämistä ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työssäjaksamista sekä ammattitaitoa ja alueellista sitoutumista. Projektissa pyritään myös huomioimaan Lapin läänin erityisolosuhteet ja -tarpeet.

Projektin tavoitteena on kouluttaa 20 ylemmän erityistason psykodynaamiseen traditioon suuntautuneita psykoterapeutteja kattamaan psykoterapiapalveluiden vajetta Lapin läänissä. Projektin kohderyhmänä ovat Lapin läänin julkisen ja yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt, erityisesti mielenterveysalan ammattilaiset. Projekti toteutetaan yhteistyössä Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien kanssa, jotka ovat sitoutuneet vahvasti hankkeeseen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektia markkinoidaan kohderyhmälle Lapin läänin suurimmissa sanomalehdissä sekä sairaanhoitopiirit markkinoivat sitä alueillaan.

Projektin toimenpiteistä ja käytännön tuloksista tiedotetaan kohde- ja sidosryhmiä säännöllisesti sekä sähköisesti että suullisesti. Projektin onnistumisesta kokonaisuudessaan tiedotetaan tarpeen mukaan eri tiedotusvälineissä. Tiedottamisessa huomioidaan EU-säännökset.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin käynnistyttyä laaditaan lehtiartikkeli vuoden 2009 aikana. Koulutettaville tiedottaminen tapahtuu koulutuksen aikana järjestettävissä seminaareissa (24 kpl), verkko-oppimisympäristössä ja tarvittaessa myös sähköpostitse. Sidosryhmät pidetään ajan tasalla säännöllisellä yhteydenpidolla sekä ohjausryhmän kokoontumisilla vähintään kaksi kertaa vuodessa. Projektin hyvät käytännöt ja toimintatavat välittyvät projektin osallistujien ja sidosryhmien kautta eri organisaatioihin. Hankkeen päättyessä hyvistä käytännöistä ja projektin vaikutuksista tiedotetaan esimerkiksi lehtiartikkelilla tai jollakin muulla tavalla.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 312 937

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 312 088

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 448 937

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 448 091

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Psykoterapian osaajia Lapin lääniin- hankkeella vastattiin Pohjois-Suomen alueelliseen psykoterapeutti tarpeeseen. Hankkeessa järjestettiin erityistason psykoanalyyttisen yksilöpsykoterapiakoulutus vuosina 2010-2014.


Projektin järjestäjinä olivat Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut (koordinaattori), kouluttajaryhmä Myyrä-Salo-Tuisku sekä Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit.

Kokonaislaajuudeltaan koulutus oli 77 opintopistettä ja siihen kuului teoriaopintoja (luentoja ja kliinisiä seminaareja), tutustumista alan kirjallisuuteen, koulutuspsykoterapiaa, opinnäytetyö sekä psykodynaamista psykoterapeutista potilastyötä ja sen työnohjausta.


Teoreettisten ja menetelmäopintojen tavoitteena oli antaa opiskelijalle käsitys psykoanalyysin teoriasta, metapsykologiasta ja psykopatologian ymmärtämisestä. Koulutus antoi valmiuden soveltaa näitä teorioita käytännön psykoterapiatyöhön. Työnohjauksen tavoitteena oli antaa opiskelijalle valmiudet tehdä itsenäistä psykoterapiatyötä ja ymmärtää potilas-terapeuttisuhteen ilmiöitä.
Oman psykoterapian tavoitteena oli terapeuttisten valmiuksien kehittäminen lisäämällä koulutettavan itsetuntemusta ja antamalla kokemuksen hoidettavana olemisesta. Psykoterapeuttisen potilastyön tavoitteena oli antaa valmius toimia psykoterapeuttina, joka kykenee arvioimaan omaa toimintaansa terapiasuhteessa koulutuksen aikana.

Koulutettavat kokivat koulutuksen tavoitteiden täyttyneen erinomaisesti. He arvioivat koulutuksen vaikutukset osaamisen monipuolisuuden, työskentelyn varmuuden, työssä jaksamisen ja potilaan kohtaamisen taitojen kehittymiseen merkittäviksi. Koulutus vaikutti asiakaskohtaamisen kehittymiseen ja työskentelyn laatuun muun muassa lisäämällä itsetuntemusta ja luottamusta omiin kykyihin, parantamalla stressinsietokykyä sekä tuomalla toimintaan varmuutta ja rauhallisuutta. Ymmärrys, kunnioitus ja empaattisuus asiakkaita kohtaan lisääntyivät ja asiakas uskallettiin kohdata avoimemmin ja syvällisemmin. Arvioidessa koulutuksen vaikutuksia opiskelijan työyhteisöön voidaan todeta, että vaikutusta on ollut asiantuntijuuden jakamisessa ja että koulutuksen välilliset vaikutukset työyhteisöön ja toimintatapoihin, työn laatuun näkyvät myös pidemmällä aikavälillä.

Hankkeessa koulutettiin 12 sosiaali- terveys- ja kasvatusalalla työskentelevää henkilöä, joista 9 sai opintonsa loppuun hankkeen aikana ja valmistui erityistason yksilöpsykoterapeutiksi. Kolme opiskelijaa vielä jatkavat opintoja hankkeen päättymisen jälkeen ja valmistuvat myöhemmin.

Hankkeessa koulutetut kokivat tärkeänä, että alueellista kehittymistä on tuettu ESR-varoin sekä Lapin sairaanhoitopiirin että Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin toimesta. Koulutuksen kautta on parannettu alueella asuvien ihmisten tasa-arvoisuutta muuhun maahan nähden psykoterapiapalveluiden saatavuudessa