Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10755

Projektin nimi: Sosiaalisten yritysten perustamisneuvonta ja työllistämisjärjestelmät - Teho2

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.10.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kehittämisyhtiö Witas Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 1865161-0

Osoite: Haapasaarentie 9

Puhelinnumero: 0145776200

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.witas.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Tuija Muhonen

Asema: toimitusjohtaja

Sähköposti: tuija.muhonen(at)witas.fi

Puhelinnumero: 040 5748004

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Joutsan, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Toivakka, Kyyjärvi, Multia, Viitasaari, Muurame, Joutsa, Uurainen, Luhanka, Kivijärvi, Saarijärvi, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kunnat, yritykset, sosiaaliset yritykset ja yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt sekä yritysneuvontaorganisaatiot (mm. kehittämisyhtiöissä ja työvoimatoimistoissa yritysneuvontatyötä tekevät henkilöt).

Projektin resursseista ja kustannuksista 12 % kohdentuu Saarijärvi-Viitasaari seutukuntaan

3.3 Välilliset kohderyhmät

Rakennetyöttömät, koulutusorganisaatiot.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 105, joista naisten työpaikkoja 55

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 73, joista naisten työpaikkoja 33

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 35, joista naisten perustamia 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Teho2-hankeen tavoitteena on sosiaalisten yritysten perustamisneuvonnan ja työllistämisjärjestelmien kehittäminen Keski-Suomessa.

Hankkeen pääpaino on sosiaalisten yritysten perustamisneuvonta. Perustamisneuvonta perustuu liiketoiminta- ja työllistämisosaamiseen. Perustetut ja perustettavat sosiaaliset yritykset pohjaavat paikalliseen kehittämiseen tai puhtaasti liiketoiminnan kehittämiseen.

Tieto-taito sosiaalisista yrityksistä yritysneuvontaorganisaatioissa lisääntyy ja näin ollen yritysten tiedonsaanti sosiaalisista yrityksistä paranee. Neuvontatyön kautta syntyy uusia sosiaalisia yrityksiä ja työpaikkoja. Työpaikat välityömarkkinoilla monipuolistuvat sosiaalisten yritysten määrän lisääntyessä.

Hankkeen tuloksena kuntien ja sosiaalisten yritysten edelleensijoitustoiminta laajenee. Edelleensijoittamista voidaan toteuttaa toimintaympäristöissä vaikeasti työllistyvien työllistämiseksi. Vaikeasti työllistyvien sekä rakennetyöttömien määrä vähenee ja kuntien työmarkkinatukimenot pienenevät.

Sosiaalisten yritysten ja edelleensijoitustoiminnalla yrityksiin luodaan välityömarkkinoille työpaikkoja, jotka edistävät työttömien sijoittumista avoimille työmarkkinoille ja osaltaan turvataan yritysten työvoiman saatavuutta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeessa mukana oleville kohderyhmille tiedottaminen tapahtuu henkilökohtaisin käynnein, postitse, puhelimitse, sähköpostitse sekä järjestettävissä tiedotustilaisuuksissa.
Hankkeelle avataan oma esittelysivu Witas Oy:n verkkosivuilla.
Sähköiset tiedotteet yhteistyökumppaneille ja verkostolle.
Kehittämisyhtiöiden yritysneuvojien ja muiden yritysneuvontatyötä tekevien tiedotustilaisuudet.
Te-toimistojen virkailijoille "aamutunti"-koulutusta.
Työhallinnon julkaisut, Vates-Säätiön julkaisut ym. vastaavien organisaatioiden tiedotus.
Radio ja televisio.
Lehdistötiedotteet.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Neuvontatyöstä saadut kokemukset ja sosiaalisten yritysten perustamisneuvontamalli esitetään loppuraportissa.

Yhdessä Jyväskylän yliopiston tal. tiet. tiedekunnan kanssa tehty selvitys sosiaalisesta yrittäjyydestä ilmestyy loppuvuodesta 2009. Selvitys on saataville Yhteinen Yritys-hankkeen verkkosivuilta.

Sosiaalisten yritysten perustaneuvonnan mallista Keski-Suomessa ja hankkeen tuloksista tiedotetaan hankkeen loppuseminaarissa 26.5.2010 Jyväskylässä. Seminaari on valtakunnallinen ja se toteutetaan yhdessä Yhteinen Yritys - hankkeen kanssa.

Teho2 osallistuu aktiivisesti valtakunnallisiin seminaareihin hyvien käytäntöjen levittämiseksi. Teho2 on hankkeena osa kansallista ja kansainvälistä sosiaalisten yritysten yhteistyöverkostoa pyrkien sosiaalisen yritysten kehittämiseen hyvillä malleilla ja käytänteillä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 273 544

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 249 720

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 339 428

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 312 782

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Teho2n innovatiivisuus perustui liiketoimintaosaamisen ja työllistämisosaamisen yhdistämiseen. Tuloksena syntyi yhdeksän uutta yritystä, joista kuusi rekisteröityi sosiaaliseksi yritykseksi. Nämä yritykset työllistävät lokakuun lopussa 2010 yhteensä 73 henkilöä. Lisäksi sosiaalisten yritysten edelleensijoittamisen kautta sai 15 henkilöä vakituisen työpaikan muista yrityksistä.

Teho2n hallinnoijana toimi Kehittämisyhtiö Witas Oy.Teho2 oli osa Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelmaa KEVÄTtä. Neuvonnan taustaorganisaatioksi sopii erinomaisesti kehittämisyhtiö, koska tällöin kehittämistyötä tehdään markkinaehtoisuuden pohjalta yhteiskunnallisia arvoja unohtamatta. Sosiaalisilla yrityksillä onkin koetettu olevan ongelmia liiketoimintaosaamisen puolella sekä työllistämisosaamisen puolella erityisesti ohjaamiseen liittyviä ongelmia henkilöstön alhaisen tuottavuuden vuoksi.

Perustamisneuvontaan kuului perustettavan sosiaalisen yrityksen neuvonta liikeideasta tai pelkästään esim. työllistämistavoitteesta jalostaminen toimivaksi yritykseksi. Perustetut markkinaehtoisesti toimivat sosiaaliset yritykset voidaan luokitella puhtaasti yritystaustaisiin tai paikalliseen aloitteellisuuteen pohjaaviksi sosiaalisiksi yrityksiksi.

Perustetuista sosiaalisista yrityksistä kolmen taustalla oli yhdistys, yhden taustalla kunta/kuntayhtymä ja kaksi oli puhtaasti yritystaustaisia. Yhteinen ominaisuus näille yrityksille on selkeä arvopohja, vaikka kaikki yritykset eivät halunneet käyttää sosiaalisen yrityksen imagohyötyä hyväkseen.

Sosiaalinen yritys voi toimia millä toimialalla hyvänsä. Perustetuista sosiaalisista yrityksistä kolme toimii hyvinvointipalveluissa. Kaikki perustetut sosiaaliset yritykset saivat toimintansa käynnistämiseen ELY-keskukselta työllisyyspoliittista avustusta toimintansa käynnistämiseen. Teho2 avusti hakemusten teossa.

Paikalliseen aloitteellisuuteen perustui myös sosiaalisen osuuskunnan perustaminen. Sosiaaliset osuuskunnat ovat varsin yleisiä Italiassa. Erityisen innovatiivisena voidaan pitää monialaosuuskunnan perustamista, jossa normaalin osuuskuntatoiminnan lisäksi liiketoimintaan yhdistettiin työosuuskunta, jossa toimi myös yrityshautomo. Osuuskunta yhdisti yrittäjät, yhdistykset, työssä olevat, työttömät ja eläkeläiset saman katon alle. Voitonjako oli määritelty jaettavaksi paikallisiin tapahtumiin ja yhdistyksille. Näin ko. osuuskunta voidaan luokitella myös yhteiskunnalliseksi yritykseksi.

Teho2 markkinoi sosiaalisten näkökulmien/kriteerien käyttöönottoa julkisissa hankinnoissa. Sosiaaliset kriteerit otettiin käyttöön yhdessä kunnassa. Kuntien edelleensijoitustoiminta käynnistyi neljässä kunnassa, joihin myös valmennettiin työnsuunnittelija. Edelleensijoittamisen taloudellisten hyötyjen laskemiseksi tehtiin projektissa Kuntalaskuri, jolla kunnat saattoivat laskea työllistämisen taloudellisia hyötyjä. Kuntalaskuri on saataville verkosta.

Sosiaalisten yritysten perustaminen ja perustamisneuvonta edellyttää laajaa verkostoyhteistyötä, erityisesti silloin kun yrityksen perustamiseen liittyy paikallinen kehittäminen. Sosiaalisten yritysten perustamisneuvontaa ei voitu juurruttaa osaksi normaalia yritysneuvontatyötä, koska yritysten perustamista lukumääräisesti oli vähän. Projekti osoitti, että jos neuvontapalveluja maakunnallisesti on saataville, niin tuloksiakin saadaan aikaan. Valtakunnallinen neuvonta ei riitä.

Projektin aikana Teho2 tutustui Iso-Britannian ja Skotlannin yhteiskunnallisiin yrityksiin. Tärkeä ero verrattuna Suomen viranomaiskäytäntöihin oli kehittämistyöhön osallistuvien viranomaisten myönteinen asenne esteiden poistamiseksi yhteiskunnallisten yritysten neuvontatyössä.
Teho2 oli julkisuudessa pääasiassa perustettujen sosiaalisten yritysten kautta suhteessa enemmän kuin vastaavat projektin keskimäärin. Yhteistyössä Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunnan kanssa julkaistiin tutkimus Sosiaalinen yrittäjyys: näkökulmia ja tuloksia (N:o 177 / 2009).