Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10756

Projektin nimi: Pienetkin pinnalle - Mikroyritykset hyvinvointiin Varsinais-Suomessa

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.2.2009 ja päättyy 31.3.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Varsinais-Suomen Yrittäjät ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0291483-4

Osoite: Brahenkatu 20

Puhelinnumero: 02-2757100

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.v-syrittajat.fi

Projektin kotisivun osoite: www.syty2000.fi

Vastuuhenkilön nimi: Henri Wibom

Asema: toimitusjohtaja

Sähköposti: henri.wibom(at)yrittajat.fi

Puhelinnumero: 02-2757110

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Salon, Åboland-Turunmaan, Turun, Vakka-Suomen, Loimaan

Kunnat: Kustavi, Masku, Naantali, Loimaa, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Laitila, Koski, Tl, Oripää, Aura, Marttila, Kaarina, Lieto, Turku, Vehmaa, Rusko, Pöytyä, Pyhäranta, Raisio, Taivassalo, Sauvo, Somero, Uusikaupunki, Salo, Länsi-Turunmaa, Kemiönsaari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaissuomalaiset mikroyritykset, niiden yrittäjät ja henkilöstö.
Varsinais-Suomen Yrittäjät ry:n jäseninä olevat yrittäjät (7 500 yrittäjää) ja näiden yritysten työntekijät.

Projektisuunnitelman tarkennus aloittavien yritysten ja henkilöiden osalta:
Hankkeeseen on arvioitu osallistuvan yhteensä 235 mikroyritystä, joissa on yhteensä 585 henkilöä. Näistä
- Lyhytkestoisiin toimenpiteisiin osallistuisi 119 mikroyritystä, joissa henkilöitä yhteensä 346. Lyhytkestoisiin toimenpiteisiin käytettävä aika henkilötyöpäivinä on 105 (v. 2009: 30 päivää, v. 2010: 30 päivää, v. 2011: 15 päivää, v. 2012: 30 päivää).
- Projektissa aloittavia yrityksiä olisi puolestaan 116 (osallistuvat koko hankkeen ajan), joissa henkilöitä yhteensä 239.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Yrittäjät ja yritykset Varsinais-Suomessa (muut kuin Varsinais-Suomen Yrittäjät ry:n kuuluvat)
Työterveyshuollot Varsinais-Suomessa (noin 30 yksikköä)
Työsuojelupiiri
Kuntien liikunta- ja vapaa-aikatoimet
Kuntien kulttuuritoimet
Hyvinvointipalveluja tuottavat yritykset (liikunta, fysioterapia jne.)
Liikunta- ja kansanterveysjärjestöt
Seudulliset kehittämiskeskukset ja -yhtiöt

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 239, joista naisia 110

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 221, joista naisia 128

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Mikroyrittäjien ja heidän työntekijöidensä hyvinvointi ja jaksaminen ja jatkaminen työssä on tärkeää suomalaiselle elinkeinoelämälle, työskenteleehän niissä noin 500 000 suomalaista. Mikroyrityksien fyysisessä työympäristössä esiintyy kuitenkin puutteita. Työn psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön osalta haasteina ovat niukat kehittämisresurssit ja henkilöriskit. Mikroyrittäjistä valtaosa on yli 40-vuotiaita ja heillä alkaa esiintyä iän mukanaan tuomaa terveyden heikentymistä.
Hanke edistää mikroyrittäjien ja heidän työntekijöidensä hyvinvointia ja jaksamista työssä lisäämällä yritysten omaa osaamista työolojen ja hyvinvoinnin kehitystyössä ja kouluttamalla heitä seutukunnallisissa koulutustilaisuuksissa sekä tukemalla heitä yrittäjäyhdistysten ja hyvinvointiverkostojen avulla.
Hankkeen potentiaalisena kohderyhmänä ovat Varsinais-Suomen alueen kaikki mikroyritykset, niiden yrittäjät ja työntekijät, välillisesti myös alueella toimivat hyvinvointipalveluja tuottavat ja työolosuhteiden arviointiin ja parantamiseen perehtyneisiin tahot. Yrittäjät, yritykset, yrittäjäyhdistykset sekä hyvinvointipalveluja tuottavat tahot voivat hyödyntää tuloksia koko maan laajuisesti.
Kuudessakymmenessä mikroyrityksessä jokainen tekee itse työolojensa ja oman hyvinvointinsa arvioinnin, jotka varmennetaan asiantuntijan toimesta. Yhdessä suunnitellaan ja käynnistetään korjaavat toimenpiteet.
Mikroyrittäjille, heidän työntekijöilleen ja yrittäjä-puolisoilleen järjestetään koulutusiltoja. Mikroyrityksiä aktivoidaan huolehtimaan työoloistaan, henkilöstöstään, omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan osana laadukasta ja tuottavaa yritystoimintaa. Hankkeen mikroyrityksien yrittäjille ja työntekijöille tehdyt selvitykset ja kehittämistoimenpiteet muodostavat ajantasaisen perustan iltojen ohjelmalle. Tapahtumissa esitellään terveyteen liittyviä asioita.
Varsinais-Suomen yrittäjäyhdistyksien roolia jäsenkuntansa hyvinvoinnin tukijana aktivoidaan ottamalla toimintaan mukaan hyvinvointia ja työoloja koskeva osio.
Kahdella paikkakunnalla osallistutaan niissä rakenteilla olevien hyvinvointiverkostojen kehittämiseen ja tuodaan mikroyritysten työolojen ja hyvinvoinnin tuen tarpeet verkoston toimijoiden tietoisuuteen. Alueelliset kumppanuusverkostot tarjoavat aiempaa monipuolisempia palveluja alueen työpaikoille, yrittäjille, yrityksille ja niiden henkilöstölle. Työpaikat saavat verkoston kautta entistä parempaa tukea työolojensa parantamiseen ja kehittämiseen.
Projektin päätyttyä mikroyrittäjät työntekijöineen voivat paremmin, osaavat itse kehittää työolojaan ja hyvinvointiaan sekä jaksavat jatkaa työelämässä eläkeikään saakka. Yrittäjäkulttuuri on muuttunut hyvinvointia tukevaksi. Omasta ja työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen ei ole enää merkki heikosta yrityksestä vaan merkki päinvastaisesta, hyvinvoiva yritys tekee hyvää tulosta.
Hanke käynnistyy tammikuussa 2009 ja päättyy helmikuun 2012 lopussa, jolloin myös loppuraportti valmistuu.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen käynnistymisestä tiedotetaan Varsinais-Suomen yrittäjäjärjestöille, niiden jäsenistölle, alueen työterveyshuoltoyksiköille, hyvinvointipalvelujen tuottajille, työsuojelupiirille ja seudullisille kehittämiskeskuksille ja -yhtiöille. Tiedotuskanavina lehtikirjoitukset, jäsen- ja infotiedotteet sekä suorat yhteydenotot.
V-S Yrittäjät kutsuu paikallisyhdistyksiensä edustajat yhteiseen tiedotustilaisuuteen, missä kerrotaan heille käynnistyvästä hankkeesta jolloin osallistujat voivat tuoda esiin kantansa hankkeen totetuksesta.
Mikroyritysten työolojen ja hyvinvoinnin kehittämisestä ja yrittäjäyhdistysten toiminnasta tiedotetaan sekä seutukuntakohtaisissa koulutusilloissa että kirjoittamalla artikkeleita ja lehdistötiedotteita alueellisiin ja paikallisiin lehtiin. Hankkeesta julkaistuista lehti- ym. kirjoituksista pidetään tilastoa (aihe, kohderyhmä, julkaisu) koko hankkeen ajan.
Yrittäjien hyvinvointihanke on lajissaan ensimmäisiä koko maailmassa ja siksi siitä ja ja sen tuloksista tiedotetaan alan kansainvalisissä kokouksissa ja konferensseissa. Samalla hankkeen totetuttajat saavat uusia näkökulmia ja ajatuksia käytännön toimintaan.
Hankkeen web-sivuilla tiedotetaan hankkeen järjestämistä ajankohtaisista tapahtumista yrittäjäyhdistyksissä ja seutukunnallisista koulutusilloista.
Hankkeen päätöstilaisuudessa esitellään mikroyritysten työolojen ja hyvinvoinnin kehittämisen toimintamalli sekätulokset yrittäjäyhdistysten järjestämästä hyvinvointitoiminnasta

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Mikroyrityksien työoloja ja hyvinvointia parantavista hyvistä käytännöistä tiedotetaan jatkuvasti koko hankeen ajan sekä tiedotusvälineiden että koulutustilaisuuksien avulla. Yrittäjäyhdistyksistä muodostuu taho, jonka kautta toiminta jää jatkumaan projektin päätyttyä yhdistyksien normaalinen osatoimintona. Kohdejoukon ( varsinaissuomalaiset mikroyritykset) yrityskulttuurin muuttuminen hyvinvointimyönteisemmäksi toimii myös muiden yrityksien toimintojen aktivoijana.
Tärkeänä koko maan laajuisena levityskanavana toimii Suomen Yrittäjät Ry.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 317 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 308 538

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 317 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 308 538

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Yksinyrittäjien sekä mikroyrittäjien ja heidän työntekijöidensä hyvinvointi ja jatkaminen työssä on tärkeää suomalaiselle elinkeinoelämälle, työskenteleehän niissä noin 500 000 suomalaista. Niukat resurssit ja henkilöriskit ovat tyypillisiä mikroyrityksille. Työympäristössä ja elintavoissa esiintyy usein puutteita, yrittäjillä alkaa olla iän tuomaa terveyden heikentymistä. Tilannetta hankaloittaa se, että oma vointi ja siitä huolehtiminen jää usein yrittämisen taka-alalle.

Pienetkin pinnalle -hankkeessa tarjottiin varsinaissuomalaisille yrittäjille ja mikroyrityksille keinoja joiden avulla ne itse ja yhdessä toisten yrittäjien, oman yrittäjäyhdistyksensä ja seutukunnallisten hyvinvointi-verkostojen avulla pystyvät edistämään ja ylläpitämään omaa hyvinvointiaan. ESR/Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma tukivat hanketta.

Hankkeeseen osallistui 78 mikroyritystä, joissa jokaiselle työskentelevälle työterveyshuollon asiantuntija teki terveystarkastuksen ja työolojen riskien arvioinnin. Kaikki täyttivät SYTY2000® -oma-arviointi-lomakkeen työstään ja terveydestään (ks. www.syty2000.fi). Jokainen tutkittu sai ohjeita sekä suullisesti että kirjallisesti, kuinka edistää hyvinvointiaan ja kohentaa työolojensa epäkohtia. Yrittäjät ja työntekijät kokivat asiantuntijan vierailun yrityksessä pääsääntöisesti erittäin myönteisesti. 85 % vastaajista piti kirjallista palautetta hyvänä. Vuoden päästä tehdyn selvityksen perusteella työhön, työasentoihin, työ-ympäristöön, fyysiseen/henkiseen terveyteen tai elintapoihin liittyviä muutoksia oli tehnyt 76 % yrittäjistä.

SYTY2000® -oma-arviointilomake osoittautui toimivaksi menetelmäksi yrittäjien ja työntekijöiden itsensä täyttämänä. Lomake tunnisti varsin hyvin työolojen ja työn haittatekijät, vastaajan terveydentilan ja elintavat ja kootut tiedot vastasivat hyvin yrityskäynnillä saatua tietoa. SYTY2000® -lomake sopii hyvin luotettavana ja kustannustehokkaana myös työterveyshuollon seulontamenetelmäksi, jonka avulla se pystyy kohdistamaan niukat resurssinsa tukea tarvitseviin mikroyritysasiakkaisiinsa silti muiden asiakkaiden voinnin seurantaa laiminlyömättä. Resurssipuutehan on tärkeimpiä syitä, miksi työterveyshuolto ei toimi pienissä yrityksissä.

Seutukunnallisissa iltakoulutuksissa tarjottiin yrittäjille sekä mikroyrityksissä työskenteleville konkreettisia ideoita oman voinnin ja työolojen kohentamiseen sekä mahdollisuus tutustua paikallisiin hyvinvointi-palvelujen tuottajiin. Erityisesti Elän täydesti! -terveyden edistämisen teemavuosi oli selkeä hyvinvointiin ja työoloihin keskittyvä aktivointipaketti, aiheina hyvä ravitsemus, mielihyvää tuottava liikkuminen, hallittu ajankäyttö sekä toimivat työolot. Tietoiskut teemavuoden aiheista lehdissä ja verkkosivuilla tukivat asennemuutoksia. Teemavuoden jälkeen tehdyn kyselyn mukaan kuudesosa vastanneista oli tehnyt myönteisiä muutoksia elintavoissaan tai työoloissaan ja neljäsosa aikoi tehdä niitä. Eniten muutostarvetta ilmeni liikunnan, ravitsemuksen ja ajankäytön hallinnan osalta, vähiten työympäristössä ja -asennoissa, levossa ja rentoutumisessa.

Teemavuoden perusteella kehitettiin kaksi uutta ja innovatiivista, valtakunnalliseen jakeluun menevää tuotetta yrittäjien ja työntekijöiden voinnin ja työolojen kohentamiseksi: "Elän täydesti! Yrittäjäyhdistys yrittäjän työhyvinvointia" -opas ja "Elän täydesti"-pelikortit. Opas aktivoi käytännön esimerkein yrittäjä-yhdistyksiä toteuttamaan jäsenistönsä hyvinvointia tukevaa toimintaa ja pelikortteihin on koottu pähkinänkuoressa vinkkejä, miten kukin itse omalla kohdallaan voi kohdallaan edistää vointiaan ja työolojaan. Oppaan verkkojulkaisu löytyy osoitteesta: www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Sivut/Elan_taydesti.aspx.
Päättynyt hanke aktivoi yrittäjiä ja mikroyrityksiä kohentamaan vointiaan ja työolojaan. SYTY2000® -arviointilomake www.syty2000.fi -sivustolla yrittäjän ja hänen työterveyshuoltonsa käyttämänä, "Elän täydesti!" -pelikortit sekä opas "Elän täydesti! Yrittäjäyhdistys yrittäjän työhyvinvointia edistämässä" jatkavat hankkeen päätyttyäkin mikroyrityksissä työskentelevien hyvinvoinnin kohentamista valtakunnallisesti ja heidän oman työterveyshuoltonsa tuella.