Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10757

Projektin nimi: Väylät auki

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 31.3.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0210010-1

Osoite: PL 72

Puhelinnumero: 08-4592111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.jedu.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Erkki Juola

Asema: Haapaveden ammattiopiston rehtori

Sähköposti: erkki.juola(at)jedu.fi

Puhelinnumero: 044-7692210

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Kärsämäki, Pyhäntä, Oulainen, Haapavesi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Peruskoulujen OPOt ja opiskelijahuoltohenkilöstö, ammattiopistojen ja lukion henkilöstö.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Moniammatillisen yhteistyön kautta eri yhteistyötahoihin: työvoimatoimi, sosiaali- ja terveystoimi, työpaikkaohjaajat, kodit, perhekodit, elinkeinoelämä sekä kaikki opiskelijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 118, joista naisia 84

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Väylät auki -projekti
Tavoitteena on saada verkostotyö kiinteäksi osaksi ohjaustyötä ja opiskelijahuollon toimintaa, kehittää ohjaustoimintaa ja opiskelijahuoltoa, varmistaa opiskelijoille oikeita alavalintoja, lisätä huolenpitotaitoja, kumppanuutta, tiivistää työelämäyhteistyötä työhönottajien kanssa sekä luoda syrjäytymisvaarassa olevien opiskelijoiden työllistymisen tukemisen toimintamalli.

Kohderyhmänä ovat alueen toisen asteen oppilaitosten henkilöstö, peruskoulujen yläasteen OPOt ja opiskelijahuollon edustajat. Lisäksi välillisesti opiskelijat, jotka tarvitsevat ohjausta opiskeluissaan, työelämään siirtyessään tai jatko-opintoihin hakeutuessaan.

Keskeiset toimenpiteet:
- opiskelijaohjauksen ja opinto-ohjausjärjestelmän kehittäminen opettajien työn tueksi
- Uusien oppimispolkujen tarpeen selvittäminen yhteistyössä peruskoulun ja alueen työpajojen kanssa (pajakoulu, valmentava koulutus)
- Erityistä tukea tarvitsevien ja syrjäytymisvaarassa olevien opiskelijoiden työllistymisen tukikeinojen laajentaminen
- arviointikäytäntöjen ja palautejärjestelmien suunnittelua
- Ammatinopettaja ja ohjaaja kulkevat oppijan rinnalla tehden kiinteää yhteistyötä opiskelijan lähiverkoston ja opiskelijahuollon kanssa.
- Työpari, ohjaaja ja opettaja asuntolaan toteuttamaan kokonaisvaltaista opiskelijan tukemista. Projektin työntekijät kehittävät yhteistyössä opettajan kanssa moniammatillista työskentelyä opiskelijan tukemiseksi. Ohjaajan rooli on toimia moniammatillisena yhteistyökumppanina.
- Varhaisen puuttumisen menetelmän jalkauttaminen ryhmänohjaukseen ja opiskelijahuoltotyöhön.
- Luokanvalvojien tukeminen varhaisen puuttumisen ja huolen puheeksioton menetelmän käytössä
- Henkilöstön työnohjaus- ja konsultaatiot ammattiopisto Luovin kanssa
- Työhönhakuun ja jatko-opintoihin valmennuskurssit opettajille, joiden ohjaustaidot paranee Verkottuminen alueen työhönottajien kanssa.
- Erityistä tukea tarvitsevien ja syrjäytymisvaarassa olevien opiskelijoiden työssäoppimisen käytäntöihin tutustuminen ja uusien toimintatapojen kehittäminen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

- Aloitusvaiheessa järjestetään seminaari, jossa tiedotetaan projektissa mukana olevien yhteistyökumppaneiden henkilöstöille sekä medialle projektin tavoitteista, suunnitelmasta ja toteutuksesta
- Valtakunnan lehdissä
- Paikallislehdissä
- Paikallisradiossa
- Seminaareissa, koulutustilaisuuksissa
- Yhteistyökumppaneiden www-sivuilla
- Nettisetti (nuorten palsta)

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

- Kaikille avoin päätösseminaari maaliskuussa 2012, jossa tuloksia ja saatuja toimintamalleja esitellään yhteistyökumppaneille ja medialle
- Projektin tuottama materiaali viedään www-sivuille vapaasti hyödynnettöäväksi sitä mukaa kuin sitä valmistuu
- Tuotettu aineisto lähetetään lääninhallitukselle sekä OPH:lle heidän materiaalipankkeihin keväällä 2012
- Kevään 2012 aikana projektipäällikkö vierailee koulutustilaisuuksissa kertomassa projektin tuotoksista ja toimittaa tuotetun aineiston ammattilehtiin

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 197 540

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 197 540

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 227 950

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 229 876

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Väylät auki -projekti
Tavoitteena oli saada verkostotyö kiinteäksi osaksi ohjaustyötä ja opiskelijahuollon toimintaa, kehittää ohjaustoimintaa ja opiskelijahuoltoa, varmistaa opiskelijoille oikeita alavalintoja, lisätä huolenpitotaitoja, kumppanuutta, tiivistää työelämäyhteistyötä työhönottajien kanssa sekä luoda syrjäytymisvaarassa olevien opiskelijoiden työllistymisen tukemisen toimintamalli. Mallissa kuvataan opiskelijan polku ja viitoitetaan toimijat matkan varrella.
Opiskelijan polku:
1. Tutustumiset: vierailut, messut, tet -jaksot, koulutuskokeilut, vanhempainillat
2. Opintojen aloitus: siirtotiedot, opiskelijaan tutustuminen, ryhmäyttäminen, sitouttaminen, opiskelijan oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen, opiskelijoiden osallisuuden varmistaminen, oppilaskunnan aktivointi, tutortoiminnan aktivointi
3. Tuen tarpeen määritys: oppimisesteiden tunnistaminen, luki- ja matematiikka -tasotestit, sosiaaliset ja terveydelliset syyt, koti, perhekoti, opiskelijahuolto, etsivä nuorisotyö
4. Huolenpito: varhaisen puuttumisen toimintaperiaate, VARPU elämään, alueellinen ja valtakunnallinen levitys
5. Yksilölliset oppimisen polut: oikea-aikainen tuki, yksilöohjaus/valmennus, opiskelijan rinnalla kulkeminen, vaihtoehtoiset pedagokiset ratkaisut
6. Kokonaisvaltainen tuki: toimiva moniammatillinen yhteistyö, ohjaus, opiskelijaterveydenhuolto, koti, asuntola, verkostot, työssäoppimispaikat, kolmannen sektorin toimijat
7. Työssäoppimispaikat: tuki, ohjaus ja erilaiset oppimisen polut, vierailut, vuorovaikutuksellisuus
8. Työ- ja elinkeinotoimistot: nivelvaiheyhteistyö, saattaenvaihto, vuoropuhelu, työelämäjaksot, yrittäjäfoorumi, rekrytointi
9. Sosiaali- ja terveystoimen toimijat: sidosryhmäpalaverit, verkostopalaverit, hoitoneuvottelut, koulukuntoisuusmäärittelyt
10. Arviointi: Itsearviointi, vertaisarviointi, säännölliset sidosryhmäpalaverit, asiakaspalautteet
11. Työllistyminen: jatkokoulutus

Kaiken aikaa kehällä on mukana henkilöstön yhteisöllisyys, arvostava kohtaaminen, hyvinvoinnin tukeminen, koulutukset, konsultaatiot, työnohjaus, verkostot, esimiesten ja kolleegoiden tuki.

Kohderyhmänä olivat alueen toisen asteen oppilaitosten henkilöstö, peruskoulujen yläasteen OPOt ja opiskelijahuollon edustajat. Lisäksi välillisesti opiskelijat, jotka tarvitsevat ohjausta opiskeluissaan, työelämään siirtyessään tai jatko-opintoihin hakeutuessaan.
Keskeiset toimenpiteinä oli opiskelijaohjauksen ja opinto-ohjausjärjestelmän kehittäminen opettajien työn tueksi.Projektikoordinaattori jalkautui koko hankkeen ajan mukana olevien oppilaitosten opiskelijahuoltoryhmien toimintaan. Tällä foorumilla saimme jaettua eri oppilaitosten hyviä toimintamalleja keskenämme. Lisäksi projektikoordinaattori osallistui kutsuttuna erilaisiin opiskelijahuollollisiin yhteispalavereihin suunnittelemaan uusia, vaihtoehtoisia opiskelijoiden hyvinvointiin tähtääviä toimintoja.
Uusien oppimispolkujen selvittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kesken oli hyödyllistä. Ammattiopisto Luovin kanssa yhteistyössä suunnitellut ja toteutetut koulutukset ja konsultaatiot auttoivat erilaisen oppimispolun rakentamisessa ja opintojen henkilökohtaistamisessa. Opetus- ja ohjaushenkilöstön lisäkoulutuksilla paransimme varhaisen puuttumisen toimintaa huolta herättävissä tilanteissa. Henkilöstön osaaminen ja rohkeus puuttua lisääntyi. Näin ollen ongelmat eivät ehdi kasvaa niin suuriksi, että opinnot olisivat vaarassa keskeytyä.Moniammatillinen työskentelyote lisäsi kumppanuutta ja on opiskelijan parhaaksi.
Viranomaisyhteistyö sosiaali- ja terveystoimen ja elinkeino- ja työvoimatoimiston kanssa lisäsi toimijoiden ymmärrystä ja halua joustaviin ratkaisuihin erityisnuorten kohdalla. Ammatilliset verkostot: asuntolanohjaajien, kuraattoreiden ja eri tekniikan alojen toimijat (HAO) mahdollistivat hyvien käytänteiden jakamisen ja vuoropuhelun toisten saman alan toimijoiden kesken lisäten näin tietoa vaihtoehtoisista pedagogisista ratkaisuista. Työssäoppimisen laajentaminen niiden kohdalla, jotka eivät teoriaopinnoissa pärjänneet tai eivät niihin sitoutuneet, havaittiin hyväksi käytännöksi.
Yksilöohjauksen tarve korostuu tämän päivän opiskelija-aineksessa.Työparityöskentely, ohjaajan ja opettajan yhteistyö auttaa opiskelijaa selviytymään opinnoista ja siirtymään työelämään.
Koko hankkeen ajan kannustettiin henkilöstöä erityisopetuskoulutuksiin kuten esimerkiksi Erkkaa verkossa -koulutukset livemeetingin avulla noin kerran kuukaudessa. HAO:n opetus- ja ohjaushenkilöstöä osallistui pidempikestoisiin HOJKS-koulutuksiin.
Kouluterveyshuollon kyselyn ja sidosryhmäpalaverien tuomien tietojen pohjalata teimme esityksen Haapaveden ammattiopiston opinto-ohjaajan viran ja toisen koulukuraattorin viran perustamisesta erityisen tuen tarpeessa olevien opiskelioiden huolenpidon mahdollistamiseksi. Myös terveydenhoitajan resurssia oppilaitoksissa saatiin lisää ja paremmin opiskelijoiden saataville mm vastaanottotiloja järjestämällä ja lisäämällä aikaresurssia.